Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Phßng Gi¸o dôc thanh liªm

Tr­êng tiÓu häc liªm cÇn

 

 

Hä vµ tªn häcsinh : ..............................................

Líp :..............Tr­êng TiÓu häc Liªm CÇn

Sè b¸o danh : .......Phßng thi : .............................

§Ò kiÓm tra häc kú 1/2 häc kú II

N¨m häc 2007-2008

M«n tiÕng viÖt líp 5

( Thêi gian lµm  bµi: 60’    )

 Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 1:...............................

Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 2: ..............................

 

 

    

                                     Ch÷ ký cña gi¸m kh¶o 1 :...............................

         Ch÷ ký cña gi¸m kh¶o 2:................................

     

 1. KiÓm tra viÕt ( 10®)

§äc TT

§äc H

§äc chung

ViÕt

Chung

 

 

 

 

 

I . ChÝnh t¶  :

C©u 1 : T×m vµ viÕt l¹i c¸c tõ

a. Chøa tiÕng b¾t ®Çu  b»ng r, d hoÆc gi, cã nghÜa nh­ sau :

- Gi÷ l¹i  ®Ó dïng vÒ sau :....................................................

- BiÕt râ thµnh th¹o :............................................................

b. Chøa tiÕng cã thanh hái hoÆc thanh ng· cã nghÜa nh­ sau :

- D¸m ®­¬ng ®Çu vãi khã kh¨n, nguy hiÓm :.....................................

- §ång nghÜa vãi gi÷ g×n:.................................................................

 

C©u 2 : §iÒn r, d hoÆc gi vµo chç trèng

Mét chiÕc thuyÒn .......a ®Õn ...÷a.....ßng s«ng th× bÞ ....ß. ChØ trong nh¸y m¾t, thuyÒn ®· ngËp n­íc. Ai nÊy .....a søc t¸t n­íc, cøu thuyÒn.

 

II. LuyÖn tõ vµ c©u:

 1. Ghi thªm 1 vÕ c©u thÝch hîp vµo chç trèng ®Ó t¹o thµnh c©u ghÐp:
 1. Mïa hÌ ®Õn ,..................................................................
 2. V× trêi m­a....................................................................
 3. ............................................nªn An ®­îc c« gi¸o khen .
 4. Tuy trêi rÐt ....................................................................
 1. G¹ch 1 g¹ch d­íi CN, 2 g¹ch d­íi VN vµ khoanh trßn vµo c¸c tõ  chØ  quan hÖ trong c©u ghÐp sau :

a. Tuy rÐt vÉn kÐo dµi,mïa xu©n vÉn ®Õn bªn b¬ s«ng L­¬ng.

 

b . MÆc dï giÆc T©y hung tµn  nh­ng chóng kh«ng thÓ ng¨n c¶n c¸c chau häc tËp vui t­¬i,

 

®oµn kÕt, tiÕn bé.

3. Ghi dÊu x vµo « trèng tr­íc nh÷ng tõ ®ång nghÜa víi tõ c«ng d©n

                  §ång bµo                   Nh©n d©n                      D©n chóng                 D©n téc

 

                   

D©n                          N«ng d©n                       C«ng chóng

III. TËp lµm v¨n

 

 H·y t¶ l¹i mét ng­êi th©n trong gia ®×nh em .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. KiÓm tra ®äc :
 1. §äc thµnh tiÕng ( 5® )
 2. §äc thÇm vµ lµm bµi tËp (5®)

Mïa thu trêi nh­ mét chiÕc dï xanh bay m·i lªn cao. C¸c hå n­íc  quanh lµng nh­ mçi lóc mét s©u h¬n. Chóng kh«ng cßn lµ hå n­íc n÷a, chóng lµ nh÷ng c¸i giÕng kh«ng ®¸y, ë ®ã ta cã thÓ nh×n thÊy bÇu trêi bªn kia tr¸i ®Êt.

Nh÷ng con nh¹n bµy thµnh ®µn trªn trêi cao, nh­ mét ®¸m m©y máng l­ít qua th«n lµng, gieo xuèng nh÷ng tiÕng kªu m¸t lµnh, trong veo s¬ng sím, khiÕn tim ti vang lªn dÞu dµng nh÷ng c©u th¬ kh«ng nhí ®· thuéc tù bao giê.

TrÎ con lïa bß ra b·i ®ª. Con ®ª rùc lªn mµu vµng cña ®µn bß ®ñng ®Ønh b­íc. Ngì ®Êy lµ mét con ®ª vµng ®ang uèn l­în . Nh÷ng c¸nh ®ång lóa xanh m­ít, dËp dên trong giã nhÑ; chóng ®uæi nhau m·i , ®uæi nhau m·i tõ ven lµng ®Õn tÝt t¾p ch©n ®ª.

Trong lµng, mïi æi chÝn quyÕn rò. Nh÷ng buång chuèi trøng quèc vµng lèm ®èm. §©u ®ã tho¶ng h­¬ng cèm  míi.

Bªn bê s«ng giang v¾t qua c¸nh ®ång, gi÷a nh÷ng tèp trÎ con, bay lªn nh÷ng ngän khãi xanh l¬. Bän trÎ xua xua tay vµo ngän khãi vµ h¸t c©u ®ång dao cæ nghe vui tai :

Khãi vÒ røa ¨n c¬m víi c¸

Khãi vÒ ri lÊy ®¸ ®Ëp ®Çu

Chóng cø h¸t m·i, h¸t m·i cho ®Õn lóc nh÷ng ngän khãi tan biÕn vµo kh«ng gian mªnh m«ng. Kh«ng gian nh­ mét c¸i chu«ng lín v« cïng treo suèt mïa thu, ©m vang m·i tiÕng ca cña trÎ con vµ tiÕng cùa m×nh cña c©y cèi, ®Êt ®ai.

Mïa thu. Hån t«i ho¸ thµnh chiÕc s¸o tróc n©ng ngang m«i chó bÐ ngåi v¾t vÎo trªn l­ng tr©u. Vµ mïa thu vang lªn nh÷ng ©m thanh xao ®éng ®ång quª.

Dùa vµo néi dung bµi ®äc, khoanh vµo ý tr¶ lêi ®óng

1 T¸c gi¶ c¶m nhËn mïa thu b»ng nh÷ng gi¸c quan  nµo ?

a.ChØ b»ng thÞ gi¸c(nh×n).

b.ChØ b»ng thÞ gi¸c vµ thÝnh  gi¸c (nghe).

c.B»ng c¶ thÞ gi¸c, thÝnh gi¸c vµ khøu gi¸c (ngöi).

2.Trong c©u “Chóng t«i kh«ng cßn lµ hå n­íc n÷a,chóng lµ  nh÷ng c¸i giÕng kh«ng ®¸y,ë ®ã ta cã thÓ nh×n thÊy bÇu trêi bªn kia tr¸i ®Êt’’, ®ã chØ sù vËt lµ g×?

a.chØ nh÷ng c¸i giÕng.

b.chØ nh÷ng hå n­íc.

c.chØ lµng quª.

3.V× sao t¸c gi¶ cã c¶m t­ëng nh×n thÊy bÇu trêi bªn kia tr¸i ®Êt?

a.v× bÇu trêi mïa thu rÊt cao nªn t¸c gi¶ cã c¶m t­ëng ®ã lµ bÇu trêi bªn kia tr¸i ®Êt.

b.v× bÇu trêi mïa thu rÊt xanh nªn t¸c gi¶ cã c¶m t­ëng ®ã lµ mét bÇu trêi kh¸c.

c.v× nh÷ng hå n­íc in bãng bÇu trêi lµ nh÷ng c¸i giÕng kh«ng ®¸y” nªn t¸c gi¶ cã c¶m t­ëng

nh×n thÊy bÇu trêi bªn kia tr¸i ®Êt.

4.Trong bµi v¨n cã nh÷ng sù vËt nµo ®­îc nh©n ho¸?

a. §µn chim nh¹n, con ®ª vµ nh÷ng c¸nh ®ång lóa.

b.Con ®ª, nh÷ng c¸nh ®ång lóa vµ c©y cèi,®Êt ®ai.

c.Nh÷ng c¸nh ®ång lóa vµ c©y cèi,®Êt ®ai.

5.Trong c¸c côm tõ chiÕc dï, ch©n ®ª, xua xua tay,nh÷ng tõ nµo mang nghÜa chuyÓn?

 1. ChØ cã tõ ch©n mang nghÜa chuyÓn.
 2. Cã hai tõ dï vµ ch©n mang nghÜa chuyÓn.
 3. C¶ ba tõ dï,ch©n,tay ®Òu mang nghÜa chuyÓn.

 

Phßng gi¸o dôc thanh liªm

Tr­êng tiÓu häc Liªm CÇn

 

H­íng dÉn chÊm  TiÕng viÖt líp 5

A.-KiÓm tra viÕt:10®

 I,ChÝnh t¶:2®

 Mçi ý häc sinh t×m ®óng tõ cho 0,5®

 Dµnh dôm.

 II, LuyÖn tõ vµ c©u

  C©u 1:2® (mçi ý 0,5®)

  C©u 2:1®

 1. TËp lµm v¨n (5®)

Yªu cÇu. Bµi v¨n cã bè côc râ rµng,ch÷ viÕt s¹ch ®Ñp,tõ dïng chÝnh x¸c, kh«ng sai lçi chÝnh t¶, néi dung ®¶m b¶o theo yªu cÇu (t¶ mïa s¾c, kÝch th­íc,t¶ tõ ngoµi vµo trong ;c«ng dông vµ ®an  lång c¶m xóc,t×nh c¶m cña m×nh ®èi víi quyÓn s¸ch...)

 §iÓm 5:nh­ yªu cÇu

 §iÓm 4:nh­ yªu cÇu,bµi viÕt ch­a ®­îc s¹ch ®Ñp

 §iÓm 3: §¶m b¶o néi dung nh­ng cßn s¬ sµi,sai tõ 3 ®Õn 5 lçi chÝnh t¶.

 1. KiÓm tra ®äc (5®)

Mçi ý ®óng 1®

1.C              2.B               3C   4. A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phßng Gi¸o dôc thanh liªm

Tr­êng tiÓu häc liªm cÇn

 

Hä vµ tªn häcsinh : ..............................................

Líp :..............Tr­êng TiÓu häc Liªm CÇn

Sè b¸o danh : .......Phßng thi : .............................

§Ò kiÓm tra 1/2 häc kú II

N¨m häc 2008 - 2009

M«n tiÕng viÖt líp 4

( Thêi gian lµm  bµi: 60’  )

 Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 1:...............................

Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 2: ..............................

 

 

    

                                     Ch÷ ký cña gi¸m kh¶o 1 :...............................

         Ch÷ ký cña gi¸m kh¶o 2:................................

 

 

§äc TT

§äc H

§äc chung

ViÕt

Chung

 

 

 

 

 

A.KiÓm tra viÕt   ( 10 ®)
 

I. ChÝnh t¶  ( Nghe viÕt) :          Th¾ng biÓn

( Gi¸o viªn ®äc cho häc sinh viÕt ®o¹n: “MÆt trêi lªn cao dÇn...®Õn....quyÕt t©m chèng gi÷”).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phßng Gi¸o dôc thanh liªm

Tr­êng tiÓu häc liªm cÇn

 

Hä vµ tªn häcsinh : ..............................................

Líp :..............Tr­êng TiÓu häc Liªm CÇn

Sè b¸o danh : .......Phßng thi : .............................

§Ò kiÓm  tra  1/2 häc kú II

N¨m häc 2008 - 2009

M«n tiÕng viÖt líp 4

( Thêi gian lµm  bµi: 60’  )

 Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 1:...............................

Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 2: ..............................

 

 

 

 1. LuyÖn tõ vµ c©u :

 

 1. §Æt c©u theo mÉu sau : ( Mçi mÉu ®Æt 1 c©u )
 1. Ai lµm g× ?

 

…………………………………………………………………………………………………

 1. Ai thÕ nµo ?

 

…………………………………………………………………………………………………

 1. Ai lµ g×?

 

…………………………………………………………………………………………………

 1. §¸nh dÊu x vµo « trèng tr­íc tõ cïng nghÜa víi tõ : dòng c¶m.

                    HiÕu th¶o                    Chuyªn cÇn                 Anh dòng          

III.TËp lµm v¨n

 

Em h·y t¶  l¹i mét c©y bãng m¸t mµ em yªu thÝch.