KIỂM TRA KÌ 1 HUYỆN HOT

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

    HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

    ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 12

                        Môn Thi: TIẾNG ANH 8

                         Thời gian làm bài: 45 phút

                             (Đề thi gồm có 02 trang)     

Full name : ……………………………………….

Class : …………………………………………….

 

Question I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại. ( 1.0 point)

1.    A. study                    B. every     C. hobby           D. try

2.    A. played          B.filled              C.opened                    D.wanted

3.    A. happy          B. hour               C. hobby           D. house

4.    A. where          B. why               C. what                    D. who

 

Question II. Chọn một đáp án đúng  để hoàn thành mỗi câu sau. ( 2.0 points)

  1. I often play soccer …………… Sunday afternoon.

A. in              B. at              C. on         D. for

2. Mr Brown is the same age …………………. Mrs Brown.

A. as                        B. like              C. from                    D. with

3. The little boy is not ……………… to lift the suitcase.

A. enough strong     B. strong enough     C. too strong          D. so strong

4. My father was good at swimming. He used to ………………. swimming in summer.

A. go                          B. goes               C. went                     D. going

5. Nam hates ………………… to classical music.

A. listens                          B. listened     C. listen.                      D. listening

6. Ho Chi Minh city is larger and ……………… beautiful than Ha Noi.

A. more               B. as                    C. most               D. the most

7. They built this house ……………… 1990.  

    A. from

B. in

C. at 

D. for 

               8. Do you need any help ?  ………………………………..

        A. No, Thank you   B. What can I do for you C. I’m afraid I’m busy now  D. Let me help you.

          Question III .Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.( 2.0 points)

1. Nam often (go) _______________ to school by bike.

2. I (live) _______________ here since 2010.

3.Ba is going ( study ) _____________ English next summer.

4. My father (play) _____________ football yesterday.

5. Long enjoys ( listen ) _____________  to music every night.

          6. My father used to ( go) _____________ fishing when he was young.

7. He ( buy ) _____________  a new car last week.

          8. I used ( go) _____________  bare- footed when I was a child.

         Question IV. Tìm lỗi sai và sửa lại cho đúng. ( 1.0 point)

1. He isn’t enough old to drive a car

 A         B             C            D

2. My father used to   went fishing when he was a child.

        A            B            C                  D


3. You must washes your hands before meals

              A         B               C        D

4. The teacher asked his students going to the black board.

                        A                B         C                      D

Question V. Đọc đoạn văn sau và chọn lựa chọn đúng hay sai vào ô vuông.( 2.0 points)

Language learners learn words in different ways. Some learners make a list and put into it the meanings of new words in their mother tongue, and try to learn them by heart. However, others do not. Instead, they write one or two example sentences with each new word in order to remember how to use the word in the right way.

In order to remember words better, some learners even write each word and its use on a small piece of paper and stick it somewhere in their house so as to learn it at any time.

Many language learners do not try to learn all new words they come across. They usually underline or highlight only the words they want to learn. This helps them to remember important words.

There are also different ways of learning the same number of words. For example, if you try to learn ten words in two days, you can do so in two ways. You can learn the first five words the first day, and then learn the other five the next day. However, because revision is necessary, you can learn all the ten words the first day and revise them the next day. This helps you practice the words more times.

Language learners should try different ways of learning words so as to find out the best way for themselves. Ask yourself the question: How should I learn words?              

Statements

TRUE

FALSE

1/. Language learners learn words in the same way.

 

 

2/. All language learners write the meaning of new words in their mother tongue.

 

 

3/. Some learners write examples of words they want to learn.

 

 

4/. Underlining or highlighting important words is very useful for them to remember.

 

 

 

Question VI. Viết lại các câu sau .( 2.0 points)

 

1.Tom is very tall . He can play basketball

Tom is tall enough__________________________________________________.

2.Miss Jackson said to Tim “ please wait for me in 10 minutes”

Miss Jackson asked Tim _____________________________________________.

3.The boy said “ I can swim”

The boy said (that) __________________________________________________.

4.They began to live here at Christmas.

They have ________________________________________________________.

 

                   CHÚC CẢ LỚP ÔN THI HỌC KÌ TỐT VÀ ĐẠT ĐIỂM CAO

 

                                  GOOD LUCK TO YOU

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 12/15/2017 12:30:46 PM | Thể loại: Tiếng Anh 8 | Lần tải: 259 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.06 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi KIỂM TRA KÌ 1 HUYỆN HOT, Tiếng Anh 8. . Chúng tôi chia sẽ tới bạn đọc thư viện KIỂM TRA KÌ 1 HUYỆN HOT .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , đề thi KIỂM TRA KÌ 1 HUYỆN HOT trong chuyên mục Tiếng Anh 8 được chia sẽ bởi bạn CƯỜNG TRỊNH NGỌC tới mọi người nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được chia sẽ vào chủ đề Tiếng Anh 8 , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Tiếng Anh Tiếng Anh 8 Tiếng Anh 8 (Sách cũ) ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN QUẢNG XƯƠNG  ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 12 Môn Thi: TIẾNG ANH 8 Thời gian làm bài: 45 phút (Đề thi gồm có 02 trang)  Full name : ………………………………………, bên cạnh đó Class : ……………………………………………, kế tiếp là Question I, nói thêm là Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với những từ còn lại,còn cho biết thêm ( 1, thêm nữa 0 point) 1, tiếp theo là A, thêm nữa study B, kế tiếp là every C, nói thêm là hobby D, bên cạnh đó try 2, nói

https://tailieuhoctap.com/dethitienganh8/kiem-tra-ki-1-huyen-hot.axtx0q.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN QUẢNG XƯƠNG
 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 12
Môn Thi: TIẾNG ANH 8
Thời gian làm bài: 45 phút
(Đề thi gồm có 02 trang)

Full name : ……………………………………….
Class : …………………………………………….

Question I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại. ( 1.0 point)
1. A. study B. every C. hobby D. try
2. A. played B.filled C.opened D.wanted
3. A. happy B. hour C. hobby D. house
4. A. where B. why C. what D. who

Question II. Chọn một đáp án đúng để hoàn thành mỗi câu sau. ( 2.0 points)
I often play soccer …………… Sunday afternoon.
A. in B. at C. on D. for
2. Mr Brown is the same age …………………. Mrs Brown.
A. as B. like C. from D. with
3. The little boy is not ……………… to lift the suitcase.
A. enough strong B. strong enough C. too strong D. so strong
4. My father was good at swimming. He used to ………………. swimming in summer.
A. go B. goes C. went D. going
5. Nam hates ………………… to classical music.
A. listens B. listened C. listen. D. listening
6. Ho Chi Minh city is larger and ……………… beautiful than Ha Noi.
A. more B. as C. most D. the most
7. They built this house ……………… 1990.
A. from
B. in
C. at
D. for

 8. Do you need any help ? ………………………………..
A. No, Thank you B. What can I do for you C. I’m afraid I’m busy now D. Let me help you.
Question III .Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.( 2.0 points)
1. Nam often (go) _______________ to school by bike.
2. I (live) _______________ here since 2010.
3.Ba is going ( study ) _____________ English next summer.
4. My father (play) _____________ football yesterday.
5. Long enjoys ( listen ) _____________ to music every night.
6. My father used to ( go) _____________ fishing when he was young.
7. He ( buy ) _____________ a new car last week.
8. I used ( go) _____________ bare- footed when I was a child.
Question IV. Tìm lỗi sai và sửa lại cho đúng. ( 1.0 point)
1. He isn’t enough old to drive a car
A B C D
2. My father used to went fishing when he was a child.
A B C D

3. You must washes your hands before meals
A B C D
4. The teacher asked his students going to the black board.
A B C D
Question V. Đọc đoạn văn sau và chọn lựa chọn đúng hay sai vào ô vuông.( 2.0 points)
Language learners learn words in different ways. Some learners make a list and put into it the meanings of new words in their mother tongue, and try to learn them by heart. However, others do not. Instead, they write one or two example sentences with each new word in order to remember how to use the word in the right way.
In order to remember words better, some learners even write each word and its use on a small piece of paper and stick it somewhere in their house so as to learn it at any time.
Many language learners do not try to learn all new words they come across. They usually underline or highlight only the words they want to learn. This helps them to remember important words.
There are also different ways of learning the same number of words. For example, if you try to learn ten words in two days, you can do so in two ways. You can learn the first five words the first day, and then learn the other five the next day. However, because revision is necessary, you can learn all the ten words the first day and revise them the next day. This helps you practice the words more times.
Language learners should try different ways of learning words so as to find out the best way for themselves. Ask yourself the question: