Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

    HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

    ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

                        Môn Thi: TIẾNG ANH 8

                         Thời gian làm bài: 45 phút

                             (Đề thi gồm có 02 trang)     

A.LANGUAGE FOCUS.

Question I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại. ( 1.0 point)

1.    A. study                    B. every     C. hobby           D. try

2.    A. played          B. worked     C. watched          D. stopped

3.    A. happy          B. hour               C. high           D. house

4.    A. needed          B. laughed     C. fixed                    D. walked

Question II. Chọn một đáp án đúng để hoàn thành mỗi câu sau. ( 2.5 points)

  1. I often play soccer …………… Sunday afternoon.

A. in              B. at              C. on         D. for

2 We should wait here ………………. our teacher comes back.

A. before             B. until             C. from         D. with

3. Mr Brown is the same age …………………. Mrs Brown.

A. as                        B. like              C. from                    D. with

4. The little boy is not ……………… to lift the suitcase.

A. enough strong     B. strong enough     C. too strong          D. so strong

5. My father was good at swimming. He used to ………………. swimming in summer.

A. go                          B. goes               C. went                     D. going

6. Kate hates ………………… to classical music.

A. listens                          B. listened     C. listen.                      D. listening

7. Ho Chi Minh city is larger and ……………… beautiful than Ha Noi.

A. more               B. as                    C. most               D. the most

8. Mr. Smith likes ……………… to music in this free time.

A. listens              B. listened                     C. listen                 D. listening

9. They built this house ……………… 1990.  

    A. from

B. in

C. at 

D. for

               10. Do you need any help ? ………………………………..

  A. Yes. Thank you   B. What can I do for you C. I’m afraid I’m busy now D. Let me help you.

          Question III .Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.( 1.5 points)

1. The sun (rise) _______________in the East and sets in the west

2. They (live) _______________ here since 2010.

3.Tung is going ( see ) _____________ the movie “ Dream City “

4. Last night, my father (go) _____________ to the cinema.

5. Nam enjoys ( listen ) _____________  to music every night.

          6. My father used to ( go) _____________ fishing when he was young.

          Question IV. Tìm lỗi sai và sửa lại cho đúng. ( 1.0 point)

1. He isn’t strong enough carry this box.

 A       B                     C            D

2.My mother used to  lived in Ha Noi when she was a child.

        A            B             C                       D

3. You must takes  an umbrella.

      A         B          C        D


4. She asked her students going to the black board.

              A                B         C                      D

B.READING

Question V. Read the passage then choose the true (T) or false (F) statements.( 2.0 points)

How Nam has improved his English.

In the first year of lower secondary school, I had some difficulties in learning English. My English pronunciation was really bad and my English grammar was worse. I did not know about this. One afternoon after the lesson, my teacher of English told me to wait for for her outside the classroom. She took me to the school library and showed me cassettes of pronunciation drills Kelt in a glass bookcase. She also told me how to use an English-English dictionary to improve my English grammar. “Now I think you know what you should do”, did she. I made much progress and only one year later, I won the first prize in the English speaking contest held for secondary school. Students in my home town.

  1. What difficulties did Nam have in learning English in the first year?

A. The pronunciation                            C. Both pronunciation and grammar

B. The grammar                            D. The way of improving his pronunciation

2. How was his English pronunciation?

A. It was really bad                            C. It was wonderful

B. It was really good                            D. Is was very interesting

3. Did he know how to improve his English pronunciation?

     A. No, he didn’t                             C. He knew

B. Yes, he did                                       D. He doesn’t know

     4. Didn’t he want his father and mother to know about this?

A. No, he didn’t            B. Yes, he did         C. No. he doesn’t    D. Yes, he does                              

5. Who wanted to meet him one afternoon after the lesson?

A. His teacher      B. One of his friends                     C.  His father           D. His mother

6. Where did Nam and his teacher go after that?

A. To the town library                     C. To the teacher’s room

B. to the school library                     D. to his house

7. What did the teacher show him then?

A . A glass bookcase                     C. An English grammar book

B. An English- English dictionary           D. Cassettes of pronunciation drills

8. What did he win in the English speaking contest one year later?

A. The first prize B. the second prize        C. the third prize   D. fourth prize

C.WRITING

Question VI.Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không thay đổi so với câu ban đầu . (2.0 pts)

1.The water isn’t very hot. I can’t make tea.(enough)

……………………………………………………………………………………………….

2.She often went to the beach last year.

  She used..................................................................................................................................

 3.  We hate playing volleyball and badminton.

 We don’t like……………………………………. ………………………….………………  

 4.“You should practice English every day” .The teacher said to us

  The teacher advised ………………………………..………………………………………


ĐÁP ÁN CHẤM ĐIỂM

Question I. Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

1     D. try

2.    A. played  

3.    B. hour  

4.    A. needed  

Question II.(2,5 điểm). Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

1. C 2. B 3. A 4.B  5.A 6.D 7.A 8.D 9.B 10.A

           Question III . Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

1. rises

2. have lived

3.to see

4. went

5. listening

          6.go

          Question IV. Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

1. C.  to carry

2.  C  live

3. B must take 

4. C .to go

Question V. Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

1.C 2.A 3.A 4.B 5.A 6.B 7.D 8.A

Question VI. Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

1.The water isn’t very hot. I can’t make tea.(enough)

The water isn’t very hot enough to make tea.

2.She often went to the beach last year.

  She used to go to the beach last year.

 3.  We hate playing volleyball and badminton.

 We don’t like playing volleyball and badminton. 

 4.“You should practice English every day” .The teacher said to us

  The teacher advised us to practice English every day.

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

ĐỀ KIỂM TRA KÌ 1 LỚP 8 HUYỆN HOT

Đăng ngày 12/9/2017 11:32:37 AM | Thể loại: Tiếng Anh 8 | Lần tải: 876 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.07 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi ĐỀ KIỂM TRA KÌ 1 LỚP 8 HUYỆN HOT, Tiếng Anh 8. . tailieuhoctap trân trọng giới thiệu tới đọc giả đề thi ĐỀ KIỂM TRA KÌ 1 LỚP 8 HUYỆN HOT .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , đề thi ĐỀ KIỂM TRA KÌ 1 LỚP 8 HUYỆN HOT thuộc danh mục Tiếng Anh 8 được chia sẽ bởi thành viên CƯỜNG TRỊNH NGỌC đến bạn đọc nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này được chia sẽ vào thể loại Tiếng Anh 8 , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Tiếng Anh Tiếng Anh 8 Tiếng Anh 8 (Sách cũ) ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN QUẢNG XƯƠNG  ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I Môn Thi: TIẾNG ANH 8 Thời gian làm bài: 45 phút (Đề thi gồm có 02 trang)  A, nói thêm LANGUAGE FOCUS, nói thêm là Question I, tiếp theo là Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với những từ còn lại, bên cạnh đó ( 1, kế tiếp là 0 point) 1,còn cho biết thêm A, tiếp theo là study

http://tailieuhoctap.com/dethitienganh8/de-kiem-tra-ki-1-lop-8-huyen-hot.rzox0q.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Tiếng Anh 8


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN QUẢNG XƯƠNG
 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
Môn Thi: TIẾNG ANH 8
Thời gian làm bài: 45 phút
(Đề thi gồm có 02 trang)

A.LANGUAGE FOCUS.
Question I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại. ( 1.0 point)
1. A. study B. every C. hobby D. try
2. A. played B. worked C. watched D. stopped
3. A. happy B. hour C. high D. house
4. A. needed B. laughed C. fixed D. walked
Question II. Chọn một đáp án đúng để hoàn thành mỗi câu sau. ( 2.5 points)
I often play soccer …………… Sunday afternoon.
A. in B. at C. on D. for
2 We should wait here ………………. our teacher comes back.
A. before B. until C. from D. with
3. Mr Brown is the same age …………………. Mrs Brown.
A. as B. like C. from D. with
4. The little boy is not ……………… to lift the suitcase.
A. enough strong B. strong enough C. too strong D. so strong
5. My father was good at swimming. He used to ………………. swimming in summer.
A. go B. goes C. went D. going
6. Kate hates ………………… to classical music.
A. listens B. listened C. listen. D. listening
7. Ho Chi Minh city is larger and ……………… beautiful than Ha Noi.
A. more B. as C. most D. the most
8. Mr. Smith likes ……………… to music in this free time.
A. listens B. listened C. listen D. listening
9. They built this house ……………… 1990.
A. from
B. in
C. at
D. for

 10. Do you need any help ? ………………………………..
A. Yes. Thank you B. What can I do for you C. I’m afraid I’m busy now D. Let me help you.
Question III .Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.( 1.5 points)
1. The sun (rise) _______________in the East and sets in the west.
2. They (live) _______________ here since 2010.
3.Tung is going ( see ) _____________ the movie “ Dream City “
4. Last night, my father (go) _____________ to the cinema.
5. Nam enjoys ( listen ) _____________ to music every night.
6. My father used to ( go) _____________ fishing when he was young.
Question IV. Tìm lỗi sai và sửa lại cho đúng. ( 1.0 point)
1. He isn’t strong enough carry this box.
A B C D
2.My mother used to lived in Ha Noi when she was a child.
A B C D
3. You must takes an umbrella.
A B C D
4. She asked her students going to the black board.
A B C D
B.READING
Question V. Read the passage then choose the true (T) or false (F) statements.( 2.0 points)
How Nam has improved his English.
In the first year of lower secondary school, I had some difficulties in learning English. My English pronunciation was really bad and my English grammar was worse. I did not know about this. One afternoon after the lesson, my teacher of English told me to wait for for her outside the classroom. She took me to the school library and showed me cassettes of pronunciation drills Kelt in a glass bookcase. She also told me how to use an English-English dictionary to improve my English grammar. “Now I think you know what you should do”, did she. I made much progress and only one year later, I won the first prize in the English speaking contest held for secondary school. Students in my home town.
What difficulties did Nam have in learning English in the first year?
A. The pronunciation C. Both pronunciation and grammar
B. The grammar D. The way of improving his pronunciation
2. How was his English pronunciation?
A. It was really bad C. It was wonderful
B. It