Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Full Name:……………………………………………ONE PERIOD TEST

Class:…………….                                                                                 ENGLISH

Marks

Teacher’s evaluation

 

 

I. LISTEN

Gia ñình Robinson ñang chuaån bò ñoùn Teát ôû Vieät Nam. Laéng nghe baøi hoäi thoaïi vaø ñieàn töø thích hôïp vaøo choå troáng. Moãi choå troáng chæ ñieàn moät töø. (2 ñieåm)

1)           Mrs. Robinson wants Mr Robinson to go to the………………………

2)           Mrs. Robinson wants some………………………….. because they are  tradition at Tet.

3)           Mrs. Robinson wants Liz to buy a packet of dried water melon………

4)           Mrs. Robinson is asking Mrs. Nga how to…………………..Spring rolls

III. READ

Ñoïc ñoaïn vaên döôùi ñaây sau ñoù traû lôøi caùc caâu hoûi: (2.5 ñieåm)

            New York City is located in the Southeastern part of New York State just east of New Jersey. The city was founded by the Dutch in 1624. At first it was called Fort Amsterdam, and then New Amsterdam. In 1664, the English took over the city and renamed it New York. With the population of more than 7 million in the city and 19 million in the metropolitan region, New York is the largest city in the United States. It is divided into five parts, which are Manhattan, the Bronx, Brooklyn, Queens and Stalen Island. The total area of these parts is 946 square kilometers. Visitors to New York are all attracted by places such as the Statue of Liberty, the Empire State Building, Times Square, Wall Street and Broadway theatre district. New York is also where tourists can visit some world famous art galleries and museums.

 • Answer these questions.
 1. Where is New York City?      …………………………………………………………………………
 2. Why New York was originally called New Amsterdam?

……………………………………………………………………………

 1. What is its population?

……………………………………………………………………………

 1. Which of the followings is not a tourist attraction of New York?

                a. Empire State Building.           b. Statue of Liberty

                c. Golden Gate Bridge               d. Broadway theatre district.

 1. Does the New York City have many tourist attractions?

………………………………………………………………………………

II. LANGUAGE FOCUS

Choïn moät töø ñuùng trong ngoaëc ñôn. (2 ñieåm)

1)    Mai (wait/ was waiting/ waited) for me when I arrived there.

2)    We didn’t play football yesterday. The match (cancelled/ was cancelled/ didn’t cancel.)

3)    Ba is (sometimes, never, always) getting up late.

4)    It was late, so we decided (take/ taking/ to take) a taxi home.

5)    I know where (to go/ going/ go)

6)    Lan was going to school (until/ when/ because) it started raining.

7)    The Radio was (repaired/ repairs/ repairing) by Nam yesterday.

8)    Do you mind (sit/ sitting/ sits) on this chair?

  Ñoåi sang caâu töôøng thuaät (1.5 ñieåm)

 1. Khoa said," I am visiting the Great Wall of China now".

Khoa said...........................................

 1. Thuy asked Nam," Do you want to sing Karaoke?"

Thuy asked Nam......................................

 1. Anh said to Thanh," Are students in class 8A1 studious?"

   Anh asked Thanh......................................

 

IV- WRITE

Töôûng töôïng em ñang nghæ mt ôû moät nôi naøo ñoù hoaëc ôû moät thaønh phoá ôû Vieät Nam.Vieát thö gôûi cho baïn em veà chuyeán ñi tham quan cuûa em döïa vaøo nhöõng gôïi yù döôùi ñaây: (2 ñieåm)

What is name of the place you visit?

How do you feel?

What is the weather like there?

Who do you see / meet?

What do you want to visit?

What do you buy?

Dear……………………..,

I am visiting ...........................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

Love,

………

______________________________________Kieåm tra 1 tieát – Moân tieáng Anh – Lôùp 8

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Đề kiểm tra 1 tiet lần 4 HOt!!!

Đăng ngày 4/21/2009 7:07:37 PM | Thể loại: Tiếng Anh 8 | Lần tải: 21 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Đề kiểm tra 1 tiet lần 4 HOt!!!, Tiếng Anh 8. . Chúng tôi chia sẽ tới đọc giả thư viện Đề kiểm tra 1 tiet lần 4 HOt!!! .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , Tài liệu Đề kiểm tra 1 tiet lần 4 HOt!!! trong chủ đề Tiếng Anh 8 được giới thiệu bởi bạn Di Lê đến mọi người nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này được đưa vào chuyên mục Tiếng Anh 8 , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Tiếng Anh Tiếng Anh 8 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập Marks Teacher’s evaluation   I, tiếp theo là LISTEN Gia đình Robinson đang sẵn sàng đón Tết ở Việt Nam, nói thêm Lắng nghe bài hội thoại và điền từ phù hợp vào chổ trống, cho biết thêm Mỗi chổ trống chỉ điền một từ, bên cạnh đó (2 điểm) Mrs, cho biết thêm Robinson wants Mr Robinson to go to the……………………… Mrs, nói thêm là Robinson wants some…………………………, bên cạnh đó because they are tradition at Tet, bên cạnh đó Mrs, tiếp theo là Robinson wants Liz to buy a packet of dried water melon……… Mrs, bên cạnh đó

http://tailieuhoctap.com/dethitienganh8/de-kiem-tra-1-tiet-lan-4-hot.uw58tq.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Tiếng Anh 8


Marks
Teacher’s evaluation
I. LISTEN
Gia đình Robinson đang chuẩn bị đón Tết ở Việt Nam. Lắng nghe bài hội thoại và điền từ thích hợp vào chổ trống. Mỗi chổ trống chỉ điền một từ. (2 điểm)
Mrs. Robinson wants Mr Robinson to go to the………………………
Mrs. Robinson wants some………………………….. because they are tradition at Tet.
Mrs. Robinson wants Liz to buy a packet of dried water melon………
Mrs. Robinson is asking Mrs. Nga how to…………………..Spring rolls
III. READ
Đọc đoạn văn dưới đây sau đó trả lời các câu hỏi: (2.5 điểm)
New York City is located in the Southeastern part of New York State just east of New Jersey. The city was founded by the Dutch in 1624. At first it was called Fort Amsterdam, and then New Amsterdam. In 1664, the English took over the city and renamed it New York. With the population of more than 7 million in the city and 19 million in the metropolitan region, New York is the largest city in the United States. It is divided into five parts, which are Manhattan, the Bronx, Brooklyn, Queens and Stalen Island. The total area of these parts is 946 square kilometers. Visitors to New York are all attracted by places such as the Statue of Liberty, the Empire State Building, Times Square, Wall Street and Broadway theatre district. New York is also where tourists can visit some world famous art galleries and museums.
Answer these questions.
Where is New York City? …………………………………………………………………………
Why New York was originally called New Amsterdam?
……………………………………………………………………………
What is its population?
……………………………………………………………………………
Which of the followings is not a tourist attraction of New York?
a. Empire State Building. b. Statue of Liberty
c. Golden Gate Bridge d. Broadway theatre district.
Does the New York City have many tourist attractions?
………………………………………………………………………………
II. LANGUAGE FOCUS
Chọn một từ đúng trong ngoặc đơn. (2 điểm)
Mai (wait/ was waiting/ waited) for me when I arrived there.
We didn’t play football yesterday. The match (cancelled/ was cancelled/ didn’t cancel.)
Ba is (sometimes, never, always) getting up late.
It was late, so we decided (take/ taking/ to take) a taxi home.
I know where (to go/ going/ go)
Lan was going to school (until/ when/ because) it started raining.
The Radio was (repaired/ repairs/ repairing) by Nam yesterday.
Do you mind (sit/ sitting/ sits) on this chair?
Đổi sang câu tường thuật (1.5 điểm)
Khoa said," I am visiting the Great Wall of China now".
Khoa said
Thuy asked Nam," Do you want to sing Karaoke?"
Thuy asked Nam
Anh said to Thanh," Are students in class 8A1 studious?"
Anh asked Thanh

IV- WRITE
Tưởng tượng em đang nghỉ mát ở một nơi nào đó hoặc ở một thành phố ở Việt Nam.Viết thư gởi cho bạn em về chuyến đi tham quan của em dựa vào những gợi ý dưới đây: (2 điểm)
What is name of the place you visit?
How do you feel?
What is the weather like there?
Who do you see / meet?
What do you want to visit?
What do you buy?
Dear……………………..,
I am

Love,
………