Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

 


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO            KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

THÀNH PHỐ                                               NĂM HỌC 2017-2018

                                           Môn thi :TiếngAnh 7 ( Chương trình thí điểm )

ĐỀ LẺ                        Thời gian : 45 phút

 

PART A : LISTENING

Question I : Listen to the conversation. Write T ( true) or F ( false). ( 5 points)

Statements

True

False

1. Mi enjoys collecting glass bottles

 

 

2. She started her hobby four years ago

 

 

3. Her father shares this hobby with her

 

 

4. She thinks collecting glass bottles is difficult

 

 

5. She can make flower vases or lamps from these bottles

 

 

Question II. Listen again and fill in the blanks.( 5 points)

1. I am…………………….…. work I can make a difference in our country

2. I have made many new friends , and I………………. much more self- confident.

3 Volunteering is ……………………. ………… to me because I can help others.

4. It’s special ………… … I can see how happy the.……..…..are when they learn.

PART B :USE OF LANGUAGE

Question I.Find the word which has a different sound in the part underlined.( 5 points)

1.A.exhibition B. question  C. collection  D. tradition

2.A.pleasure           B. leisure  C. closure  D. sure

3.A.saxophone B. music  C. so   D. expensive

4. A. provided B. listened  C. played  D. opened

5.A.why  B. who  C. when  D. where

Question II. Choose the best answer(A, B, C or D).( 5 points)

1. She loves ________________ flowers and putting them into different vases.

A. buying   B. to buy   C. buy D. bought

2. Don’t read in bed __________________ you want to harm your eyes.   

A. if                        B. unless              C. or  D. so

3.What does your father often do _______________   your free time ?

A.  on                           B. at  C. in                             D. to

4.Last year, we ________________  evening classes for fifty children.

A. provided            B. providing  C. have provided      D. to provide

5.I   ___ playing board games interesting because I can play them with my friends.

A. think           B. find      C. say               D. tell

 

 

 


                                   PART C.READING

Question I. Read the passage and choose the best answer. ( 5 points)

                                                   HOBBY

There are many reasons (1)________ it is important to have a hobby. First of all, a hobby can be a remedy for your (2)________. Because it is the activity you choose for yourself, it will always give you pleasure and (3)________ you relax. Even if you just spend a little time enjoying your hobby, you can see the difference (4)________ your spirit. Second, some hobbies can also (5)________ you financially. Many old people enjoy gardening. They grow a lot of trees and vegetables, so they can sell them for some money. In addition a hobby can help you connect with other people. If you like collecting stamps, you can join a stamp club to share your albums with other collectors. If your hobby is carving eggshells, you can give your products to your friends for gifts.

1.A .for                       B. why                                  C. because

2.A.happiness             B. pain                                  C. tiredness

3.A.help                      B. have                                C. do

4.A.for                        B. in                                      C.on

5.A.harm                    B.give                                   C.benefit 

Question II. Read the passage then decide if the statements are true or false.

( 5 points)

Vietnamese people of have three meals a day – breakfast , lunch and dinner. People in the countryside usually have rice with meat or fish and vegetables for breakfast but people in the cities often have light breakfast with a bowl of Pho or instant noodles or sticky rice before going to work .for lunch ,they often have rice, meat , fish and vegetables. People in the countryside often have lunch at home but people in the cities often have lunch at the canteens or at the food stalls. Most people prepare their dinner at home .They eat many kinds of meat , seafood ,fish, fresh vegetables and rice. Many people say dinner is the main and the best meal of the day.

 

Statements

True

False

1. Vietnamese people often have three meals a day

 

 

2. People in the countryside usually have rice with meat or fish and vegetables for breakfast

 

 

3. People in the cities often have big breakfast before going to work

 

 

4. Most people cook their dinner at home

 

 

5. According some people , dinner is the best meal of the day

 

 

 


PART D : WRITING

Question I. Rearrange the words to make meaningful sentences. ( 2 points)

1. get / It’s / easy / flu / to / .

………………………………………………………………………………………

2. like / I / don’t / coffee / I / like tea. / , but

………………………………………………………………………………………

Question II. Rewrite the sentences so that their meaning doesn’t change.

( 3 points)

1. I didn’t go to school because I was sick.

I was sick, so ……………………………………………………………..…..

2. I am interested in watching TV in the evening.

I enjoy……………………………………………………………………………

3 .Charles Dickens’ novels attract a lot of children.

A lot of children …………………………………………………………………

Question III .Write a paragraph about your hobby, depending on the suggestions below.( 5 points)

-         Name of the hobby.

-         When you started it.

-         Who do you share it with.

-         How you do this hobby.

-         Feelings about the hobby.

My hobby is …………………………………………………………………………. 

........................................................

........................................................

........................................................ 

........................................................

........................................................              

........................................................

........................................................              

 

  THE END

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

ĐỀ KIỂM TRA KÌ 1 LỚP 7 HOT

Đăng ngày 12/15/2017 10:02:47 PM | Thể loại: Tiếng Anh 7 Thí điểm | Lần tải: 604 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi ĐỀ KIỂM TRA KÌ 1 LỚP 7 HOT, Tiếng Anh 7 Thí điểm. . Chúng tôi chia sẽ tới đọc giả thư viện ĐỀ KIỂM TRA KÌ 1 LỚP 7 HOT .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , Thư viện ĐỀ KIỂM TRA KÌ 1 LỚP 7 HOT trong chủ đề Tiếng Anh 7 Thí điểm được giới thiệu bởi thành viên Cương Trịnh Văn tới bạn đọc nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này đã chia sẽ vào thể loại Tiếng Anh 7 Thí điểm , có 1 page, thuộc file .docx, cùng mục còn có Đề thi Tiếng Anh Tiếng Anh 7 Tiếng Anh 7 (Sách mới) ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2017-2018 Môn thi :TiếngAnh 7 ( Chương trình thử nghiệm ) ĐỀ LẺ Thời gian : 45 phút PART A : LISTENING Question I : Listen to the conversation, nói thêm Write T ( true) or F ( false),còn cho biết thêm ( 5 points) Statements True False  1, tiếp theo là Mi enjoys collecting glass bottles    2, bên cạnh

http://tailieuhoctap.com/dethitienganh7thidiem/de-kiem-tra-ki-1-lop-7-hot.smtx0q.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Tiếng Anh 7 Thí điểm


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2017-2018
Môn thi :TiếngAnh 7 ( Chương trình thí điểm )
ĐỀ LẺ Thời gian : 45 phút

PART A : LISTENING
Question I : Listen to the conversation. Write T ( true) or F ( false). ( 5 points)
Statements
True
False

1. Mi enjoys collecting glass bottles2. She started her hobby four years ago3. Her father shares this hobby with her4. She thinks collecting glass bottles is difficult5. She can make flower vases or lamps from these bottlesQuestion II. Listen again and fill in the blanks.( 5 points)
1. I am…………………….…. work I can make a difference in our country

2. I have made many new friends , and I………………. much more self- confident.

3 Volunteering is ……………………. ………… to me because I can help others.

4. It’s special ………… … I can see how happy the….……..…..are when they learn.

PART B :USE OF LANGUAGE
Question I.Find the word which has a different sound in the part underlined.( 5 points)
1.A.exhibition B. question C. collection D. tradition
2.A.pleasure B. leisure C. closure D. sure
3.A.saxophone B. music C. so D. expensive
4. A. provided B. listened C. played D. opened
5.A.why B. who C. when D. where
Question II. Choose the best answer(A, B, C or D).( 5 points)
1. She loves ________________ flowers and putting them into different vases.
A. buying B. to buy C. buy D. bought
2. Don’t read in bed __________________ you want to harm your eyes.
A. if B. unless C. or D. so
3.What does your father often do _______________ your free time ?
A. on B. at C. in D. to
4.Last year, we ________________ evening classes for fifty children.
A. provided B. providing C. have provided D. to provide
5.I ___ playing board games interesting because I can play them with my friends.
A. think B. find C. say D. tell
PART C.READING
Question I. Read the passage and choose the best answer. ( 5 points)
HOBBY
There are many reasons (1)________ it is important to have a hobby. First of all, a hobby can be a remedy for your (2)________. Because it is the activity you choose for yourself, it will always give you pleasure and (3)________ you relax. Even if you just spend a little time enjoying your hobby, you can see the difference (4)________ your spirit. Second, some hobbies can also (5)________ you financially. Many old people enjoy gardening. They grow a lot of trees and vegetables, so they can sell them for some money. In addition a hobby can help you connect with other people. If you like collecting stamps, you can join a stamp club to share your albums with other collectors. If your hobby is carving eggshells, you can give your products to your friends for gifts.
1.A .for B. why C. because
2.A.happiness B. pain C. tiredness
3.A.help B. have C. do
4.A.for B. in C.on
5.A.harm B.give C.benefit
Question II. Read the passage then decide if the statements are true or false.
( 5 points)
Vietnamese people of have three meals a day – breakfast , lunch and dinner. People in the countryside usually have rice with meat or fish and vegetables for breakfast but people in the cities often have light breakfast with a bowl of Pho or instant noodles or sticky rice before going to work .for lunch ,they often have rice, meat , fish and vegetables. People in the countryside often have lunch at home but people in the cities often have lunch at the canteens or at the food stalls. Most people prepare their dinner at home .They eat many kinds of meat , seafood ,fish, fresh vegetables and rice. Many people say dinner is the main and the best meal of the day.

Statements
True
False

1. Vietnamese people often have three meals a day2. People in the countryside usually have rice with meat or fish and vegetables