Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Phòng GD&ĐT

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017-2018

Thành phố

Môn: Tiếng Anh - Chương trình thí điểm – Thời gian: 45 phút

 

Họ và tên: ...................................................................... Lớp 7............Trường THCS ..................................................

 

 

Số báo danh

Họ tên, chữ ký người coi thi

Số phách

 

Số 1:

Số 2:

 

 

 

 

Điểm bài thi (bằng số)

Họ tên, chữ ký người chấm thi

Số phách

 

Số 1:

Số 2:

 

 

PART 1: LISTENING

Question 1: Listen to the passage about Picasso and tick( )  the world  you hear. (5 points)

1. artists  2. training  3. picture  4.drawing  

5. portrait  6. music  7. paintings  8. actress

 

Question 2:  Listen to the conversation. Write True ( T) or False ( F). (5 points)

1. Picasso was born in 1681.

 2.He received artistic training from his father at seven.

 3.He produced 50.000 works of art.

4.His works of art include 1.885 paintings.

 5.He died in Barcelona.    

Question 3:  Listen and  tick  ( ) the box. (5 points)

1. Where did Jane go on holiday?

 

 

 

 

 

 

      

   A.     B.              C.

 

2. What did Kim’s dad buy for her ?

           A.     B.                  C.

 

1

 


3. Which one is Sally?

 

 

 

 

 

 

           A.     B.              C.

4. What did Tom give Jill?

 

 

 

 

 

 

         

A.     B.              C.

5. What are they having for supper?

 

 

 

 

 

 

         

A.     B.              C.

 

PART 2: READING

Question 1: Read the passage and fill each gap with a suitable word/ phrase from the box. (6 points)

 (Em hãy đọc đoạn văn sau và tìm từ điền vào chỗ trống thích hợp)

   bought  competition        singing        there              on          English 

Mary’s hobby is singing. She enjoys (1) …………… very much. When her brother (2) ……………… a karaoke set last month, Mary was so glad that she sang every day after dinner. She likes to sing only (3) ………………… songs. In fact, she has already sung all the songs found (4) ……………… the karaoke discs. Minh is singing in the karaoke(5) ………………… organized by the RC Center this Saturday. Her family is going (6) ………… to support her.

Answers:

1. ………………………  2. ………………………  3. ………………………

4. ………………………  5. ………………………  6. ………………………

 

1

 


Question 2: Read the passage and answer the questions. (4 points)

                      (Em hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.)

My father has unusual hobby, carving eggshells. As everyone knows, carving eggshells is very difficult, eggshells are very fragile. My dad can make beautiful pieces of art from empty eggshells. It’s amazing. He started the hobby five years ago after a trip to the US where he saw some carved eggshells in an art gallery. My father did not go to class to learn how to carve. He learned everything from the Internet.

 1. What is the hobby of writer’s father?

………………………………………..……………………………………………

 1. When did he start the hobby?

……………………………………………………………………………………

 1. Why is carving eggshells difficult ?

……………………………………………………………………………………

 1. Did he go to class to learn how to carve?

…………………………………………………………………………………

 

PART 3: WRITING

Question 1 : Complete each sentence so it means the same as the sentence above.

( 5 points)

1. I didn't go to school because I was sick.

I was sick, so .............................................................................................................

2. I am interested in watching TV in the evening

I enjoy........................................................................................................................

3. I think that learning English is important.

I find ...........................................................................................................................

4.Charles Dickens’ novels attract a lot of children.

A lot of children …………………………………………………………………….

5. We have learned English for 3 years.

We stared …………………………………………………………………………..

Question 2: Use the words/ phrases below to write complete sentences (5 points).

(Em hãy dùng từ gợi ý để viết thành câu hoàn chỉnh.)

 

 1.               Eat/ fresh fruit/ be/ better / you/ than/ glass/ fruit juice.

…………………………………………………………………………………………

 1.               My friends/ like/ watch / water puppetry/ show/ and/ I/ too.

…………………………………………………………………………………………

 1.               Hoa’s  sisters/ be/ very different/ Hoa.

…………………………………………………………………………………………

 1.               Listen/ music/ in/ free/ time/ be / my/ favourite/ hobby.

…………………………………………………………………………………………

5. It/ easy / get / flu/

…………………………………………………………………………………………

1

 


 

Question 3.Write a paragraph  about your hobby, depending on the suggestions below.( 5 points)

           ( Em hãy viết một đoạn văn về sở thích của em sử dụng gợi ý bên dưới )

-         Name of the hobby.

-         When you started it.

-         Who do you share it with.

-         How you do this hobby.

-         Feelings about the hobby.

My hobby is ……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

The end

1

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

ĐỀ KIỂM TRA KÌ 1 LỚP 7 HOT

Đăng ngày 12/16/2017 4:32:11 PM | Thể loại: Tiếng Anh 7 Thí điểm | Lần tải: 194 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 3.17 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi ĐỀ KIỂM TRA KÌ 1 LỚP 7 HOT, Tiếng Anh 7 Thí điểm. . tailieuhoctap giới thiệu tới các bạn tài liệu ĐỀ KIỂM TRA KÌ 1 LỚP 7 HOT .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA KÌ 1 LỚP 7 HOT thuộc chuyên mục Tiếng Anh 7 Thí điểm được chia sẽ bởi user Cương Trịnh Văn đến mọi người nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được giới thiệu vào chuyên mục Tiếng Anh 7 Thí điểm , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Tiếng Anh Tiếng Anh 7 Tiếng Anh 7 (Sách mới) ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem Phòng GD&ĐT KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017-2018 Thành phố Môn: Tiếng Anh - Chương trình thử nghiệm – Thời gian: 45 phút  Họ và tên: , bên cạnh đó Lớp 7, kế tiếp là Trường THCS , bên cạnh đó Số báo danh Họ tên, chữ ký người coi thi Số phách  Số 1: Số 2:  Điểm bài thi (bằng số) Họ tên, chữ ký người chấm thi Số phách  Số 1: Số 2: 

http://tailieuhoctap.com/dethitienganh7thidiem/de-kiem-tra-ki-1-lop-7-hot.ioux0q.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Tiếng Anh 7 Thí điểm


Phòng GD&ĐT
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017-2018

Thành phố
Môn: Tiếng Anh - Chương trình thí điểm – Thời gian: 45 phút


Họ và tên: ...................................................................... Lớp 7............Trường THCS ..................................................


Số báo danh
Họ tên, chữ ký người coi thi
Số phách


Số 1:
Số 2:

Điểm bài thi (bằng số)
Họ tên, chữ ký người chấm thi
Số phách


Số 1:
Số 2:PART 1: LISTENING
Question 1: Listen to the passage about Picasso and tick( () the world you hear. (5 points)
1. artists 2. training 3. picture 4.drawing
5. portrait 6. music 7. paintings 8. actress

Question 2: Listen to the conversation. Write True ( T) or False ( F). (5 points)
1. Picasso was born in 1681.
2.He received artistic training from his father at seven.
3.He produced 50.000 works of art.
4.His works of art include 1.885 paintings.
5.He died in Barcelona.
Question 3: Listen and tick ( () the box. (5 points)
1. Where did Jane go on holiday?A. B. C.

2. What did Kim’s dad buy for her ?

A. B. C.


3. Which one is Sally?


A. B. C.
4. What did Tom give Jill?A. B. C.
5. What are they having for supper?A. B. C.

PART 2: READING
Question 1: Read the passage and fill each gap with a suitable word/ phrase from the box. (6 points)
(Em hãy đọc đoạn văn sau và tìm từ điền vào chỗ trống thích hợp)
bought competition singing there on English

Mary’s hobby is singing. She enjoys (1) …………… very much. When her brother (2) ……………… a karaoke set last month, Mary was so glad that she sang every day after dinner. She likes to sing only (3) ………………… songs. In fact, she has already sung all the songs found (4) ……………… the karaoke discs. Minh is singing in the karaoke(5) ………………… organized by the RC Center this Saturday. Her family is going (6) ………… to support her.
Answers:
1. ……………………… 2. ……………………… 3. ………………………
4. ……………………… 5. ……………………… 6. ………………………


Question 2: Read the passage and answer the questions. (4 points)
(Em hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.)
My father has unusual hobby, carving eggshells. As everyone knows, carving eggshells is very difficult, eggshells are very fragile. My dad can make beautiful pieces of art from empty eggshells. It’s amazing. He started the hobby five years ago after a trip to the US where he saw some carved eggshells in an art gallery. My father did not go to class to learn how to carve. He learned everything from the Internet.
What is the hobby of writer’s father?
………………………………………..……………………………………………
When did he start the hobby?
……………………………………………………………………………………
Why is carving eggshells difficult ?
……………………………………………………………………………………
Did he go to class to learn how to carve?
……………………………………………………………………………………

PART 3: WRITING
Question 1 : Complete each sentence so it means the same as the sentence above.
( 5 points)
1. I didn`t go to school because I was sick.
(I was sick, so .............................................................................................................
2. I am interested in watching TV in the evening
( I enjoy........................................................................................................................
3. I think that learning English is important.
(I find ...........................................................................................................................
4.Charles Dickens’ novels attract a lot of children.
(A lot of children …………………………………………………………………….
5. We have learned English for 3 years.
(We stared …………………………………………………………………………..
Question 2: Use the words/ phrases below to write complete sentences (5 points).
(Em hãy dùng từ gợi ý để viết thành câu hoàn chỉnh.)

Eat/ fresh fruit/ be/ better / you/ than/ glass/ fruit juice.
…………………………………………………………………………………………
My friends/ like/ watch / water puppetry/