Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

 


CO DONG SECONDARY SCHOOL

Fullname: .............................

Class:................................

WRITTEN TEST 1

Subject: English 7

Time allowed: 45’

Mark

Remarks

 

Number 1

I.Circle the correct answers(2ms).

1. My uncle lives ................... the countryside.

a. in  b.on  c.at  d.with

2. What ........................ awful day!

a. the  b. a  c. an  d. Ø

3. Mr Hung works on a farm. He grows vegetables and raise cattle. He is a...............

a. farmer  b. doctor   c. teacher  d. nurse

4. .................. is it from here to your house?

a. How old  b. How far  c. How  d. How long

5. Mai is .................... than her sister.

a. beautifuler b. the most beautiful c. beautiful  d. more beautiful

6. Ha’s birthday is on September .............

a. fifteen  b. fiveteen  c. fifteenth  d. fiveteenth

7. We ....................camping next week.

a. don’t go  b. will go  c. will do  d. will take

8. Hoa’s new school is .................from her old school.

a. different  b. big  c. heavy  d. strong

 

II. Listen to complete the dialogue (2ms).

 

Miss Lien:

Hoa          :

Miss Lien:

Hoa          :

Miss Lien:

Hoa          :

Miss Lien:

 

What’s (1).............................. family name?

It’s Dang. My middle name’s (2)................

How old are you?

I’m (3)...............................

(4)........................do you live?

12 Tran Hung Dao street.

Thank you, Hoa.

1

 


III. Underline the correct form of the verb in brackets (2ms).

 

 1. Manh and Nam always ( play / playing) soccer in the afternoon.
 2. What are you (do / doing)?
 3. He often (reads / reades) book in the local library.
 4. They (will go / go) to the museum next Sunday.

 

IV. Rewrite the sentences below (2ms).

 

 1. The girl is very beautiful.

   What .................................................................................................................!

 1. Phong’s school has a lot of students.

   There ................................................................................................................

 1. The cat is in front of the chair.

   The chair is ......................................................................................................

 1. Nam is taller than Huy.

   Huy is...............................................................................................................

 

V. Answer these questions about you (2ms).

 

 1. How old are you?

..............................................................................................................................

 1. Is your school big?

..............................................................................................................................

 1. How far is it from your house to school?

..............................................................................................................................

 1. Are there any clocks in your class?

.............................................................................................................................

1

 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

Kiểm tra 1 tiết

Đăng ngày 8/26/2018 10:17:25 PM | Thể loại: Tiếng Anh 7 | Lần tải: 46 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi Kiểm tra 1 tiết, Tiếng Anh 7. .

http://tailieuhoctap.com/dethitienganh7/kiem-tra-1-tiet.x7l10q.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Tiếng Anh 7


CO DONG SECONDARY SCHOOL
Fullname: .............................
Class:................................
WRITTEN TEST 1
Subject: English 7
Time allowed: 45’

Mark
Remarks


Number 1
I.Circle the correct answers(2ms).
1. My uncle lives ...................the countryside.
a. in b.on c.at d.with
2. What ........................awful day!
a. the b. a c. an d. Ø
3. Mr Hung works on a farm. He grows vegetables and raise cattle. He is a...............
a. farmer b. doctor c. teacher d. nurse
4. .................. is it from here to your house?
a. How old b. How far c. How d. How long
5. Mai is ....................than her sister.
a. beautifuler b. the most beautiful c. beautiful d. more beautiful
6. Ha’s birthday is on September .............
a. fifteen b. fiveteen c. fifteenth d. fiveteenth
7. We ....................camping next week.
a. don’t go b. will go c. will do d. will take
8. Hoa’s new school is .................from her old school.
a. different b. big c. heavy d. strong

II. Listen to complete the dialogue (2ms).

Miss Lien:
Hoa :
Miss Lien:
Hoa :
Miss Lien:
Hoa :
Miss Lien:

What’s (1).............................. family name?
It’s Dang. My middle name’s (2)................
How old are you?
I’m (3)...............................
(4)........................do you live?
12 Tran Hung Dao street.
Thank you, Hoa.


III. Underline the correct form of the verb in brackets (2ms).

Manh and Nam always ( play / playing) soccer in the afternoon.
What are you (do / doing)?
He often (reads / reades) book in the local library.
They (will go / go) to the museum next Sunday.

IV. Rewrite the sentences below (2ms).

The girl is very beautiful.
What .................................................................................................................!
Phong’s school has a lot of students.
There ................................................................................................................
The cat is in front of the chair.
The chair is ......................................................................................................
Nam is taller than Huy.
Huy is...............................................................................................................

V. Answer these questions about you (2ms).

How old are you?
..............................................................................................................................
Is your school big?
..............................................................................................................................
How far is it from your house to school?
..............................................................................................................................
Are there any clocks in your class?
.............................................................................................................................