ĐỀ THI

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

 


1

PHẦN I ĐIỆN HỌC

 

CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC

 

Câu 1: Một dây dẫn có chiều dài l và điện trở R. Nếu nối 4 dây dẫn trên với nhau thì dây mới có điện trở R’ là :

     A. R’ = 4R  .                 B. R’=  . C. R’= R+4 .    D.R’ = R – 4 .

Câu 2: Khi đặt một hiệu điện thế 12V vào hai đầu một cuộn dây dẫn thì dòng điện qua nó có cường độ 1,5A. Chiều dài của dây dẫn dùng để quấn cuộn dây này là ( Biết rằng loại dây dẫn này nếu dài 6m có điện trở là 2 .)  A.l = 24m     B. l = 18m .              C. l = 12m .  D. l = 8m .

Câu 3:  Hai dây dẫn đều làm bằng đồng có cùng tiết diện S. Dây thứ nhất có chiều dài 20cm và điện trở 5. Dây thứ hai có điện trở 8  .Chiều dài dây thứ hai là:    A. 32cm .     B.12,5cm . C. 2cm .   D. 23 cm .

Câu 4: Hai dây dẫn được làm từ cùng một vật liệu có cùng tiết diện, có chiều dài lần lượt là l1,l2 . Điện trở tương ứng của chúng thỏa điều kiện :

  A. =  B. = .  C.  R1 .R2 =l1 .l2 .  D.  R1 .l1 = R2 .l2 .

Câu 5: Chọn câu trả lời sai : Một dây dẫn có chiều dài l = 3m, điện trở R = 3 , được cắt thành hai dây có chiều dài lần lượt là l1=, l2 = và có điện trở tương ứng R1,R2 thỏa:

 1. R1 = 1 .
 2. R2 =2 .
 3. Điện trở tương đương của R1 mắc song song với R2 là R SS = .
 4. Điện trở tương đương của R1 mắc nối tiếp với R2 là Rnt = 3 .

Câu 6: Hai dây dẫn bằng đồng có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết diện S1 = 0.5mm2 và 

R1 =8,5 .Dây thứ hai có điện trở R2 = 127,5  , có tiết diện S2 là :    A.S2 = 0,33 mm2   B. S2 = 0,5 mm2              C. S2 = 15 mm2   D. S2 = 0,033 mm2.

Câu 7: Một dây dẫn bằng đồng có điện trở 9,6  với lõi gồm 30 sợi đồng mảnh có tiết diện như nhau. Điện trở của mỗi sợi dây mảnh là:

  A. R = 9,6  . B. R = 0,32 .  C. R = 288 . D. R = 28,8 .

Câu 8: Hai dây dẫn đều làm bằng đồng có cùng chiều dài l . Dây thứ nhất có tiết diện S và điện trở 6  .Dây thứ hai có tiết diện 2S. Điện trở dây thứ hai là:   A. 12 .              B. 9 .              C. 6 .              D. 3 .

Câu 9:Hai dây dẫn hình trụ được làm từ cùng một vật  liệu, có cùng chiều dài , có tiết diện lần lượt là S1,S2 ,diện trở  tương ứng  của chúng thỏa điều kiện:

  A.= . B. = .  C.  D. .

Câu 10: Một sợi dây làm bằng kim loại dài l1 =150 m, có tiết diện S1 =0,4 mm2 và có điện 

trở R1 bằng 60 . Hỏi một dây khác làm bằng kim lọai đó dài l2= 30m có điện trở R2=30  thì

có tiết diện S2 là    A. S2 = 0,8mm2 B. S2 = 0,16mm2  C. S2 = 1,6mm2  D. S2 = 0,08 mm2

Câu 11:  Biến trở là một linh kiện :

 1. Dùng để thay đổi vật liệu dây dẫn trong mạch.
 2. Dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch .
 3. Dùng để điều chỉnh hiệu điện thế giữa hai đầu mạch .
 4. Dùng để thay đổi khối lượng riêng dây dẫn trong mạch .

Câu 12: Khi dịch chuyển con chạy hoặc tay quay của biến trở, đại lượng nào sau đây sẽ  thay đổi :

     A. Tiết diện dây dẫn của biến trở .

1

 


1

     B. Điện trở suất của chất làm biến trở của dây dẫn .

     C. Chiều dài dây dẫn của biến trở .

     D. Nhiệt độ của biến trở .

Câu 13: Trên một biến trở có ghi 50 - 2,5 A . Hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt lên hai đầu dây cố định của biến trở là:

 A.U = 125 V . B. U = 50,5V . C.U= 20V . D. U= 47,5V .

Câu 14: Một điện trở con chạy được quấn bằng dây hợp kim nicrôm có điện  trở  suất 

= 1,1.10-6  .m, đường kính tiết diện d1 = 0,5mm,chiều dài dây là 6,28 m. Điện trở lớn nhất của biến trở là:

 A. 3,52.10-3 . B. 3,52  .  C. 35,2 . D. 352 .

Câu 15: Phát biểu nào sau đây đúng nhất khi nói về mối liên hệ giữa cường độ dòng điện qua một dây dẫn và hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó?

 1. Cường độ dòng điện qua một dây dẫn tỉ lệ với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.
 2. Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.
 3. Cường độ dòng điện qua một dây dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.

  D. Cường độ dòng điện qua một dây dẫn không tỉ lệ với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.

Câu 16: Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng thì:

 1. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn không thay đổi.
 2. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm tỉ lệ với hiệu điện thế.
 3. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có lúc tăng, lúc giảm.

      D. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tăng tỉ lệ với hiệu điện thế.

Câu 16: Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn giảm bao nhiêu lần thì

 1. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn không thay đổi.
 2. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có lúc tăng, lúc giảm.
 3. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm bấy nhiêu lần.

     D.  Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tăng bấy nhiêu lần.

Câu 17: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn có dạng là

 1. Một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.         C   Một đường thẳng không đi qua gốc tọa độ .
 2. Một đường cong đi qua gốc tọa độ.            D    Một đường cong không đi qua gốc tọa độ.

Câu 18: Để tìm hiểu sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn ta tiến hành thí nghiệm

 1. Đo hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn với những cường độ dòng điện khác nhau.
 2. Đo cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn ứng với các hiệu điện thế khác nhau đặt vào hai đầu dây dẫn.
 3. Đo điện trở của dây dẫn với những hiệu điện thế khác nhau.

      D.  Đo điện trở của dây dẫn với những cường độ dòng điện khác nhau.

Câu 19: Khi thay đổi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có mối quan hệ:

 1. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.
 2. Tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.
 3. Chỉ tỉ lệ khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó tăng.

     D.  Không tỉ lệ với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.

Câu 20: Cường độ dòng điện qua bóng đèn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn. Điều đó có nghĩa là nếu hiệu điện thế tăng 1,2 lần thì

 1. Cường độ dòng điện tăng 2,4 lần.               B   Cường độ dòng điện giảm 2,4 lần.

         C   Cường độ dòng điện giảm 1,2 lần.                D.. Cường độ dòng điện tăng 1,2 lần.

Câu 21: Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện qua nó là 0,5A.Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn là 24V thì cường độ dòng điện qua nó là:

 A. 1,5A. B. 2A. C. 3A.  D. 1A.

1

 


1

Câu 22: Đặt hiệu điện thế U giữa hai đầu các dây dẫn khác nhau, đo cường độ dòng điện I chạy qua mỗi dây dẫn đó và tính giá trị U/I, ta thấy giá trị U/I

 1. Càng lớn nếu hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn càng lớn.
 2. Không xác định đối với mỗi dây dẫn.
 3. Càng lớn với dây dẫn nào thì dây đó có điện trở càng nhỏ.

      D. Càng lớn với dây dẫn nào thì dây đó có điện trở càng lớn.

Câu 23: Điện trở R của dây dẫn biểu thị cho

 1. Tính cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây.       B. Tính cản trở hiệu điện thế nhiều hay ít của dây.

         C  Tính cản trở electron nhiều hay ít của dây.           D.   Tính cản trở điện lượng nhiều hay ít của dây.

Câu 24: Nội dung định luật Omh là:

 1. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ với điện trở của dây.
 2. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và không tỉ lệ với điện trở của dây.
 3. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.
 4. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẩn và tỉ lệ thuận với điện trở của dây.

Câu 25: Biểu thức đúng của định luật Ohm là:   A. . B. . C. .   D. U = I.R.

Câu 26: Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R = 6Ω là 0,6A. Khi đó hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở là:

 A. 3,6V. B. 36V. C. 0,1V. D. 10V.

Câu 27: Mắc một dây dẫn có điện trở R = 12Ω vào hiệu điện thế 3V thì cường độ dòng điện qua nó là

 A. 36A. B. 4A. C.2,5A. D. 0,25A.

Câu 28: Một dây dẫn khi mắc vào hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là 0,5A. Dây dẫn ấy có điện trở là

 A. 3Ω. B. 12Ω. C.0,33Ω. D. 1,2Ω.

Câu 29: Chọn biến đổi đúng trong các biến đổi sau:

 1. 1kΩ = 1000Ω = 0,01MΩ             B..  1MΩ = 1000kΩ = 1.000.000Ω     C  1Ω = 0,001kΩ = 0,0001MΩ        D   . 10Ω = 0,1kΩ = 0,00001MΩ

Câu 30: Đặt một hiệu điện thế U = 12V vào hai đầu một điện trở. Cường độ dòng điện là 2A. Nếu tăng hiệu điện thế lên 1,5 lần thì cường độ dòng điện là

 A. 3A. B. 1A. C. 0,5A. D. 0,25A.

Câu 31: Đặt vào hai đầu một điện trở R một hiệu điện thế U = 12V, khi đó cường độ dòng điện chạy qua điện trở là 1,2A. Nếu giữ nguyên hiệu điện thế nhưng muốn cường độ dòng điện qua điện trở là 0,8A thì ta phải tăng điện trở thêm một lượng là:  A. 4,0Ω.  B. 4,5Ω.  C. 5,0Ω.    D. 5,5Ω.

Câu 32: Khi đặt hiệu điện thế 4,5V vào hai đầu một dây dẫn thì dòng điện chạy qua dây này có cường độ 0,3A. Nếu tăng cho hiệu điện thế này thêm 3V nữa thì dòng điện chạy qua dây dẫn có cường độ là:    A. 0,2A.   B. 0,5A.   C. 0,9A.   D. 0,6A.

Câu 33: Một dây dẫn khi mắc vào hiệu điện thế 5V thì cường độ dòng điện qua nó là 100mA. Khi hiệu điện thế tăng thêm 20% giá trị ban đầu thì cường độ dòng điện qua nó là:    A. 25mA.     B. 80mA.              C. 110mA.       D. 120mA.

Câu 34: Sử dụng hiệu điện thế nào dưới đây có thể gây nguy hiểm đối với cơ thể?    A. 6V.         B. 12V. C. 24V.              D. 220V.

Câu 35: Để đảm bảo an tòan khi sử dụng điện, ta cần phải:

 1. mắc nối tiếp cầu chì loại bất kỳ cho mỗi dụng cụ điện. Csử dụng dây dẫn không có vỏ bọc cách điện.
 2. rút phích cắm đèn ra khỏi ổ cắm khi thay bóng đèn.D  . làm thí nghiệm với nguồn điện có hiệu điện thế 220v.

Câu 36: Cách sử dụng nào sau đây là tiết kiệm điện năng?

1

 


1

 1. Sử dụng đèn bàn có công suất 100W.
 2. Sử dụng các thiết bị điện khi cần thiết .
 3. Sử dụng các thiết bị đun nóng bằng điện .

   D. Sử dụng các thiết bị điện để chiếu sáng suốt ngày đêm .

Câu 37: Bóng đèn ống 20W sáng hơn bóng đèn dây tóc 60W là do

 1. Dòng điện qua bóng đèn ống mạnh hơn.
 2. Hiệu suất bóng đèn ống sáng hơn.
 3. Ánh sáng tỏa ra từ bóng đèn ống hợp với mắt hơn.

   D. Dây tóc bóng đèn ống dài hơn.

Câu 38: Công thức nào dưới đây là công thức tính cường độ dòng điện qua mạch khi có hai điện trở mắc song song :

 A. I = I1 = I2   B. I = I1 + I2  C.   D.

Câu 39: Trong các phát biểu sau đây phát biểu nào là sai ?

A. Để đo cường độ dòng điện phải mắc ampe kế với dụng cụ cần đo

B. Để đo hiệu điện thế hai đầu một dụng cụ cần mắc vôn kế song song với dụng cụ cần đo

C. Để đo điện trở phải mắc oát kế song song với dụng cụ cần đo . (x)

D. Để đo điện trở một dụng cụ cần mắc một ampe kế nối tiếp với dụng cụ và một vôn   kế song song với dụng cụ đó.

Câu 40: Phát biểu nào sau đây là chính xác ?

A. Cường độ dòng điện qua các mạch song song luôn bằng nhau.

B. Để tăng điện trở của mạch , ta phải mắc một điện trở mới song song với mạch cũ .

C. Khi các bóng đèn được mắc song song , nếu bóng đèn này tắt thì các bóng đèn kia vẫn hoạt động .

D. Khi mắc song song, mạch có điện trở lớn thì cường độ dòng diện đi qua lớn

Câu 41: Chọn câu sai :

A. Điện trở tương đương R của n điện trở  r mắc nối tiếp : R = n.r

B. Điện trở tương đương R của n điện trở  r mắc song song : R =

C. Điện trở tương đương của mạch mắc song song nhỏ hơn điện trở mỗi thành phần

D. Trong đoạn mạch mắc song song cường độ dòng điện qua các điện trở là bằng nhau .

Câu 42: Công thức nào là đúng khi mạch điện có hai điện trở mắc song song?

 A. U = U1 = U2  B. U = U1 + U2   C.  D.

Câu 43: Câu phát biểu nào đúng khi nói về cường độ dòng điện trong mạch mắc nối tiếp và song song ?

A. Cường độ dòng điện bằng nhau trong các đoạn mạch

B. Hiệu điện thế tỉ lệ thuận với điện trở của các đoạn mạch

C. Cách mắc thì khác nhau nhưng hiệu điện thế thì như nhau ở các đoạn mạch mắc nối tiếp và song song

D. Cường độ dòng điện bằng nhau trong các đoạn mạch nối tiếp , tỉ lệ nghịch với điện trở trong các đoạn mạch mắc song song .

Câu 44: Các công thức sau đây công thức nào là công thức tính điện trở tương đương của hai điện trở mắc song song ?.

A. R = R1 + R2                                           B . R =

C.                                      D. R =

 

Câu 45: Khi mắc R1 và R2 song song với nhau vào một hiệu điện thế U . Cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ : I1 = 0,5 A , I2 = 0,5A . Thì cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là :

 A . 1,5 A  B. 1A   C. 0,8A  D. 0,5A

1

 


1

Câu 46: Một mạch điện gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song với nhau . Khi mắc vào một hiệu điện thế U thì cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là : I = 1,2A và cường độ dòng điện chạy qua R2 là I2 = 0,5A . Cường độ dòng điện chạy qua R1 là :

 A. I1 = 0,5A  B. I1 = 0,6A  C. I1 = 0,7A  D. I1 = 0,8A

Câu 47: Hai điện trở R1 = 3Ω , R2 = 6Ω mắc song song với nhau , điện trở tương đương của mạch là :

 A. R = 2Ω     B.R = 4Ω  C.R = 9Ω D. R = 6Ω

Câu 48: Hai bóng đèn có ghi : 220V – 25W , 220V – 40W . Để 2 bóng đèn trên hoạt động bình thường ta mắc song song vào nguồn điện :

 A. 220V  B. 110V  C. 40V  D. 25V

Câu 49: Hai điện trở R1 = 8Ω , R2 = 2Ω mắc song song với nhau vào hiệu điện thế U = 3,2V . Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là :

 A. 1A  B. 1,5A  C. 2,0A  D. 2,5A

Câu 50: Hai điện trở R1 , R2 mắc song song với nhau . Biết R1 = 6Ω điện  trở tương đương của mạch là R = 3Ω . Thì R2 là :

 A. R2 = 2 Ω B. R2 = 3,5Ω C. R2 = 4Ω  D. R2 = 6Ω

Câu 51: Mắc ba điện trở R1 = 2Ω , R2 = 3Ω , R3 = 6Ω song song với nhau vào mạch điện U = 6V . Cường độ dòng điện qua mạch chính là

A . 12A     B. 6A  C. 3A   D. 1,8A

Câu 52: Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, công thức nào sau đây là sai?

 1. U = U1 + U2 + …+ Un.
 2. I = I1 = I2 = …= In
 3. R = R1 = R2 = …= Rn

      D. R = R1 + R2 + …+ Rn

Câu 53: Đại lượng nào không thay đổi trên đoạn mạch mắc nối tiếp?

 1. Điện trở.
 2. Hiệu điện thế.
 3. Cường độ dòng điện.
 4. Công suất.

Câu 54: Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp có điện trở tương đương là:

 A. R1  + R2. B. R1 . R2  C.  D.

Câu 55: Cho  hai điện trở  R1= 12 và R2 = 18 được mắc nối tiếp nhau. Điện trở tương đương R12 của đoạn mạch đó có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau đây:

 A. R12 = 12 B.R12 = 18 C. R12 = 6 D. R12 = 30

Câu 56: Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp. Mối quan hệ giữa hiệu điện thế hai đầu mổi điện trở và điện trở của nó được biểu diễn như sau:

  A. = .  B. = .  C.= . D.A và C đúng

Câu 57: Người  ta chọn một số điện trở  loại 2 và 4 để ghép nối tiếp thành đoạn mạch có điện trở tổng cộng 16. Trong các phương án sau đây, phương án nào là sai?

 1. Chỉ dùng 8 điện trở loại 2.                             C.Chỉ dùng 4 điện trở loại 4.
 2. Dùng 1 điện trở 4  và 6 điện trở 2.              D.  Dùng 2 điện trở 4  và 2 điện trở 2.

Câu 58: Hai điện trở R1= 5  và R2=10  mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện qua điện trở R1 là 4A. Thông tin nào sau đây là sai?

A.   Điện trở tương đương của cả mạch là 15.         C. Cường độ dòng điện qua điện trở R2 là 8A.

B.    Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là 60V.            D. Hiệu điện thế hai đầu điện trở R1 là 20V.

Câu 59: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cường độ dòng điện trong đoạn mạch nối tiếp?

 1. Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện qua vật dẫn sẽ càng lớn nếu điện trở vật dẫn đó càng nhỏ.

1

 


1

 1. Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện qua vật dẫn sẽ càng lớn nếu điện trở vật dẫn đó càng lớn.
 2. Cường độ dòng điện ở bất kì vật dẫn nào mắc nối tiếp với nhau cũng bằng nhau.
 3. Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện qua vật dẫn không phụ thuộc vào điện trở các vật dẫn đó.

Câu 60: Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp, gọi I là cường độ dòng điện trong mạch. U1 và U2 lần lượt là hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở, U là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, hệ thức nào sau đây là đúng?

 1. I = .                    C.  = .
 2. U1 = I.R1            D.  Các phương án trả lời trên đều đúng.

Câu 61: Điện trở R1= 10 chịu được hiệu điện thế lớn nhất đặt vào hai đầu của nó là U1= 6V. Điện trở R2= 5 chịu được hiệu điện thế lớn nhất đặt vào hai đầu của nó là U2= 4V. Đoạn mạch gồm R1 và R2 mắc nối tiếp chịu được hiệu điện thế lớn nhất đặt vào hai đầu của đoạn mạch này là:          A. 10V.     B. 12V.              C. 9V.     D.8V

Câu 62: Điện trở R1= 30 chịu được dòng điện lớn nhất là 2A và điện trở R2= 10 chịu được dòng điện lớn nhất là 1A. Có thể mắc nối tiếp hai điện trở này vào hiệu điện thế nào dưới đây?     A. 40V.   B. 70V.   C.80V.    D. 120V

Câu 63: Định luật Jun-Lenxơ cho biết điện năng biến đổi thành :   A  Cơ năng.         D.Hoá năng.     C. Nhiệt năng.         DNăng lượng ánh sáng.

Câu 64: Trong các biểu thức sau đây, biểu thức nào là biểu thức của định luật Jun-Lenxơ?

 A. Q = I².R.t B. Q = I.R².t C. Q = I.R.t D. Q = I².R².t

Câu 65: Nếu nhiệt lượng Q tính bằng Calo thì phải dùng biểu thức nào trong các biểu thức sau?

 A. Q = 0,24.I².R.t B. Q = 0,24.I.R².t C. Q = I.U.t D. Q = I².R.t

Câu 66: Phát biểu nào sau đây là đúng với nội dung của định luật Jun- Lenxơ?

 1. Nhiệt lượng tỏa ra trong một dây dẫn tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện, tỉ lệ thuận với điện trở và thời gian dòng điện chạy qua.
 2. Nhiệt lượng tỏa ra trong một dây dẫn tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, tỉ lệ nghịch với điện trở và thời gian dòng điện chạy qua.
 3. Nhiệt lượng tỏa ra trong một dây dẫn tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện, tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở và thời gian dòng điện chạy qua.
 4. Nhiệt lượng tỏa ra trong một dây dẫn tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, tỉ lệ thuận với điện trở và thời gian dòng điện chạy qua.

Câu 67: Cầu chì là một thiết bị giúp ta sử dụng an toàn về điện. Cầu chì  hoạt động dựa vào:

 1. Hiệu ứng Jun – Lenxơ
 2. Sự nóng chảy của kim loại.
 3. Sự nở vì nhiệt.
 4. A và B đúng.

Câu 68: Cho hai điện trở mắc nối tiếp, mối quan hệ giữa nhiệt lượng toả ra  trên mỗi dây và điện trở của nó được viết như sau:

 1.  = .                 B   = .                C  = .              D    A và C đúng

Câu 69: Cho hai điện trở mắc song song, mối quan hệ giữa nhiệt lượng toả ra  trên mỗi dây và điện trở của nó được biểu diễn như sau:

  A. = . B. = . C. Q1. R2 = Q2.R1 D. A và C đúng

Câu 70: Một dây dẫn có điện trở 176 được mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế U=220V. Nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn đó trong 15 phút là:

 A. 247.500J. B. 59.400calo C. 59.400J. D. A và B đúng

1

 


1

Câu 71: Hai dây đồng chất lần lượt có chiều dài và tiết diện gấp đôi nhau ( l1 =2l2 ; S1 = 2S2). Nếu cùng mắc chúng vào nguồn điện có cùng hiệu điện thế U trong cùng một khoảng thời gian thì:    A. Q1 = Q2.              B. Q1 = 2Q2.              C.Q1 = 4Q2.              D. Q1=

Câu 72: Một bếp điện có hiệu điện thế định mức U = 220V. Nếu sử dụng bếp ở hiệu điện thế U’ = 110V và sử dụng trong cùng một thời gian thì nhiệt lượng tỏa ra của bếp sẽ:

A. Tăng lên 2 lần.                                          B. Tăng lên 4 lần .      C. Giảm đi 2 lần.                                         D. Giảm đi 4 lần.

Câu 73: Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở R=80  và cường độ dòng điện qua bếp khi đó là I=2,5A.. Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 1giây là: A. 200J. B. 300J.              C. 400J.   D. 500J.

Câu 74: Hai dây dẫn đồng chất được mắc nối tiếp, một dây có chiều dài l1= 2m, tiết diện S1= 0,5mm². Dây kia có chiều dài l2= 1m, tiết diện S2= 1mm². Mối quan hệ của nhiệt lượng tỏa ra trên mỗi dây dẫn được viết như sau:

 A. Q1 = Q2.      B. 4Q1 = Q2. C. Q1 = 4Q2. D. Q1 = 2Q2.

Câu 75: Điện trở suất được sắp xếp theo thứ tự: Bạc, đồng, nhôm, Vonfam, kim loại nào dẫn điện tốt nhất  ?

 A. Vonfam.              B. Nhôm.                  C. Bạc.  D. Đồng.

Câu 76: Dây dẫn có chiều dài  l, tiết  diện S và làm bằng chất có điện trở suất  , thì có điện trở R  được tính bằng công thức .        

 A. R =  .                     B. R  =  .                        C. R =  .  D. R =

Câu 77: Điện trở suất là điện trở của một dây dẫn  hình trụ có:

A.Chiều dài 1 m tiết diện đều 1m2 .                                   B. Chiều dài 1m  tiết diện đều 1cm2 .

C. Chiều dài  1m tiết diện đều 1mm2 .                              D. Chiều dài 1mm tiết diện đều 1mm2.

Câu 78: Nếu giảm chiều dài của một dây dẫn đi 4 lần và tăng tiết diện dây đó lên 4 lần thì điện     trở suất của dây dẫn sẽ:

 A.  Giảm 16 lần.          B. Tăng  16 lần .           C. không đổi. D. Tăng 8 lần.

Câu 79: Một dây dẫn bằng đồng có chiều dài l = 100cm , tiết diện 2 mm2 ,điện trở suất =1 ,7.10 -8 m. Điện trở của dây dẫn là :

 A. 8,5.10 -2 .            B. 0,85.10-2.           C. 85.10-2 .  D. 0,085.10-2

Câu 80: Nhận định nào là không đúng :

A. Điện trở suất của dây dẫn càng nhỏ thì dây dẫn đó dẫn điện càng tốt.B. Chiều dài dây dẫn càng ngắn thì dây đó dẫn điện càng tốt.

C. Tiết diện của dây dẫn càng nhỏ thì dây đó dẫn điện càng tốt.D. Tiết diện của dây dẫn càng nhỏ thì dây đó dẫn điện càng kém.   

Câu 81: Một dây dẫn bằng nhôm hình trụ, có chiều dài l = 6,28m, đường kính tiết diện d = 2 mm, điện trở suất  = 2,8.10-8m , điện trở của dây dẫn là :

 A.5,6.10-4 .              B.   5,6.10-6.               C. 5,6.10-8. D. 5,6.10-2.

Câu 82: Hai dây dẫn có cùng chiều dài , cùng tiết diện, điện trở dây thứ nhất lớn hơn điện trở dây thứ hai gấp 2 lần, dây thứ  nhất có điện trở suất = 1,6.10 -8 m , điện trở suất của dây thứ hai là :

 A. 0,8.10-8m.  B. 8.10-8m. C. 0,08.10-8m. D. 80.10-8m.

Câu 83: Chọn câu trả lời đúng:

A. Điện trở của một dây dẫn ngắn luôn luôn nhỏ hơn điện trở của một dây dẫn dài .

B. Một dây nhôm có đường kính lớn sẽ có điện trở nhỏ hơn một sợi dây nhôm  có đường kính nhỏ .

C. Một dây dẫn bằng bạc luôn luôn có điện trở nhỏ hơn một dây dẫn bằng sắt.

D. Nếu người ta so sánh hai dây đồng có cùng tiết diện, dây có chiều dài lớn sẽ có điện trở lớn hơn.

Câu 84: Nhận định nào là không đúng?

Để giảm điện trở của dây dẫn người ta:

A. Giảm tiết diện của dây dẫn và dùng vật liệu có điện trở suất nhỏ.B. Dùng vật liệu có điện trở suất nhỏ.

1

 


1

C. Tăng tiết diện của dây dẫn và dùng vật liệu có điện trở suất nhỏ.D. Tăng tiết diện của dây dẫn.

Câu 85: Công  thức nào dưới đây không phải  là công thức tính công suất P của đọan mạch chỉ chứa điện trở R, được mắc vào hiệu điện thế U, dòng điện chạy qua có cường độ I.   A. P= U.I.              B. P = .              C. P= .              D. P=I 2.R .

Câu 86: Công suất điện cho biết :

A. Khả năng thực hiện công của dòng điện .B. Năng lượng của dòng điện.

C. Lượng điện năng sử dụng trong một đơn vị thời gian.   D. Mức độ mạnh, yếu của dòng điện.

Câu 87: Trên một bóng đèn có ghi 12 V– 6W .

A. Cường độ dòng điện lớn nhất mà bóng đèn chịu được là 2A.   B. Cường độ dòng điện lớn nhất mà bóng đèn chịu được là 0,5A.

C. Cường độ dòng điện tối thiểu mà bóng đèn sáng được là 2A..   D. Cường độ dòng điện qua bóng đèn khi đèn sáng bình thường là 0,5A.             

Câu 88: Trên một bóng đèn có ghi 110V-55W . Điện trở của nó là .   A.  0,5 .  B. 27,5 . C.  2.    D. 220.

Câu 89: Chọn câu trả lời sai:

Một  quạt điện có ba  nút điều chỉnh  tốc độ quay nhanh theo thứ tự tăng dần của các nút (1), (2) và  (3).Công suất của quạt khi bật :

A. Nút (3) là lớn nhất.

B. Nút (1) là lớn nhất.

C. Nút (1) nhỏ hơn công suất nút (2).

D. Nút (2) nhỏ hơn công suất nút (3).

Câu 90: Số oát ghi trên dụng cụ điện cho biết :

A.  Công suất mà dụng cụ tiêu thụ khi hoạt động bình thường.  B.  Điện năng mà dụng cụ tiêu thụ khi hoạt động bình thường trong thời gian 1 phút .

C. Công mà dòng điện thực hiện khi dụng cụ hoạt động bình thường.

D.  Công suất điện của dụng cụ khi sử dụng với những hiệu điện thế không vượt quá hiệu điện thế định mức.

Câu 91: Một bàn là điện có công suất định mức 1100W và cường độ dòng điện định mức 5A. điện trở suất là 1,1.10-6m và tiết diện của dây là 0,5mm2, chiều dài của dây là :   A .10m.B. 20m.              C. 40m.     D. 50m.

Câu 92: Hai  bóng đèn, một cái có công suất 75W, cái kia có công suất 40W, họat động bình thường dưới hiệu điện thế 120V. Khi so sánh điện trở dây tóc của hai bóng đèn thì :

A. Đèn công suất 75W có điện trở lớn hơn.    B. Đèn công suất 40W có điện trở lớn hơn.

C. Điện trở dây tóc hai đèn như nhau.    D. Không so sánh được.

Câu 93: Trong công thức  P = I2.R  nếu tăng gấp đôi điện trở R và giảm cường độ dòng điện 4 lần thì công suất:

A. Tăng gấp 2 lần.                                   B. Giảm đi 2 lần.     C. Tăng gấp 8 lần.                                    D. Giảm đi 8 lần.

Câu 94: Hai bóng đèn lần lượt có ghi số 12V- 9W và 12V- 6W được mắc song song vào nguồn điện có hiệu điện thế 12V .

A. Hai đèn sáng bình thường .    B. Đèn thứ nhất sáng yếu hơn bình thường .

C. Đèn thứ nhất sáng mạnh hơn bình thường .   D. Đèn thứ hai sáng yếu hơn bình thường .  

Câu 95: Năng lượng của dòng điện gọi là:

 1. Cơ năng.        B   Nhiệt năng.            C   Quang năng.               D     Điện năng. 

Câu 96: Số đếm của công tơ điện ở gia đình cho biết:

 1. Thời gian sử dụng điện của gia đình.          B   Công suất điện mà gia đình sử dụng.

C    Điện năng mà gia đình đã sử dụng.               D   Số dụng cụ và thiết bị điện đang được sử dụng.

Câu 97: Thiết bị điện nào sau đây khi hoạt động đã chuyển hoá điện năng thành cơ năng và nhiệt năng?

1

 


1

 A.Quạt điện.   B. Đèn LED. C. Bàn là điện. D. Nồi cơm điện.

Câu 98: Công thức tính công của dòng điện sản ra trong một đoạn mạch là:

 1. A = U.I2.t  B  A = U.I.t         C   A = U2.I.t     D     A  =

Câu 99: Khi đặt vào hai đầu một đoạn mạch hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch là 0,5A. Công của dòng điện sản ra trên đoạn mạch đó trong 10 giây là:                A. 6J     B. 60J              C. 600J    D. 6000J

Câu 100: Mỗi ngày công tơ điện của một gia đình đếm 2,5 số. Gia đình đó đã tiêu thụ mỗi ngày một lượng điện năng là:

 A. 90000J B. 900000J C. 9000000J D. 90000000J

Câu 101: Một bóng đèn loại 220V-100W được sử dụng ở hiệu điện thế 220V. Điện năng tiêu thụ của đèn trong 1h là:

 A. 220 KWh B 100 KWh C. 1 KWh D. 0,1 KWh

Câu 102: Một đèn loại 220V – 75W và một đèn loại 220V – 25W được sử dụng đúng hiệu điện thế   định mức. Trong cùng thời gian, so sánh điện năng tiêu thụ của hai đèn:

 A. A1 = A2 B. A1 = 3 A2 C. A1 = A2  D. A1 < A2

Câu 103: Một bàn là được sử dụng ở hiệu điện thế định mức 220V trong 10 phút thì tiêu thụ một lượng điện năng là 660KJ. Cường độ dòng điện qua bàn là là:

 A. 0,5 A B. 0,3A C. 3A D. 5A

Câu 104: Một bóng đèn loại 220V – 100W và một bếp điện loại 220V – 1000W được sử dụng ở hiệu điện thế định mức, mỗi ngày trung bình đèn sử dụng 5 giờ, bếp sử dụng 2 giờ. Giá 1 KWh điện 700 đồng. Tính tiền điện phải trả của 2 thiết bị trên trong 30 ngày?

 A. 52.500 đồng B. 115.500 đồng C. 46.200 đồng D. 161.700 đồng

Câu 105: Một đoạn mạch như hình vẽ gồm R và đèn Đ: 6V – 3W. Điện trở dây nối rất nhỏ không đáng kể. Đèn sáng bình thường . Tính điện năng tiêu thụ của cả đoạn mạch trong 15 phút?

A.    21600 J

B.     2700 J

C.     5400 J

D.    8100 J

Câu 106: Hai điện trở R1 = 4 và R2 = 6 được mắc song song vào hiệu điện thế U, trong cùng thời gian điện trở nào tiêu thụ điện năng nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu lần?

 1. R1 tiêu thụ điện năng nhiều hơn R2 gấp 2 lần.
 2. R1 tiêu thụ điện năng nhiều hơn R2 gấp 1,5 lần.
 3. R2 tiêu thụ điện năng nhiều hơn R1 gấp 2 lần.
 4. R2 tiêu thụ điện năng nhiều hơn R1 gấp 1,5 lần.

Câu 107: Nguồn năng lượng nào dưới đây chưa thể dùng cung  cấp làm nhà máy điện ?

A. Năng lượng của gió thổi                     B.  Năng lượng của dòng nước chảy

C. Năng lượng của sóng thần.              D  Năng lượng của than đá

Câu 108: Một bóng đèn có ghi 6V-3W lần lược mắc vào mạch điện một chiều , rồi vào mạch điện xoay chiều có hiệu điện  thế 6V thì độ sáng của đèn ở :

A. mạch điện một chiều sáng mạnh hơn mạch điện xoay chiều   B. mạch điện một chiều sáng yếu hơn mạch điện xoay chiều

C. cả hai mạch điện đều sáng như nhau .                            D.  Không so sánh được

Câu 109: Một bóng đèn dây tóc có ghi 12V – 15W có thể mắc vào những mạch điện nào sau đây để đạt độ sáng đúng định mức :

A. Bình ăcquy có hiệu điện thế 15V .             B. . Bình ăcquy có hiệu điện thế 12V  đến dưới 15V.

C. Bình ăcquy có hiệu điện thế 12V.             D Bình ăcquy có hiệu điện thế  dưới 12V.

1

 


1

Câu 110: Phát biểu nào sau đây đúng nhất khi nói về mối liên hệ giữa cường độ dòng điện qua một dây dẫn và hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó?

A. Cường độ dòng điện qua một dây dẫn tỉ lệ với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.

B. Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.

C. Cường độ dòng điện qua một dây dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.

D. Cường độ dòng điện qua một dây dẫn không tỉ lệ với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.

Câu 111: Cường độ dòng điện qua bóng đèn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn. Điều đó có nghĩa là nếu hiệu điện thế tăng 1,2 lần thì

 1. Cường độ dòng điện tăng 2,4 lần.             C.  Cường độ dòng điện giảm 2,4 lần.
 2. Cường độ dòng điện giảm 1,2 lần.            D.  Cường độ dòng điện tăng 1,2 lần.

 

 

CHƯƠNG II: ĐIỆN TỪ HỌC

Câu 1: Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện xoay chiều liên tục khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây

  A. Đang tăng mà chuyển sang giảm.                                   B. Đang giảm mà chuyển sang tăng.

  C. Tăng đều đặn rồi giảm đều đặn.                                      D. Luân phiên tăng giảm.

Câu 2: Dòng điện xoay chiều xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi

A. Cho nam châm nằm yên trong lòng cuộn dây.B. Cho nam châm quay trước cuộn dây.

C. Cho nam châm đứng yên trước cuộn dây.D. Đặt cuộn dây trong từ trường của một nam châm.

Câu 3: Khi cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của một nam châm thì trong cuộn dây

A. Xuất hiện dòng điện một chiều.                        B.  Xuất hiện dòng điện xoay chiều.

C. Xuất hiện dòng điện không đổi.                        D.   Không xuất hiện dòng điện.

Câu 4: Dòng điện xoay chiều xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây

A. lớn. B. Không thay đổi. C. Biến thiên. D. Nhỏ.

Câu 5: Dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín đổi chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây

A. tăng dần theo thời gian.                                     B. giảm dần theo thời gian.

C. tăng hoặc giảm đều đặn theo thời gian.             D. đang tăng mà chuyển sang giảm hoặc ngược lại.

Câu 6: Dòng điện xoay chiều khác dòng điện một chiều ở điểm

A. dòng điện xoay chiều chỉ đổi chiều một lần.B. dòng điện xoay chiều có chiều luân phiên thay đổi.

C. cường độ dòng điện xoay chiều luôn tăng.D. hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều luôn tăng.

Câu 7: Thiết bị nào sau đây hoạt động bằng dòng điện xoay chiều?

A. Đèn pin đang sáng.                      B.    Nam châm điện.    C. Bình điện phân.                       D.   Quạt trần trong nhà đang quay.

Câu 8: Nam Châm điện được sử dụng trong thiết bị:

A. Máy phát điện.                   B. Làm các la bàn.             C. Rơle điện từ.              D. Bàn ủi điện.

Câu 9: Loa điện hoạt động dựa vào:

A. Tác dụng của từ trường lên khung dây dẫn có dòng điện chạy qua.B. tác dụng từ của Nam Châm lên ống  dây có dòng điện chạy qua.

C. tác dụng của dòng điện lên dây dẫn  thẳng có dòng điện chạy qua.   D. tác dụng từ của từ trường lên dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua.

Câu 10: Để chế tạo một Nam Châm điện mạnh ta cần điều kiện:

A. Cường độ dòng điện qua ống dây lớn, ống dây có nhiều vòng, lõi bằng thép.

B. Cường độ dòng điện qua ống dây lớn, ống dây có nhiều vòng, lõi bằng sắt non.

C. Cường độ dòng điện qua ống dây lớn, ống dây có ít vòng, lõi bằng sắt non.

D. Cường độ dòng điện qua ống dây nhỏ, ống dây có ít vòng, lõi bằng thép.

Câu 11: Trong bệnh viện, các bác sĩ phẩu thuật có thể lấy các mạt sắt nhỏ li ti ra khỏi mắt của bệnh nhân một cách an toàn bằng các dụng cụ sau:

A. Dùng kéo.  B. Dùng kìm.      C. Dùng nam châm.        D. Dùng một viên bi còn tốt.

1

 


1

Câu 12: Quy tắc Bàn Tay Trái dùng để xác định:

A. Chiều của lực điện từ.                                          B. Chiều của đường sức từ

C. Chiều của dòng điện chạy qua dây dẫn.               D. Chiều của các cực nam châm.

Câu 13: Xác định câu nói đúng về tác dụng của từ trường lên đoạn dây dẫn có dòng điện.

A. Một đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua, đặt trong từ trường và song song với đường sức từ thì có lực từ tác dụng lên nó.

B. Một đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua, đặt trong từ trường và cắt các đường sức từ thì có lực từ tác dụng lên nó.

C. Một đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua, không đặt trong từ trường và cắt các đường sức từ thì có lực từ tác dụng lên nó.

D. một đoạn dây dẫn không có dòng điện chạy qua, đặt trong từ trường và cắt các đường sức từ thì có lực từ tác dụng lên nó.

Câu 14: Theo quy tắc bàn tay trái chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa hướng theo:

A. Chiều của lực điện từ.B. Chiều của đường sức từ

C. Chiều của dòng điện.         D. Chiều của  đường của đường đi vào các cực của nam châm.

Câu 15: Chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn phụ thuộc vào:

A. Chiều của dòng điện qua dây dẫn.   B. Chiều đường sức từ qua dây dẫn.

C. Chiều chuyển động của dây dẫn.   D. Chiều của dòng điện trong dây dẫn và chiều của đường sức từ.

Câu 16: Một khung dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường và mặt phẳng khung vuông góc với đường sức từ.

            Dưới tác dụng của lực từ, khung dây dẫn sẽ:

A. Nén khung dây.                B. Kéo dãn khung dây.

C. Làm cho khung dây quay.        D. Làm cho khung dây chuyển động từ trên xuống dưới.

Câu 17: Đặt một khung dây dẫn hình chữ nhật có dòng điện chạy qua trong từ trường sao cho mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường sức từ như hình vẽ. lực từ tác dụng lên khung có tác dụng gì ?

A. Lực từ làm khung dây quay.                          

  B. Lực từ làm dãn khung dây.

C. Lực từ làm khung dây bị nén lại.      D. Lực từ không tác dụng lên khung dây.

 

 

Câu 18: Hình vẽ mô tả khung dây dẫn có dòng điện đặt trong

từ trường, trong đó khung dây vừa quay đến vị trí mặt

phẳng khung dây vuông góc với đường sức từ. ý kiến

nào dưới đây là đúng ?

 1. Khung dây không chịu tác dụng của lực điện từ.
 2. Khung dây chịu tác dụng của lực điện từ                                               

     nhưng nó không quay.

 1. Khung dây tiếp tục quay do tác

     dụng của lực điện từ lên khung.                                                        

 1. Khung dây chịu tác dụng của lực điện                                                    

      từ nhưng không dừng lại ngay do quán tính.

Câu 19: Động cơ điện là dụng cụ biến đổi:

 1. Nhiệt năng thành điện năng.
 2. Điện năng chủ yếu thành cơ năng.
 3. Cơ năng thành điện năng.

   D. Điện năng thành nhiệt năng.

Câu 20: Dụng cụ nào sau đây khi hoạt động nó chuyển hóa điện năng thành cơ năng ?

 1. Bàn ủi điện và máy giặt.           C.  máy khoan điện và mỏ hàn điện.
 2. Quạt máy và nồi cơm điện.     D.   Quạt máy và máy giặt.

Câu 21: Cách nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng ?

A. Nối hai cực của pin vào hai đầu cuộn dây dẫn

1

 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 12/16/2017 9:35:31 PM | Thể loại: Tiếng Anh 7 | Lần tải: 13 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.78 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi ĐỀ THI, Tiếng Anh 7. . tailieuhoctap trân trọng giới thiệu tới mọi người thư viện ĐỀ THI .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu ĐỀ THI trong chuyên mục Tiếng Anh 7 được giới thiệu bởi user Lý Nguyễn Thị đến thành viên nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này đã chia sẽ vào danh mục Tiếng Anh 7 , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .docx, cùng chủ đề còn có Đề thi Tiếng Anh Tiếng Anh 7 Tiếng Anh 7 (Sách cũ) ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu PHẦN I ĐIỆN HỌC CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC Câu 1: Một dây dẫn có chiều dài l và điện trở R,còn cho biết thêm Nếu nối 4 dây dẫn trên với nhau thì dây mới có điện trở R’ là : A, cho biết thêm R’ = 4R , tiếp theo là B,còn cho biết thêm R’= ,còn cho biết thêm C, bên cạnh đó R’= R+4 , tiếp theo là D, nói thêm là R’ = R – 4 , bên cạnh đó Câu 2: Khi đặt một hiệu điện thế 12V vào hai đầu một cuộn dây dẫn thì dòng điện qua

https://tailieuhoctap.com/dethitienganh7/de-thi.auux0q.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


PHẦN I ĐIỆN HỌC

CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC

Câu 1: Một dây dẫn có chiều dài l và điện trở R. Nếu nối 4 dây dẫn trên với nhau thì dây mới có điện trở R’ là :
A. R’ = 4R . B. R’= . C. R’= R+4 . D.R’ = R – 4 .
Câu 2: Khi đặt một hiệu điện thế 12V vào hai đầu một cuộn dây dẫn thì dòng điện qua nó có cường độ 1,5A. Chiều dài của dây dẫn dùng để quấn cuộn dây này là ( Biết rằng loại dây dẫn này nếu dài 6m có điện trở là 2 (.) A.l = 24m B. l = 18m . C. l = 12m . D. l = 8m .
Câu 3: Hai dây dẫn đều làm bằng đồng có cùng tiết diện S. Dây thứ nhất có chiều dài 20cm và điện trở 5(. Dây thứ hai có điện trở 8( .Chiều dài dây thứ hai là: A. 32cm . B.12,5cm . C. 2cm . D. 23 cm .
Câu 4: Hai dây dẫn được làm từ cùng một vật liệu có cùng tiết diện, có chiều dài lần lượt là l1,l2 . Điện trở tương ứng của chúng thỏa điều kiện :
A. = . B. = . C. R1 .R2 =l1 .l2 . D. R1 .l1 = R2 .l2 .
Câu 5: Chọn câu trả lời sai : Một dây dẫn có chiều dài l = 3m, điện trở R = 3 ( , được cắt thành hai dây có chiều dài lần lượt là l1=, l2 = và có điện trở tương ứng R1,R2 thỏa:
R1 = 1( .
R2 =2( .
Điện trở tương đương của R1 mắc song song với R2 là R SS =( .
Điện trở tương đương của R1 mắc nối tiếp với R2 là Rnt = 3( .
Câu 6: Hai dây dẫn bằng đồng có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết diện S1 = 0.5mm2 và
R1 =8,5 ( .Dây thứ hai có điện trở R2 = 127,5( , có tiết diện S2 là : A.S2 = 0,33 mm2 B. S2 = 0,5 mm2 C. S2 = 15 mm2 D. S2 = 0,033 mm2.
Câu 7: Một dây dẫn bằng đồng có điện trở 9,6( với lõi gồm 30 sợi đồng mảnh có tiết diện như nhau. Điện trở của mỗi sợi dây mảnh là:
A. R = 9,6 ( . B. R = 0,32 ( . C. R = 288 ( . D. R = 28,8 ( .
Câu 8: Hai dây dẫn đều làm bằng đồng có cùng chiều dài l . Dây thứ nhất có tiết diện S và điện trở 6( .Dây thứ hai có tiết diện 2S. Điện trở dây thứ hai là: A. 12 ( . B. 9 ( . C. 6 ( . D. 3 ( .
Câu 9:Hai dây dẫn hình trụ được làm từ cùng một vật liệu, có cùng chiều dài , có tiết diện lần lượt là S1,S2 ,diện trở tương ứng của chúng thỏa điều kiện:
A.= . B. = . C. . D. .
Câu 10: Một sợi dây làm bằng kim loại dài l1 =150 m, có tiết diện S1 =0,4 mm2 và có điện
trở R1 bằng 60 (. Hỏi một dây khác làm bằng kim lọai đó dài l2= 30m có điện trở R2=30( thì
có tiết diện S2 là A. S2 = 0,8mm2 B. S2 = 0,16mm2 C. S2 = 1,6mm2 D. S2 = 0,08 mm2
Câu 11: Biến trở là một linh kiện :
Dùng để thay đổi vật liệu dây dẫn trong mạch.
Dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch .
Dùng để điều chỉnh hiệu điện thế giữa hai đầu mạch .
Dùng để thay đổi khối lượng riêng dây dẫn trong mạch .
Câu 12: Khi dịch chuyển con chạy hoặc tay quay của biến trở, đại lượng nào sau đây sẽ thay đổi :
A. Tiết diện dây dẫn của biến trở .
B. Điện trở suất của chất làm biến trở của dây dẫn .
C. Chiều dài dây dẫn của biến trở .
D. Nhiệt độ của biến trở .
Câu 13: Trên một biến trở có ghi 50 ( - 2,5 A . Hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt lên hai đầu dây cố định của biến trở là:
A.U = 125 V . B. U = 50,5V . C.U= 20V . D. U= 47,5V .
Câu 14: Một điện trở con chạy