KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1 LỚP 6

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


 

…………………... SECONDARY SCHOOL

Full name: ………………………………….

Class: …………………………………….

 

      THE FIRST WRITTEN TEST

Subject: English 6

                     Time: 45 minutes

                   ( Chương trình thí điểm )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARK

COMMENT

Code of paper

 

 

 

A.LISTENING:

Question I.  Listen and choose the correct answers: (1point)                                                                                                                                                                                                     

1. Susie ……………… being at a girls’ school.

        A. doesn’t like                                B. likes       

2. Today, Susie ……………………..

        A. isn’t wearing her uniform          B. is wearing her uniform

3. Susie studies ………………… for three hours a week.

        A. Vietnamese                                B. English

4. Susie does her homework …………………….

        A. in the evening                             B. at break time

Question II. Listen and write True (T) or False (F) (1point)

……….. 1.  Susie Brewer is 13 years old.

……….. 2. Now she is in grade 6.

……….. 3. She has three hours to study Vietnamese in the afternoon.

……….. 4. She does her homework at home.

B. LANGUAGE FORCUS

Question III. Find the word which has different sound in the part underlined. (1point)                      

1. A. eating   B. reading   C. breakfast              D. teacher

2. A. beds  B. dogs  C. posters      D. books

3. A. pictures        B. watches  C. buses      D. boxes

4. A. homework B. mother  C. open      D. judo

Question IV. Choose the best answer.( 1.5points )

1. Bedroom  is a ………….… in a house.

    A. furniture                    B. building             C. room 

2. A apple is ……………. the table.

    A. in                     B. on              C. at

3. I  ………….…. tennis every afternoon.

    A. play                   B. do              C. have

4. What’s your favorite  …………..…. , Nam ?   - Milk.

    A. food                   B. subject             C. drink

5. Hai is very  ……………….. . She is always on the phone, chatting to friends.

    A. talkative                  B. shy               C. kind

6. ………. are my shoes ?   - They’re under the bed.


    A. Where                  B. How                         C. What

Question V. Give the correct form of the following verbs: ( 1.5points)

1. I can't play volleyball now. It .........................................(rain) heavily.

2. What time ....................Hoa .....................(have) breakfast every day?

3. My father .......................... short black hair.(have)

4. This afternoon, we ..........................................(visit) a milk farm in the neighborhood.

5. There ....................... ( be) a cassette player and some tapes, disks on the table.

C.READING

 Question VI. Read the text and answer the questions.

She’s Nga. She lives in a country house with her parents and sister . Her house is not very big. There are 6 rooms in her house : a living room, three bedrooms, a bathroom and a kitchen. Her bedroom is between her parents’ room and the kitchen. It’s small but she likes it.

1. Read the text again and write True (T) or false (F).

……………a. Nga lives in a town house.

……………b. Her house isn’t very big.

……………c. She lives with her grandparents.

……………d. Her bedroom is next to the bathroom.

2. Answer the following questions:

1. Where does Nga live ?

………………………………………………………………………………………

2. How many rooms are there in her house?

………………………………………………………………………………………

3. Is her house is very big ? ……………………………………………………………

4. Does she like her house ? ………………………………………………………………

D. WRITING:

Question VII. Complete each sentence so it means the same as the sentence above:

1. I don't have a desk in my kitchen.  

→ There ................................................................................................................................

2. There is  a sink, a fridge, a cooker and a cupboard in our kitchen.

→ We have............................................................................................................................

3. The dog is behind the microwave.   

→ The microwave................................................................................................................

4. Her hair is black.     

→ She has..............................................................................................................................

Question VIII. Reorder the words to make the meaningful sentences.

1. play / with / like / chess / you / to / me / would ?

……………………………………………………………………………………………..

2. there / bookshelf / the / are / on / books ?

…………………………………………………………………………………………..…

3. you / the / window / can / please / close ?

……………………………………………………………………………………………..

4. is / next / there / sofa / to / a / you .

………………………………………………………………………………………..……

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 10/15/2017 12:56:55 PM | Thể loại: Tiếng Anh 6 Thí điểm | Lần tải: 1210 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1 LỚP 6, Tiếng Anh 6 Thí điểm. . Chúng tôi giới thiệu tới mọi người thư viện KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1 LỚP 6 .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1 LỚP 6 thuộc chủ đề Tiếng Anh 6 Thí điểm được chia sẽ bởi user Cương Trịnh Văn đến cộng đồng nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã đưa vào chủ đề Tiếng Anh 6 Thí điểm , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Tiếng Anh Tiếng Anh 6 Tiếng Anh 6 (Sách mới) ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu …………………,còn cho biết thêm SECONDARY SCHOOL Full name: …………………………………,còn cho biết thêm Class: ……………………………………, bên cạnh đó  THE FIRST WRITTEN TEST Subject: English 6 Time: 45 minutes ( Chương trình thử nghiệm )  (-------------------------------------------------------------------------------------------------------- MARK COMMENT Code of paper      A, cho biết thêm LISTENING: Question I, bên cạnh đó Listen and choose the correct answers: (1point) 1, thêm nữa Susie ……………… being at a girls’ school, bên cạnh đó A, nói thêm là doesn’t like B, kế tiếp là likes 2, nói thêm Today,

https://tailieuhoctap.com/dethitienganh6thidiem/kiem-tra-1-tiet-lan-1-lop-6.lj4v0q.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi…………………... SECONDARY SCHOOL
Full name: ………………………………….
Class: …………………………………….

 THE FIRST WRITTEN TEST
Subject: English 6
Time: 45 minutes
( Chương trình thí điểm )

(--------------------------------------------------------------------------------------------------------
MARK
COMMENT
Code of paper

A.LISTENING:
Question I. Listen and choose the correct answers: (1point)
1. Susie ……………… being at a girls’ school.
A. doesn’t like B. likes
2. Today, Susie ……………………..
A. isn’t wearing her uniform B. is wearing her uniform
3. Susie studies ………………… for three hours a week.
A. Vietnamese B. English
4. Susie does her homework …………………….
A. in the evening B. at break time
Question II. Listen and write True (T) or False (F) (1point)
……….. 1. Susie Brewer is 13 years old.
……….. 2. Now she is in grade 6.
……….. 3. She has three hours to study Vietnamese in the afternoon.
……….. 4. She does her homework at home.
B. LANGUAGE FORCUS
Question III. Find the word which has different sound in the part underlined. (1point)
1. A. eating B. reading C. breakfast D. teacher
2. A. beds B. dogs C. posters D. books
3. A. pictures B. watches C. buses D. boxes
4. A. homework B. mother C. open D. judo
Question IV. Choose the best answer.( 1.5points )
1. Bedroom is a ………….… in a house.
A. furniture B. building C. room
2. A apple is ……………. the table.
A. in B. on C. at
3. I ………….…. tennis every afternoon.
A. play B. do C. have
4. What’s your favorite …………..…. , Nam ? - Milk.
A. food B. subject C. drink
5. Hai is very ……………….. . She is always on the phone, chatting to friends.
A. talkative B. shy C. kind
6. ………. are my shoes ? - They’re under the bed.
A. Where B. How C. What
Question V. Give the correct form of the following verbs: ( 1.5points)
1. I can`t play volleyball now. It .........................................(rain) heavily.
2. What time ....................Hoa .....................(have) breakfast every day?
3. My father .......................... short black hair.(have)
4. This afternoon, we ..........................................(visit) a milk farm in the neighborhood.
5. There ....................... ( be) a cassette player and some tapes, disks on the table.
C.READING
Question VI. Read the text and answer the questions.
She’s Nga. She lives in a country house with her parents and sister . Her house is not very big. There are 6 rooms in her house : a living room, three bedrooms, a bathroom and a kitchen. Her bedroom is between her parents’ room and the kitchen. It’s small but she likes it.
1. Read the text again and write True (T) or false (F).
……………a. Nga lives in a town house.
……………b. Her house isn’t very big.
……………c. She lives with her grandparents.
……………d. Her bedroom is next to the bathroom.
2. Answer the following questions:
1. Where does Nga live ?
………………………………………………………………………………………
2. How many rooms are there in her house?
………………………………………………………………………………………
3. Is her house is very big ? ……………………………………………………………
4. Does she like her house ? ………………………………………………………………
D. WRITING:
Question VII. Complete each sentence so it means the same as the sentence above:
1. I don`t have a desk in my kitchen.
→ There ................................................................................................................................
2. There is a sink, a fridge, a cooker and a cupboard in our kitchen.
→ We have............................................................................................................................
3. The dog is behind the microwave.
→ The microwave................................................................................................................
4. Her hair is black.
→ She has..............................................................................................................................
Question VIII. Reorder the words to make the meaningful sentences.
1. play / with / like / chess / you / to / me / would ?
……………………………………………………………………………………………..
2. there / bookshelf / the / are / on / books ?
…………………………………………………………………………………………..…
3. you / the / window / can / please / close ?
……………………………………………………………………………………………..
4. is / next / there / sofa / to / a / you .
………………………………………………………………………………………..……