Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

thi học ky 1 lớp 4

Đăng ngày 12/25/2014 10:11:51 PM | Thể loại: Tiếng Anh 4 | Lần tải: 360 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 6.25 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi thi học ky 1 lớp 4, Tiếng Anh 4. .

http://tailieuhoctap.com/dethitienganh4/thi-hoc-ky-1-lop-4.q143zq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Tiếng Anh 4


School: Dong Ket Primary School.

Name: .............................................

Class:4.......
THE FIRST TERM TEST
School year: 2014-2015
Time: 40 minutesQ.1
Q.2
Q.3
Q.4
Q.5
Q.6
Q.7
Q.8
Q.9
Speaking
Total
Remarks


A/ PART I: Listening (5pts)
I. Listen and match (1 pt)
0. First

1. Second

2. Third

3. Fourth

4. Fifth
II. Listen and circle. (1 pt)
0. a. I’m bored. b. I’m fine. c. I’m happy
1. a. Lieu Giai Street b. Nguyen Du Street c. Quang Trung Street
2. a. Monday b. Tuesday c. Sunday
3. a. a clock b. a new board c. a new clock
4. a. twice a week b. four times a week c. five times a week
III. Listen and number (1 pt)
IV. Listen and tick. ( (1 pt)
0. a.  b. 
1. a.  b.  
2. a.  b.
3. a.  b. 
4. a.  b. 
V. Listen and complete (1 pt)
A: What is (0) your hobby?
B: (1) ___________.
C: I like playing the (2) ___________.
A: My (3) ___________ is singing.
B: We all like (4) ___________. Let’s go to the music club.
B/ PART I: Reading (1,5 pts)
Read and do the task
Phong is a pupil at Doan Thi Nghiep Primary School. It is a big school in My Hoi Village. His new classroom is large. There are eighteen desks and thirty-six chairs. There is a board on the wall. His favourite subjects are Vietnamese and Maths. He likes English, too. He can sing many English songs. In his free time, he often goes to the music club.
I. Tick Yes or No Yes No
0. Phong is a teacher.
1. His school is big.
2. His classroom is small but new.
3. On the weekend, he often goes to the music club .
II. Read the passage again and answer the questions:
0. Where is Phong’s school?
It’s in My Hoi Village.
1. How many desks are there in his classroom?
_____________________________________________________________.
2. What are his favourite subjects?
_____________________________________________________________.
3. What can he do?
_____________________________________________________________.
C/ PART III: Writing (1.5pts)
I. Look at the picture and the letters. Write the words as example:
0. Au s t r a lia
1. s _ _ _ ming 2. Eng _ _ _ _ 3. d _ _ _

II. Complete sentences:
0. Hanoi Internatioal School is in Lieu Giai Street.

1. She can use a c_____________.

2. Today is the n______ of January.

3. Hoa likes s__________.
Good luck to you!!!


ANSWER KEYS
Grade 4
School year: 2014-2015
A/ PART I: Listening (5pts)
I. Listen and match (1 pt)
1. c; 2. b; 3. a; 4. d.
II. Listen and circle. (1 pt)
1. b; 2. a; 3. c; 4. b
III. Listen and number (1 pt)
a. 1; b. 3; c. 2; d. 4
IV. Listen and tick (1 pt)
1. a; 2. b; 3. b; 4. a
V. Listen and complete (1 pt)
(1) Dancing; (2) piano; (3) hobby; (4) music.
B/ PART I: Reading (1,5 pts)
I. Tick Yes or No
1. Yes; 2. No; 3. Yes.
II. Read the passage again and answer the questions:
1. There