test 15 minutes

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Trang 1/1 - Mã đề: 148

Test 15 minutes

 

Name: ………………………………. Class ……………….

Choose the best answer

 Câu 1. Big Brother is a  _______ organization for boys who no longer have father

 A. voluntarily B. volunteer C. volunteers D. voluntary

Câu 2. Volunteers often go to work in  _______ or mountainous areas to provide education for children

 A. far B. remote C. happy D. handicapped

Câu 3. We usually participate in helping disadvantaged or  (3)_______ children

 A. handicapped B. care C. suffered D. comfort

Câu 4. They help disable children to  _______ their difficulties

 A. organize B. overcome C. cross D. provide

Câu 5. We like to take  _______ in an English speaking club

 A. party B. participated C. part D. participate

Câu 6. We should  _______ care of old and sick people

 A. give B. take C. provide D. do

Câu 7. Volunteers often help those who are sick or old in their home by  _______ the lawns, doing shopping and cleaning up their  house

 A. mowing B. growing C. taking D. mewing

Câu 8. I need some  _______ to repair the road

 A. voluntarily B. voluntary C. volunteer D. volunteers

Câu 9. He didn't get money from them because he help them  _______

 A. volunteers B. voluntary C. voluntarily D. volunteer

Câu 10. High school and  _______ students are young enough to understand children's problem

 A. studying B. school C. college D. disabled

Your answers

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Trang 1/1 - Mã đề: 148

Test 15 minutes

 

Name: ………………………………. Class ……………….

Choose the best answer

 Câu 1. Big Brother is a  _______ organization for boys who no longer have father

 A. voluntarily B. volunteer C. volunteers D. voluntary

Câu 2. Volunteers often go to work in  _______ or mountainous areas to provide education for children

 A. far B. remote C. happy D. handicapped

Câu 3. We usually participate in helping disadvantaged or  (3)_______ children

 A. handicapped B. care C. suffered D. comfort

Câu 4. They help disable children to  _______ their difficulties

 A. organize B. overcome C. cross D. provide

Câu 5. We like to take  _______ in an English speaking club

 A. party B. participated C. part D. participate

Câu 6. We should  _______ care of old and sick people

 A. give B. take C. provide D. do

Câu 7. Volunteers often help those who are sick or old in their home by  _______ the lawns, doing shopping and cleaning up their  house

 A. mowing B. growing C. taking D. mewing

Câu 8. I need some  _______ to repair the road

 A. voluntarily B. voluntary C. volunteer D. volunteers

Câu 9. He didn't get money from them because he help them  _______

 A. volunteers B. voluntary C. voluntarily D. volunteer

Câu 10. High school and  _______ students are young enough to understand children's problem

 A. studying B. school C. college D. disabled

Your answers

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Trang 1/1 - Mã đề: 182

 Test 15 minutes

 

Name: ………………………………. Class ……………….

Choose the best answer

 

 Câu 1. Big Brother is a  _______ organization for boys who no longer have father

 A. volunteers B. voluntary C. voluntarily D. volunteer

Câu 2. Volunteers often go to work in  _______ or mountainous areas to provide education for children

 A. far B. handicapped C. remote D. happy

Câu 3. We usually participate in helping disadvantaged or  _______ children

 A. care B. handicapped C. suffered D. comfort

Câu 4. They help disable children to  _______ their difficulties

 A. provide B. cross C. overcome D. organize

Câu 5. We like to take  _______ in an English speaking club

 A. part B. participated C. party D. participate

Câu 6. We should  _______ care of old and sick people

 A. take B. give C. do D. provide

Câu 7. Volunteers often help those who are sick or old in their home by  _______ the lawns, doing shopping and cleaning up their  house

 A. growing B. mewing C. taking D. mowing

Câu 8. I need some  _______ to repair the road

 A. volunteer B. volunteers C. voluntary D. voluntarily

Câu 9. He didn't get money from them because he help them  _______

 A. volunteer B. voluntary C. voluntarily D. volunteers

Câu 10. High school and  _______ students are young enough to understand children's problem

 A. school B. disabled C. studying D. college

Your answers

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Trang 1/1 - Mã đề: 216

Test 15 minutes

 

Name: ………………………………. Class ……………….

Choose the best answer

 

 Câu 1. Big Brother is a  _______ organization for boys who no longer have father

 A. voluntary B. volunteers C. volunteer D. voluntarily

Câu 2. Volunteers often go to work in  _______ or mountainous areas to provide education for children

 A. handicapped B. happy C. remote D. far

Câu 3. We usually participate in helping disadvantaged or  _______ children

 A. care B. handicapped C. comfort D. suffered

Câu 4. They help disable children to  _______ their difficulties

 A. overcome B. provide C. organize D. cross

Câu 5. We like to take  _______ in an English speaking club

 A. party B. participate C. participated D. part

Câu 6. We should  _______ care of old and sick people

 A. give B. provide C. take D. do

Câu 7. Volunteers often help those who are sick or old in their home by  _______ the lawns, doing shopping and cleaning up their  house

 A. taking B. mowing C. growing D. mewing

Câu 8. I need some  _______ to repair the road

 A. voluntary B. voluntarily C. volunteer D. volunteers

Câu 9. He didn't get money from them because he help them  _______

 A. volunteer B. volunteers C. voluntarily D. voluntary

Câu 10. High school and  _______ students are young enough to understand children's problem

 A. disabled B. college C. studying D. school

Your answers

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Trang 1/1 - Mã đề: 250

Test 15 minutes

 

Name: ………………………………. Class ……………….

Choose the best answer

 

Câu 1. Big Brother is a  _______ organization for boys who no longer have father

 A. voluntary B. voluntarily C. volunteer D. volunteers

Câu 2. Volunteers often go to work in  _______ or mountainous areas to provide education for children

 A. far B. handicapped C. remote D. happy

Câu 3. We usually participate in helping disadvantaged or  _______ children

 A. suffered B. care C. handicapped D. comfort

Câu 4. They help disable children to  _______ their difficulties

 A. provide B. overcome C. cross D. organize

Câu 5. We like to take  _______ in an English speaking club

 A. participated B. party C. participate D. part

Câu 6. We should  _______ care of old and sick people

 A. take B. give C. do D. provide

Câu 7. Volunteers often help those who are sick or old in their home by  _______ the lawns, doing shopping and cleaning up their  house

 A. taking B. mowing C. mewing D. growing

Câu 8. I need some  _______ to repair the road

 A. volunteer B. voluntary C. voluntarily D. volunteers

Câu 9. He didn't get money from them because he help them  _______

 A. volunteers B. voluntary C. voluntarily D. volunteer

Câu 10. High school and  _______ students are young enough to understand children's problem

 A. school B. college C. studying D. disabled

Your answers

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 12/12/2010 4:43:50 PM | Thể loại: Tiếng Anh 11 | Lần tải: 33 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi test 15 minutes, Tiếng Anh 11. .

https://tailieuhoctap.com/dethitienganh11/test-15-minutes.d7vdwq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


Test 15 minutes

Name: ………………………………. Class ……………….
Choose the best answer
Câu 1. Big Brother is a _______ organization for boys who no longer have father
A. voluntarily B. volunteer C. volunteers D. voluntary
Câu 2. Volunteers often go to work in _______ or mountainous areas to provide education for children
A. far B. remote C. happy D. handicapped
Câu 3. We usually participate in helping disadvantaged or (3)_______ children
A. handicapped B. care C. suffered D. comfort
Câu 4. They help disable children to _______ their difficulties
A. organize B. overcome C. cross D. provide
Câu 5. We like to take _______ in an English speaking club
A. party B. participated C. part D. participate
Câu 6. We should _______ care of old and sick people
A. give B. take C. provide D. do
Câu 7. Volunteers often help those who are sick or old in their home by _______ the lawns, doing shopping and cleaning up their house
A. mowing B. growing C. taking D. mewing
Câu 8. I need some _______ to repair the road
A. voluntarily B. voluntary C. volunteer D. volunteers
Câu 9. He didn`t get money from them because he help them _______
A. volunteers B. voluntary C. voluntarily D. volunteer
Câu 10. High school and _______ students are young enough to understand children`s problem
A. studying B. school C. college D. disabled
Your answers
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 Test 15 minutes

Name: ………………………………. Class ……………….
Choose the best answer

Câu 1. Big Brother is a _______ organization for boys who no longer have father
A. volunteers B. voluntary C. voluntarily D. volunteer
Câu 2. Volunteers often go to work in _______ or mountainous areas to provide education for children
A. far B. handicapped C. remote D. happy
Câu 3. We usually participate in helping disadvantaged or _______ children
A. care B. handicapped C. suffered D. comfort
Câu 4. They help disable children to _______ their difficulties
A. provide B. cross C. overcome D. organize
Câu 5. We like to take _______ in an English speaking club
A. part B. participated C. party D. participate
Câu 6. We should _______ care of old and sick people
A. take B. give C. do D. provide
Câu 7. Volunteers often help those who are sick or old in their home by _______ the lawns, doing shopping and cleaning up their house
A. growing B. mewing C. taking D. mowing
Câu 8. I need some _______ to repair the road
A. volunteer B. volunteers C. voluntary D. voluntarily
Câu 9. He didn`t get money from them because he help them _______
A. volunteer B. voluntary C. voluntarily D. volunteers
Câu 10. High school and _______ students are young enough to understand children`s problem
A. school B. disabled C. studying D. college
Your answers
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 Test 15 minutes

Name: ………………………………. Class ……………….
Choose the best answer

Câu 1. Big Brother is a _______ organization for boys who no longer have father
A. voluntary B. volunteers C. volunteer D. voluntarily
Câu 2. Volunteers often go to work in _______ or mountainous areas to provide education for children
A. handicapped B. happy C. remote D. far
Câu 3. We usually participate in helping disadvantaged or _______ children
A. care B. handicapped C. comfort D. suffered
Câu 4. They help disable children to _______ their difficulties
A. overcome B. provide C. organize D. cross
Câu 5. We like to take _______ in an English speaking club
A. party B. participate C. participated D. part
Câu 6. We should _______ care of old and sick people
A. give B. provide C. take D. do