Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


PHRASAL VERBS - UNIT 8

I. Complete these sentences using the six verbs from the list below. Use each verb only once.

hold up - see off - drop off - take off - pick up - set off

1. When my brother flew to France we drove him to the airport to......him.

2. We watched the expedition as it......on its trip to South-east Asia.

3. The aeroplane......and disappeared behind the clouds.

4. My father......me outside the station and drove me home.

5. I'll......you......at the station and you can catch the London train.

6. I'm sorry I'm late. I was......in a traffic jam.

II. Change these sentences into the passive.

e.g. The rescue boat picked up the shipwrecked sailors.

     => The shipwrecked sailors were picked up by the rescue boat.

1. Bad weather held up the start of the race.

2. My father dropped me off.

III. Replace the words in italics by the words in brackets. Change the word order if necessary.

e.g. Jeff picked up the hitchhiker.                                      (him)

     => Jeff picked him up.

1. We saw him off.                                           (Steve)

2. Joe dropped them off.                                           (his daughter and her friend)

3. The power failure held up the train.                               (it)

4. They picked her up.                                           (Jane)

IV. Complete the passage using hold up/pick up/set off.

  I'll you at 7 a.m. tomorrow, and then we'll on our trip together. Do all your packing tonight so that nothing us in the morning.

V. Complete the passage using see off/take off/drop off.

  If you......me at the airport on your way to work, I'll be able to......them....... Their plane doesn't......until lunchtime.

VI.  (a) Fill the space with a preposition where necessary.

1. We set off.....our journey.

2. We set off.....dawn.

3. We set off.....an hour ago.

4. We set off......Italy.

    (b) Use the verbs in brackets to reply to the following.

    e.g.What time are you leaving?           (set off)    => I'm going to set off at five.

1. Why are you going to the airport?   (see off)

2. What's that in the distance?   (take off)

3. When did Jim go to work?    (set off)

4. Why are you late?     (hold up)

5. How are you getting home?    (pick up)

6. Where do you want me to take you?   (drop off)

 

ANSWER KEYS

 

I.

1. see (him) off 2. set off

3. took off 4. picked (me) up

5. drop (you) off 6. held up

II. 1. The start of the race was held up (by bad weather)

2. I was dropped off (by my father)

III.

1. saw Steve off

2. dropped off his daughter and her friend/dropped his daughter and…off

3. held it up

4. picked Jane up

IV. pick (you) up, set off, holds (us) up

V. drop (me) off, see (them) off, take off

VI. (a) 1. on 2. at 3. – 4. for

      (b)

1. To see Vesna and Keith off (etc.).             2. It's a plane taking off (etc.).

3. He set off early this morning (etc.).           4. I was held up by the traffic (etc.).

5. Liz will pick me up (etc.).                           6. Drop me off at the bank (etc)

 

  Notes.

- hold up: bị tắt đường; kẹt xe                        - see off:  tiễn đưa; chia tay

- drop off: thả (khách) xuống xe, tàu…           - take off: (máy bay) cất cánh

- pick up: đón đi, đón về (bằng xe)                  - set off: khởi hành

 

 

Shipwrecks

     CẤN CHÍNH TRƯỜNG                                                                                                                                          EXTRA COURSE 11                             PHRASAL VERBS - UNIT 8         

                           

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

PHRASAL VERBS ~ UNIT 8 (Exercises & Keys)

Đăng ngày 12/17/2017 1:23:25 PM | Thể loại: Tiếng Anh 11 | Lần tải: 4 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.52 M | File type: doc
1 lần xem

đề thi PHRASAL VERBS ~ UNIT 8 (Exercises & Keys), Tiếng Anh 11. . tailieuhoctap chia sẽ tới mọi người thư viện PHRASAL VERBS ~ UNIT 8 (Exercises & Keys) .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , Thư viện PHRASAL VERBS ~ UNIT 8 (Exercises & Keys) thuộc danh mục Tiếng Anh 11 được chia sẽ bởi thành viên Trường Cấn Chính tới học sinh, sinh viên, giáo viên nhằm mục đích học tập , thư viện này đã đưa vào chuyên mục Tiếng Anh 11 , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Tiếng Anh Tiếng Anh 11 Tiếng Anh 11 (Sách cũ) ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu PHRASAL VERBS - UNIT 8 I, nói thêm là Complete these sentences using the six verbs from the list below, nói thêm Use each verb only once, bên cạnh đó hold up - see off - drop off - take off - pick up - set off 1, thêm nữa When my brother flew to France we drove him to the airport to, nói thêm him, tiếp theo là 2, kế tiếp là We watched the expedition as it, cho biết thêm on its trip to South-east Asia,còn cho biết thêm 3,còn cho

http://tailieuhoctap.com/dethitienganh11/phrasal-verbs-unit-8-exercises-keys.g3ux0q.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Tiếng Anh 11


PHRASAL VERBS - UNIT 8
I. Complete these sentences using the six verbs from the list below. Use each verb only once.
hold up - see off - drop off - take off - pick up - set off
1. When my brother flew to France we drove him to the airport to......him.
2. We watched the expedition as it......on its trip to South-east Asia.
3. The aeroplane......and disappeared behind the clouds.
4. My father......me outside the station and drove me home.
5. I`ll......you......at the station and you can catch the London train.
6. I`m sorry I`m late. I was......in a traffic jam.
II. Change these sentences into the passive.
e.g. The rescue boat picked up the shipwrecked sailors.
=> The shipwrecked sailors were picked up by the rescue boat.
1. Bad weather held up the start of the race.
2. My father dropped me off.
III. Replace the words in italics by the words in brackets. Change the word order if necessary.
e.g. Jeff picked up the hitchhiker. (him)
=> Jeff picked him up.
1. We saw him off. (Steve)
2. Joe dropped them off. (his daughter and her friend)
3. The power failure held up the train. (it)
4. They picked her up. (Jane)
IV. Complete the passage using hold up/pick up/set off.
I`ll you at 7 a.m. tomorrow, and then we`ll on our trip together. Do all your packing tonight so that nothing us in the morning.
V. Complete the passage using see off/take off/drop off.
If you......me at the airport on your way to work, I`ll be able to......them....... Their plane doesn`t......until lunchtime.
VI. (a) Fill the space with a preposition where necessary.
1. We set off.....our journey.
2. We set off.....dawn.
3. We set off.....an hour ago.
4. We set off......Italy.
(b) Use the verbs in brackets to reply to the following.
e.g.What time are you leaving? (set off) => I`m going to set off at five.
1. Why are you going to the airport? (see off)
2. What`s that in the distance? (take off)
3. When did Jim go to work? (set off)
4. Why are you late? (hold up)
5. How are you getting home? (pick up)
6. Where do you want me to take you? (drop off)

ANSWER KEYS

I.
1. see (him) off 2. set off
3. took off 4. picked (me) up
5. drop (you) off 6. held up
II. 1. The start of the race was held up (by bad weather)
2. I was dropped off (by my father)
III.
1. saw Steve off
2. dropped off his daughter and her friend/dropped his daughter and…off
3. held it up
4. picked Jane up
IV. pick (you) up, set off, holds (us) up
V. drop (me) off, see (them) off, take off
VI. (a) 1. on 2. at 3. – 4. for
(b)
1. To see Vesna and Keith off (etc.). 2. It`s a plane taking off (etc.).
3. He set off early this morning (etc.). 4. I was held up by the traffic (etc.).
5. Liz will pick me up (etc.). 6. Drop me off at the bank (etc)

Notes.
- hold up: bị tắt đường; kẹt xe - see off: tiễn đưa; chia tay
- drop off: thả (khách) xuống xe, tàu… - take off: (máy bay) cất cánh
- pick up: đón đi, đón về (bằng xe) - set off: khởi hànhShipwrecks