Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

kiem tra hoc ki 1 khoi 10 hot

Đăng ngày 12/31/2010 12:31:26 PM | Thể loại: Tiếng Anh 10 | Lần tải: 88 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi kiem tra hoc ki 1 khoi 10 hot, Tiếng Anh 10. . tailieuhoctap.com giới thiệu đến mọi người tài liệu kiem tra hoc ki 1 khoi 10 hot .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu kiem tra hoc ki 1 khoi 10 hot trong chủ đề Tiếng Anh 10 được chia sẽ bởi thành viên Vui Nguyễn Thị Thanh đến bạn đọc nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này được chia sẽ vào thể loại Tiếng Anh 10 , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Tiếng Anh Tiếng Anh 10 Tiếng Anh 10 (Sách cũ) ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu KIEM TRA TIENG ANH : HKI LOP : 10 ( 60’ ) I, bên cạnh đó Hãy chọn một câu trả lời đúng nhất (A, B, C hoặc D) cho mỗi câu tương ứng dưới đây: He is expecting , cho biết thêm a trip to Ha Long Bay, cho biết thêm A) makeB) to makeC) makingD) made Students stopped , ngoài ra noise when the teacher came in, thêm nữa A) makeB) to makeC) makingD) made She couldn’t bear , cho biết thêm tears when she saw the film “

http://tailieuhoctap.com/dethitienganh10/kiem-tra-hoc-ki-1-khoi-10-hot.t04gwq.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Tiếng Anh 10


KIEM TRA TIENG ANH : HKI
LOP : 10 ( 60’ )

I. Hãy chọn một câu trả lời đúng nhất (A, B, C hoặc D) cho mỗi câu tương ứng dưới đây:
He is expecting .......................... a trip to Ha Long Bay.
A) make B) to make C) making D) made
Students stopped ........................... noise when the teacher came in.
A) make B) to make C) making D) made
She couldn’t bear ................... tears when she saw the film “ Romeo and Juliet”.
A) shed B) to shed C) shedding D) sheds
Ann likes .................... but she hates ..................... up.
A) cook/ washing B) to cook/ wash C) cooking/ washed D) cooking/ washing
I enjoy ................... to classical music.
A) listening B) to listen C) listens D) listen
I really regret ...................... your feeling when I asked you such a silly question.
A) hurt B) to hurt C) hurting D) hurts
He’ll try ..................................... the same mistake again.
A) not make B) to not make C) not making D) not to make
Would you mind ..................... me a newspaper?
A) buy B) to buy C) buying D) bought
Would you like ................ the next dance with me?
A) to have B) having C) has D) had
I hate him ........................ friends with those guys.
A) make B) to make C) making D) made
Did you remember .......................... Ann? – Oh, no. I completely forgot it.
A) phone B) to phone C) phoning D) phoned
Does the city government intend ........................ anything about pollution?
A) do B) to do C) doing D) did
Those shirts need ..................... but you needn’t .................... them now.
A) iron/ iron B) to iron/ to iron C) ironing/ iron D) ironed/ to iron
They finished ................. and then they wanted ....................out for pleasure.
A) learn/ to go B) to learn/ go C) learnt/ goes D) learning/ to go
When you see Tom, remember ............................. him my regards.
A) give B) to give C) giving D) given
I hope .................... that tiring work again.
A) not do B) not to do C) not doing D) to not do
They postpone ............................. an Element School for the lack of finance.
A) built B) to build C) building D) builds
It’s no use ...................... him. He never allows anybody ...................... advice.
A) advise/ give B) to advise/ to give C) advising/ giving D) advising/ to give
Are his ideas worth ......................... to?
A) listen B) to listen C) listening D) listened
He always avoids ........................ me in the streets.
A) meet B) to meet C) met D) meeting
My parents decided .......................... a taxi because it was late.
A) take B) to take C) taking D) took
Do you agree ................................ me some money?
A) lend B) to lend C) lending D) lent
Tom refuses ........................ his address.
A) give B) giving C) to give D) gave
The passengers asked her how ...................to the police station?
A) to get B) getting C) got D) get
My friends arranged ............................. to the airport in time.
A) meet B) to meet C) meeting D) met
Do you plan .............. out or ............... at home at this weekend?
A) go/ stay B) to go/ stay C) going/ stay D) to go/ staying
I dislike ..................... in line.- So do I. That’s why I prefer .................... at night when there are fewer people.
A) wait/ shop B) to wait/ shopping C) waiting/ shopping D) waiting/ to shop
He continued ..................................... after his illness.
A) worked B) to work C) to working D) working
My watch’s hands keeps ......................................
A) stopping B) to stop C) stopped D) stop

30. If you send this letter now, she _____ it tomorrow.

A. will receive
B. receive
C. would receive
D. received

31. It was a great