Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


                                   TEST

      Circle the correct word:

1)Tom showed me ………..awheel

    a.to change          b.changing            c.change              d.how to change

2)The brarian asked us………so much noise

    a.don’t make        b.not make            c.not making        d.not to make

3)When I looked round the door,the baby……….quitely

    a.is sleeping         b.slept                   c.was sleeping     d.were sleeping

4)Jane……….just a few minutes ago

    a.left                    b.has left                c.leaves               d.had left

5)Someone suggested………for awalk

    a.go                      b.going                   c.of going           d.to go

6)I’m………..with the result

    a.please                b.pleasing               c.pleasant            d.pleased

7)Would you mind…………the lights?

    a.turning off         b.turning of             c.to turn off        d.turned off

8)The girl……….to my brother is Lan

    a.talked                b.talking                   c.to talk              d.talks

9)Our new car is smaller so it uses………..petrol

    a.more                  b.fewer                     c.less                  d.little

10)When I went into the room,Isaw my sister………..at the desk

    a.is sitting             b.to sit                      c.sits                  d.sitting

          

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

TEST 15 MINUTES

Đăng ngày 7/10/2009 1:22:10 PM | Thể loại: Tiếng Anh | Lần tải: 4 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi TEST 15 MINUTES, Tiếng Anh. .

http://tailieuhoctap.com/dethitienganh/test-15-minutes.b44kuq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Tiếng Anh


TEST
Circle the correct word:
1)Tom showed me ………..awheel
a.to change b.changing c.change d.how to change
2)The brarian asked us………so much noise
a.don’t make b.not make c.not making d.not to make
3)When I looked round the door,the baby……….quitely
a.is sleeping b.slept c.was sleeping d.were sleeping
4)Jane……….just a few minutes ago
a.left b.has left c.leaves d.had left
5)Someone suggested………for awalk
a.go b.going c.of going d.to go
6)I’m………..with the result
a.please b.pleasing c.pleasant d.pleased
7)Would you mind…………the lights?
a.turning off b.turning of c.to turn off d.turned off
8)The girl……….to my brother is Lan
a.talked b.talking c.to talk d.talks
9)Our new car is smaller so it uses………..petrol
a.more b.fewer c.less d.little
10)When I went into the room,Isaw my sister………..at the desk
a.is sitting b.to sit c.sits d.sitting