TEST 15 MINUTES

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


                                   TEST

      Circle the correct word:

1)Tom showed me ………..awheel

    a.to change          b.changing            c.change              d.how to change

2)The brarian asked us………so much noise

    a.don’t make        b.not make            c.not making        d.not to make

3)When I looked round the door,the baby……….quitely

    a.is sleeping         b.slept                   c.was sleeping     d.were sleeping

4)Jane……….just a few minutes ago

    a.left                    b.has left                c.leaves               d.had left

5)Someone suggested………for awalk

    a.go                      b.going                   c.of going           d.to go

6)I’m………..with the result

    a.please                b.pleasing               c.pleasant            d.pleased

7)Would you mind…………the lights?

    a.turning off         b.turning of             c.to turn off        d.turned off

8)The girl……….to my brother is Lan

    a.talked                b.talking                   c.to talk              d.talks

9)Our new car is smaller so it uses………..petrol

    a.more                  b.fewer                     c.less                  d.little

10)When I went into the room,Isaw my sister………..at the desk

    a.is sitting             b.to sit                      c.sits                  d.sitting

          

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 7/10/2009 1:22:10 PM | Thể loại: Tiếng Anh | Lần tải: 4 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi TEST 15 MINUTES, Tiếng Anh. .

https://tailieuhoctap.com/dethitienganh/test-15-minutes.b44kuq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


TEST
Circle the correct word:
1)Tom showed me ………..awheel
a.to change b.changing c.change d.how to change
2)The brarian asked us………so much noise
a.don’t make b.not make c.not making d.not to make
3)When I looked round the door,the baby……….quitely
a.is sleeping b.slept c.was sleeping d.were sleeping
4)Jane……….just a few minutes ago
a.left b.has left c.leaves d.had left
5)Someone suggested………for awalk
a.go b.going c.of going d.to go
6)I’m………..with the result
a.please b.pleasing c.pleasant d.pleased
7)Would you mind…………the lights?
a.turning off b.turning of c.to turn off d.turned off
8)The girl……….to my brother is Lan
a.talked b.talking c.to talk d.talks
9)Our new car is smaller so it uses………..petrol
a.more b.fewer c.less d.little
10)When I went into the room,Isaw my sister………..at the desk
a.is sitting b.to sit c.sits d.sitting