Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pdf
Hoàng Ngc Hin (Yên Phong 2 Bc Ninh)  
ĐT: 0948529911 - Email: ongdolang@gmail.com  
SỞ GD&ĐT BẮC NINH  
PHÒNG KHO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH  
ĐỀ THI THTHPT QUỐC GIA NĂM 2017  
Môn: Hóa hc  
Thi gian làm bài: 50 phút (không kthời gian giao đề)  
(40 câu trc nghim)  
Mã đề thi: 219  
Họ, tên thí sinh: ………………………………………………. SBD: …………………………….  
Cho nguyên tkhi ca các nguyên tlà:  
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe =  
5
6; Ni = 59; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119; Ba = 137; Pb = 207.  
Câu 41: Biết rng mùi tanh của cá (đặc bit là cá mè) là hn hp các amin và mt scht khác. Để khử  
mùi tanh của cá trước khi nấu ăn ta có thể dùng dung dịch nào dưới đây?  
A. Nước vôi trong  
B. Dung dch xút  
C. Giấm ăn  
D. Nước mui  
Câu 42:  phòng hóa hoàn toàn 1,48 gam HCOOC2H5 bng một lượng dung dch KOH vừa đủ, đun  
nóng. Cô cn dung dch sau phn ứng, thu được m gam mui khan. Giá trca m là?  
A. 1,36  
B. 2,60  
C. 2,24  
D. 1,68  
Câu 43: Trong thí nghiệm nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hóa?  
A. Nhúng thanh km nguyên cht vào dung dch HCl  
B. Cho lá đồng nguyên cht vào dung dch Fe(NO3)3  HNO3  
C. Cho lá st nguyên cht vào dung dch gm CuSO4  H2SO4 loãng  
D. Để thanh thép đã sơn kín trong không khí khô  
Câu 44: Cho a mol Al tác dng vi dung dch H2SO4 loãng thu được x mol H2. Cho a mol Fe tác dng  
vi dung dch H2SO4 loãng thu được y mol H2. Quan h gia x và y là?  
A. y = 3x  
B. x = 1,5y  
C. x = 3y  
D. y = 1,5x  
Câu 45: Phát biểu nào sau đây đúng?  
A. Kim loi có tính kh, trong các phn ng kim loi bkhử thành ion dương  
B. Điện phân dung dch CuSO4 (điện cực trơ) thu được dung dịch có môi trường axit  
C. Nhúng lá Zn vào dung dch CuSO4, sau mt thi gian khối lượng lá Zn tăng  
D. Thép là hp kim ca st với hàm lượng nguyên tố cacbon cao hơn gang  
Câu 46: S oxi hóa ca Cr trong hp cht Cr2O3 là?  
A. +4  
B. +6  
C. +3  
D. +2  
Câu 47: Ở điều kiện thường, X là cht rn, màu trng, dạng vô định hình. Thy phân hoàn toàn X trong  
môi trường axit chỉ thu được glucozo. Tên gi ca X là?  
A. fructozo  
B. tinh bt  
C. xenlulozo  
D. saccarozo  
Câu 48: Cho 3,54 gam amin đơn chức X phn ng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 5,73 gam mui.  
Công thc phân tca X là?  
A. C2H7N  
B. C3H7N  
C. C4H11N  
D. CH5N  
Câu 49: Chất nào sau đây tham gia phản ng trùng hp to ra poli(vinyl clorua)?  
A. CHCl=CHCl  
Câu 50: Thch cao sng là tên gi ca chất nào sau đây?  
A. CaSO4 B. CaSO4.H2O C. 2CaSO4.H2O  
B. CH  
CH  
C. CH2=CHCl  
D. CH2=CH2  
D. CaSO4.2H2O  
Câu 51: Hn hp X gm H2NCH2COOH (9,0 gam) và CH3COOC2H5 (4,4 gam). Cho toàn b X tác  
dng vi dung dch cha 0,2 mol NaOH, sau phn ứng hoàn toàn thu được dung dch Y. Cô cn Y thu  
được m gam cht rn khan. Giá trca m là?  
A. 15,74  
B. 19,24  
C. 16,94  
D. 11,64  
Trang 1  đề 219  
Hoàng Ngc Hin (Yên Phong 2 Bc Ninh)  
ĐT: 0948529911 - Email: ongdolang@gmail.com  
Câu 52: Hòa tan hoàn toàn m gam Fe trong dung dch HNO3 loãng dư, thu được 4,48 lit khí NO (sn  
phm khduy nht, ở đktc). Giá trị ca m là?  
A. 16,8  
B. 8,4  
C. 11,2  
D. 5,6  
Câu 53: Cho hn hp X gồm 0,1 mol Na và 0,2 mol Al vào nước dư, sau phản ng hoàn toàn thy thoát  
ra V lit khí H2 ( đktc). Giá trị ca V là?  
A. 7,84  
B. 4,48  
C. 6,72  
D. 2,24  
Câu 54: Dung dịch nước brom tác dng vi dung dch chất nào dưới dây  nhiệt độ thường, to thành  
kết ta trng?  
A. H2NCH2COOH  
B. C6H5NH2 (anilin)  
C. C2H5COOCH3  
D. CH3NH2  
Câu 55: Phát biểu nào sau đây sai?  
A. Ngoài fructozo, trong mật ong cũng chứa nhiu glucozo  
B. Dung dch valin làm qutím chuyn sang màu hng  
C. Tơ visco thuộc loại tơ bán tổng hp  
D. H2NCH2COOH là cht rn ở điều kiện thường  
Câu 56: Dung dịch nào dưi dây tác dụng được vi dung dch NaHCO3?  
A. KNO3  
B. NaOH  
C. Na2SO4  
D. CaCl2  
Câu 57: Để kh hoàn toàn 8,0 gam bt Fe2O3 thành Fe ( nhiệt độ cao) thì th tích khí CO ti thiu (ở  
đktc) cần dùng là?  
A. 2,24 lit  
Câu 58: Chất nào sau đây thuộc loi cht béo?  
A. Etyl axetat B. Glucozo  
Câu 59: Sliên kết peptit trong phân tpeptit (mch h): Ala-Gly-Val-Gly là?  
A. 2 B. 3 C. 1  
B. 3,36 lit  
C. 6,72 lit  
D. 1,12 lit  
D. Anilin  
D. 4  
C. Tristearin  
Câu 60: Để phân biệt hai đung ịch CaCl2  NaCl ta dung dung dch chất nào sau đây?  
A. BaCl2 B. Na2CO3 C. AgNO3 D. HNO3  
Câu 61: Để phân bit 3 dung dch H2NCH2COOH, CH3COOH, C2H5NH2 ta cn dùng thuc th nào sau  
đây?  
A. Dung dch NaOH  
B. Dung dch HCl  
C. Qutím  
D. Kim loi Na  
Câu 62: Cho các kim loi: Fe, Ca, Mg, Al. Skim loại điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyn là?  
A. 3  
Câu 63: Kim loi Fe không phn ng vi chất nào sau đây trong dung dịch?  
A. AgNO3 B. CuSO4 C. MgCl2  
Câu 64: Cho các nhận định sau:  
B. 1  
C. 4  
D. 2  
D. FeCl3  
(
(
(
(
(
1) CH3-NH2  amin bc mt  
2) Dung dch axit glutamic làm qutím chuyn sang màu hng  
3) Dung dch anilin làm qutím hóa xanh  
4) Tetrapeptit mch h(Ala-Gly-Val-Ala) có 3 liên kết peptit  
5) Phần trăm khối lượng ca nguyên tnito trong alanin là 15,73%  
Snhận định đúng là?  
A. 2  
B. 4  
C. 5  
D. 3  
Câu 65: Cho m gam Fe vào dung dch hn hp NaNO3  HCl đến khi các phn ng kết thúc thu được  
+
5
dung dịch X; 8,96 lit (đktc) hỗn hp khí Y gm NO và H2 (biết NO là sn phm kh duy nht ca N ,  
t khối hơi của Y so vi H2  4,5) và 2,8 gam cht rn không tan. Giá tr ca m là?  
A. 25,2 D. 16,8  
Câu 66: Chia 26,4 gam este X làm hai phn bng nhau:  
Phần 1. Đem đốt cháy hoàn toàn thu được 13,44 lit CO2  10,8 gam H2O.  
B. 28,0  
C. 19,6  
+
Trang 2  đề 219  
Hoàng Ngc Hin (Yên Phong 2 Bc Ninh)  
ĐT: 0948529911 - Email: ongdolang@gmail.com  
+
Phn 2. Cho tác dng hết vi 50 gam dung dch NaOH 20%, cô cn dung dch sau phn ng thu  
được 16,3 gam cht rn.  
Công thc cu to ca X là?  
A. HCOOC3H7  
B. C2H5COOCH3  
C. CH2=CHCOOCH3 D. CH3COOC2H5  
Câu 67: Cho 30,9 gam hn hp Y gm FeO, Mg(NO3)2, Al tan hoàn toàn trong dung dch loãng cha  
90,4 gam KHSO4. Sau phn ứng thu được dung dch Z chcha 208,3 gam mui trung hòa và 3,36 lit  
1
hn hp T gồm hai khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Biết tkhối hơi của T so vi không  
khí bng 62/87. Khối lượng ca Al có trong hn hp Y là?  
A. 10,36  
B. 5,40  
C. 10,80  
D. 8,10  
Câu 68: Hn hp M gm mt peptit mch h X và mt peptit mch h Y vi t l mol n :n 1:3  
.
X
Y
Khi thy phân hoàn toàn m gam M chỉ thu được 81,0 gam glyxin và 42,72 gam alanin. Biết rng mi  
peptit ch được cu to t mt loi α - amino axit duy nht và tng s liên kết peptit CO-NH- trong hai  
phân tX, Y là 5. Giá trca m là?  
A. 110,28  
B. 109,5  
C. 116,28  
D. 104,28  
Câu 69: Tiến hành các thí nghim sau:  
(
(
(
(
1) Cho dung dch AgNO3 vào dung dch HBr  
2) Cho Al2O3 vào dung dịch NaOH dư  
3) Cho Cu vào dung dch H2SO4 đặc, nóng, dư  
4) Cho dung dch Ba(OH)2 vào dung dch NaHCO3  
Sau khi kết thúc các phn ng, sthí nghiệm thu được kết ta là?  
A. 1 B. 3 C. 4  
Câu 70: Cho 3 cht hữu cơ bền, mch hX, Y, Z có cùng công thc phân tC2H4O2. Biết:  
D. 2  
+
+
+
X tác dụng được vi Na2CO3 gii phóng CO2  
Y va tác dng vi Na va có phn ng tráng bc  
Z tác dụng đưc với NaOH nhưng không tác dụng vi Na  
Phát biểu nào sau đây đúng?  
A. Z có nhiệt độ sôi cao hơn X  
C. Z có khả năng tham gia phản ng tráng bc  
B. Y là hp cht hữu cơ đơn chức  
D. Z tan nhiều trong nưc  
Câu 71: Khi sc t t CO2 vào dung dch hn hp gm a mol NaOH và b mol Ca(OH)2, kết qu thí  
nghiệm được biu diễn trên đồ thsau:  
Tla:b là?  
A. 9:4  
B. 4:9  
C. 5:4  
D. 4:5  
Câu 72: Cho hn hp rn gm Na2O, BaO, NaHCO3, Al2O3  NH4Cl có cùng s mol vào nước dư. Kết  
thúc các phn ứng thu đưc dung dch X. Dung dch X cha các cht tan là?  
A. Na2CO3, NaCl, NaAlO2  
C. AlCl3, NaCl, BaCl2  
B. BaCl2, NaAlO2, NaOH  
D. NaCl, NaAlO2  
Câu 73: Để 2,24 gam Fe trong không khí, sau mt thi gian, thu được 2,72 gam hn hp cht rn X.  
Cho X tác dng vi dung dch HNO3 (loãng, dư), thu được V ml khí NO (sn phm kh duy nht ca  
+
5
N ,  đktc). Giá trị ca V là?  
A. 224  
B. 448  
C. 672  
D. 336  
Trang 3  đề 219  
Hoàng Ngc Hin (Yên Phong 2 Bc Ninh)  
ĐT: 0948529911 - Email: ongdolang@gmail.com  
Câu 74: Có 3 kim loi X, Y, Z tha mãn các tính cht sau:  
+
X tác dụng được vi dung dch HCl, không tác dng vi dung dch NaOH và dung dch HNO3  
đặc, ngui.  
+
NaOH  
+
Y tác dụng được vi dung dch HCl và dung dch HNO3 đặc, ngui, không tác dng vi dung dch  
Z tác dụng được vưới dung dch HCl và dung dch NaOH, không tác dng vi dung dch HNO3  
đặc, ngui.  
X, Y, Z lần lượt là?  
A. Fe, Mg, Zn  
B. Zn, Mg, Al  
C. Fe, Mg, Al  
D. Fe, Al, Mg  
Câu 75: Cho hn hp X gm 0,24 mol CuO; 0,20 mol Mg và 0,10 mol Al2O3 tan hoàn toàn trong dung  
dch chứa đồng thi 0,30 mol H2SO4 (loãng) và 1,10 mol HCl, thu được dung dch Y và khí H2. Nh từ  
t dung dch hn hp gm Ba(OH)2 0,2M và NaOH 1,2M vào Y đến khi thu được kết ta ln nht, lc  
kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu được m gam cht rn khan. Giá trca m gn nht vi  
giá trị nào dưới đây?  
A. 86,90  
B. 97,08  
C. 77,44  
D. 105,04  
Câu 76: Điện phân dung dch hn hp gm x mol CuSO4  y mol NaCl (có màng ngăn, điện cực trơ)  
đến khi H2O bắt đầu điện phân cả hai điện cc thì dừng điện phân. Smol khí thoát ra anot bng 4  
ln smol khí thoát ra ở catot (trong cùng điu kin nhiệt độ, áp sut). Tlx:y là?  
A. 8:3  
B. 3:8  
C. 4:3  
D. 2:5  
Câu 77: Hn hp M gm một este no, đơn chức, mch h và hai amin no, đơn chức, mch h X, Y là  
đồng đẳng kế tiếp (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn hn hợp M thu được khí N2, 3,42 gam H2O và 2,24  
lit CO2 (đktc). Công thức ca X là?  
A. C2H5N  
B. CH5N  
C. C3H9N  
D. C2H7N  
Câu 78: Cho m gam hn hp X gồm glyxin, axit glutamic, valin và lysin (trong đó mO : mN = 16:9) tác  
dng vi một lượng dung dch NaOH vừa đủ thu được dung dch Y. Cô cn Y rồi đốt cháy hết lượng  
muối thu được N2, CO2, H2O và 7,42 gam Na2CO3. Cho toàn b khí CO2  hơi nước đi qua bình đựng  
dung dch Ca(OH)2 dư, thu được 49,0 gam kết tủa đồng thi thy khối lượng bình tăng 31,64 gam so với  
ban đầu. Giá trca m là?  
A. 14,00  
B. 13,73  
C. 14,98  
D. 14,84  
Câu 79: Cho hn hp M gm 2 cht hữu cơ mạch h X, Y (ch cha C, H, O và MX < MY) tác dng va  
đủ vi 200ml dung dịch NaOH 1M, thu được 0,2 mol một ancol đơn chức và 2 mui ca hai axit hữu cơ  
đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 20,56 gam M cn 1,26 mol  
O2, thu được CO2  0,84 mol H2O. Phần trăm số mol ca X trong M là?  
A. 75%  
B. 20%  
C. 80%  
D. 40%  
Câu 80: Kết quthí nghim ca các dung dch X, Y, Z, T vi thuc thử được ghi bng sau:  
Mu thử  
Thuc thử  
Hiện tượng  
Chuyn sang màu hng  
Hp cht màu xanh tím  
X
Y
Z
T
Qutím  
Dung dch I2  
Dung dch AgNO3 trong NH3 đun nóng Kết ta Ag trng  
Nước brom  
Kết ta trng  
X, Y, Z, T lần lượt là?  
A. axit glutamic, tinh bt, anilin, glucozo  
C. anilin, tinh bt, axit glutamic, glucozo  
B. anilin, axit glutamic, tinh bt, glucozo  
D. axit glutamic, tinh bt, glucozo, anilin  
------------------ Hết ----------------  
Trang 4  đề 219  
Có thể download miễn phí file .pdf bên dưới

Đề thi thử THPT 2017 tỉnh Bắc Ninh lần 2

Đăng ngày 4/28/2017 10:10:17 AM | Thể loại: Thử ĐH - HSG - GVG | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 4 | FileSize: 0.40 M | File type: pdf
2 lần xem

đề thi Đề thi thử THPT 2017 tỉnh Bắc Ninh lần 2, Thử ĐH - HSG - GVG. . Chúng tôi chia sẽ đến cộng đồng tài liệu Đề thi thử THPT 2017 tỉnh Bắc Ninh lần 2 .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , Tài liệu Đề thi thử THPT 2017 tỉnh Bắc Ninh lần 2 trong chủ đề Thử ĐH - HSG - GVG được giới thiệu bởi bạn Hiền Hoàng Ngọc đến cộng đồng nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này được đưa vào chủ đề Thử ĐH - HSG - GVG , có tổng cộng 4 page, thuộc định dạng .pdf, cùng danh mụ còn có Đề thi Hóa học ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu

http://tailieuhoctap.com/dethithudhhsggvg/de-thi-thu-thpt-2017-tinh-bac-ninh-lan-2.putt0q.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Thử ĐH - HSG - GVG