MA TRẬN TỔNG QUÁT ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ - HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2018 - 2019

LỚP
CÁC CHỦ ĐỀ
CÁC MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ
CỘNGNhận biết
(Câu|Điểm)
Thông hiểu
(Câu|Điểm)
Vận dụng
(Câu|Điểm)
VD cao
(Câu|Điểm)


12
TÍNH ĐƠN ĐIỆU
1
0.5
2
1


3
1.5


CỰC TRỊ


2
1
2
1
4
2


MAX MIN

1
0.5
2
1
1
0.5
4
2


TIỆM CẬN


2
1
1
0.5
3
1.5


KHẢO SÁT HÀM SỐ

1
0.5
4
2
1
0.5
6
3


TỔNG CỘNG
1
0.5
4
2
10
5
5
2.5
20
10
MA TRẬN CHI TIẾT ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ - HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2018 - 2019

MÃ CÂU HỎI
CÁC DẠNG TOÁN
CÁC MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ
CỘNGNhận biết
(Câu|Điểm)
Thông hiểu
(Câu|Điểm)
Vận dụng
(Câu|Điểm)
VD cao
(Câu|Điểm)


[DS12.C1.1.D01]
Xét tính đơn điệu của hàm số cho bởi công thức
1
0.51
0.5

[DS12.C1.1.D03]
Tìm tham số m để hàm số đơn điệu

1
0.5


1
0.5

[DS12.C1.1.D05]
Câu hỏi lý thuyết về tính đơn điệu

1
0.5


1
0.5

[DS12.C1.2.D03]
Tìm m để hàm số đạt cực trị tại 1 điểm x0 cho trước


1
0.5

1
0.5

[DS12.C1.2.D04]
Tìm m để hàm số, đồ thị hàm số bậc ba có cực trị thỏa mãn điều kiện


1
0.5

1
0.5

[DS12.C1.2.D05]
Tìm m để hàm số, đồ thị hàm số trùng phương có cực trị thỏa mãn ĐK1
0.5
1
0.5

[DS12.C1.2.D06]
Tìm m để hàm số, đồ thị hàm số các hàm số khác có cực trị thỏa mãn điều kiện1
0.5
1
0.5

[DS12.C1.3.D01]
GTLN, GTNN trên đoạn [a;b]

1
0.5


1
0.5

[DS12.C1.3.D02]
GTLN, GTNN trên khoảng


1
0.5

1
0.5

[DS12.C1.3.D05]
GTLN, GTNN hàm nhiều biến1
0.5
1
0.5

[DS12.C1.3.D06]
Bài toán ứng dụng, tối ưu, thực tế


1
0.5

1
0.5

[DS12.C1.4.D01]
Bài toán xác định các đường tiệm cận của hàm số (không chứa tham số) hoặc biết BBT, đồ thị


1
0.5

1
0.5

[DS12.C1.4.D02]
Bài toán xác định các đường tiệm cận của hàm số có chứa tham số1
0.5
1
0.5

[DS12.C1.4.D03]
Bài toán liên quan đến đồ thị hàm số và các đường tiệm cận


1
0.5

1
0.5

[DS12.C1.5.D01]
Nhận dạng đồ thị


1
0.5

1
0.5

[DS12.C1.5.D02]
Các phép biến đổi đồ thị


1
0.5

1
0.5

[DS12.C1.5.D03]
Biện luận số giao điểm dựa vào đồ thị, bảng biến thiên


1
0.5

1
0.5

[DS12.C1.5.D04]
Sự tương giao của hai đồ thị (liên quan đến tọa