ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TV 4 LÊN 5

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


PhÇn I: LuyÖn tõ vµ c©u

A1: Më réng vèn tõ: Nh©n hËu - §oµn kÕt

Bµi 1: T×m tõ ng÷ nãi vÒ:

 a. ThÓ hiÖn lßng nh©n hËu, t×nh c¶m yªu th­¬ng ®ång lo¹i.

 b. ThÓ hiÖn tÝnh c¸ch hay viÖc lµm tr¸i víi lßng nh©n hËu, yªu th­¬ng.

 c. ThÓ hiÖn tinh thÇn ®ïm bäc, gióp ®ì ®ång lo¹i.

 d. ThÓ hiÖn tÝnh c¸ch hay viÖc lµm tr¸i víi ®ïm bäc, gióp ®ì.

Bµi 2: Cho c¸c tõ sau: "nh©n d©n, nh©n hËu, nh©n ¸i, nh©n tµi, c«ng nh©n, nh©n ®øc, nh©n tõ, nh©n lo¹i, nh©n nghÜa, nh©n quyÒn". H·y xÕp:

 a. Tõ cã tiÕng "nh©n" cã nghÜa lµ ng­êi.

 b. Tõ cã tiÕng "nh©n" cã nghÜa lµ lßng th­¬ng ng­êi.

Bµi 3: §Æt c©u víi 1 tõ ë nhãm a, 1 tõ ë nhãm b nãi trªn.

Bµi 4: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u cã dïng sai tõ cã tiÕng "nh©n":

 a. Thêi ®¹i nµo n­íc ta còng cã nhiÒu nh©n tµi.

 b. Nh©n d©n ta cã truyÒn thèng lao ®éng cÇn cï.

 c. Bµ t«i lµ ng­êi nh©n hËu, thÊy ai gÆp khã kh¨n, bµ th­êng hÕt lßng gióp ®ì.

 d. C« gi¸o líp t«i rÊt nh©n tµi.

Bµi 5: ViÕt 2 thµnh ng÷ (hoÆc tôc ng÷) vµo chç trèng:

 a. Nãi vÒ t×nh ®oµn kÕt

 b. Nãi vÒ lßng nh©n hËu.

 c. Tr¸i víi lßng nh©n hËu.

Bµi 6: C¸c c©u d­íi ®©y khuyªn ta ®iÒu g×, chª ®iÒu g×?

 a. ë hiÒn gÆp lµnh.

 b. Tr©u buéc ghÐt tr©u ¨n.

 c. Mét c©y lµm ch¼ng nªn non.

 Ba c©y chôm l¹i nªn hßn nói cao.

Bµi 7:  T×m 5 thµnh ng÷, tôc ng÷ nãi vÒ ®¹o ®øc vµ lèi sèng lµnh m¹nh, tèt ®Ñp cña con ng­êi ViÖt Nam. §Æt c©u víi 1 thµnh ng÷ võa t×m.

Bµi 8: Em hiÓu nghÜa cña c¸c thµnh ng÷ d­íi ®©y nh­ thÕ nµo?

 a. M«i hë r¨ng l¹nh.

 b. M¸u ch¶y ruét mÒm.

 c. Nh­êng c¬m sÎ ¸o.

 d. L¸ lµnh ®ïm l¸ r¸ch.

 Gi¶i nghÜa c©u tôc ng÷: "Mét con ngùa ®au c¶ tµu kh«ng ¨n cá".

B1: Tõ ®¬n vµ tõ phøc

Bµi 1: T×m 1 tõ ®¬n vµ 1 tõ phøc nãi vÒ lßng nh©n hËu. §Æt c©u víi mçi tõ võa t×m.

Bµi 2: T×m tõ ®¬n, tõ phøc trong c©u v¨n:

 a. Mét ng­êi ¨n xin giµ läm khäm ®øng ngay tr­íc mÆt t«i.

 b. §«i m¾t «ng l·o ®á ®äc vµ giµn giôa n­íc m¾t.

1

 


Bµi 3: a. T×m tõ ®¬n, tõ phøc trong c¸c c©u th¬ sau:

    "§êi cha «ng víi ®êi t«i

   Nh­ con s«ng víi ch©n trêi ®· xa

    ChØ cßn truyÖn cæ thiÕt tha

   Cho t«i nhËn mÆt «ng cha cña m×nh".

 b. Em hiÓu nh­ thÕ nµo vÒ néi dung 2 dßng th¬ cuèi.

Bµi 4: T×m 5 tõ phøc cã tiÕng "anh", 5 tõ phøc cã tiÕng "hïng" theo nghÜa cña tõng tiÕng trong tõ "anh hïng".

B2: Tõ ghÐp vµ tõ l¸y

Bµi 1: H·y xÕp c¸c tõ phøc sau thµnh hai lo¹i: Tõ ghÐp vµ tõ l¸y: sõng s÷ng, chung quanh, lñng cñng, hung d÷, méc m¹c, nhòn nhÆn, cøng c¸p, dÎo dai, v÷ng ch¾c, thanh cao, gi¶n dÞ, chÝ khÝ.

Bµi 2: a. Nh÷ng tõ nµo lµ tõ l¸y

  Ngay ng¾n   Ngay th¼ng  Ngay ®¬

  Th¼ng th¾n   Th¼ng tuét  Th¼ng t¾p

 b. Nh÷ng tõ nµo kh«ng ph¶i tõ ghÐp?

  Ch©n thµnh   Ch©n thËt  Ch©n t×nh

  ThËt thµ   ThËt sù  ThËt t×nh

Bµi 3: Tõ l¸y "xanh xao" dïng ®Ó t¶ mµu s¾c cña ®èi t­îng:

 a. da ng­êi   c. l¸ c©y ®· giµ

 b. l¸ c©y cßn non  d. trêi.

Bµi 4: XÕp c¸c tõ: ch©m chäc, chËm ch¹p, mª mÈn, mong ngãng, nhá nhÑ, mong mái, ph­¬ng h­íng, v­¬ng vÊn, t­¬i t¾n vµo 2 cét: tõ ghÐp vµ tõ l¸y.

Bµi 5: a. T¹o 2 tõ ghÐp cã nghÜa ph©n lo¹i, 2 tõ ghÐp cã nghÜa tæng hîp, 1 tõ l¸y tõ mçi tiÕng sau: nhá, s¸ng, l¹nh.

 b. T¹o 1 tõ ghÐp, 1 tõ l¸y chØ mµu s¾c tõ mçi tiÕng sau: xanh, ®á, tr¾ng, vµng, ®en.

Bµi 6: Cho c¸c tõ: m¶i miÕt, xa x«i, xa l¹, ph¼ng lÆng, ph¼ng phiu, mong ngãng, mong mái, m¬ méng.

 a. XÕp nh÷ng tõ trªn thµnh 2 nhãm: tõ ghÐp, tõ l¸y.

 b. Cho biÕt tªn gäi cña kiÓu tõ ghÐp vµ tõ l¸y ë mçi nhãm trªn.

Bµi 7: Cho ®o¹n v¨n sau:

 "§ªm vÒ khuya lÆng giã. S­¬ng phñ tr¾ng mÆt s«ng. Nh÷ng bÇy c¸ nhao lªn ®íp s­¬ng "tom tãp", lóc ®Çu cßn lo¸ng tho¸ng dÇn dÇn tiÕng tòng to½ng x«n xao quanh m¹n thuyÒn".

 a. T×m nh÷ng tõ l¸y cã trong ®o¹n v¨n.

 b. Ph©n lo¹i c¸c tõ l¸y t×m ®­îc theo c¸c kiÓu tõ l¸y ®· häc.

Bµi 8: X¸c ®Þnh râ 2 kiÓu tõ ghÐp ®· häc (tõ ghÐp cã nghÜa ph©n lo¹i, tõ ghÐp cã nghÜa tæng hîp) trong c¸c tõ ghÐp sau: nãng báng, nãng ran, nãng nùc, nãng gi·y, l¹nh buèt, l¹nh ng¾t, l¹nh gÝa.

Bµi 9: T×m c¸c tõ l¸y cã 2, 3, 4 tiÕng

1

 


Bµi 10: Em h·y ghÐp 5 tiÕng sau thµnh 9 tõ ghÐp thÝch hîp: thÝch, quý, yªu, th­¬ng, mÕn.

Bµi 11: X¸c ®Þnh tõ l¸y trong c¸c dßng th¬ sau vµ cho biÕt chóng thuéc vµo lo¹i tõ l¸y nµo:

    Giã n©ng tiÕng h¸t chãi chang

   Long lanh l­ìi h¸i liÕm ngang ch©n trêi

    Tay nhÌ nh chót, ng­êi ¬i

   Tr«ng ®«i h¹t rông h¹t r¬i xãt lßng.

 

    M¶nh s©n tr¨ng lóa chÊt ®Çy

   Vµng tu«n trong tiÕng m¸y quay xËp x×nh

 

    N¾ng giµ h¹t g¹o th¬m ngon

   B­ng l­ng c¬m tr¾ng n¾ng cßn th¬m tho.

Bµi 12: T×m tõ ®¬n, tõ l¸y, tõ ghÐp trong c¸c c©u:

 a. M­a mïa xu©n x«n xao, ph¬i phíi... Nh÷ng h¹t m­a bÐ nhá, mÒm m¹i, r¬i mµ nh­ nh¶y nhãt.

 b. Chó chuån chuån n­íc tung c¸nh bay vät lªn. C¸i bãng chó nhá xÝu l­ít nhanh trªn mÆt hå. MÆt hå tr¶i réng mªnh m«ng vµ lÆng sãng.

 c. Ngoµi ®­êng, tiÕng m­a r¬i lép ®ép, tiÕng ch©n ng­êi ch¹y lÐp nhÐp.

 d. H»ng n¨m, vµo mïa xu©n, tiÕt trêi Êm ¸p, ®ång bµo £ ®ª, M¬-n«ng l¹i t­ng bõng më héi ®ua voi.

 e. Suèi ch¶y rãc r¸ch.

Bµi 13: T×m tõ l¸y trong ®o¹n v¨n sau:

 B¶n lµng ®· thøc giÊc. §ã ®©y, ¸nh löa hång bËp bïng trªn c¸c bÕp. Ngoµi bê ruéng ®· cã b­íc ch©n ng­êi ®i, tiÕng nãi chuyÖn r× rÇm, tiÕng gäi nhau Ý íi.

 T¶ng s¸ng, vßm trêi cao xanh mªnh m«ng. Giã tõ trªn ®Ønh nói trµn xuèng thung lòng m¸t r­îi.

Bµi 14: T×m nh÷ng tiÕng cã thÓ kÕt hîp víi "" ®Ó t¹o thµnh tõ ghÐp. T×m tõ cïng nghÜa vµ tõ tr¸i nghÜa víi tõ "lÔ phÐp".

Bµi 15: Cho 1 sè tõ sau: thËt thµ, b¹n bÌ, h­ háng, san sÎ, b¹n häc, ch¨m chØ, g¾n bã, b¹n ®­êng, ngoan ngo·n, gióp ®ì, b¹n ®äc, khã kh¨n.

 H·y xÕp c¸c tõ trªn vµo 3 nhãm:

 a. Tõ ghÐp tæng hîp.

 b. Tõ ghÐp ph©n lo¹i.

 c. Tõ l¸y.

Bµi 16: Trong bµi: "Tre ViÖt Nam" nhµ th¬ NguyÔn Duy cã viÕt:

    "B·o bïng th©n bäc lÊy th©n

   Tay «m, tay nÝu tre gÇn nhau thªm

    Th­¬ng nhau tre ch¼ng ë riªng

1

 


   Luü thµnh tõ ®ã mµ nªn hìi ng­êi".

 Trong ®o¹n th¬ trªn, t¸c gi¶ ca ngîi nh÷ng phÈm chÊt nµo cña tre?

 T¸c gi¶ ®· dïng c¸ch nãi g× ®Ó ca ngîi nh÷ng phÈm chÊt ®ã.

Bµi 17: Ph©n c¸c tõ ghÐp sau thµnh 2 lo¹i:

 Häc tËp, häc ®ßi, häc hái, häc vÑt, häc g¹o, häc lám, häc hµnh, anh c¶, anh em, anh trai, anh rÓ, b¹n häc, b¹n ®äc, b¹n ®­êng.

A2: Më réng vèn tõ: Trung thùc - Tù träng

Bµi 1: a. Nh÷ng tõ nµo cïng nghÜa víi "trung thùc"

  ngay th¼ng  b×nh tÜnh  thËt thµ ch©n thµnh

  thµnh thùc  tù tin   ch©n thùc nh©n ®øc

 b. Nh÷ng tõ nµo tr¸i nghÜa víi "trung thùc" 

  ®éc ¸c  gian dèi  lõa ®¶o th« b¹o

  tß mß   nãng n¶y  dèi tr¸ x¶o quyÖt

Bµi 2: Nh÷ng c©u nµo dïng ®óng tõ cïng nghÜa hoÆc tr¸i nghÜa víi tõ "trung thùc":

 a. K× kiÓm tra cuèi n¨m, Nam ®· gian dèi trong khi lµm bµi.

 b. TÝnh t×nh cña b¹n t«i rÊt ngay th¼ng.

 c. Hoa ®· ch©n thµnh nhËn khuyÕt ®iÓm tr­íc líp.

 d. Bän giÆc rÊt x¶o quyÖt, chóng vê nh­ ta ë phÝa tr­íc, võa chuÈn bÞ ®¸nh óp qu©n ta sau l­ng.

 e. Chóng t«i xin thËt thµ c¶m ¬n quý kh¸n gi¶.

Bµi 3: T×m c¸c tõ ghÐp vµ tõ l¸y vÒ tÝnh trung thùc cña con ng­êi cã chøa c¸c tiÕng sau ®©y:

 a. Ngay  b. Th¼ng  c. ThËt

 §Æt c©u víi mçi tõ võa t×m ®­îc.

Bµi 4: Trong sè c¸c thµnh ng÷ d­íi ®©y, thµnh ng÷ nµo nãi vÒ tÝnh "trung thùc" thµnh ng÷ nµo nãi vÒ tÝnh "tù träng"

 a. Th¼ng nh­ ruét ngùa   g. ¡n ngay ë th¼ng

 b. ThËt thµ lµ cha quû qu¸i  h. Khom l­ng uèn gèi

 c. C©y ngay kh«ng sî chÕt ®øng  i. Vµo luån ra cói

 d. GiÊy r¸ch ph¶i gi÷ lÊy lÒ  h. Thuèc ®¾ng d· tËt

       e. §ãi cho s¹ch r¸ch cho th¬m.

Bµi 5: a. T×m 2 thµnh ng÷ (hoÆc tôc ng÷) nãi vÒ tÝnh trung thùc

  T×m 2 thµnh ng÷ (hoÆc tôc ng÷) nãi vÒ lßng tù träng.

 b. §Æt 1 c©u trong ®ã cã thµnh ng÷ hoÆc tôc ng÷ võa t×m ®­îc.

Bµi 6: Trong bµi: "ViÖt Nam th©n yªu" nhµ th¬ NguyÔn §×nh Thi cã viÕt:

    "ViÖt Nam ®Êt n­íc ta ¬i

   Mªnh m«ng biÓn lóa ®©u trêi ®Ñp h¬n

    C¸nh cß bay l¶ rËp rên

   M©y mê che ®Ønh Tr­êng S¬n sím chiÒu".

     §äc ®o¹n th¬ trªn, em c¶m nhËn ®­îc nh÷ng ®iÒu g× vÒ ®Êt n­íc ViÖt Nam.

1

 


B3: Danh tõ

Bµi 1: X¸c ®Þnh danh tõ trong ®o¹n v¨n sau:

 Chó chuån chuån n­íc míi ®Ñp lµm sao! Mµu vµng trªn l­ng chó lÊp l¸nh. Bèn c¸i c¸nh máng nh­ giÊy bãng. C¸i ®Çu trßn vµ hai con m¾t long lanh nh­ thuû tinh.

Bµi 2: T×m c¸c danh tõ cã trong ®o¹n th¬ sau:

 a. Quª h­¬ng lµ c¸nh diÒu biÕc

  Tuæi th¬ con th¶ trªn ®ång

  Quª h­¬ng lµ con ®ß nhá

  £m ®Òm khua n­íc ven s«ng.

 b. Bµ ®¾p thµnh lËp tr¹i

  Chèng ¸p bøc c­êng quyÒn

  Nghe lêi bµ kªu gäi

  C¶ n­íc ta vïng lªn.

Bµi 3: X¸c ®Þnh c¸c danh tõ trong ®o¹n v¨n sau:

 "B¶n lïng ®· thøc giÊc. §ã ®©y ¸nh löa hång bËp bïng trªn c¸c bÕp. Ngoµi bê ruéng ®· cã b­íc ch©n ng­êi ®i, tiÕng nãi chuyÖn r× rÇm tiÕng gäi nhau Ý íi".

Bµi 4: T×m danh tõ cã trong c©u v¨n sau:

 Ngay thÒm l¨ng, m­êi t¸m c©y v¹n tuÕ t­îng tr­ng cho mét ®oµn qu©n danh dù ®øng trang nghiªm.

Bµi 5: X¸c ®Þnh tõ lo¹i cña c¸c tõ: "niÒm vui, nçi buån, c¸i ®Ñp, sù ®au khæ" vµ t×m thªm c¸c tõ t­¬ng tù.

Bµi 6: T×m tõ chØ sù vËt, chØ ho¹t ®éng vµ chØ ®Æc ®iÓm cã trong ®o¹n th¬ sau:

    Rõng xanh hoa chuèi ®á t­¬i

   §Ìo cao n¾ng ¸nh dao gµi th¾t l­ng

    Ngµy xu©n m¬ në tr¾ng rõng

   Nhí ng­êi ®an nãn chuèt tõng sîi dang.

A3: Më réng vèn tõ: ¦íc m¬

Bµi 1: Nh÷ng tõ nµo cïng nghÜa víi tõ "¦íc m¬"

 a. mong ­íc  d. m¬   h. ­íc ao

 b. m¬ ­íc  e. ­íc nguyÖn i. m¬ mµng

 c. m¬ t­ëng  g. m¬ méng

Bµi 2: Nh÷ng ­íc m¬ nµo gióp Ých cho con ng­êi

 a. M¬ ­íc cao ®Ñp   e. M¬ ­íc cao c¶

 b. M¬ ­íc h·o huyÒn  g. M¬ ­íc bÖnh ho¹n

 c. M¬ ­íc viÓn v«ng  h. M¬ ­íc qu¸i ®¶n

 d. M¬ ­íc chÝnh ®¸ng  i. M¬ ­íc lµnh m¹nh

Bµi 3: Gi¶i nghÜa c¸c thµnh ng÷:

 a. §­îc voi ®ßi tiªn  d. ¦íc cña tr¸i mïa

 b. CÇu ®­îc ­íc thÊy  e. §øng nói nµy tr«ng nói nä

1

 


 c. ¦íc sao ®­îc vËy  h. N»m m¬ gi÷a ban ngµy.

 §Æt c©u víi mçi thµnh ng÷ trªn.

Bµi 4:    "Quª h­¬ng lµ c¸nh diÒu biÕc

    Tuæi th¬ con th¶ trªn ®ång

    Quª h­¬ng lµ con ®ß nhá

    £m ®Òm khua n­íc ven s«ng".

 §äc ®o¹n th¬ trªn em thÊy ®­îc nh÷ng ý nghÜa vµ t×nh c¶m cña nhµ th¬ ®èi víi quª h­¬ng nh­ thÕ nµo?

B4: §éng tõ

Bµi 1: G¹ch d­íi ®éng tõ trong mçi côm tõ sau:

 a. tr«ng em  d. quÐt nhµ  h. xem truyÖn

 b. t­íi rau  e. häc bµi  i. gÊp quÇn ¸o

 c. nÊu c¬m  g. lµm bµi tËp

Bµi 2: T×m danh tõ, ®éng tõ trong c¸c c©u v¨n:

 a. VÇng tr¨ng trßn qu¸, ¸nh tr¨ng trong xanh to¶ kh¾p khu rõng.

 b. Giã b¾t ®Çu thæi m¹nh, l¸ c©y r¬i nhiÒu, tõng ®µn cß bay nhanh theo m©y.

 c. Sau tiÕng chu«ng chïa, mÆt tr¨ng ®·  nhá l¹i, s¸ng v»ng v¹c.

Bµi 3: X¸c ®Þnh tõ lo¹i trong c¸c tõ cña c¸c c©u:

 a. N­íc ch¶y ®¸ mßn.

 b. D©n giµu, n­íc m¹nh.

Bµi 4: X¸c ®Þnh tõ lo¹i:

    Nh×n xa tr«ng réng

    N­íc ch¶y bÌo tr«i

    PhËn hÈm duyªn «i

    ng chÌo khÐo chèng

    G¹n ®ôc kh¬i trong

    ¡n vãc häc hay.

Bµi 5: X¸c ®Þnh tõ lo¹i:

 a.  Em m¬ lµm m©y tr¾ng

  Bay kh¾p nÎo trêi cao

  Nh×n non s«ng gÊm vãc

  Quª m×nh ®Ñp biÕt bao.

 b.  C©y dõa xanh to¶ nhiÒu tµu

  Dang tay ®ãn giã gËt ®Çu gäi tr¨ng.

Bµi 6: T×m danh tõ, ®éng tõ trong c¸c c©u sau:

 Trªn n­¬ng, mçi ng­êi mét viÖc, ng­êi lín th× ®¸nh tr©u ra cµy. C¸c cô giµ nhÆt cá, ®èt l¸. MÊy chó bÐ ®i t×m chç ven suèi ®Ó b¾c bÕp thæi c¬m. C¸c bµ mÑ cói lom khom tra ng«.

Bµi 7: ViÕt ®o¹n v¨n (5 - 7 c©u)  kÓ vÒ nh÷ng viÖc em lµm vµo mét buæi trong ngµy. G¹ch d­íi c¸c ®éng tõ em ®· dïng.

1

 


A4: Më réng vèn tõ: ý chÝ - NghÞ lùc

Bµi 1: T×m c¸c tõ:

 a. Nãi lªn ý chÝ, nghÞ lùc cña con ng­êi.

 b. Nªu nh÷ng hiÖn t­îng tr¸i víi ý chÝ, nghÞ lùc.

 c. Nªu lªn nh÷ng thö th¸ch ®èi víi ý chÝ, nghÞ lùc cña con ng­êi.

Bµi 2: XÕp c¸c tõ t×m ®­îc thµnh 3 lo¹i: danh tõ, ®éng tõ, tÝnh tõ.

Bµi 3: ViÕt 3 - 5 tõ phøc më ®Çu b»ng tiÕng "quyÕt" nãi vÒ ý chÝ cña con ng­êi

Bµi 4: ViÕt (5 - 6) tõ cã nghÜa tr¸i ng­îc víi ý chÝ vµ nghÞ lùc.

Bµi 5: Nh÷ng c©u tôc ng÷ nµo nãi vÒ ý chÝ, nghÞ lùc?

  a. Mét c©u nhÞn, chÝn c©u lµnh

  b. Löa thö vµng, gian nan thö søc.

  c. Cña rÒ rÒ kh«ng b»ng nghÒ trong tay

  d.      N­íc l· mµ v· nªn hå

    Tay kh«ng mµ næi c¬ ®å míi ngan

  e.      Cã vÊt v¶ míi thanh nhµn.

    Kh«ng d­ng ai dÔ cÇm tµn che cho.

  g.        Chí thÊy sãng c¶ mµ lo

    Sãng c¶ mÆc sãng chÌo cho cã chõng.

Bµi 6: H·y viÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n (5 - 7 c©u) nãi vÒ ng­êi cã ý chÝ, nghÞ lùc nªn ®· v­ît qua thö th¸ch ®¹t ®­îc thµnh c«ng (cã sö dông tõ ®· häc).

B5: TÝnh tõ

Bµi 1: ViÕt c¸c tÝnh tõ sau vµo tõng cét cho phï hîp: xanh biÕc, ch¾c ch¾n, trßn xoe, láng lÎo, mÒm nhòn, x¸m xÞt, vµng hoe, ®en kÞt, cao lín, mªnh m«ng, trong suèt, chãt vãt, tÝ xÝu, kiªn c­êng, thËt thµ.

A

TÝnh tõ chØ mµu s¾c

B

TÝnh tõ chØ h×nh d¸ng

C

TÝnh tõ chØ tÝnh chÊt phÈm chÊt

 

 

 

 

Bµi 2: ViÕt tÝnh tõ miªu t¶ sù vËt ghi ë cét tr¸i vµo mçi cét ph¶i:

Tõ chØ sù vËt

TÝnh tõ chØ mµu s¾c cña sù vËt

TÝnh tõ chØ h×nh d¸ng cña

sù vËt

C¸i bót

 

 

C¸i mò

 

 

 

Bµi 3: G¹ch d­íi nh÷ng tÝnh tõ dïng ®Ó chØ tÝnh chÊt cña sù vËt trong ®o¹n v¨n:

 "Tõ trªn trêi nh×n xuèng, phè x¸ Hµ Néi nhá xinh nh­ m« h×nh triÓn l·m. Nh÷ng « ruéng, nh÷ng gß ®èng, b·i bê víi nh÷ng m¶ng mµu xanh, n©u, vµng, tr¾ng vµ nhiÒu h×nh d¹ng kh¸c nhau gîi nh÷ng bøc tranh giµu mµu s¾c".

1

 


Bµi 4: §¸nh dÊu x vµo chç trèng nªu c¸ch thÓ hiÖn møc ®é tÝnh chÊt ®Æc ®iÓm cña mçi tÝnh tõ ë cét tr¸i

TÝnh tõ

Thªm tiÕng ®Ó t¹o ra c¸c TG hoÆc TL

Thªm c¸c tõ chØ møc ®é (rÊt, l¾m vµo tr­íc hoÆc sau)

Dïng c¸ch so s¸nh

h¬i nhanh

 

x

 

véi qu¸

 

 

 

®á

 

 

 

tÝm biÕc

 

 

 

mÒm vÆt

 

 

 

xanh l¸ c©y

 

 

 

chÇm chËm

 

 

 

kh¸ xinh

 

 

 

th¼ng t¾p

 

 

 

 

 Chän 1 tõ ë cét tr¸i ®Ó ®Æt c©u:

Bµi 5: T×m tÝnh tõ trong khæ th¬ sau:

   "ViÖt Nam ®Ñp kh¾p tr¨m miÒn

  Bèn mïa mét s¾c trêi riªng ®Êt nµy

   Xãm lµng, ®ång ruéng, rõng c©y

  Non cao giã dùng, s«ng ®Çy n¾ng chang.

   Sum sª xoµi biÕc, cam vµng

  Dõa nghiªng, cau th¼ng, hµng hµng n¾ng soi"

Bµi 6: H·y t×m 5 tõ ghÐp, 5 tõ l¸y nãi vÒ t×nh c¶m, phÈm chÊt cña con ng­êi. §Æt 1 c©u víi mét trong sè nh÷ng tõ võa t×m ®­îc.

Bµi 7:  a. H·y chØ ra tÝnh tõ (nÕu cã) trong c©u sau:

 Ngay thÒm l¨ng, m­êi t¸m c©y v¹n tuÕ t­îng tr­ng cho mét ®oµn qu©n danh dù ®øng trang nghiªm.

 b. §Æt 1 c©u trong ®ã cã chñ ng÷ lµ mét tÝnh tõ.

Bµi 8: H·y t×m 2 tõ ghÐp vµ 2 tõ l¸y nãi vÒ nh÷ng ®øc tÝnh cña ng­êi häc sinh giái.

Bµi 9: a. T×m 2 tõ cïng nghÜa, gÇn nghÜa vµ 2 tõ tr¸i nghÜa víi tõ "ch¨m chØ". §Æt c©u víi tõ võa t×m.

 b. T×m 2 tõ cïng nghÜa, gÇn nghÜa vµ 2 tõ tr¸i nghÜa víi tõ "dòng c¶m".

Bµi 10: X¸c ®Þnh danh  tõ, ®éng tõ, tÝnh tõ trong 2 c©u th¬ cña B¸c Hå:

  "C¶nh rõng ViÖt B¾c thËt lµ hay

  V­în hãt, chim kªu suèt c¶ ngµy".

Bµi 11:   "Lêi ru cã giã mïa thu

  Bµn tay mÑ qu¹t mÑ ®­a giã vÒ

   Nh÷ng ng«i sao thøc ngoµi kia

  Ch¼ng b»ng mÑ ®· thøc v× chóng con

1

 


   §ªm nay con ngñ giÊc trßn

  MÑ lµ ngän giã cña con suèt ®êi"

 Theo em, h×nh ¶nh nµo gãp phÇn nhiÒu nhÊt lµm nªn c¸i hay cña ®o¹n th¬. V× sao?

¤n tËp

Bµi 1: a. §iÒn thªm tiÕng (vµo chç trèng) sau mçi tiÕng d­íi ®©y ®Ó t¹o ra 2 tõ ghÐp cã nghÜa ph©n lo¹i vµ 2 tõ ghÐp cã nghÜa tæng hîp.

  lµng...........; ¨n..............; vui

 b. Gi¶i nghÜa c©u tôc ng÷: "§ãi cho s¹ch, r¸ch cho th¬m".

Bµi 2: a. H·y t×m 5 tõ ghÐp, 5 tõ l¸y nãi vÒ t×nh c¶m, phÈm chÊt cña con ng­êi. §Æt 1 c©u víi mét trong sè nh÷ng tõ võa t×m ®­îc ë trªn.

 b. T×m 3 cÆp tõ tr¸i nghÜa nãi vÒ viÖc häc hµnh. H·y ®Æt 1 c©u víi 1 trong 3 cÆp tõ tr¸i nghÜa Êy.

Bµi 3: T×m nh÷ng tiÕng cã thÓ kÕt hîp víi lÔ ®Ó t¹o thµnh tõ ghÐp. T×m tõ ®ång nghÜa vµ tõ tr¸i nghÜa víi tõ "lÔ phÐp".

Bµi 4: Cho c¸c kÕt hîp hai tiÕng sau: xe ®¹p, xe m¸y, xe cé, m¸y bay, ®¹p xe, xe kÐo, kÐo xe, khoai n­íng, khoai luéc, luéc khoai, móa h¸t, tËp h¸t, tËp móa, b¸nh r¸n, r¸n b¸nh, b¸nh kÑo.

 H·y:

 a. X¸c ®Þnh nh÷ng kÕt hîp nµo trong c¸c kÕt hîp trªn lµ tõ ghÐp.

 b. Ph©n lo¹i c¸c tõ ghÐp ®ã.

Bµi 5: "SÇu riªng th¬m mïi th¬m cña mÝt chÝn quyÖn víi h­¬ng b­ëi, bÐo c¸i bÐo cña trøng gµ, ngät c¸i vÞ cña mËt ong giµ h¹n".

 a. T×m c¸c tÝnh tõ cã trong c©u v¨n.

 b. NhËn xÐt vÒ tõ lo¹i cña c¸c tõ "c¸i bÐo, mïi th¬m".

Bµi 6: H·y t¸ch thµnh c¸c tõ lo¹i (DT, §T, TT) trong ®o¹n th¬ sau:

    Bót ch× xanh ®á

    Em gät hai ®Çu

    Em thö hai mµu

    Xanh t­¬i, ®á th¾m

    Em vÏ lµng xãm

    Tre xanh, lóa xanh

    S«ng m¸ng l­în quanh

    Mét dßng xanh m¸t.

Bµi 7: T×m DT, §T, TT cã trong khæ th¬ sau:

    Em m¬ lµm giã m¸t

    Xua bao nçi nhäc nh»n

    B¸c n«ng d©n cµy ruéng

    Chó c«ng nh©n chuyªn cÇn.

Bµi 8: H·y t×m hai thµnh ng÷, tôc ng÷ nãi vÒ quª h­¬ng ®Êt n­íc. Gi¶i thÝch vµ ®Æt c©u víi thµnh ng÷, tôc ng÷ võa t×m ®­îc.

1

 


Bµi 9:  X¸c ®Þnh tõ ®¬n, tõ ghÐp trong ®o¹n th¬ sau:

    "H¹t g¹o lµng ta

    Cã vÞ phï sa

    Cña s«ng Kinh ThÇy

    Cã h­¬ng sen th¬m

    Trong hå n­íc ®Çy

    Cã lêi mÑ h¸t

    Ngät bïi h«m nay"

Bµi 10: X¸c ®Þnh tõ lo¹i cña c¸c tõ sau: niÒm vui, vui t­¬i, vui ch¬i, yªu th­¬ng, ®¸ng yªu, t×nh yªu, th­¬ng yªu, dÔ th­¬ng.

Bµi 11:

    Bãng m©y

   H«m nay trêi n¾ng chang chang

  MÑ em ®i cÊy ph¬i l­ng c¶ ngµy

   ¦íc g× em ho¸ ®¸m m©y

  Em che cho mÑ suèt ngµy bãng r©m

 §äc bµi th¬ trªn, em thÊy ®­îc nh÷ng nÐt g× ®Ñp vÒ t×nh c¶m cña ng­êi con ®èi víi mÑ.

A5: Më réng vèn tõ: §å ch¬i - trß ch¬i

Bµi 1: ViÕt tªn c¸c trß ch¬i cho trong ngoÆc ®¬n vµo tõng cét cho phï hîp: (chuyÒn thÎ, « ¨n quan, nh¶y d©y, kÐo co, c­íp cê, nh¶y lß cß, trèn t×m, cê vua, tam cóc, chim bay cß bay, mÌo ®uæi chuét).

A

Trß ch¬i rÌn luyÖn søc khoÎ

B

Trß ch¬i luyÖn trÝ tuÖ

C

Trß ch¬i rÌn luyÖn sù khÐo lÐo

 

 

 

 

Bµi 2: §iÒn tiÕp vµo chç trèng c¸c tõ chØ tªn trß ch¬i

 a. Tªn 3 trß ch¬i b¾t ®Çu b»ng danh tõ

 VD: cê vua

 b. Tªn 3 trß ch¬i b¾t ®Çu b»ng ®éng tõ

 VD: nh¶y d©y.

Bµi 3: Chän thµnh ng÷, tôc ng÷ thÝch hîp ®Ó khuyªn b¹n:

 a. NÕu b¹n em ch¬i víi mét sè b¹n h­ nªn häc kÐm h¼n ®i.

 b. NÕu b¹n em thÝch trÌo lªn mét chç cao chªnh vªnh, rÊt nguy hiÓm ®Ó tá ra lµ m×nh gan d¹.

A6: Më réng vèn tõ: Tµi n¨ng

Bµi 1: ViÕt tiÕp 3 tõ ng÷ nãi vÒ tµi n¨ng cña con ng­êi.

 Tµi n¨ng, nghÖ thuËt....

Bµi 2: Mçi tõ ng÷, tôc ng÷ sau nãi vÒ tµi n¨ng g× cña con ng­êi.

 a. Thay trêi lµm m­a

1

 


 b. Nghiªng ®ång ®æ n­íc ra s«ng

 c. N­íc l· mµ v· nªn hå

 d. Tay kh«ng mµ næi c¬ ®å míi ngoan.

Bµi 3: ViÕt ®o¹n v¨n kho¶ng 3 - 4 c©u nãi vÒ 1 ng­êi cã tµi n¨ng mµ em biÕt.

A7: Më réng vèn tõ: Søc khoÎ

Bµi 1: T×m c¸c tõ ng÷:

 - ChØ nh÷ng ho¹t ®éng cã lîi cho søc khoÎ.

 - ChØ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña mét c¬ thÓ khoÎ m¹nh.

Bµi 2: KÓ tªn c¸c m«n thÓ thao mµ em biÕt.

Bµi 3: C¸c tõ ng÷ nµo nãi vÒ vÎ bªn ngoµi cña mét ng­êi khoÎ m¹nh:

 a. r¾n rái  d. x­¬ng x­¬ng  h. lªu ®ªu

 b. r¾n ch¾c  e. lùc l­ìng   i. c­êng tr¸ng

 c. m¶nh kh¶nh g. v¹m vì

Bµi 4: §iÒn tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç trèng ®Ó hoµn chØnh c¸c thµnh ng÷ sau:

 a. KhoÎ nh­.....

 b. Nhanh nh­.....

Bµi 5: C©u tôc ng÷ sau nãi lªn ®iÒu g×?

    ¡n ®­îc ngñ ®­îc lµ tiªn

   Kh«ng ¨n kh«ng ngñ mÊt tiÒn mµ lo.

Bµi 6: C¸c thµnh ng÷ nµo nãi vÒ t×nh tr¹ng søc khoÎ cña con ng­êi:

 a. KhoÎ nh­ tr©u   d. Kh«n nhµ d¹i chî

 b. ChËm nh­ sªn   e. Xanh nh­ tµu l¸

 c. Mét tay x¸ch nhÑ  g. LiÖt gi­êng liÖt chiÕu.

Bµi 7: Trong bµi "H¹t g¹o lµng ta' nhµ th¬ TrÇn §¨ng Khoa viÕt:

    H¹t g¹o lµng ta

    Cã b·o th¸ng b¶y

    Cã m­a th¸ng ba

    Giät må h«i sa 

    Nh÷ng tr­a th¸ng s¸u

    N­íc nh­ ai nÊu

    ChÕt c¶ c¸ cê

    Cua ngoi lªn bê

    MÑ em xuèng cÊy.

 §o¹n th¬ gióp em hiÓu ®­îc ý nghÜa g× cña h¹t g¹o? H·y nãi râ t¸c dông cña ®iÖp ng÷ vµ h×nh ¶nh ®èi lËp ®­îc sö dông trong ®o¹n th¬ trªn.

B6: S¾p xÕp tõ theo nhãm

Bµi 1: Cho c¸c tõ sau: nói ®åi, rùc rì, chen chóc, v­ên, dÞu dµng, ngät, thµnh phè, ¨n, ®¸nh ®Ëp.

 H·y s¾p xÕp nh÷ng tõ trªn thµnh c¸c nhãm theo 2 c¸ch:

 a. Dùa vµo cÊu t¹o (tõ ®¬n, tõ l¸y, tõ ghÐp).

 b. Dùa vµo tõ lo¹i (DT, §T, TT).

1

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 5/29/2018 3:13:08 PM | Thể loại: Tập đọc 5 | Lần tải: 45 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.11 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TV 4 LÊN 5, Tập đọc 5. .

https://tailieuhoctap.com/dethitapdoc5/de-cuong-on-tap-tv-4-len-5.d1z00q.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


Phần I: Luyện từ và câu
A1: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - Đoàn kết
Bài 1: Tìm từ ngữ nói về:
a. Thể hiện lòng nhân hậu, tình cảm yêu thương đồng loại.
b. Thể hiện tính cách hay việc làm trái với lòng nhân hậu, yêu thương.
c. Thể hiện tinh thần đùm bọc, giúp đỡ đồng loại.
d. Thể hiện tính cách hay việc làm trái với đùm bọc, giúp đỡ.
Bài 2: Cho các từ sau: "nhân dân, nhân hậu, nhân ái, nhân tài, công nhân, nhân đức, nhân từ, nhân loại, nhân nghĩa, nhân quyền". Hãy xếp:
a. Từ có tiếng "nhân" có nghĩa là người.
b. Từ có tiếng "nhân" có nghĩa là lòng thương người.
Bài 3: Đặt câu với 1 từ ở nhóm a, 1 từ ở nhóm b nói trên.
Bài 4: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu có dùng sai từ có tiếng "nhân":
a. Thời đại nào nước ta cũng có nhiều nhân tài.
b. Nhân dân ta có truyền thống lao động cần cù.
c. Bà tôi là người nhân hậu, thấy ai gặp khó khăn, bà thường hết lòng giúp đỡ.
d. Cô giáo lớp tôi rất nhân tài.
Bài 5: Viết 2 thành ngữ (hoặc tục ngữ) vào chỗ trống:
a. Nói về tình đoàn kết
b. Nói về lòng nhân hậu.
c. Trái với lòng nhân hậu.
Bài 6: Các câu dưới đây khuyên ta điều gì, chê điều gì?
a. ở hiền gặp lành.
b. Trâu buộc ghét trâu ăn.
c. Một cây làm chẳng nên non.
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
Bài 7: Tìm 5 thành ngữ, tục ngữ nói về đạo đức và lối sống lành mạnh, tốt đẹp của con người Việt Nam. Đặt câu với 1 thành ngữ vừa tìm.
Bài 8: Em hiểu nghĩa của các thành ngữ dưới đây như thế nào?
a. Môi hở răng lạnh.
b. Máu chảy ruột mềm.
c. Nhường cơm sẻ áo.
d. Lá lành đùm lá rách.
Giải nghĩa câu tục ngữ: "Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ".
B1: Từ đơn và từ phức
Bài 1: Tìm 1 từ đơn và 1 từ phức nói về lòng nhân hậu. Đặt câu với mỗi từ vừa tìm.
Bài 2: Tìm từ đơn, từ phức trong câu văn:
a. Một người ăn xin già lọm khọm đứng ngay trước mặt tôi.
b. Đôi mắt ông lão đỏ đọc và giàn giụa nước mắt.
Bài 3: a. Tìm từ đơn, từ phức trong các câu thơ sau:
"Đời cha ông với đời tôi
Như con sông với chân trời đã xa
Chỉ còn truyện cổ thiết tha
Cho tôi nhận mặt ông cha của mình".
b. Em hiểu như thế nào về nội dung 2 dòng thơ cuối.
Bài 4: Tìm 5 từ phức có tiếng "anh", 5 từ phức có tiếng "hùng" theo nghĩa của từng tiếng trong từ "anh hùng".
B2: Từ ghép và từ láy
Bài 1: Hãy xếp các từ phức sau thành hai loại: Từ ghép và từ l