Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


 

§Ò thi häc sinh giái cÊp tr­êng

 

N¨m häc 2006 - 2007

__________

 

 

M«n thi : To¸n                          Líp 6

 

Ngµy thi : 26/5/2007

 

Thêi gian lµm bµi : 120 phót

C©u 1 (4 ®iÓm)

T×m x z

 

a)         b)

 

 

C©u 2 (4 ®iÓm):

a) Chøng minh :

 

b) So s¸nh                                                            víi n N

 

C©u 3 (4 ®iÓm) :

§éi v¨n nghÖ cña tr­êng CÇu DiÔn cã tõ 70 ®Õn 100 häc sinh. Sè nam chiÕm 3/8 tæng sè. Trong ®ã 2/9 sè nam lµ sè häc sinh nam khèi 6. Trong sè häc sinh 9 n÷ cña tr­êng th× cã tíi 4/9 sè n÷ häc sinh n÷ khèi 6.

 TÝnh sè häc sinh nam, häc sinh n÷ khèi 6.

 

C©u 4 (4 ®iÓm) :

 Cho          = 135o. KÎ 2 tia Bx, By n»m trong gãc ABC sao cho           = 90o,

            = 90o. KÎ tia Bm lµ ph©n gi¸c cña

a) So s¸nh          vµ

b) VÏ tia Bz sao cho BC lµ tia ph©n gi¸c cña         chøng tá tia Bz, BA ®èi nhau.

c) Chøng tá Bm lµ ph©n gi¸c cña

 

C©u 5 (4 ®iÓm) : Cho A lµ sè nguyªn d­¬ng. BiÕt r»ng trong 3 mÖnh ®Ò sau ®©y (P, Q, R) chØ cã duy nhÊt mét mÖnh ®Ò sai.

a) H·y t×m mÖnh ®Ò sai.

b) H·y t×m A.

 P : A + 51 lµ sè chÝnh ph­¬ng.

 Q : A cã ch÷ sè tËn cïng lµ 1.

 R : A - 38 lµ sè chÝnh ph­¬ng.

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

dề thi chọn học sinh năng khiếu lơp 6

Đăng ngày 4/2/2011 8:27:53 PM | Thể loại: Số học 6 | Lần tải: 192 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi dề thi chọn học sinh năng khiếu lơp 6, Số học 6. . tailieuhoctap chia sẽ tới bạn đọc thư viện dề thi chọn học sinh năng khiếu lơp 6 .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , Thư viện dề thi chọn học sinh năng khiếu lơp 6 trong chủ đề Số học 6 được giới thiệu bởi bạn An Nguyễn Tiến tới thành viên nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được chia sẽ vào mục Số học 6 , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng danh mụ còn có Đề thi Toán học Toán học 6 Số học 6 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem Đề thi học sinh chuyên nghiệp cấp trường   Năm học 2006 - 2007 __________    Môn thi : Toán Lớp 6   Ngày thi : 26/5/2007   Thời gian làm bài : 120 phút  Câu 1 (4 điểm) Tìm x  z a) b) Câu 2 (4 điểm): a) Chứng minh : b) So sánh với n  N Câu 3 (4 điểm) : Đội văn nghệ của trường Cầu Diễn có từ 70 tới 100 học sinh, nói thêm là Số nam chiếm

http://tailieuhoctap.com/dethisohoc6/de-thi-chon-hoc-sinh-nang-khieu-lop-6.ak4twq.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Số học 6Đề thi học sinh giỏi cấp trường


Năm học 2006 - 2007
__________Môn thi : Toán Lớp 6


Ngày thi : 26/5/2007


Thời gian làm bài : 120 phút

Câu 1 (4 điểm)
Tìm x  z

a) b)


Câu 2 (4 điểm):
a) Chứng minh :

b) So sánh với n  N

Câu 3 (4 điểm) :
Đội văn nghệ của trường Cầu Diễn có từ 70 đến 100 học sinh. Số nam chiếm 3/8 tổng số. Trong đó 2/9 số nam là số học sinh nam khối 6. Trong số học sinh 9 nữ của trường thì có tới 4/9 số nữ học sinh nữ khối 6.
Tính số học sinh nam, học sinh nữ khối 6.

Câu 4 (4 điểm) :
Cho = 135o. Kẻ 2 tia Bx, By nằm trong góc ABC sao cho = 90o,
= 90o. Kẻ tia Bm là phân giác của
a) So sánh và
b) Vẽ tia Bz sao cho BC là tia phân giác của chứng tỏ tia Bz, BA đối nhau.
c) Chứng tỏ Bm là phân giác của

Câu 5 (4 điểm) : Cho A là số nguyên dương. Biết rằng trong 3 mệnh đề sau đây (P, Q, R) chỉ có duy nhất một mệnh đề sai.
a) Hãy tìm mệnh đề sai.
b) Hãy tìm A.
P : A + 51 là số chính phương.
Q : A có chữ số tận cùng là 1.
R : A - 38 là số chính phương.