20 ĐỀ THI TOÁN 6 HKII(có đáp án)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Trường THCS Suối Ngô                                                  Một số đề kiểm tra hkII

 

§Ò kiÓm tra chÊt l­îng cuèi n¨m

M«n: To¸n 6

Thêi gian: 90 phót (kh«ng thÓ gian giao ®Ò)

 

 

Bµi 1. (3.0 ®iÓm). Thùc hiÖn phÐp tÝnh:

a/

b/

c/

d/

Bµi 2. (2.0 ®iÓm). T×m x biÕt:

a/

b/ , víi x lµ sè nguyªn

Bµi 3. (2.0 ®iÓm).

Mét v­ên c©y ¨n qu¶ cã 45 c©y gåm ba lo¹i c©y Cam, b­ëi, Chanh. Sè c©y Cam chiÕm tæng sè c©y, sè c©y b­ëi chiÕm tæng sè c©y cßn l¹i. TÝnh sè c©y mçi lo¹i.

Bµi 4. (2.5 ®iÓm).

VÏ tia Ox. Trªn cïng mét nöa mÆt ph¼ng bê chøa tia Ox, vÏ hai tia Oy vµ Oz sao cho .

a) trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nµo n»m gi÷a hai tia cßn l¹i? V× sao?

b) TÝnh sè ®o .

c) Chøng tá tia Oy lµ tia ph©n gi¸c cña .

Bµi 5. (0.5 ®iÓm).

Kh«ng quy ®ång mÉu c¸c ph©n sè h·y tÝnh hîp lý tæng sau:

.

(HD: bµi 5:

= .

..................................(§Ò cã 01 trang).....................................

 

§Ò kiÓm tra chÊt l­îng cuèi n¨m

M«n: To¸n 6

Thêi gian: 90 phót (kh«ng thÓ gian giao ®Ò)

 

 

Bµi 1. (3.0 ®iÓm). Thùc hiÖn phÐp tÝnh:

a/

b/

c/

Bµi 2. (2.0 ®iÓm). T×m x biÕt:

a/

b/

c/

Bµi 3. (2.0 ®iÓm).

Mét líp häc cã 36 häc sinh gåm ba lo¹i Giái, Kh¸ vµ Trung b×nh, kh«ng cã häc sinh xÕp lo¹i YÕu vµ KÐm. häc sinh Kh¸ chiÕm sè häc sinh c¶ líp, sè häc sinh Trung b×nh chiÕm sè häc sinh cßn l¹i. TÝnh sè häc sinh Giái cña líp.

Bµi 4. (2.5 ®iÓm).

Trªn cïng mét nöa mÆt ph¼ng bê chøa tia Ox, vÏ hai tia Ot vµ Oy sao cho .

a) TÝnh sè ®o .

b) Chøng tá tia Ot lµ tia ph©n gi¸c cña .

c) VÏ tia Ox’ lµ tia ®èi cña tia Ox. TÝnh sè ®o

Bµi 5. (0.5 ®iÓm).

Cho . Chøng tá r»ng C chia hÕt cho 40

 

..................................(§Ò cã 01 trang).....................................

 

 

 

 

 

 

§Ò kiÓm tra chÊt l­îng cuèi n¨m

M«n: To¸n 6

Thêi gian: 90 phót (kh«ng thÓ gian giao ®Ò)

 

 

Bµi 1. (3.0 ®iÓm). Thùc hiÖn phÐp tÝnh:

a/

b/

c/

Bµi 2. (2.0 ®iÓm). T×m x biÕt:

a/

b/

c/

Bµi 3. (2.0 ®iÓm).

Mét tr­êng häc cã 516 häc sinh gåm bèn khèi 6,7,8 vµ 9 . häc sinh Khèi 6 b»ng  sè häc sinh c¶ tr­êng. Sè häc sinh khèi 7 vµ 8 b»ng 75% sè häc sinh cßn l¹i. TÝnh sè häc sinh khèi 9.

Bµi 4. (2.5 ®iÓm).

Trªn cïng mét nöa mÆt ph¼ng bê chøa tia Ox, vÏ hai tia Oy vµ Oz sao cho .

a) TÝnh sè ®o .

b) Chøng tá tia Oy lµ tia ph©n gi¸c cña .

c) VÏ tia Ox’ lµ tia ®èi cña tia Ox. TÝnh sè ®o vµ gãc

Bµi 5. (0.5 ®iÓm).

TÝnh nhanh tæng sau:

.

 

..................................(§Ò cã 01 trang).....................................

 

 

 

 

 

§Ò kiÓm tra chÊt l­îng cuèi n¨m

M«n: To¸n 6

Thêi gian: 90 phót (kh«ng thÓ gian giao ®Ò)

 

 

Bµi 1. (2.5 ®iÓm). Thùc hiÖn phÐp tÝnh:

a/

b/

c/

d/

Bµi 2. (2.0 ®iÓm). T×m x biÕt:

a/

b/

c/

Bµi 3. (2.5 ®iÓm).

Mét líp häc cã 40 häc sinh gåm bèn lo¹i: Giái, Kh¸, Trung b×nh vµ YÕu . häc sinh Giái chiÕm  sè häc sinh c¶ líp. sè häc sinh YÕu chiÕm sè häc sinh c¶ líp, sè häc sinh Trung b×nh b»ng sè häc sinh cßn l¹i. TÝnh sè häc sinh mçi lo¹i cña líp.

Bµi 4. (2.5 ®iÓm).

Trªn cïng mét nöa mÆt ph¼ng bê chøa tia Ox, vÏ hai tia Oy vµ Oz sao cho .

a) TÝnh sè ®o .

b) VÏ tia Ox’ lµ tia ®èi cña tia Ox. Chøng tá tia Ox lµ tia ph©n gi¸c cña .

Bµi 5. (0.5 ®iÓm).

T×m tÊt c¶ c¸c ph©n sè cã mÉu lµ 20, lín h¬n vµ nhá h¬n

 

 

..................................(§Ò cã 01 trang).....................................

 

 

 

 

 

 

§Ò kiÓm tra chÊt l­îng cuèi n¨m

M«n: To¸n 6

Thêi gian: 90 phót (kh«ng thÓ gian giao ®Ò)

 

 

Bµi 1. (3.0 ®iÓm). Thùc hiÖn phÐp tÝnh:

a/

b/

d/

Bµi 2. (2.5 ®iÓm). T×m x biÕt:

a/

b/

c/

Bµi 3. (2.0 ®iÓm).

Mét líp häc cã 35 häc sinh gåm ba lo¹i: Giái, Kh¸, vµ Trung b×nh. häc sinh Trung b×nh chiÕm  sè häc sinh c¶ líp. Sè häc sinh Kh¸ chiÕm sè häc sinh cßn l¹i. TÝnh sè häc sinh Giái cña líp.

Bµi 4. (2.0 ®iÓm).

Trªn cïng mét nöa mÆt ph¼ng bê chøa tia OA, vÏ hai tia OB vµ OC sao cho .

a) TÝnh sè ®o .

b) Chøng tá tia OB lµ tia ph©n gi¸c cña .

b) VÏ tia OA’ lµ tia ®èi cña tia OA. TÝnh .

Bµi 5. (0.5 ®iÓm).

Chøng tá r»ng nÕu P lµ sè nguyªn tè l¬n h¬n 3 vµ  2p + 1 còng lµ sè nguyªn tè th× 4p + 1 lµ hîp sè

 

..................................(§Ò cã 01 trang).....................................

 

 

 

 

 

 

§Ò kiÓm tra chÊt l­îng cuèi n¨m

M«n: To¸n 6

Thêi gian: 90 phót (kh«ng thÓ gian giao ®Ò)

 

Bµi 1: (2 ®iÓm) Chän c©u tr¶ lêi ®óng:

1) Sè ®èi cña lµ;

A/

2) KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh lµ ( -5).(-10) lµ:

A/

3) Gi¸ cña x trong biÓu thøc:

A/

4) Cho ®o¹n th¼ng AB = 6 6cm. Mét ®iÓm C n»m gi÷a A vµ B sao cho BC = 2cm. Khi ®ã ®o¹n th¼ng AC cã ®é dµi lµ

A/

Bµi 2. (3.5 ®iÓm).

1)TÝnh gi¸ trÞ cña mçi biÓu thøc sau:

a)

b)

2) T×m x biÕt:

a) 3x - 7 = 5

b/

Bµi 3. (1.5 ®iÓm).

Hai ng­êi thî cïng lµm chung mét c«ng viÖc. NÕu lµm riªng ng­êi thø nhÊt ph¶i mÊt 4 giê, ng­êi thø hai ph¶i mÊt 3 giê ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc. Hái nÕu hai ng­êi lµm chung th× sau mÊy giê hoµn thµnh c«ng viÖc.

Bµi 4. (3.0 ®iÓm).

Trªn ®­êng th¼ng xx lÊy mét ®iÓm O. Trªn cïng mét nöa mÆt ph¼ng cã bê xx vÏ hai tia Oy, Oz sao cho .

1

GV: LÊ MỸ HẠNH

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 3/16/2017 11:53:25 AM | Thể loại: Số học | Lần tải: 1129 | Lần xem: 2 | Page: 1 | FileSize: 0.69 M | File type: doc
2 lần xem

đề thi 20 ĐỀ THI TOÁN 6 HKII(có đáp án), Số học. . tailieuhoctap chia sẽ tới mọi người đề thi 20 ĐỀ THI TOÁN 6 HKII(có đáp án) .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , Tài liệu 20 ĐỀ THI TOÁN 6 HKII(có đáp án) trong thể loại Số học được giới thiệu bởi user Hạnh Lê Mỹ đến bạn đọc nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được đưa vào mục Số học , có 1 page, thuộc file .doc, cùng danh mụ còn có Đề thi Toán học Toán học 6 Số học 6 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo Đề kiểm tra chất lượng cuối năm Môn: Toán 6 Thời gian: 90 phút (không thể gian giao đề)  Bài 1, bên cạnh đó (3, ngoài ra 0 điểm), nói thêm Thực hiện phép tính: a b  c/ d/  Bài 2,còn cho biết thêm (2, thêm nữa 0 điểm), thêm nữa Tìm x biết: a/ b/ với x là số nguyên  Bài 3,còn cho biết thêm (2, nói thêm là 0 điểm), tiếp theo là Một vườn cây ăn quả có 45 cây gồm ba loại cây Cam, bưởi, Chanh, bên cạnh đó Số cây Cam chiếm tổng số cây, số

https://tailieuhoctap.com/dethisohoc/20-de-thi-toan-6-hkii-co-dap-an.1lms0q.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thiĐề kiểm tra chất lượng cuối năm
Môn: Toán 6
Thời gian: 90 phút (không thể gian giao đề)Bài 1. (3.0 điểm). Thực hiện phép tính:
a
b

c/
d/

Bài 2. (2.0 điểm). Tìm x biết:
a/
b/ với x là số nguyên

Bài 3. (2.0 điểm).
Một vườn cây ăn quả có 45 cây gồm ba loại cây Cam, bưởi, Chanh. Số cây Cam chiếm tổng số cây, số cây bưởi chiếm tổng số cây còn lại. Tính số cây mỗi loại.
Bài 4. (2.5 điểm).
Vẽ tia Ox. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho
a) trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b) Tính số đo
c) Chứng tỏ tia Oy là tia phân giác của
Bài 5. (0.5 điểm).
Không quy đồng mẫu các phân số hãy tính hợp lý tổng sau:

(HD: bài 5:
=
..................................(Đề có 01 trang).....................................

Đề kiểm tra chất lượng cuối năm
Môn: Toán 6
Thời gian: 90 phút (không thể gian giao đề)Bài 1. (3.0 điểm). Thực hiện phép tính:
a
b
c

Bài 2. (2.0 điểm). Tìm x biết:
a/
b/
c/

Bài 3. (2.0 điểm).
Một lớp học có 36 học sinh gồm ba loại Giỏi, Khá và Trung bình, không có học sinh xếp loại Yếu và Kém. Số học sinh Khá chiếm số học sinh cả lớp, số học sinh Trung bình chiếm số học sinh còn lại. Tính số học sinh Giỏi của lớp.
Bài 4. (2.5 điểm).
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Ot và Oy sao cho
a) Tính số đo
b) Chứng tỏ tia Ot là tia phân giác của
c) Vẽ tia Ox’ là tia đối của tia Ox. Tính số đo
Bài 5. (0.5 điểm).
Cho Chứng tỏ rằng C chia hết cho 40

..................................(Đề có 01 trang).....................................


Đề kiểm tra chất lượng cuối năm
Môn: Toán 6
Thời gian: 90 phút (không thể gian giao đề)Bài 1. (3.0 điểm). Thực hiện phép tính:
a
b
c

Bài 2. (2.0 điểm). Tìm x biết:
a/
b/
c/

Bài 3. (2.0 điểm).
Một trường học có 516 học sinh gồm bốn khối 6,7,8 và 9 . Số học sinh Khối 6 bằng số học sinh cả trường. Số học sinh khối 7 và 8 bằng 75% số học sinh còn lại. Tính số học sinh khối 9.
Bài 4. (2.5 điểm).
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho
a) Tính số đo
b) Chứng tỏ tia Oy là tia phân giác của
c) Vẽ tia Ox’ là tia đối của tia Ox. Tính số đo và góc
Bài 5. (0.5 điểm).
Tính nhanh tổng sau:


..................................(Đề có 01 trang).....................................

Đề kiểm tra chất lượng cuối năm
Môn: Toán 6
Thời gian: 90 phút (không thể gian giao đề)Bài 1. (2.5 điểm). Thực hiện phép tính:
a
b
c
d

Bài 2.