Đề Văn thi thử vào lớp 10 (lần 1)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Phßng Gi¸o dôc&§µo t¹o

ViÖt Yªn

§Ò thi thö vµo líp 10 thpT N¨m häc 2011 - 2012

M«n: Ng÷ v¨n

Thêi gian lµm bµi: 120 phót

 

C©u 1 (1 ®iÓm)

       a) Thµnh phÇn gäi - ®¸p lµ g×?

       b) T×m thµnh phÇn gäi - ®¸p trong c¸c c©u sau:

 

-          BÇu ¬i th­¬ng lÊy bÝ cïng,

     Tuy r»ng kh¸c gièng, nh­ng chung mét giµn.

                                                                                       (Ca dao)

-  Nµy, b¸c cã biÕt mÊy h«m nay sóng nã b¾n ë ®©u mµ nghe r¸t thÕ kh«ng?

                                                                                       ( Kim L©n, Lµng)

 

C©u 2 (2 ®iÓm)

      Cho c©u th¬ sau:

                Hái tªn, r»ng:  “M· Gi¸m Sinh”

a. H·y chÐp chÝnh x¸c 7 c©u th¬ tiÕp theo.

b. §o¹n th¬ võa chÐp n»m trong ®o¹n trÝch nµo? Cho biÕt vÞ trÝ cña ®o¹n trÝch?

c. Ph©n tÝch ®o¹n th¬ võa chÐp b»ng mét ®o¹n v¨n ng¾n( 8- 10 c©u) ®Ó lµm râ b¶n chÊt cña hä M·.

 

C©u 3 (3 ®iÓm)

         §øc tÝnh trung thùc rÊt cÇn thiÕt trong cuéc sèng. Em h·y viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn bµn vÒ tÝnh trung thùc.

 

C©u 4 (4 ®iÓm)

        Em c¶m nhËn ®­îc ng­êi cha nãi nh÷ng g× víi con qua bµi th¬  “Nãi víi con” cña Y Ph­¬ng.

 

 

 

Hä vµ tªn thÝ sinh:  .............................................................................................    Sè b¸o danh:..........................

Tr­êng                  :...............................................................................................

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 6/23/2011 8:59:10 PM | Thể loại: Ngữ văn 9 | Lần tải: 17 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: doc
1 lần xem

đề thi Đề Văn thi thử vào lớp 10 (lần 1), Ngữ văn 9. . Chúng tôi chia sẽ tới mọi người thư viện Đề Văn thi thử vào lớp 10 (lần 1) .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , Thư viện Đề Văn thi thử vào lớp 10 (lần 1) trong thể loại Ngữ văn 9 được giới thiệu bởi thành viên Hảo Nguyễn Thị đến cộng đồng nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này đã giới thiệu vào danh mục Ngữ văn 9 , có tổng cộng 1 page, thuộc file .doc, cùng mục còn có Đề thi Ngữ văn Ngữ văn 9 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem Phòng Giáo dục&Đào tạo Việt Yên Đề thi thử vào lớp 10 thpT Năm học 2011 - 2012 Môn: Ngữ văn Thời gian làm bài: 120 phút   Câu 1 (1 điểm) a) Thành phần gọi - đáp là gì? b) Tìm thành phần gọi - đáp trong những câu sau: - Bầu ơi thương lấy bí cùng, Tuy rằng khác giống, nhưng chung một giàn, thêm nữa (Ca dao) - Này, bác có biết mấy hôm nay súng nó bắn ở đâu mà nghe rát thế không? ( Kim Lân, Làng) Câu 2 (2 điểm) Cho

https://tailieuhoctap.com/dethinguvan9/de-van-thi-thu-vao-lop-10-lan-1.kdn4wq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


Phòng Giáo dục&Đào tạo
Việt Yên
Đề thi thử vào lớp 10 thpT Năm học 2011 - 2012
Môn: Ngữ văn
Thời gian làm bài: 120 phút


Câu 1 (1 điểm)
a) Thành phần gọi - đáp là gì?
b) Tìm thành phần gọi - đáp trong các câu sau:

- Bầu ơi thương lấy bí cùng,
Tuy rằng khác giống, nhưng chung một giàn.
(Ca dao)
- Này, bác có biết mấy hôm nay súng nó bắn ở đâu mà nghe rát thế không?
( Kim Lân, Làng)

Câu 2 (2 điểm)
Cho câu thơ sau:
Hỏi tên, rằng: “Mã Giám Sinh”
a. Hãy chép chính xác 7 câu thơ tiếp theo.
b. Đoạn thơ vừa chép nằm trong đoạn trích nào? Cho biết vị trí của đoạn trích?
c. Phân tích đoạn thơ vừa chép bằng một đoạn văn ngắn( 8- 10 câu) để làm rõ bản chất của họ Mã.

Câu 3 (3 điểm)
Đức tính trung thực rất cần thiết trong cuộc sống. Em hãy viết một bài văn nghị luận bàn về tính trung thực.

Câu 4 (4 điểm)
Em cảm nhận được người cha nói những gì với con qua bài thơ “Nói với con” của Y Phương.Họ và tên thí sinh: ............................................................................................. Số báo danh:..........................
Trường :...............................................................................................