ĐÊ KIỂM TRA HỌC KỲ II CÓ MA TRẬN

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


 

tr­êng THCS s¬n c­¬ng                   ®Ò kiÓm tra häc k× II

MA TRËN

 

Mức độ

 

 

Tên Chủ đề

    Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Mức độ thấp

Mức độ cao

 

TN

TL

TN

TL

1.Văn học

-VB nhật dụng

-Thơ và truyện hiện đại

 

Số câu:4

Số điểm:3,5

Tỉ lệ:35 %

 

-Nhận biết ND VBND .

- NhËn biÕt thêi gian s¸ng t¸c t¸c phÈm

 

-Hiểu được giá trị ND và NT của một số tác phẩm

 

-Nêu và phân tích được ý nghĩa tình huống truyện

 

 

 

 

 

 

Số câu:4

3.5điểm=35%

Số câu :2

Số điểm:1.0

Tỉ lệ: 10%

 

 

 

Số câu:1

Số điểm:0.5

Tỉ lệ: 5%

 

Số câu:1

Số điểm :2

Tỉ lệ: 20%

 

2.Tiếng Việt

-( Các thành phần biệt lập, nghĩa tường minh và

hàm ý)

 Nhận biết khái niệm về thành phần biệt lập.

 

Xác định được hàm ý trong câu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số câu:2

1điểm=10%

Số câu:2

Số điểm :1 

  Tỉ lệ 10%

Số câu: 1

Số điểm:0.5

Tỉ lệ: 5%

 

 

 

Số câu: 1

Số điểm : 0.5

Tỉ lệ: 5%

 

 

 

3.Tập làm văn

-Nghị luận xã hội

 

-Nghị luận về tác phẩm thơ và đoạn thơ

Số câu:2

Số điểm :5,5     Tỉ lệ :55%

 

 

 

Hiểu về đặc điểm của bài nghị luận về một sự việc hiện tượng và nghị luận về tư tưởng đạo lý

 

 

 

 

Số câu: 1

Số điểm:0,5 

Tỉ lệ:5 %

 

 

 

 

 

HS biết được cách làm bài văn nghị luận về đoạn thơ, rèn kỹ năng diễn đạt

 

Số câu: 1

Số điểm :5

Tỉ lệ:50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Số câu:2

5,5điểm=55%

 

 

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

 

Số câu:3

Số điểm:1,5

Tỉ lệ: 15%

 

Số câu :3

Số điểm:1,5

Tỉ lệ: 15%

 

Số câu:1

Số điểm:2

Tỉ lệ: 20%

 

Số câu:1

Số điểm:5

Tỉ lệ: 50%

 

Số câu:8

Số điểm:10

Tỉ lệ: 100%

 


 

 

tr­êng THCS s¬n c­¬ng                   ®Ò kiÓm tra häc k× II

                      m«n : ng÷ v¨n 9

                                                 (Thêi gian lµm bµi: 90 phót)

I/ Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan : (3 ®iÓm)

H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc nhËn ®Þnh hoÆcph­¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng trong c¸c c©u d­íi ®©y:

C©u 1: Theo v¨n b¶n "ChuÈn bÞ hµnh trang vµo thÕ kû míi" ( Vò Khoan ), hµnh trang quan träng nhÊt cÇn chuÈn bÞ tr­íc khi sang thÕ kØ míi  lµ g×?

 A. Mét tr×nh ®é häc vÊn cao.   C. TiÒm lùc b¶n th©n con ng­êi.

 B. Mét c¬ së vËt chÊt tiªn tiÕn.            D. Nh÷ng thêi c¬ héi nhËp.

C©u 2: Bµi th¬ "Mïa xu©n nho nhá " (Thanh H¶i) ®­îc viÕt vµo n¨m nµo?

 A. N¨m 1979                                         C. N¨m 1980       

 B. N¨m 1981                                        D. N¨m 1982

C©u 3: ý nµo sau ®©y nªu ®­îc nÐt ®Æc s¾c nhÊt vÒ nghÖ thuËt cña bµi th¬ "Sang thu"

( H÷u ThØnh )?

A. Sö dông c©u th¬ ng¾n gän, chÝnh x¸c.

B. Sö dông linh ho¹t, phong phó c¸c phÐp tu tõ so s¸nh, Èn dô.

C. S¸ng t¹o nh÷ng h×nh ¶nh quen thuéc mµ vÉn míi mÎ, giµu søc biÓu c¶m.

D. S¸ng t¹o nh÷ng h×nh ¶nh giµu ý nghÜa triÕt lý.

C©u 4: Thµnh phÇn  biÖt lËp cña c©u lµ g× ?

     A. Bé phËn kh«ng tham gia vµo viÖc diÔn ®¹t nghÜa  sù viÖc cña c©u

     B. Bé phËn ®øng tr­íc chñ ng÷, nªu sù viÖc ®­îc nãi tíi  trong c©u

     C. Bé phËn t¸ch khái chñ ng÷ vµ vÞ ng÷, chØ thêi gian, ®Þa ®iÓm,...®­îc nãi tíi trong c©u

     D. Bé phËn chñ ng÷ hoÆc vÞ ng÷ trong c©u.

C©u 5: NhËn xÐt nµo sau ®©y ®óng nhÊt víi c©u: “§ªm qua, lóc gÇn s¸ng, em cã nghe thÊy tiÕng g× kh«ng ?”   ( BÕn quª – NguyÔn Minh Ch©u )

 A. ChØ lµ mét c©u hái b×nh th­êng

 B. Cã hµm ý nãi ®Õn viÖc lë ®Êt ë bê s«ng

 C. TiÕng lë ®Êt khiÕn NhÜ giËt m×nh

 D. Hµm ý gîi tai ho¹, c¸i chÕt ®ang ®Õn gÇn

C©u 6: Sù kh¸c nhau chñ yÕu gi÷a bµi v¨n nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc, hiÖn t­îng ®êi sèng vµ nghÞ luËn vÒ mét vÊn ®Ò t­ t­ëng ®¹o lÝ lµ:

 A. Kh¸c nhau vÒ néi dung nghÞ luËn.                 C. Kh¸c nhau vÒ cÊu tróc cña bµi viÕt

 B. Kh¸c nhau vÒ viÖc vËn dông thao t¸c.            D. Kh¸c nhau vÒ ng«n ng÷, diÔn ®¹t

II/ Tù luËn: ( 7 ®iÓm)

C©u 1 : (2 ®iÓm) Trong truyÖn ng¾n “ BÕn quª ” cña NguyÔn Minh Ch©u, t¸c gi¶ ®· x©y dùng ®­îc t×nh huèng truyÖn mang tÝnh nghÞch lý. H·y nªu vµ ph©n tÝch ý nghÜa cña t×nh huèng ®ã ?

C©u 2 : ( 5 ®iÓm) Tr×nh bµy c¶m nhËn cña em vÒ khæ th¬ cuèi bµi th¬ ViÕng l¨ng B¸c ” cña ViÔn Ph­¬ng ?

 

 


 

 

 

h­íng dÉn chÊm vµ thang ®iÓm

I/ PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ( 3 ®iÓm)

- HS tr¶ líi mçi c©u ®óng ®­îc 0,5 ®iÓm :

C©u

1

2

3

4

5

6

§¸p ¸n

C

C

C

A

D

A

II. Tù luËn ( 7 ®iÓm)

 C©u 1: ( 2®iÓm)

- HS nªu râ ®­îc hai t×nh huèng truyÖn mang tÝnh nghÞch lý (1 ®iÓm)

 + NhÜ lµ mét c¸n bé nhµ n­íc lµm c«ng viÖc ®­îc ®i nhiÒu n¬i nh­ng ®Õn cuèi ®êi l¹i m¾c ph¶i mét c¨n bÖnh qu¸i ¸c ph¶i n»m liÖt gi­êng

 + NhÜ ®· tõng ®i kh¾p mäi n¬i trªn tr¸i ®Êt nh­ng ®Õn tËn cuèi ®êi míi ph¸t hiÖn ra vÎ ®Ñp cña b·i båi bªn s«ng ngay tr­íc cña nhµ. NhÜ khao kh¸t ®­îc ®Æt ch©n lªn ®ã mét lÇn mµ kh«ng ®­îc. Anh nhê cËu con trai thùc hiÖn nguyÖn ­íc cña m×nh nh­ng cËu con trai l¹i ®Ó lì chuyÕn ®ß duy nhÊt trong ngµy.

- Ph©n tÝch ®­îc ý nghÜa triÕt lý cña t×nh huèng truyÖn( 1®iÓm)

+ Cuéc ®êi nh÷ng con ng­êi chøa ®Çy nh÷ng nghÞch lý. Trong cuéc ®êi ng­êi ta khã tr¸nh ®­îc ngh÷ng ®iÒu vßng vÌo chïng ch×nh.

+ VÎ ®Ñp cuéc sèng n»m ngay trong nh÷ng ®iÒu gi¶n dÞ gÇn gòi lµ gia ®×nh vµ quª h­¬ng.

 C©u 2 : (5 ®iÓm)

I. Yªu cÇu chung :

- KiÕn thøc : N¾m ®­îc kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ néi dung vµ nghÖ thuËt cña bµi th¬, ®o¹n th¬

- Kü n¨ng : HS biÕt c¸ch lµm bµi v¨n nghÞ luËn vÒ ®o¹n th¬, diÔn ®¹t m¹ch l¹c

II. Yªu cÇu cô thÓ :

    HS cã thÓ tr×nh bµy b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau nh­­ng cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu c¬ b¶n sau:

 a. VÒ néi dung ( 4 ®iÓm): Ph©n tÝch c¸c tõ ng÷ h×nh ¶nh trong ®o¹n th¬ ®Ó lµm râ c¶m xóc cña t¸c gi¶ :

+ ý 1 : C¸ch béc lé t×nh c¶m trùc tiÕp qua côm tõ Th­¬ng trµo n­íc m¾t  ”  (0,5 ®iÓm )

+ ý 2 : §iÖp ng÷ muèn lµm diÔn t¶ ­íc nguyÖn ch©n thµnh tha thiÕt ®­îc hãa th©n vµo c¶nh vËt quanh l¨ng ®Ó ®­îc ë m·i bªn B¸c.(0,5 ®iÓm)

+ ý 3 :  H×nh ¶nh  “ hµng tre ”  ®­îc lÆp l¹i t¹o kÕt cÊu ®Çu cuèi t­¬ng øng chÆt chÏ cho toµn bµi th¬ ®ång thêi ®· mang mét nÐt nghÜa míi. NÕu nh­ ë khæ ®Çu  “ hµng tre ” t­¬ng øng cho t­ thÕ hiªn ngang, bÊt khuÊt cña d©n téc th× ë khæ th¬ nµy “ c©y tre trung hiÕu ”lµ h×nh ¶nh Èn dô t­¬ng tr­ng cho tÊm lßng s¾t son thñy chung cña nh÷ng con ng­êi miÒn Nam víi B¸c. ( 0,5 ®iÓm )

+ ý 4 : §¸nh gi¸ vÒ ®o¹n th¬ trong m¹ch c¶m xóc toµn bµi  ( 0,5 ®iÓm )

     b. VÒ h×nh thøc (®iÓm)

 


 

+ ý 1: cã phÇn më bµi ®óng, hay  ( 0,5 ®iÓm)

+ ý 2: cã phÇn më bµi ®óng, hay, c« ®äng  ( 0,5 ®iÓm)

 

- Trªn ®©y chØ lµ nh÷ng ®Þnh h­­íng c¬ b¶n, GV cÇn vËn dông linh ho¹t khi chÊm bµi, khuyÕn khÝch nh÷ng bµi lµm s¸ng t¹o giµu chÊt v¨n.

 

 

 

 

                                  GV so¹n ®Ò:

                                  Vò Thanh B×nh

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 4/28/2011 4:52:49 AM | Thể loại: Ngữ văn 9 | Lần tải: 95 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.06 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi ĐÊ KIỂM TRA HỌC KỲ II CÓ MA TRẬN, Ngữ văn 9. . tailieuhoctap giới thiệu đến bạn đọc tài liệu ĐÊ KIỂM TRA HỌC KỲ II CÓ MA TRẬN .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , Thư viện ĐÊ KIỂM TRA HỌC KỲ II CÓ MA TRẬN trong danh mục Ngữ văn 9 được giới thiệu bởi thành viên Ngoc Tuan đến học sinh, sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này đã giới thiệu vào mục Ngữ văn 9 , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Ngữ văn Ngữ văn 9 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu trường THCS sơn cương đề kiểm tra học kì II MA TRậN Mức độ Tên Chủ đề  Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng     Mức độ thấp Mức độ cao    TN TL TN TL     1, nói thêm Văn học -VB nhật dụng -Thơ và truyện hiện đại Số câu:4 Số điểm:3,5 Tỉ lệ:35 %  -Nhận biết ND VBND , nói thêm là - Nhận biết thời gian sáng tác tác phẩm  -Hiểu

https://tailieuhoctap.com/dethinguvan9/de-kiem-tra-hoc-ky-ii-co-ma-tran.deeywq.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


trường THCS sơn cương đề kiểm tra học kì II
MA TRậN

Mức độ


Tên Chủ đề
 Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Mức độ thấp
Mức độ caoTN
TL
TN
TL
1.Văn học
-VB nhật dụng
-Thơ và truyện hiện đại

Số câu:4
Số điểm:3,5
Tỉ lệ:35 %

-Nhận biết ND VBND .
- Nhận biết thời gian sáng tác tác phẩm

-Hiểu được giá trị ND và NT của một số tác phẩm

-Nêu và phân tích được ý nghĩa tình huống truyện


Số câu:4
3.5điểm=35%


Số câu :2
Số điểm:1.0
Tỉ lệ: 10%Số câu:1
Số điểm:0.5
Tỉ lệ: 5%

Số câu:1
Số điểm :2
Tỉ lệ: 20%2.Tiếng Việt
-( Các thành phần biệt lập, nghĩa tường minh và
hàm ý)
 Nhận biết khái niệm về thành phần biệt lập.

Xác định được hàm ý trong câu.


Số câu:2
1điểm=10%

Số câu:2
Số điểm :1
Tỉ lệ 10%
Số câu: 1
Số điểm:0.5
Tỉ lệ: 5%Số câu: 1
Số điểm : 0.5
Tỉ lệ: 5%

3.Tập làm văn
-Nghị luận xã hội

-Nghị luận về tác phẩm thơ và đoạn thơ
Số câu:2
Số điểm :5,5 Tỉ lệ :55%Hiểu về đặc điểm của bài nghị luận về một sự việc hiện tượng và nghị luận về tư tưởng đạo lý
Số câu: 1
Số điểm:0,5
Tỉ lệ:5 %

HS biết được cách làm bài văn nghị luận về đoạn thơ, rèn kỹ năng diễn đạt

Số câu: 1
Số điểm :5
Tỉ lệ:50 %
Số câu:2
5,5điểm=55%


Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %

Số câu:3
Số điểm:1,5
Tỉ lệ: 15%

Số câu :3
Số điểm:1,5
Tỉ lệ: 15%

Số câu:1
Số điểm:2
Tỉ lệ: 20%

Số câu:1
Số điểm:5
Tỉ lệ: 50%

Số câu:8
Số điểm:10
Tỉ lệ: 100%


trường THCS sơn cương đề kiểm tra học kì II
môn : ngữ văn 9
(Thời gian làm bài: 90 phút)
I/ Trắc nghiệm khách quan : (3 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước nhận định hoặcphương án trả lời đúng trong các câu dưới đây:
Câu 1: Theo văn bản "Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới" ( Vũ Khoan ), hành trang quan trọng nhất cần chuẩn bị trước khi sang thế kỉ mới là gì?
A. Một trình độ học vấn cao. C. Tiềm lực bản thân con người.
B. Một cơ sở vật chất tiên tiến. D. Những thời cơ hội nhập.
Câu 2: Bài thơ "Mùa xuân nho nhỏ " (Thanh Hải) được viết vào năm nào?
A. Năm 1979 C. Năm 1980
B. Năm 1981 D. Năm 1982
Câu 3: ý nào sau đây nêu được nét đặc sắc nhất về nghệ thuật của bài thơ "Sang thu"
( Hữu Thỉnh )?
A. Sử dụng câu thơ ngắn gọn, chính xác.
B. Sử dụng linh hoạt, phong phú các phép tu từ so sánh, ẩn dụ.
C. Sáng tạo những hình ả