bai tap chuong 1 vat ly 10

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


§éNG HäC CHÊT §IÓM

 

1. Mét hßn ®¸ r¬i tõ miÖng ®Õn ®¸y 1 c¸i giªng c¹n mÊt 3s. LÊy g = 9,8m/s2. ChiÒu s©u cña giªng lµ

 A. 44,1m B. 40m C. 50m D. 88,2m

2. Mét chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng trôc ox theo ph­¬ng tr×nh: x = 15 + 10t ( x tÝnh b»ng mÐt, t tÝnh b»ng gi©y). To¹ ®é cña vËt ë thêi ®iÓm t = 24s lµ

 A. 250m B. 235m C. 230m D. 255m

3. Trong chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu cã

 A. v0.a 0 B. v0.a 0 C. v0.a > 0 D. v0.a < 0

4. BiÓu thøc nµo sau ®©y dïng ®Ó tÝnh gia tèc h­íng t©m?

 A.  B.  C.  D.

5. Mét «t« chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu víi vËn tèc ban ®Çu b»ng 0. Sau 1 phót «t« ®¹t vËn tèc 54km/h, gia tèc cña «t« lµ?

 A. 1m/s2 B. 0,9m/s2 C. 0,5m/s2 D. 0,25m/s2

6. Hai ®Çu m¸y xe löa ch¹y ng­îc chiÒu nhau trªn mét ®o¹n ®­êng s¾t th¼ng víi vËn tèc 40km/h vµ 60km/h. VËn tèc cña ®Çu m¸y thø nhÊt ®èi víi ®Çu m¸y thø hai lµ

 A. 100km/h B. 50km/h C. 2400km/h D. 20km/h

7. Trong chuyÓn ®éng trßn ®Òu, vÐct¬ tèc ®é dµi

 A. Cã ®é lín kh«ng ®æi, thay ®æi liªn tôc vÒ h­íng                   B. Cã ®é lín vµ h­íng kh«ng thay ®æi                                                                                                  C. Cã ®é lín thay ®æi, h­íng kh«ng thay ®æi                                                                                   

 D. Cã ®é lín vµ h­íng thay ®æi liªn tôc

8. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y liªn quan tíi tÝnh t­¬ng ®èi cña vËn tèc

 A. Mét vËt chuyÓn ®éng víi vËn tèc 5m/s                    B. Mét vËt chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu                                                                                                  C. Mét vËt chuyÓn ®éng so víi vËt nµy nh­ng ®øng yªn so víi vËt kh¸c                                                       

 D. Mét vËt ®øng yªn so víi tr¸i ®Êt

9. Mét «t« ®ang chuyÓn ®éng víi vËn tèc 20m/s th× h·m phanh chuyÓn ®éng chËm dÇn ®Òu víi gia tèc 3m/s2. VËn tèc cña vËt khi ®i ®­îc qu·ng ®­êng 50m kÓ tõ lóc h·m phanh lµ?

 A. 5m/s B. 120m/s C. 10m/s D. 15m/s

10. Mét vËt chuyÓn ®éng víi vËn tèc 4m/s trªn nöa thêi gian ®Çu cña ®o¹n ®­êng AB, nöa thêi gian cßn l¹i ®i víi vËn tèc 2m/s. VËn tèc trung b×nh cña vËt trªn ®o¹n ®­êng AB lµ

 A. 1m/s B. 0,5m/s C. 3m/s D. 2m/s

11. Mét viªn bi th¶ nhanh dÇn ®Òu trªn mét mÆt ph¼ng nghiªng víi vËn tèc ban ®Çu b»ng 0, gia tèc a = 0,2m/s2. Sau bao l©u viªn bi ®¹t vËn tèc 1m/s

 A. 0,2s B. 1,5s C. 5s D. 1s

12. Mét «t« chuyÓn ®éng theo 1 cung trßn cã b¸n kÝnh 100m víi vËn tèc 54km/h. Gia tèc h­íng t©m cña xe cã ®é lín?

 A. 2,25m/s2 B. 225m/s2 C. 29,16m/s2 D. 22,5m/s2

13. Hai vËt cïng chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu trªn mét ®­êng th¼ng AB. VËt thø nhÊt ®i tõ A ®Õn B trong 8s. VËt thø hai xuÊt ph¸t tõ A cïng mét lóc víi vËt mét nh­ng ®Õn B chËm h¬n 2s. BiÕt  AB =24m. VËn tèc cña hai vËt lµ?

 A. v1= 3m/s ; v2= 2,4m/s B. v1= 3m/s ; v2= 2m/s     

 C. v1= 6m/s ; v2= 4,8m/s D. v1= 2,4m/s ; v2= 3m/s

14. KÕt luËn nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ vËn tèc trung b×nh?

 A. Trong chuyÓn ®éng biÕn ®æi vËn tèc trung b×nh trªn c¸c ®o¹n ®­êng kh¸c nhau lµ nh­ nhau              

 B. VËn tèc trung b×nh cho biÕt tèc ®é cña vËt t¹i thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh.    

 C. Trong kho¶ng thêi gian t vËt ®i ®­îc qu·ng ®­êng s, vËn tèc trung b×nh cña vËt trªn qu·ng ®­êng s lµ vTB=s/t

 D. VËn tèc trung b×nh lµ trung b×nh céng cña c¸c vËn tèc.

15. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y ®óng nhÊt khi nãi vÒ vËn tèc cña chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu?

 A. T¹i mäi thêi ®iÓm vect¬ vËn tèc nh­ nhau.      

 B. Vec t¬ vËn tèc cã h­íng kh«ng thay ®æi      

 C. VËn tèc lu«n cã gi¸ trÞ d­¬ng.                    D. VËn tèc cã ®é lín kh«ng ®æi theo thêi gian.


16. Trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y, tr­êng hîp nµo cã thÓ coi vËt lµ mét chÊt ®iÓm?

 A. Tµu ho¶ ®ang ®øng trªn s©n ga.                    B. Tr¸i §Êt chuyÓn ®éng tù quay quanh nã.                                                                                   

 C. Tr¸i §Êt chuyÓn ®éng trªn quü ®¹o quanh MÆt Trêi.                   D. Viªn ®¹n ®ang chuyÓn ®éng trong nßng sóng.

17. Mét ®oµn tµu ®ang ch¹y víi vËn tèc 43,2km/h th× h·m phanh chuyÓn ®éng chËm dÇn ®Òu sau 2 phót th× dõng l¹i ë s©n ga. Qu·ng ®­êng tµu ®i ®­îc trong thêi gian h·m phanh lµ?

 A. S = 72m B. S = 720m C. S = 270m D. S = 27m

18. Mét « t« khëi hµnh lóc 7h. NÕu chän mèc thêi gian lµ lóc 7h th× thêi ®iÓm ban ®Çu ®óng víi thêi ®iÓm nµo trong c¸c thêi ®iÓm nµo sau ?

 A. t0 = 14 h B. t0 = 7 h C. t0 = 0 h D. t0 = 19 h

19. Hai vËt xuÊt ph¸t cïng mét lóc, chuyÓn ®éng trªn cïng mét ®­êng th¼ng víi c¸c vËn tèc kh«ng ®æi v1=15m/s, v2=24m/s theo hai h­íng ng­îc chiÒu nhau. Khi gÆp nhau vËt thø nhÊt ®i ®­îc qu·ng ®­êng 60m, qu·ng ®­êng vËt thø hai ®i ®­îc lµ?

 A. S2=96m B. S2=69m C. S2=960m D. S2=9,6m

20. Trªn h×nh vÏ lµ ®å thÞ to¹ ®é  - thêi gian cña mét vËt chuyÓn ®éng th¼ng cho biÕt th«ng tin nµo lµ sai ?                                                                                                                                                  

           A. VËt chuyÓn ®éng theo chiÒu d­¬ng cña trôc to¹ ®é.                              x(m)                               B. To¹ ®é ban ®Çu lµ x0 =10m.                                                                                                                                             C. Trong 5s ®Çu vËt ®i ®­îc 25cm.                                                                                                  D. Gèc thêi gian lµ thêi ®iÓm vËt c¸ch gèc to¹ ®é 10m.                       25

                             

 

                                                                                                                         10

 

 0 5 t(s)

21. Mét vËt chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu theo ph­¬ng ox. T¹i c¸c thêi ®iÓm t1=2s , t2=6s. To¹ ®é t­¬ng øng cña vËt lµ x1=20m vµ x2=4m. KÕt luËn nµo sau ®©y kh«ng chÝnh x¸c?

 A. VËn tèc cña vËt cã ®é lín lµ 4m/s                    B. Thêi ®iÓm vËt ®Õn gèc to¹ ®é 0 lµ t =5s                                                                                                  C. Ph­¬ng tr×nh to¹ ®é cña vËt lµ x = 20 - 4t.                                                                                   

 D. VËt chuyÓn ®«ng ng­îc chiÒu d­¬ng cña trôc ox.

22. Hai « t« xuÊt ph¸t cïng mét lóc tõ hai ®iÓm A vµ B c¸ch nhau 20km, chuyÓn ®«ng cïng chiÒu tõ A ®Õn B víi vËn tèc lÇn l­ît lµ 60km/h vµ 40km/h. Chän trôc to¹ ®é trïng víi quü  ®¹o, A lµ gèc to¹ ®é, chiÒu A -> B lµ chiÒu d­¬ng, gèc thêi gian lµ thêi ®iÓm hai xe xuÊt ph¸t. Ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña hai xe lµ?

 A. x1 = 60t (km) vµ x2= 40t (km) B. x1 = 60t (km) vµ x2= 20 + 40t (km)  

 C. x1 =20 + 60t (km) vµ x2= 40t (km) D. x1 = 60t (km) vµ x2= 20 - 40t (km)

23. Moät vaät chuyeån ñoäng thaúng ñeàu töø thaønh phoá A ñeán thaønh phoá B vôùi vaän toác 60km/h, cuøng luùc ñoù moät vaät khaùc chuyeån ñoäng töø thaønh phoá B veà thaønh phoá A vôùi vaän toác 40km/h. Bieát hai thaønh phoá caùch nhau 140km. Sau bao laâu hai vaät gaëp nhau ?               

A. 1,5 giôø    B. 1,4 giôø     C. 1 giôø    D. 2 giôø 

24. Moät vaät chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu töø traïng thaùi nghæ, sau 5s noù ñaït vaän toác 10m/s. Vaän toác cuûa noù sau 10s laø 

 A. 10m/s    B. 40m/s     C. 20m/s    D. 15m/s 

25. Moät ñoaøn taøu ñang chaïy vôùi vaän toác 54km/h thì haõm phanh vaø chuyeån ñoäng thaúng chaäm daàn ñeàu vôùi gia toác a = 1m/s2. Sau bao laâu thì taøu döïng haún 

 A. 10s    B. 15s     C. 20s    D. -15s 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 8/2/2013 4:26:41 PM | Thể loại: Ngữ văn | Lần tải: 6 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi bai tap chuong 1 vat ly 10, Ngữ văn. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu tới bạn đọc tài liệu bai tap chuong 1 vat ly 10 .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , đề thi bai tap chuong 1 vat ly 10 thuộc chủ đề Ngữ văn được chia sẽ bởi thành viên Ngân Phạm Nguyễn Trúc tới bạn đọc nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được đưa vào thể loại Ngữ văn , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Ngữ văn ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo ĐộNG HọC CHấT ĐIểM 1, bên cạnh đó Một hòn đá rơi từ mồm tới đáy 1 cái giêng cạn mất 3s, nói thêm là Lấy g = 9,8m/s2, tiếp theo là Chiều sâu của giêng là A, ngoài ra 44,1mB, thêm nữa 40mC, kế tiếp là 50mD, nói thêm là 88,2m 2,còn cho biết thêm Một chất điểm di chuyển trục ox theo phương trình: x = 15 + 10t ( x tính bằng mét, t tính bằng giây), ngoài ra Toạ độ của vật ở thời điểm t = 24s là A, nói thêm 250mB, cho biết thêm 235mC, ngoài ra 230mD, thêm nữa

https://tailieuhoctap.com/dethinguvan/bai-tap-chuong-1-vat-ly-10.m70azq.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


ĐộNG HọC CHấT ĐIểM

1. Một hòn đá rơi từ miệng đến đáy 1 cái giêng cạn mất 3s. Lấy g = 9,8m/s2. Chiều sâu của giêng là
A. 44,1m B. 40m C. 50m D. 88,2m
2. Một chất điểm chuyển động trục ox theo phương trình: x = 15 + 10t ( x tính bằng mét, t tính bằng giây). Toạ độ của vật ở thời điểm t = 24s là
A. 250m B. 235m C. 230m D. 255m
3. Trong chuyển động nhanh dần đều có
A. v0.a  0 B. v0.a  0 C. v0.a > 0 D. v0.a < 0
4. Biểu thức nào sau đây dùng để tính gia tốc hướng tâm?
A.  B.  C.  D. 
5. Một ôtô chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu bằng 0. Sau 1 phút ôtô đạt vận tốc 54km/h, gia tốc của ôtô là?
A. 1m/s2 B. 0,9m/s2 C. 0,5m/s2 D. 0,25m/s2
6. Hai đầu máy xe lửa chạy ngược chiều nhau trên một đoạn đường sắt thẳng với vận tốc 40km/h và 60km/h. Vận tốc của đầu máy thứ nhất đối với đầu máy thứ hai là
A. 100km/h B. 50km/h C. 2400km/h D. 20km/h
7. Trong chuyển động tròn đều, véctơ tốc độ dài
A. Có độ lớn không đổi, thay đổi liên tục về hướng B. Có độ lớn và hướng không thay đổi C. Có độ lớn thay đổi, hướng không thay đổi
D. Có độ lớn và hướng thay đổi liên tục
8. Phát biểu nào sau đây liên quan tới tính tương đối của vận tốc
A. Một vật chuyển động với vận tốc 5m/s B. Một vật chuyển động thẳng đều C. Một vật chuyển động so với vật này nhưng đứng yên so với vật khác
D. Một vật đứng yên so với trái đất
9. Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 20m/s thì hãm phanh chuyển động chậm dần đều với gia tốc 3m/s2. Vận tốc của vật khi đi được quãng đường 50m kể từ lúc hãm phanh là?
A. 5m/s B. 120m/s C. 10m/s D. 15m/s
10. Một vật chuyển động với vận tốc 4m/s trên nửa thời gian đầu của đoạn đường AB, nửa thời gian còn lại đi với vận tốc 2m/s. Vận tốc trung bình của vật trên đoạn đường AB là
A. 1m/s B. 0,5m/s C. 3m/s D. 2m/s
11. Một viên bi thả nhanh dần đều trên một mặt phẳng nghiêng với vận tốc ban đầu bằng 0, gia tốc a = 0,2m/s2. Sau bao lâu viên bi đạt vận tốc 1m/s
A. 0,2s B. 1,5s C. 5s D. 1s
12. Một ôtô chuyển động theo 1 cung tròn có bán kính 100m với vận tốc 54km/h. Gia tốc hướng tâm của xe có độ lớn?
A. 2,25m/s2 B. 225m/s2 C. 29,16m/s2 D. 22,5m/s2
13. Hai vật cùng chuyển động thẳng đều trên một đường thẳng AB. Vật thứ nhất đi từ A đến B trong 8s. Vật thứ hai xuất phát từ A cùng một lúc với vật một nhưng đến B chậm hơn 2s.