Kiểm tra 1 tiết lớp 6 (lần 1)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

THE TEST GRADE 6 – SCHOOL YEAR 2008 - 2009

Subject: English; Duration: 45 minutes

Name of student: …………………………………………………………………………….                    Code of student: …………………….

Class: ………………………..                                                                                 Code of paper: ……………………..

 

Signature of overseer 1

Signature of overseer 2

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mark:

Signature of examiner

Comments:

CODE OF TEST:

101

Code of paper:

 

 

 

I. Nghe vaø ñieàn vaøo choå troáng vôùi nhöõng töø döôùi ñaây: (2 ñieåm)

 

doors – school bags –ruler – a telephone – a waste basket – an eraser – an arm chair – book shelf– school bag

 1. This is ………………………………………………
 2. That is …………………………….. eraser.
 3. There is ……………………………. am chair.
 4. It is my ……………………………………
 5. It is her …………………………………………………
 6. My mother has ………………………………………..
 7. There are …………………………………….
 8. Those are ……………………………………………………

II. Choïn töø ñuùng nhaát ñeå hoaøn thaønh caâu: (2 ñieåm)

1. How many ................................ are there in your family?   

A. people    B. teacher       C. students 

2. .................................. name is Nam. I am a student. 

 A. Her    B. My        C. His 

3. How old ............................ you? 

 A. am    B.  are        C. is  

4. ........................ is that?  - That is Nam 

 A. Who    B. What     C. Where  

5. ............................... do you live? 

 A. What    B. How many       C. Where 

6. How ........................... you? 

 A. is       B. are     C. am 

7. ............................... is your name? 

 A. Where    B. What        C. How old 

8. I .............................. Lee

 A. is     B. are     C. am   

 

 

 

 

 

 

STUDENT DON’T WRITE IN THIS

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

9. My name ..................Lan 

 A. am       B. are     C. is 

10. What ........................... your name? 

 A. are     B. am    C. is 

III. Gheùp coät A töông öùng vôùi coät B: (2 ñieåm)

Coät A

Coät B

 1. What is your name?
 2. How old are you?
 3. Where do you live?
 4. How are you?
 5. How many people are there in your family?
 1. My name is Lan
 2. There are four people in my family.
 3. I’m fine thanks
 4. I am ten.
 5. I live on Hai Ba Trung Street.

 

1 ………………………………………, 2…………………………………. , 3………………………………….. 4……………………………….. 5 ………………………….

IV. Ñoïc kyû ñoaïn vaên vaø traû lôøi caâu hoûi: (2 ñieåm)

 There are five people in my family: my father, my mother, my brother, my sister and me. My father is 40 years old. He is a doctor. My mother is 38. She is an English teacher. My brother is 16. He is a student. My sister is 8. She is a grade 3 student. I’m 11. I am a student too.

 CAÂU HOÛI:

1. What does your father do? 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. What does your mother do? 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. How many people are there in your family? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 4.   How old is your father? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5.   How old is your mother

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

V. Hoaøn thaønh caâu sau ñaây veà baûn thaân em: (2 ñieåm)

 1. I / a student …………………………………………………………………………......................................................
 2. My / is Ba………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 3. I am / years old. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
 4. I / in the city …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

THE TEST GRADE 6 – SCHOOL YEAR 2008 - 2009

Subject: English; Duration: 45 minutes

Name of student: …………………………………………………………………………….                    Code of student: …………………….

Class: ………………………..                                                                                 Code of paper: ……………………..

 

Signature of overseer 1

Signature of overseer 2

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mark:

Signature of examiner

Comments:

CODE OF TEST:

102

Code of paper:

 

 

 

I. Nghe vaø ñieàn vaøo choå troáng vôùi nhöõng töø döôùi ñaây:

doors – school bags –ruler – a telephone – a waste basket – an eraser – an arm chair – book shelf– school bag

 1. This is ………………………………………………
 2. That is …………………………….. eraser.
 3. There is ……………………………. am chair.
 4. It is my ……………………………………
 5. It is her …………………………………………………
 6. My mother has ………………………………………..
 7. There are …………………………………….

8. Those are ………………………………………

II. Choïn töø ñuùng nhaát ñeå hoaøn thaønh caâu: (2 ñieåm)

1. What ........................... your name?   

A. am    B.   is     C. are  

2. How ........................... you? 

 A. am     B. is        C. are 

3. ............................... do you live? 

 A. What     B. How many       C. Where 

4. My name ..................Lan 

 A. am        B. are     C.  is 

5. I .............................. Lee

 A. am          B. are     C. is  

6. .................................. name is Nam. I am a student. 

 A. Her     B. My        C.   His 

7. ............................... is your name? 

 A. Where     B. How old     C.   What    

8. ........................ is that?  - That is Nam 

 A. Who     B. What     C. Where  

 

 

 

 

 

 

STUDENT DON’T WRITE IN THIS

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

9. How old ............................ you? 

 A.   are        B. am     C. is  

10. How many ................................ are there in your family? 

 A. people     B. students     C. teacher    

III. Gheùp coät A töông öùng vôùi coät B: (2 ñieåm)

Coät A

Coät B

 1. What is your name?
 2. How old are you?
 3. Where do you live?
 4. How are you?
 5. How many people are there in your family?
 1. My name is Lan
 2. There are four people in my family.
 3. I’m finr thanks
 4. I am ten.
 5. I live on Hai Ba Trung Street.

1 ………………………………………, 2…………………………………. , 3………………………………….. 4……………………………….. 5 ………………………….

IV. Ñoïc kyû ñoaïn vaên vaø traû lôøi caâu hoûi: (2 ñieåm)

 There are five people in my family: my father, my mother, my brother, my sister and me. My father is 40 years old. He is a doctor. My mother is 38. She is an English teacher. My brother is 16. He is a student. My sister is 8. She is a grade 3 student. I’m 11. I am a student too.

CAÂU HOÛI:

1. What does your mother do? 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.  What does  your   father do? 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  3.  How old is your mother? 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 4. How many people are there in your family? 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 5. How old is your father? 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

V. Hoaøn thaønh caâu sau ñaây veà baûn thaân em: (2 ñieåm)

 1. I / a student …………………………………………………………………………......................................................
 2. My / is Ba………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 3. I am / years old. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

    4. I / in the city …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

The end

THE TEST GRADE 6 – SCHOOL YEAR 2008 - 2009

Subject: English; Duration: 45 minutes

Name of student: …………………………………………………………………………….                    Code of student: …………………….

Class: ………………………..                                                                                 Code of paper: ……………………..

 

Signature of overseer 1

Signature of overseer 2

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mark:

Signature of examiner

Comments:

CODE OF TEST:

103

Code of paper:

 

 

 

I. Nghe vaø ñieàn vaøo choå troáng vôùi nhöõng töø döôùi ñaây:

doors – school bags –ruler – a telephone – a waste basket – an eraser – an arm chair – book shelf – school bag

 

 1. This is ………………………………………………
 2. That is …………………………….. eraser.
 3. There is ……………………………. am chair.
 4. It is my ……………………………………
 5. It is her …………………………………………………
 6. My mother has ………………………………………..
 7. There are …………………………………….
 8. Those are ……………………………………………………

II. Choïn töø ñuùng nhaát ñeå hoaøn thaønh caâu: (2 ñieåm)

1. How ........................... you? 

A. am     B. is        C. are 

2. What ........................... your name? 

 A. am    B. is        C. are  

3. How old ............................ you? 

 A. am     B. is      C.  are    

4. I .............................. Lee

 A. am          B. is      C. are 

5. ............................... do you live? 

 A. What     B. How many       C. Where 

6. .................................. name is Nam. I am a student. 

 A. Her     B. My        C. His 

7. ............................... is your name? 

 A. Where     B. How old    C. What    

8. ........................ is that?  - That is Nam 

 A. Where      B. Who     C. What 

 

 

 

 

 

 

STUDENT DON’T WRITE IN THIS

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

9. My name ..................Lan 

 A. am        B. are     C. is 

10. How many ................................ are there in your family? 

 A. teacher       B. students     C. people 

III. Gheùp coät A töông öùng vôùi coät B: (2 ñieåm)

Coät A

Coät B

 1. What is your name?
 2. How old are you?
 3. Where do you live?
 4. How are you?
 5. How many people are there in your family?
 1. My name is Lan
 2. There are four people in my family.
 3. I’m finr thanks
 4. I am ten.
 5. I live on Hai Ba Trung Street.

1 ………………………………………, 2…………………………………., 3………………………………….. 4……………………………….. 5 ………………………….

IV. Ñoïc kyû ñoaïn vaên vaø traû lôøi caâu hoûi: (2 ñieåm)

 There are five people in my family: my father, my mother, my brother, my sister and me. My father is 40 years old. He is a doctor. My mother is 38. She is an English teacher. My brother is 16. He is a student. My sister is 8. She is a grade 3 student. I’m 11. I am a student too.

CAÂU HOÛI:

1.  How old is your father?

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  2.   How many people are there in your family? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  3.. What does your father do? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.  What does your mother do? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5.  How old is your mother? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

V. Hoaøn thaønh caâu sau ñaây veà baûn thaân em: (2 ñieåm)

 1. I / a student …………………………………………………………………………......................................................
 2. My / is Ba………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 3. I am / years old. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

    4. I / in the city …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

The end

THE TEST GRADE 6 – SCHOOL YEAR 2008 - 2009

Subject: English; Duration: 45 minutes

Name of student: …………………………………………………………………………….                    Code of student: …………………….

Class: ………………………..                                                                                 Code of paper: ……………………..

 

Signature of overseer 1

Signature of overseer 2

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mark:

Signature of examiner

Comments:

CODE OF TEST:

104

Code of paper:

 

 

 

I. Nghe vaø ñieàn vaøo choå troáng vôùi nhöõng töø döôùi ñaây: (2 ñieåm)

 

doors – school bags –ruler – a telephone – a waste basket – an eraser – an arm chair – book shelf– school bag

 1. This is ………………………………………………
 2. That is …………………………….. eraser.
 3. There is ……………………………. am chair.
 4. It is my ……………………………………
 5. It is her …………………………………………………
 6. My mother has ………………………………………..
 7. There are …………………………………….

8.  Those are ……………………………………………………

II. Choïn töø ñuùng nhaát ñeå hoaøn thaønh caâu: (2 ñieåm)

1. ............................... do you live? 

 A. What     B. How many        C. Where 

2. My name ..................Lan 

 A. is      B. am         C. are 

3. What ........................... your name? 

 A. am    B. is       C. are  

4. How ........................... you? 

 A. am     B. are      C. is    

5. How old ............................ you? 

 A. is      B.  are         C. am 

6. .................................. name is Nam. I am a student. 

 A. Her     B. His      C. My    

7. I .............................. Lee

 A. am          B. is       C. are 

8. How many ................................ are there in your family? 

 A. teacher       B. people      C. students 

 

 

 

 

 

 

STUDENT DON’T WRITE IN THIS

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

9. ........................ is that?  - That is Nam 

 A. Where      B. What      C. Who 

10. ............................... is your name? 

 A. What        B. Where      C. How old 

III. Gheùp coät A töông öùng vôùi coät B: (2 ñieåm)

Coät A

Coät B

 1. What is your name?
 2. How old are you?
 3. Where do you live?
 4. How are you?
 5. How many people are there in your family?
 1. My name is Lan
 2. There are four people in my family.
 3. I’m finr thanks
 4. I am ten.
 5. I live on Hai Ba Trung Street.

1 ………………………………………, 2…………………………………., 3………………………………….. 4……………………………….. 5 ………………………….

VI. Ñoïc kyû ñoaïn vaên vaø traû lôøi caâu hoûi: (2 ñieåm)

 There are five people in my family: my father, my mother, my brother, my sister and me. My father is 40 years old. He is a doctor. My mother is 38. She is an English teacher. My brother is 16. He is a student. My sister is 8. She is a grade 3 student. I’m 11. I am a student too.

CAÂU HOÛI:

1. How old is your mother? 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   2. What does your mother do? 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   3. What does your father do? 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   4. How old is your father? 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   5. How many people are there in your family? 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

V. Hoaøn thaønh caâu sau ñaây veà baûn thaân em: (2 ñieåm)

 1. I / a student …………………………………………………………………………......................................................
 2. My / is Ba………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 3. I am / years old. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
 1. I / in the city ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

The end

FIRST TEST: TRAN QUOC TUAN                                                                                                                                      AN TRACH’S HIGH SCHOOL

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 4/30/2010 10:16:05 AM | Thể loại: Ngân hàng đề kiểm tra hệ số 2 | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.12 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Kiểm tra 1 tiết lớp 6 (lần 1), Ngân hàng đề kiểm tra hệ số 2. . tailieuhoctap.com chia sẽ tới mọi người đề thi Kiểm tra 1 tiết lớp 6 (lần 1) .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , Tài liệu Kiểm tra 1 tiết lớp 6 (lần 1) trong danh mục Ngân hàng đề kiểm tra hệ số 2 được chia sẽ bởi bạn Tuấn Trần Quốc đến học sinh, sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã giới thiệu vào chuyên mục Ngân hàng đề kiểm tra hệ số 2 , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Tiểu Học ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập THE TEST GRADE 6 – SCHOOL YEAR 2008 - 2009 Subject: English; Duration: 45 minutes Name of student: ……………………………………………………………………………, cho biết thêm Code of student: ……………………,còn cho biết thêm Class: ………………………, thêm nữa Code of paper: ……………………, nói thêm Signature of overseer 1 Signature of overseer 2 (-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mark: Signature of examiner Comments: CODE OF TEST: 101 Code of paper:  I, ngoài ra Nghe và điền vào chổ trống với các từ dưới đây: (2 điểm) doors – school

https://tailieuhoctap.com/dethinganhangdekiemtraheso2/kiem-tra-1-tiet-lop-6-lan-1.ilunvq.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


THE TEST GRADE 6 – SCHOOL YEAR 2008 - 2009
Subject: English; Duration: 45 minutes
Name of student: ……………………………………………………………………………. Code of student: …………………….
Class: ……………………….. Code of paper: ……………………..


Signature of overseer 1
Signature of overseer 2(--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mark:
Signature of examiner
Comments:
CODE OF TEST:
101
Code of paper:
I. Nghe và điền vào chổ trống với những từ dưới đây: (2 điểm)

doors – school bags –ruler – a telephone – a waste basket – an eraser – an arm chair – book shelf– school bag
This is ………………………………………………
That is …………………………….. eraser.
There is ……………………………. am chair.
It is my ……………………………………
It is her …………………………………………………
My mother has ………………………………………..
There are …………………………………….
Those are ……………………………………………………
II. Chọn từ đúng nhất để hoàn thành câu: (2 điểm)
1. How many ................................ are there in your family?
A. people B. teacher C. students
2. .................................. name is Nam. I am a student.
A. Her B. My C. His
3. How old ............................ you?
A. am B. are C. is
4. ........................ is that? - That is Nam
A. Who B. What C. Where
5. ............................... do you live?
A. What B. How many C. Where
6. How ........................... you?
A. is B. are C. am
7. ............................... is your name?
A. Where B. What C. How old
8. I .............................. Lee
A. is B. are C. am


STUDENT DON’T WRITE IN THIS


(--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. My name ..................Lan
A. am B. are C. is
10. What ........................... your name?
A. are B. am C. is
III. Ghép cột A tương ứng với cột B: (2 điểm)
Cột A
Cột B

What is your name?
How old are you?
Where do you live?
How are you?
How many people are there in your family?
My name is Lan
There are four people in my family.
I’m fine thanks
I am ten.
I live on Hai Ba Trung Street.


1 ………………………………………, 2…………………………………. , 3………………………………….. 4……………………………….. 5 ………………………….
IV. Đọc kỷ đoạn văn và trả lời câu hỏi: (2 điểm)
There are five people in my family: my father, my mother, my brother, my sister and me. My father is 40 years old. He is a doctor. My mother is 38. She is an English teacher. My brother is 16. He is a student. My sister is 8. She is a grade 3 student. I’m 11. I am a student too.
CÂU HỎI:
1. What does your father do?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. What does your mother do?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. How many people are there in your family?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. How old is your father?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. How old is your mother
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
V. Hoàn thành câu sau đây về bản thân em: (2 điểm)
I / a student …………………………………………………………………………......................................................
My / is Ba………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
I am / years old. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
I / in the city …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
THE TEST GRADE 6 – SCHOOL YEAR 2008 - 2009
Subject: English; Duration: 45 minutes
Name of student: ……………………………………………………………………………. Code of student: …………………….
Class: ……………………….. Code of paper: ……………………..


Signature of overseer 1
Signature of overseer 2(--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mark:
Signature of examiner
Comments:
CODE OF TEST:
102
Code of paper:
I. Nghe và điền vào chổ trống với những từ dưới đây:
doors – school bags –ruler – a telephone – a waste basket – an eraser – an arm chair – book shelf– school bag
This is ………………………………………………
That is …………………………….. eraser.
There is ……………………………. am chair.
It is my ……………………………………
It is her …………………………………………………
My mother has ………………………………………..
There are …………………………………….
8. Those are ………………………………………
II. Chọn từ đúng nhất để hoàn thành câu: (2 điểm)
1. What ........................... your name?
A. am B. is C. are
2. How ........................... you?
A. am B. is C. are
3. ............................... do you live