( Bài này lớp 8 làm được, nhưng lớp 5 em làm ko ra giúp em theo cách lớp 5 với)


Cho hình chữ nhật ABCD, AB =30cm, CB=20cm. Lấy M, N lần lượt thuộc AB, AD sao cho AM=AN =15cm.Điểm P thuộc đoạn CD sao cho CP =10cm. AC cắt MN, MP lần lượt tại R, s. Tính diện tích tam giác MRS.
Hướng dẫn