ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊA LÍ LỚP 8

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP

ÑÒA LÍ : K8

 

Caâu 1 :Em haõy neâu ñaëc ñieåm cuûa hai heä thoáng soâng ngoøi ôû Taây ninh ?

+ Soâng Saøi Goøn: Baét nguoàn töø soùc Buten chaûy theo hai höôùng, haï löu hôïp vôùi s.Ñoàng Nai ra bieån. Chieàu daøi qua tænh laø 135 km

+ Soâng Vaøm Coû Ñoâng: Baét nguoán töø CPC chaûy theo höông TBÑN, hôïp vôùi Vaøm Coû Taây ra bieån. Chieàu daøi qua tænh laø 151 km

Caâu 2 : Vaán ñeà söû duïng vaø caûi taïo ñaát ôû Taây Ninh hieän nay nhö theá naøo?    

* Vaán ñeà söû duïng ñaát : Söû duïng hôïp lí khoâng ñeå cho ñaát hoang hoùa vaø laõng phí ñaát

* Caûi taïo : Caàn tích cöïc caûi taïo ñaát nhö : Troàng röøng boùn phaân , caûi taïo gioáng , chuyeån ñoåi cô caáu caây troàng  cho phuø hôïp

Caâu 3 : Trình baøy ñaëc ñieåm soâng ngoøi Chaâu AÙ ? Soâng ngoøi coù giaù trò gì ? Laø hoïc sinh em coù bieän phaùp gì ñeå baûo veä soâng ngoøi ñang bò oâ nhieåm

* Ñaëc ñieåm soâng ngoøi

* Soâng ngoøi Chaâu AÙ khaù phaùt trieån vaø coù nhieàu heä thoáng soâng lôùn nhöng phaân boá khoâng ñeàu vaø cheá ñoä nöôùc khaù phöùc taïp

* Giaù trò soâng ngoøi

- Boài ñaép phuø sa taïo ra caùc ñoàng baèng chaâu thoå maøu môû

- Laø nguoàn cung caáp nöôùc chính cho sinh hoaït vaø saûn xuaát

- Coù giaù trò to lôùn veà giao thoâng , thuûy saûn , du lòch , thuûy ñieän

- Cung caáp khoaùng saûn: Caùt….

* Bieän phaùp baûo veä soâng ngoøi : Tuyeân truyeàn moïi ngöôøi khoâng xaõ raùc böøa baõi, söû lí nöôùc thaûi, caám khai thaùc ñaùnh baét baèng hoùa chaát ….

Caâu 4 : Nam AÙ coù maáy mieàn ñòa hình ? Trình baøy ñaëc ñieåm cuûa töøng mieàn ?

* Coù 3 mieàn ñòa hình

- Phía baéc: Daõy Hymalaya  huøng vó cao ñoà soä nhaát theá giôùi

- Trung taâm : Ñoàng baèng Aán-Haèng roäng lôùn

- Phía nam: sôn nguyeân ÑeâCan vôùi 2 rìa laø 2 daõy Gaùt Ñoâng-Gaùt Taây

Caâu 5 :   Neâu ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa khu vöïc Taây Nam AÙ ? Vieäc khai thaùc daàu moû ñaõ ñem laïi nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên gì cho caùc nöôùc trong khu vöïc

- Khu vöïc coù nhieàu nuùi vaø Cnguyeân.

-  ÑB – TN taäp trung nhieàu nuùi cao vaø sôn nguyeân. Giöõa laø ñoàng baèng Löôõng Haø maøu môõ.

- Caûnh quan thaûo nguyeân khoâ hoang maïc vaø nöûa hoang maïc

- Nguoàn taøi nguyeân daàu moû tröõ löôïng lôùn, taäp trung phaân boá ven vònh peùcxich vaø ñoâng baèng löôõng haø.

* Thuaän lôïi : Giuùp phaùt trieån kinh teá cuûa caùc nöôùc , ñem laïi thu nhaäp cao

* Khoù khaên : Tranh chaáp khoaùng saûn xaõy ra xung ñoät

Caâu 6 : Neâu ñaëc ñieåm kinh teá – xaõ hoäi cuûa khu vöïc  Nam AÙ ?

- Tình hình chính trò xaõ hoäi khu vöïc Nam AÙ khoâng oån ñònh 

- Caùc nöôùc Nam AÙ coù neàn kinh teá ñang phaùt trieån chuû yeáu laø saûn xuaát noâng nghieäp.

- Aân Ñoä laø nöôùc phaùt trieån nhaát khu vöïc, giaù trò töông ñoái noâng nghieäp giaûm, giaù trò töông ñoái coâng nghieäp, dòch vuï taêng.

Caâu 7 : Nhöõng ñaëc ñieåm phaùt trieån kinh teá cuûa Nhaät Baûn?  Em haõy cho bieát : Döïa vaøo nhöõng ñieàu kieän gì maø Nhaät Baûn trôûø thaønh nöôùc phaùt trieån nhaát ôû Chaâu AÙ .

- Laø nöôùc coâng nghieäp phaùt trieån cao nhieàu ngaønh coâng nghieäp ñöùng ñaàu theá giôùi.

 - Chaát löôïng cuoäc soáng cao vaø oån ñònh.

* Nhaät Baûn phaùt trieån sôùm laø nhôø:

- Thöïc hieän caûi caùch Minh Trò

- Ñöôïc söï giuùp ñôõ cuûa Hoa Kyø

- Chuù troïng vaøo caùc ngaønh coâng nghieäp muõi nhoïn ( daãn chöùng sgk/ 45)

- Aùp duïng caùc thaønh töïu khoa hoïc kó thuaät ( daãn chöùng sgk/ 45)

Caâu 8 : Tình hình phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi hieän nay cuûa chaâu AÙ ?

- Noâng nghieäp phaùt trieån khoâng ñoàng ñeàu giöõa khu vöïc gioù muøa aåm vaø khu vöïc khí haäu luïc ñòa khoâ haïn.

- TQ, AÑ laø hai quoác gia saûn xuaát luùa gaïo lôùn nhaát w.

- VN, TL laø hai nöôùc ñöùng thöù nhaát vaø thöù hai /w veà xuaát khaåu luùa gaïo.

- Öu tieân phaùt trieån coâng nghieäp, saûn xuaát coâng nghieäp ña daïng, nhöng phaùt trieån chöa ñeàu

- Nöôùc coù hoaït ñoäng dòch vuï cao, laø nhöõng nöôùc coù trình ñoä phaùt trieån cao ñôøi soáng nhaân daân ñöôïc caûi thieän

Caâu 9 : . Ñaëc ñieåm töï nhieân Ñoâng AÙ:

- Goàm 4 quoác gia. Goàm 2 boä phaän ñaát lieàn vaø haûi ñaûo.

- Ñòa hình: Khu vöïc coù nhieàu nuùi vaø cao nguyeân, boàn ñòa ôø phía taây. Ñoài nuùi thaáp xen keõ vôùi ñoàng baèng ôû phía ñoâng. Haûi ñaûo coù nuùi löûa ñoäng ñaát

- Khí haäu: . Phía taây khí haäu caän nhieät khoâ, caûnh quan hoang maïc.

                  . Phía ñoâng vaø haûi ñaûo khí haäu gioù muøa aåm phaùt trieån röøng.

- Soâng ngoøi: Coù 3 soâng lôùn boài ñaép phuø sa cho ñoàng baèng ven bieån.

Caâu 10 : Neâu ñaëc ñieåm daân cö khu vöïc Nam AÙ ?

- Laø moät trong nhöõng khu vöïc ñoâng daân cuûa chaâu AÙ,

- Laø nôi coù maät ñoä daân soá cao.

- Daân cö phaân boá khoâng ñoâng ñeàu.

-Taäp trung ôû vuøng ñoâng baèng vaø khu vöïc coù möa.

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 5/26/2014 11:38:34 AM | Thể loại: Môn Địa lý | Lần tải: 36 | Lần xem: 2 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
2 lần xem

đề thi ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊA LÍ LỚP 8, Môn Địa lý. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu tới các bạn thư viện ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊA LÍ LỚP 8 .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , đề thi ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊA LÍ LỚP 8 trong thể loại Môn Địa lý được giới thiệu bởi thành viên Lâm Nguyễn Hoàng tới thành viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã chia sẽ vào chủ đề Môn Địa lý , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Địa lí Địa lí 6 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊA LÍ : K8 Câu 1 :Em hãy nêu đặc điểm của hai hệ thống sông ngòi ở Tây ninh ? + Sông Sài Gòn: Bắt nguồn từ sóc Buten chảy theo hai hướng, hạ lưu hợp với s, nói thêm là Đồng Nai ra biển, thêm nữa Chiều dài qua tỉnh là 135 km + Sông Vàm Cỏ Đông: Bắt nguốn từ CPC chảy theo hương TBĐN, hợp với Vàm Cỏ Tây ra biển, tiếp theo là Chiều dài qua tỉnh là 151 km Câu 2 : Vấn đề sử dụng

https://tailieuhoctap.com/dethimondialy/de-cuong-on-tap-dia-li-lop-8.mgcvzq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
ĐỊA LÍ : K8

Câu 1 :Em hãy nêu đặc điểm của hai hệ thống sông ngòi ở Tây ninh ?
+ Sông Sài Gòn: Bắt nguồn từ sóc Buten chảy theo hai hướng, hạ lưu hợp với s.Đồng Nai ra biển. Chiều dài qua tỉnh là 135 km
+ Sông Vàm Cỏ Đông: Bắt nguốn từ CPC chảy theo hương TBĐN, hợp với Vàm Cỏ Tây ra biển. Chiều dài qua tỉnh là 151 km
Câu 2 : Vấn đề sử dụng và cải tạo đất ở Tây Ninh hiện nay như thế nào?
* Vấn đề sử dụng đất : Sử dụng hợp lí không để cho đất hoang hóa và lãng phí đất
* Cải tạo : Cần tích cực cải tạo đất như : Trồng rừng bón phân , cải tạo giống , chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp
Câu 3 : Trình bày đặc điểm sông ngòi Châu Á ? Sông ngòi có giá trị gì ? Là học sinh em có biện pháp gì để bảo vệ sông ngòi đang bị ô nhiểm
* Đặc điểm sông ngòi
* Sông ngòi Châu Á khá phát triển và có nhiều hệ thống sông lớn nhưng phân bố không đều và chế độ nước khá phức tạp
* Giá trị sông ngòi
- Bồi đắp phù sa tạo ra các đồng bằng châu thổ màu mở
- Là nguồn cung cấp nước chính cho sinh hoạt và sản xuất
- Có giá trị to lớn về giao thông , thủy sản , du lịch , thủy điện
- Cung cấp khoáng sản: Cát….
* Biện pháp bảo vệ sông ngòi : Tuyên truyền mọi người không xã rác bừa bãi, sử lí nước thải, cấm khai thác đánh bắt bằng hóa chất ….
Câu 4 : Nam Á có mấy miền địa hình ? Trình bày đặc điểm của từng miền ?
* Có 3 miền địa hình
- Phía bắc: Dãy Hymalaya hùng vĩ cao đồ sộ nhất thế giới
- Trung tâm : Đồng bằng Aán-Hằng rộng lớn
- Phía nam: sơn nguyên ĐêCan với 2 rìa là 2 dãy Gát Đông-Gát Tây
Câu 5 : Nêu đặc điểm tự nhiên của khu vực Tây Nam Á ? Việc khai thác dầu mỏ đã đem lại những thuận lợi và khó khăn gì cho các nước trong khu vực
- Khu vực có nhiều núi và Cnguyên.
- ĐB – TN tập trung nhiều núi cao và sơn nguyên. Giữa là đồng bằng Lưỡng Hà màu mỡ.
- Cảnh quan thảo nguyên khô hoang mạc và nửa hoang mạc
- Nguồn tài nguyên dầu mỏ trữ lượng lớn, tập trung phân bố ven vịnh pécxich và đông bằng lưỡng hà.
* Thuận lợi : Giúp phát triển kinh tế của các nước , đem lại thu nhập cao
* Khó khăn : Tranh chấp khoáng sản xãy ra xung đột
Câu 6 : Nêu đặc điểm kinh tế – xã hội của khu vực Nam Á ?
- Tình hình chính trị xã hội khu vực Nam Á không ổn định
- Các nước Nam Á có nền kinh tế đang phát triển chủ yếu là sản xuất nông nghiệp.
- Aân Độ là nước phát triển nhất khu vực, giá trị tương đối nông nghiệp giảm, giá trị tương đối công nghiệp, dịch vụ tăng.
Câu 7 : Những đặc điểm phát triển kinh tế của Nhật Bản? Em hãy cho biết : Dựa vào những điều kiện gì mà Nhật Bản trởø thành nước phát triển nhất ở Châu Á .
- Là nước công nghiệp phát triển cao nhiều ngành công nghiệp đứng đầu thế giới.
- Chất lượng cuộc sống cao và ổn định.
* Nhật Bản phát triển sớm là nhờ:
- Thực hiện cải cách Minh Trị
- Được sự giúp đỡ của Hoa Kỳ
- Chú trọng vào các ngành công nghiệp mũi nhọn ( dẫn chứng sgk/ 45)
- Aùp dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật ( dẫn chứng sgk/ 45)
Câu 8 : Tình hình phát triển kinh tế xã hội hiện nay của châu Á ?
- Nông nghiệp phát triển không đồng đều giữa khu vực gió mùa ẩm và khu vực khí hậu lục địa khô hạn.
- TQ, AĐ là hai quốc gia sản xuất lúa gạo lớn nhất w.
- VN, TL là hai nước đứng thứ nhất và thứ hai /w về xuất khẩu lúa gạo.
- Ưu tiên phát triển công nghiệp, sản xuất công nghiệp đa dạng, nhưng phát triển chưa đều
- Nước có hoạt động dịch vụ cao, là những nước có trình độ phát triển cao đời sống nhân dân được cải thiện
Câu 9 : . Đặc điểm tự nhiên Đông Á:
- Gồm 4 quốc gia. Gồm 2 bộ phận đất liền và hải đảo.
- Địa hình: Khu vực có nhiều núi và cao nguyên, bồn địa ờ phía tây. Đồi núi thấp xen kẽ với đồng bằng ở phía đông. Hải đảo có núi lửa động đất
- Khí hậu: . Phía tây khí hậu cận nhiệt khô, cảnh quan hoang mạc.
. Phía đông và hải đảo khí hậu gió mùa ẩm phát triển rừng.
- Sông