2 Đề + đáp án, ma trận kiểm tra kì I Công nghệ 6 (2013-2014)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

§Ò kiÓm tra häc k× I

M«n c«ng nghÖ líp 6

N¨m häc 2013 - 2014

 

§iÓm

 

 

 

 

Lêi thÇy c« phª

§Ò ch½n

I – PhÇn tr¾c nghiÖm: (5 ®iÓm )

 Häc sinh khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng nhÊt:

C©u 1:  Trang phôc cã chøc n¨ng:

 A) Lµm ®Ñp cho con ng­êi.

 B) B¶o vÖ c¬ thÓ.

 C) B¶o vÖ c¬ thÓ vµ lµm ®Ñp cho con ng­êi

 D) Tr¸nh t¸c h¹i cña m«i tr­êng.

C©u 2: Ng­êi gÇy nªn mÆc:

 A) V¶i kÎ säc ngang  hoa to.

 B) V¶i kÎ säc däc hoa nhá.

 C) V¶i mµu tèi.

 D) MÆc v¶i tr¬n

C©u 3: Trang trÝ nhµ ë b»ng c©y c¶nh vµ hoa lµm cho c¨n phßng:

 A) Réng r·i, tho¸ng m¸t h¬n.  B) §Ñp, m¸t mÎ h¬n.

 C) ChËt tréi h¬n.  D) S¸ng sña h¬n.

C©u 4: Khi lao ®éng:

 A) MÆc thËt diÖn.

 B) §i dÐp cao gãt.

 C) MÆc quÇn ¸o sÉm mµu, ®i dµy ba ta.

 D) MÆc quÇn ¸o may cÇu k×, s¸t ng­êi.

C©u 5: Sîi tæng hîp ®­îc s¶n xuÊt b»ng c¸ch tæng hîp c¸c chÊt:

 A) Ho¸ häc.  B) Than ®¸.

 C) DÇu má.  D) Gç.

C©u 6: QuÇn ¸o cho trÎ s¬ sinh, tuæi mÉu gi¸o nªn chän:

 A) V¶i sîi tæng hîp, mµu sÉm.

 B) V¶i b«ng, mµu t­¬I s¸ng.

 C) V¶i cã mµu tèi, kÎ säc däc.

 D) V¶i kÎ säc ngang, hoa to.

C©u 7: Chç ngñ, nghØ th­êng ®­îc bè trÝ ë n¬i:

 A) Réng r·I, tho¸ng m¸t, ®Ñp.

 B) GÇn phßng kh¸ch.

 C) GÇn nhµ ¨n.

 D) Riªng biÖt, yªn tÜnh.

C©u 8: Ngoµi c«ng dông ®Ó soi vµ trang trÝ g­¬ng cßn t¹o c¶m gi¸c lµm cho c¨n phßng:
A) S¸ng sña.  B) ChËt hÑp.

 C) Tèi h¬n.  D) ThÊp h¬n.

C©u 9: Khi kÕt hîp hai hoÆc nhiÒu lo¹i sîi kh¸c nhau, t¹o thµnh:

 A) Sîi ho¸ häc.  B) Sîi b«ng.

 C) Sîi pha.  D) V¶i pha.

C©u 10: QuÇn ¸o b»ng v¶i sîi b«ng lµ ë nhiÖt ®é:

 A) 1500c.  B) 1600c.

 C) 1590c.  D) 1610c.

II – PhÇn tù luËn: ( 5 ®iÓm )

C©u 1: Khi c¾m hoa cÇn tu©n theo nh÷ng quy tr×nh nµo?

C©u 2: Cã thÓ trang trÝ hoa ë nh÷ng vÞ trÝ nµo trong nhµ ë?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

§Ò kiÓm tra häc k× I

M«n c«ng nghÖ líp 6

N¨m häc 2013 – 2014

 

®iÓm

 

 

 

 

Lêi thÇy c« phª

§Ò lÎ

 

I – PhÇn tr¾c nghiÖm: (5 ®iÓm )

Häc sinh khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng nhÊt:

C©u 1: QuÇn ¸o b»ng v¶i sîi b«ng lµ ë nhiÖt ®é:

 A) 1500c.  B) 1600c.

 C) 1590c.  D) 1610c.

 C©u 2: Ngoµi c«ng dông ®Ó soi vµ trang trÝ g­¬ng cßn t¹o c¶m gi¸c lµm cho c¨n phßng:
A) S¸ng sña.  B) ChËt hÑp.

 C) Tèi h¬n.  D) ThÊp h¬n.

C©u 3: Trang phôc cã chøc n¨ng:

 A) Lµm ®Ñp cho con ng­êi.

 B) B¶o vÖ c¬ thÓ.

 C) B¶o vÖ c¬ thÓ vµ lµm ®Ñp cho con ng­êi

 D) Tr¸nh t¸c h¹i cña m«i tr­êng.

C©u 4: Khi lao ®éng:

 A) MÆc thËt diÖn.

 B) §i dÐp cao gãt.

 C) MÆc quÇn ¸o sÉm mµu, ®i dµy ba ta.

 D) MÆc quÇn ¸o may cÇu k×, s¸t ng­êi.

 C©u 5: Chç ngñ, nghØ th­êng ®­îc bè trÝ ë n¬i:

 A) Réng r·I, tho¸ng m¸t, ®Ñp.

 B) GÇn phßng kh¸ch.

 C) GÇn nhµ ¨n.

 D) Riªng biÖt, yªn tÜnh.

 C©u 6: Sîi tæng hîp ®­îc s¶n xuÊt b»ng c¸ch tæng hîp c¸c chÊt:

 A) Ho¸ häc.  B) Than ®¸.

 C) DÇu má.  D) Gç.

C©u 7: QuÇn ¸o cho trÎ s¬ sinh, tuæi mÉu gi¸o nªn chän:

 A) V¶i sîi tæng hîp, mµu sÉm.

 B) V¶i b«ng, mµu t­¬i s¸ng.

 C) V¶i cã mµu tèi, kÎ säc däc.

 D) V¶i kÎ säc ngang, hoa to.

 C©u 8: Ng­êi gÇy nªn mÆc:

 A) V¶i kÎ säc ngang  hoa to.

 B) V¶i kÎ säc däc hoa nhá.

 C) V¶i mµu tèi.

 D) MÆc v¶i tr¬n

 C©u 9: Trang trÝ nhµ ë b»ng c©y c¶nh vµ hoa lµm cho c¨n phßng:

 A) Réng r·i, tho¸ng m¸t h¬n.  B) §Ñp, m¸t mÎ h¬n.

 C) ChËt tréi h¬n.  D) S¸ng sña h¬n.

C©u 10: Khi kÕt hîp hai hoÆc nhiÒu lo¹i sîi kh¸c nhau, t¹o thµnh:

 A) Sîi ho¸ häc.  B) Sîi b«ng.

 C) Sîi pha.  D) V¶i pha.

II – PhÇn tù luËn: ( 5 ®iÓm )

C©u 1: Khi c¾m hoa cÇn tu©n theo nh÷ng quy tr×nh nµo?

C©u 2: Cã thÓ trang trÝ hoa ë nh÷ng vÞ trÝ nµo trong nhµ ë?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

§¸p ¸n

§Ò kiÓm tra häc k× I m«n c«ng nghÖ líp 6

§Ò ch½n

I – PhÇn tr¾c nghiÖm (5®iÓm)

Mçi c©u ®óng: 0,5 ®iÓm

C©u1: C         C©u6: B

C©u2: A         C©u7: D

C©u3: B         C©u8: A

C©u4: C         C©u9: C

C©u5 A         C©u10: B

II – PhÇn tù luËn: (5®iÓm)

C©u 1:(4 ®iÓm)

* Quy tr×nh thùc hiÖn c¾m hoa:

B1)- Lùa chän hoa l¸, b×nh c¾m hoa, d¹ng c¾m hoa phï hîp t¹o vÎ hµi hoµ gi÷a hoa víi b×nh c¾m, gi÷a b×nh hoa víi vÞ trÝ trang trÝ.                             (1®iÓm)

B2)- C¾t cµnh vµ c¾m c¸c cµnh chÝnh tr­íc.    (1®iÓm)

B3)- C¾t c¸c cµnh phô cã ®é dµi kh¸c nhau, c¾m xen kÏ vµo c¸c cµnh chÝnh vµ che khuÊt miÖng b×nh, ®iÓm thªm hoa l¸.                                                        (1®iÓm)

B4)- §Æt b×nh hoa vµo vÞ trÝ cÇn trang trÝ.     (1®iÓm)

C©u 2:(1®iÓm)

     Trong nhµ ë, cã thÓ c¾m c¸c b×nh hoa ®Ó trang trÝ bµn ¨n, tñ, kÖ s¸ch, bµn lµm viÖc, treo t­êng. Mçi vÞ trÝ cÇn cã d¹ng c¾m thÝch hîp.              (1®iÓm). 

 

 

 

 

§¸p ¸n

§Ò kiÓm tra häc k× I m«n c«ng nghÖ líp 6

§Ò lÎ

 

I – PhÇn tr¾c nghiÖm (5®iÓm)

Mçi c©u ®óng: 0,5 ®iÓm

C©u1: B        C©u6: A

C©u2: A         C©u7: B

C©u3: C         C©u8: A

C©u4: C         C©u9: B

C©u5: D         C©u10: C

II – PhÇn tù luËn: (5®iÓm)

C©u 1:(4 ®iÓm)

* Quy tr×nh thùc hiÖn c¾m hoa:

a)- Lùa chän hoa l¸, b×nh c¾m hoa, d¹ng c¾m hoa phï hîp t¹o vÎ hµi hoµ gi÷a hoa víi b×nh c¾m, gi÷a b×nh hoa víi vÞ trÝ trang trÝ.                             (1®iÓm)

b)- C¾t cµnh vµ c¾m c¸c cµnh chÝnh tr­íc.    (1®iÓm)

c)- C¾t c¸c cµnh phô cã ®é dµi kh¸c nhau, c¾m xen kÏ vµo c¸c cµnh chÝnh vµ che khuÊt miÖng b×nh, ®iÓm thªm hoa l¸.                                                        (1®iÓm)

d)- §Æt b×nh hoa vµo vÞ trÝ cÇn trang trÝ.     (1®iÓm)

C©u 2:(1®iÓm)

   Trong nhµ ë, cã thÓ c¾m c¸c b×nh hoa ®Ó trang trÝ bµn ¨n, tñ, kÖ s¸ch, bµn lµm viÖc, treo t­êng. Mçi vÞ trÝ cÇn cã d¹ng c¾m thÝch hîp.              (1®iÓm). 

 

1

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 12/4/2013 12:53:06 PM | Thể loại: Mầm non | Lần tải: 190 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi 2 Đề + đáp án, ma trận kiểm tra kì I Công nghệ 6 (2013-2014), Mầm non. . Chúng tôi chia sẽ tới các bạn đề thi 2 Đề + đáp án, ma trận kiểm tra kì I Công nghệ 6 (2013-2014) .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , đề thi 2 Đề + đáp án, ma trận kiểm tra kì I Công nghệ 6 (2013-2014) trong thể loại Mầm non được giới thiệu bởi bạn Thi Nguyễn Đình tới học sinh, sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này được giới thiệu vào mục Mầm non , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Đề thi Mầm non ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu Đề kiểm tra học kì I Môn công nghệ lớp 6 Năm học 2013 - 2014 Điểm Lời thầy cô phê  Đề chẵn I – Phần trắc nghiệm: (5 điểm ) Học sinh khoanh tròn vào đáp án đúng nhất: Câu 1: Trang phục có chức năng: A) Làm đẹp cho con người, nói thêm là B) Bảo vệ cơ thể, nói thêm là C) Bảo vệ cơ thể và làm đẹp cho con người D) Tránh tác hại

https://tailieuhoctap.com/dethimamnon/2-de-dap-an-ma-tran-kiem-tra-ki-i-cong-nghe-6-2013-2014.cotkzq.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


Đề kiểm tra học kì I
Môn công nghệ lớp 6
Năm học 2013 - 2014

Điểm
Lời thầy cô phê

Đề chẵn
I – Phần trắc nghiệm: (5 điểm )
Học sinh khoanh tròn vào đáp án đúng nhất:
Câu 1: Trang phục có chức năng:
A) Làm đẹp cho con người.
B) Bảo vệ cơ thể.
C) Bảo vệ cơ thể và làm đẹp cho con người
D) Tránh tác hại của môi trường.
Câu 2: Người gầy nên mặc:
A) Vải kẻ sọc ngang hoa to.
B) Vải kẻ sọc dọc hoa nhỏ.
C) Vải màu tối.
D) Mặc vải trơn
Câu 3: Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa làm cho căn phòng:
A) Rộng rãi, thoáng mát hơn. B) Đẹp, mát mẻ hơn.
C) Chật trội hơn. D) Sáng sủa hơn.
Câu 4: Khi lao động:
A) Mặc thật diện.
B) Đi dép cao gót.
C) Mặc quần áo sẫm màu, đi dày ba ta.
D) Mặc quần áo may cầu kì, sát người.
Câu 5: Sợi tổng hợp được sản xuất bằng cách tổng hợp các chất:
A) Hoá học. B) Than đá.
C) Dầu mỏ. D) Gỗ.
Câu 6: Quần áo cho trẻ sơ sinh, tuổi mẫu giáo nên chọn:
A) Vải sợi tổng hợp, màu sẫm.
B) Vải bông, màu tươI sáng.
C) Vải có màu tối, kẻ sọc dọc.
D) Vải kẻ sọc ngang, hoa to.
Câu 7: Chỗ ngủ, nghỉ thường được bố trí ở nơi:
A) Rộng rãI, thoáng mát, đẹp.
B) Gần phòng khách.
C) Gần nhà ăn.
D) Riêng biệt, yên tĩnh.
Câu 8: Ngoài công dụng để soi và trang trí gương còn tạo cảm giác làm cho căn phòng: A) Sáng sủa. B) Chật hẹp.
C) Tối hơn. D) Thấp hơn.
Câu 9: Khi kết hợp hai hoặc nhiều loại sợi khác nhau, tạo thành:
A) Sợi hoá học. B) Sợi bông.
C) Sợi pha. D) Vải pha.
Câu 10: Quần áo bằng vải sợi bông là ở nhiệt độ:
A) 1500c. B) 1600c.
C) 1590c. D) 1610c.
II – Phần tự luận: ( 5 điểm )
Câu 1: Khi cắm hoa cần tuân theo những quy trình nào?
Câu 2: Có thể trang trí hoa ở những vị trí nào trong nhà ở?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Đề kiểm tra học kì I
Môn công nghệ lớp 6
Năm học 2013 – 2014

điểm
Lời thầy cô phê

Đề lẻ

I – Phần trắc nghiệm: (5 điểm )
Học sinh khoanh tròn vào đáp án đúng nhất:
Câu 1: Quần áo bằng vải sợi bông là ở nhiệt độ:
A) 1500c. B) 1600c.
C) 1590c. D) 1610c.
Câu 2: Ngoài công dụng để soi và trang trí gương còn tạo cảm giác làm cho căn phòng: A) Sáng sủa. B) Chật hẹp.
C) Tối h