TRƯỜNG THCS NINH MỸ BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN LỊCH SỬ 8
Năm học: 2018 - 2019
Lớp: 8…. Thời gian: 60 phút (Không tính thời gian giao đề)
Họ và tên…………………………………................……….. Ngày kiểm tra……………….….Ngày trả……..............… ..…

Điểm
Lời phê của thầy, cô giáo

bằng số
bằng chữ


ĐỀ RA:
Câu 1. (3 điểm) Trình bày được những nét chính về phong trào Đông Du?
Câu 2. (4 điểm) Tóm tắt về Nguyễn Tất Thành? Nêu hoàn cảnh Người ra đi tìm đường cứu nước và hoạt động của Người?
Câu 3. (3 điểm) Trong cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam ở các vùng nông thôn có sự phân hóa như thế nào?
Câu 4.(2 điểm) nêu sự khác nhau giữa đường lối hoạt động của BÁC và những người đi trước ?từ đó nêu nhận xét của em.
BÀI LÀM
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………