Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Hoï vaø teân………………………………………                            Thöù.. ….ngaøy..….thaùng…..naêm 2012

Lôùp: 5…..                         

BAØI KIEÅM TRA HOÏC KYØ I

MOÂN:  KHOA HOÏC

Ñieåm

 

 

Lôøi pheâ cuûa thaày ( coâ) giaùo

 PHAÀN I:   Khoanh vaøo  chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát.

Caâu 1: Giai ñoaïn chuyeån tieáp töø treû con sang ngöôøi lôùn trong cuoäc ñôøi moãi ngöôøi ñöôïc goïi laø :

 1. Vò thaønh nieân .
 2. Tuoåi giaø .
 3. Tuoåi aáu thô.

Caâu 2: Coù theå phoøng beänh soát xuaát huyeát baèng caùch :

 1. Taém röûa haøng ngaøy baèng xaø phoøng.
 2. Uoáng thuoác phoøng beänh .
 3. Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh, dieät muoãi, dieät boï gaäy vaø choáng muoãi ñoát.

Caâu 3: Khi coù ngöôøi ruû em laøm nhöõng vieäc coù haïi cho söùc khoeû, em neân laøm gì?

 1. Noùi roõ vôùi hoï laø em khoâng muoán laøm vieäc ñoù.
 2. Giaûi thích caùc lí do khieán em khoâng muoán laøm vieäc ñoù.
 3. Em töø choái vì ñoù laø vieäc khoâng neân laøm .

Caâu 4: Phaùt bieåu naøo döôùi ñaây veà tuoåi daäy thì laø ñuùng ?

 1. Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët theå chaát, tinh thaàn, tình caûm vaø moái quan heä xaõ hoäi .
 2. Laø giai ñoaïn coù theå laäp gia ñình, chòu traùch nhieäm vôùi baûn thaân, gia ñình vaø xaõ hoäi.
 3. Laø giai ñoaïn cô theå daàn suy yeáu, chöùc naêng hoaït ñoäng cuûa caùc cô quan giaûm daàn.

Caâu 5: Neân laøm gì ñeå phoøng beänh vieâm gan  A ?

 1. Aên chín, uoáng nöôùc ñaõ ñung soâi.
 2. Röûa tay saïch tröôùc khi aên vaø sau khi ñi ñaïi tieän.
 3. Caû hai yù treân.

Caâu 6: Muoãi vaèn truyeàn beänh soát xuaát huyeát thöôøng ñoát ngöôøi vaøo thôøi gian naøo ?

 1. Ban ngaøy.   b.   Ban ñeâm .   c.    Caû ngaøy vaø ñeâm.

PHAÀN II

Caâu 1: Ñieàn töø thích hôïp coù trong ngoaëc ñôn vaøo choã chaám ( tröùng,  hôïp töû, thuï tinh ,tinh truøng)

-Cô theå chuùng ta ñöôïc hình thaønh töø söï keát hôïp giöõa…………cuûa meï vaø…………………cuûa boá.

-Quaù trình tinh truøng keát hôïp vôùi tröùng ñöôïc goïi laø quaù trình…………………………………...

-Tröùng ñöôïc thuï tinh goïi laø …………………………………….

Caâu 2: Neân laøm gì ñeå phoøng beänh vieâm naõo ?

………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Caâu 3: Muoán phoøng traùnh tai naïn giao thoâng ñöôøng boä, caùc em caàn phaûi laøm gì?

………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


 

KHOA HOÏC

 

 

ÑAÙP AÙN PHAÀN I ( 3ñ)

 

Caâu 1

Caâu 2

Caâu 3

Caâu 4

Caâu 5

Caâu 6

a

c

c

a

c

c

 

ÑAÙP AÙN PHAÀN II

 

Caâu 1( 2ñ) : Thöù töï caàn ñieàn laø : tröùng, tinh truøng, thuï tinh, hôïp töû .

Caâu 2( 2,5 ñ): Ñeå phoøng beänh vieâm naõo, ta neân giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh; khoâng ñeå ao tuø, nöôùc ñoïng; dieät muoãi, dieät boï gaäy. Caàn coù thoùi quen nguû maøn. Caàn ñi tieâm phoøng beänh vieâm naõo theo ñuùng chæ daãn cuûa baùc só.

Caâu 3( 2,5ñ) Muoán phoøng traùnh tai naïn giao thoâng ñöôøng boä, em caàn phaûi hoïc veà Luaät giao thoâng ñöôøng boä, ñi saùt leà beân phaûi vaø coù ñoäi muõ baûo hieåm khi ñi xe maùy, khoâng chôi döôùi loøng ñöôøng .

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Đề thi học kì 1

Đăng ngày 3/24/2013 8:12:15 PM | Thể loại: Khoa học | Lần tải: 1 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.06 M | File type: doc
1 lần xem

đề thi Đề thi học kì 1, Khoa học. . tailieuhoctap.com trân trọng giới thiệu đến mọi người đề thi Đề thi học kì 1 .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , đề thi Đề thi học kì 1 thuộc thể loại Khoa học được chia sẽ bởi user Lý Vương Thị đến mọi người nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã đưa vào chủ đề Khoa học , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Tiểu Học Lớp 5 Khoa học 5 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem Họ và tên……………………………………… Thứ, kế tiếp là …, tiếp theo là ngày, ngoài ra …, kế tiếp là tháng…, cho biết thêm năm 2012 Lớp: 5…, ngoài ra BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN: KHOA HỌC Điểm Lời phê của thầy ( cô) giáo  PHẦN I: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất, nói thêm là Câu 1: Giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ em sang người lớn trong cuộc đời mỗi người được gọi là : Vị thành niên ,còn cho biết thêm Tuổi già , bên cạnh đó Tuổi thơ ấu, thêm nữa Câu 2: Có thể phòng bệnh sốt xuất huyết bằng cách

http://tailieuhoctap.com/dethikhoahoc/de-thi-hoc-ki-1.nec1yq.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Khoa học


Họ và tên……………………………………… Thứ.. ….ngày..….tháng…..năm 2012
Lớp: 5…..
BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN: KHOA HỌC
Điểm


Lời phê của thầy ( cô) giáo

 PHẦN I: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ con sang người lớn trong cuộc đời mỗi người được gọi là :
Vị thành niên .
Tuổi già .
Tuổi ấu thơ.
Câu 2: Có thể phòng bệnh sốt xuất huyết bằng cách :
Tắm rửa hàng ngày bằng xà phòng.
Uống thuốc phòng bệnh .
Giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh, diệt muỗi, diệt bọ gậy và chống muỗi đốt.
Câu 3: Khi có người rủ em làm những việc có hại cho sức khoẻ, em nên làm gì?
Nói rõ với họ là em không muốn làm việc đó.
Giải thích các lí do khiến em không muốn làm việc đó.
Em từ chối vì đó là việc không nên làm .
Câu 4: Phát biểu nào dưới đây về tuổi dậy thì là đúng ?
Là tuổi mà cơ thể có nhiều biến đổi về mặt thể chất, tinh thần, tình cảm và mối quan hệ xã hội .
Là giai đoạn có thể lập gia đình, chịu trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
Là giai đoạn cơ thể dần suy yếu, chức năng hoạt động của các cơ quan giảm dần.
Câu 5: Nên làm gì để phòng bệnh viêm gan A ?
Aên chín, uống nước đã đung sôi.
Rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi đi đại tiện.
Cả hai ý trên.
Câu 6: Muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết thường đốt người vào thời gian nào ?
Ban ngày. b. Ban đêm . c. Cả ngày và đêm.
PHẦN II
Câu 1: Điền từ thích hợp có trong ngoặc đơn vào chỗ chấm ( trứng, hợp tử, thụ tinh ,tinh trùng)
-Cơ thể chúng ta được hình thành từ sự kết hợp giữa…………của mẹ và…………………của bố.
-Quá trình tinh trùng kết hợp với trứng được gọi là quá trình…………………………………...
-Trứng được thụ tinh gọi là …………………………………….
Câu 2: Nên làm gì để phòng bệnh viêm não ?
………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 3: Muốn phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ, các em cần phải làm gì?
………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

KHOA HỌC


ĐÁP ÁN PHẦN I ( 3đ)

Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6

a
c
c
a
c
c


ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1( 2đ) : Thứ tự cần điền là : trứng, tinh trùng, thụ tinh, hợp tử .
Câu 2( 2,5 đ): Để phòng bệnh viêm não, ta nên giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh; không để ao tù, nước đọng; diệt muỗi, diệt bọ gậy. Cần có thói quen ngủ màn. Cần đi tiêm phòng bệnh viêm não theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ.
Câu 3( 2,5đ) Muốn phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ, em cần phải học về Luật giao thông đường bộ, đi sát lề bên phải và có đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, không chơi dưới lòng đường .