Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pdf
SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO  
ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KÌ II  
Naêm hoïc:2008-2009  
-----------------  
BÌNH DÖÔNG  
---------***---------  
-
Moân: TOAÙN 9  
Ngaøy kieåm tra: 06/05/2009  
Thôøi gian: 90 phuùt  
(Khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà )  
I. LYÙ THUYEÁT: (2 ñieåm)  
Thí sinh choïn caâu 1 hoaëc caâu 2 ñeå laøm :  
Caâu 1: Phaùt bieåu vaø chöùng minh ñònh lyù: “ Goùc coù ñænh beân trong ñöôøng troøn”.  
2
Caâu 2: Xaùc ñònh haøm soá y = ax bieát ñoà thò haøm soá ñi qua ñieåm M(1;2). Veõ ñoà thò haøm  
soá tìm ñöôïc .  
II. BAØI TAÄP : ( 8 ñieåm )  
Baøi 1: ( 2 ñieåm)  
Cho phöông trình baäc hai aån soá x vôùi m laø tham soá  
2
x – 2mx + 2m – 1 = 0  
a) Giaûi phöông trình khi m = 2 .  
b) Chöùng toû raèng vôùi moïi giaù trò cuûa m phöông trình luoân coù nghieäm  
c) Tìm m ñeå phöông trình luoân coù 2 nghieäm traùi daáu .  
Baøi 2: ( 2.5 ñieåm)  
Giaûi baøi toaùn baèng caùch laäp phöông trình:  
Khoaûng caùch cuûa hai beán soâng A vaø B laø 30km. Moät ca noâ ñi töø A ñeán B,  
nghæ 40 phuùt, roài trôû veà beán A. thôøi gian töø luùc ñi ñeán luùc trôû veà ñeán Alaø 6 giôø.  
Tính vaän toác cuûa ca noâ khi nöôùc yeân laëng , bieát vaän toác cuûa doøng nöôùc laø 3 km/h.  
Baøi 3: (3.5 ñieåm):  
Cho töù giaùc ABCD noäi tieáp nöõa ñöôøng troøn ñöôøng kính AD, AC vaø BD  
caét nhau taïi E. Keû EF vuoâng goùc vôùi AD .  
a) Chöùng minh caùc töù giaùc ABEF, DCEF noäi tieáp .  
b) Chöùng minh CA laø tia phaân giaùc cuûa goùc BCF .  
c) Tính dieän tích hình giôùi haïn caùc ñöôøng thaúng AD, AB, cung BD cuûa nöõa  

0
ñöôøng troøn . Bieát AD = 8cm, BAD = 60  
.
-
--HEÁT---  
Có thể download miễn phí file .pdf bên dưới

Kiểm tra toán 9 Học kì 2 Bình Dương

Đăng ngày 5/8/2009 3:39:32 PM | Thể loại: HSG Toán 9 | Lần tải: 26 | Lần xem: 1 | Page: 0 | FileSize: 0.04 M | File type: pdf
1 lần xem

đề thi Kiểm tra toán 9 Học kì 2 Bình Dương, HSG Toán 9. . tailieuhoctap trân trọng giới thiệu đến các bạn thư viện Kiểm tra toán 9 Học kì 2 Bình Dương .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , Tài liệu Kiểm tra toán 9 Học kì 2 Bình Dương thuộc chuyên mục HSG Toán 9 được chia sẽ bởi bạn H� Lê Đức tới học sinh, sinh viên, giáo viên nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này đã chia sẽ vào chủ đề HSG Toán 9 , có tổng cộng 0 trang, thuộc file .pdf, cùng mục còn có Đề thi Toán học Toán học 9 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập

http://tailieuhoctap.com/dethihsgtoan9/kiem-tra-toan-9-hoc-ki-2-binh-duong.hk7buq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi HSG Toán 9