KT 1 tiết hóa 9 số 2

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Hä tªn: ........................................................

Líp:

KiÓm tra 1 tiÕt

M«n: Hãa häc 9

 

 

 

 

I. PhÇn tr¾c nghiÖm: (3 ®iÓm)

* Dïng bót ch× t« ®Ëm vµo « trßn ®øng tr­íc ®¸p ¸n ®óng trong c¸c c©u sau.

C©u1: C¸c chÊt nµo sau ®©y lµ baz¬:

A) HCl; H2SO4, HNO3; KOH

B) NaOH; BaO; KOH; Ca(OH)2

C) KOH, Cu(OH)2; Ca(OH)2

D) Ba(OH)2; MgCl2; Al(OH)3

C©u2: C¸c chÊt nµo sau ®©y tan trong n­íc:

A) HBr; H2SiO3; K2CO3

B) CuCl2; H2SO4; AgNO3

C) PbSO4; NaOH; K2SO3

D) S; NaNO3; KCl

C©u3: §Ó ph©n biÖt dd Na2SO4vµ Na2CO3 ta cã thÓ dïng thuèc thö nµo sau ®©y?

A) KhÝ CO2

B) Dung dÞch BaCl2

C) Dung dÞch Pb(NO3)2

D) Dung dÞch HCl

C©u 4: CÆp chÊt nµo sau ®©y x¶y ra ph¶n øng ho¸ häc:

A) Ca(OH)2 vµ K2CO3

B) CuCl2 vµ Na2SO4

C) BaCO3 vµ Cu(OH)2

D) HCl vµ BaSO4

C©u 5: Axit H2SO4 lo·ng ph¶n øng ®­îc víi tÊt c¶ c¸c chÊt nµo sau ®©y:

A) Na; P2O5, Mg(OH)2, CaSO3

B) Ag; CuO, KOH, Na2CO3

C) Mg, PbCl2, Al(OH)3; CuO

D) Al, Fe3O4, Cu(OH)2; K2SO4

C©u 6: §Ó nhËn biÕt c¸c chÊt r¾n: BaCl2; Na2SO4; Ba(OH)2; NaOH cÇn Ýt nhÊt mÊy ho¸ chÊt:

A) 4

B) 1

C) 2

D) 3

II. PhÇn tù luËn: (7 ®iÓm)

Bµi 1: Nªu hiÖn t­îng x¶y ra trong c¸c tr­êng hîp sau: (ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng nÕu cã).

a) Cho ®inh s¾t vµo dung dÞch ®ång (II) sunfat.

b) Cho dung dÞch BaCl2 vµo dung dÞch H2SO4 lo·ng.

c) Cho vµi giät phenolphtalein vµo dung dÞch NaOH sau ®ã thªm dung dÞch axit HCl d­.

Bµi 2: ViÕt ph­¬ng tr×nh thùc hiÖn chuyÓn ®æi ho¸ häc sau

Fe FeO FeCl2 Fe(NO3)2 Fe(OH)2 FeO Fe

Bµi 3: Hßa tan hoµn toµn 8g hçn hîp gåm s¾t vµ magie b»ng 200ml dung dÞch HCl võa ®ñ th× thu ®­îc 4,48 lit khÝ hi®ro (®o ë ®ktc).

a)     ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh hãa häc cña c¸c ph¶n øng x¶y ra.

b)    TÝnh sè gam mçi kim lo¹i trong hçn hîp ban ®Çu.

c)     X¸c ®Þnh nång ®é mol cña dung dÞch axit HCl ®· dïng.

Bµi lµm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 11/4/2009 5:45:56 AM | Thể loại: Hóa học 9 | Lần tải: 131 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi KT 1 tiết hóa 9 số 2, Hóa học 9. . tailieuhoctap chia sẽ đến đọc giả đề thi KT 1 tiết hóa 9 số 2 .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , Tài liệu KT 1 tiết hóa 9 số 2 trong chủ đề Hóa học 9 được chia sẽ bởi bạn Điềm Phùng Mạnh đến học sinh, sinh viên, giáo viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã giới thiệu vào chuyên mục Hóa học 9 , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Hóa học Hóa học 9 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem Họ tên: , bên cạnh đó Lớp: Kiểm tra 1 tiết Môn: Hóa học 9   I, bên cạnh đó Phần trắc nghiệm: (3 điểm) * Dùng bút chì tô đậm vào ô tròn đứng trước đáp án đúng trong những câu sau, ngoài ra Câu1: Các chất nào sau đây là bazơ: ( A) HCl; H2SO4, HNO3; KOH ( B) NaOH; BaO; KOH; Ca(OH)2  ( C) KOH, Cu(OH)2; Ca(OH)2 ( D) Ba(OH)2; MgCl2; Al(OH)3  Câu2: Các chất nào sau đây tan trong nước: ( A) HBr; H2SiO3; K2CO3 (

https://tailieuhoctap.com/dethihoahoc9/kt-1-tiet-hoa-9-so-2.le5zuq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


Họ tên: ........................................................
Lớp:
Kiểm tra 1 tiết
Môn: Hóa học 9

I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm)
* Dùng bút chì tô đậm vào ô tròn đứng trước đáp án đúng trong các câu sau.
Câu1: Các chất nào sau đây là bazơ:
( A) HCl; H2SO4, HNO3; KOH
( B) NaOH; BaO; KOH; Ca(OH)2

( C) KOH, Cu(OH)2; Ca(OH)2
( D) Ba(OH)2; MgCl2; Al(OH)3

Câu2: Các chất nào sau đây tan trong nước:
( A) HBr; H2SiO3; K2CO3
( B) CuCl2; H2SO4; AgNO3

( C) PbSO4; NaOH; K2SO3
( D) S; NaNO3; KCl

Câu3: Để phân biệt dd Na2SO4và Na2CO3 ta có thể dùng thuốc thử nào sau đây?
( A) Khí CO2
( B) Dung dịch BaCl2

( C) Dung dịch Pb(NO3)2
( D) Dung dịch HCl

Câu 4: Cặp chất nào sau đây xảy ra phản ứng hoá học:
( A) Ca(OH)2 và K2CO3
( B) CuCl2 và Na2SO4

( C) BaCO3 và Cu(OH)2
( D) HCl và BaSO4

Câu 5: Axit H2SO4 loãng phản ứng được với tất cả các chất nào sau đây:
( A) Na; P2O5, Mg(OH)2, CaSO3
( B) Ag; CuO, KOH, Na2CO3

( C) Mg, PbCl2, Al(OH)3; CuO
( D) Al, Fe3O4, Cu(OH)2; K2SO4

Câu 6: Để nhận biết các chất rắn: BaCl2; Na2SO4; Ba(OH)2; NaOH cần ít nhất mấy hoá chất:
( A) 4
( B) 1
( C) 2
( D) 3

II. Phần tự luận: (7 điểm)
Bài 1: Nêu hiện tượng xảy ra trong các trường hợp sau: (Viết các phương trình phản ứng nếu có).
a) Cho đinh sắt vào dung dịch đồng (II) sunfat.
b) Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch H2SO4 loãng.
c) Cho vài giọt phenolphtalein vào dung dịch NaOH sau đó thêm dung dịch axit HCl dư.
Bài 2: Viết phương trình thực hiện chuyển đổi hoá học sau
Fe FeO FeCl2 Fe(NO3)2 Fe(OH)2 FeO Fe
Bài 3: Hòa tan hoàn toàn 8g hỗn hợp gồm sắt và magie bằng 200ml dung dịch HCl vừa đủ thì thu được 4,48 lit khí hiđro (đo ở đktc).
Viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
Tính số gam mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
Xác định nồng độ mol của dung dịch axit HCl đã dùng.
Bài làm