Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pdf
[
ĐỀ THI HSG HOÁ 9 NAM ĐỊNH 2017-2018]  
Câu 1: (3,5 đim)  
. Nguyên tX là mt phi kim. Hp cht khí ca X vi hidro là M (có công thc H8-  
X); oxit cao nht ca X là N (có công thc X O ). T khối hơi của N so vi M là  
1
a
2
a
5
,0137.  
a. Tìm X.  
b. Hp kim ca nguyên tA có nhiu ng dụng trong đời sống. Đơn chất A, X và hp  
cht ca chúng tham gia vào các phn ứng theo sơ đồ sau:  
(
(
(
(
1)  
2)  
3)  
4)  
A + X E  
A + B → C + H2  
E + A → C  
(5)  
(6)  
(7)  
A + O  F  
F + B → C + E + H O  
C + X → E  
2
2
F + H  A + H O  
2
2
Xác định các cht A, B, C, D, E, F và viết phương trình hoá học ca các phn ng xy  
ra.  
2
. Cho các hoá cht: KClO , nước, qung pirit (FeS ) và các điều kin phn ứng có đủ.  
3 2  
Có thể điều chế được nhng cht khí nào tnhng hoá chất đã cho? Viết phương trình  
hoá hc ca các phn ng.  
Hướng dn  
1
.
2
X 16a  
a = (17)  
a 7  
a. Dcó  
5,0137 X 6,973a 13,309   
Cl  
X 35,5  
X 8a  
b.  
Hp kim là hn hp các kim loi, trong cuc sng hay gp nhiu hp kim ca Fe.  
(
(
(
1)  
2)  
3)  
2Fe + 3Cl  2FeCl3  
2
Fe + 2HCl → FeCl + H2  
2
2FeCl + Fe → 3FeCl2  
3
o
t
(
4)  
Fe O + 4H 3Fe + 4H O  
3
4
2
2
(
(
(
5)  
6)  
7)  
3Fe + 2O  Fe O  
2 3 4  
Fe O + 8HCl → FeCl + 2FeCl + 4H O  
3
4
2
3
2
FeCl + 0,5Cl  FeCl  
2
2
3
2
.
o
t
KClO3 KCl + 1,5O2  
dpdd  
H O  H + O2  
2
2
o
t
FeS + 11O2 2Fe O + 8SO  
2 2 3 2  
4
V O  
2
5
SO + 0,5O2 SO3  
2
o
t
Câu 2: (2,0 đim)  
. Hình vẽ dưới đây là cách lắp đặt dng cthí nghiệm, điều chế oxi trong phòng thí  
nghim.  
1
[
Thầy Đỗ Kiên 0948.20.6996]  
Page 1  
[
ĐỀ THI HSG HOÁ 9 NAM ĐỊNH 2017-2018]  
a. Trong quá trình tiến hành thí nghiệm, để hn chế ống nghim bnt vthì cn phi  
làm gì? Hãy gii thích cách làm đó.  
b. Hãy gii thích vai trò ca miếng bông.  
2
. Nêu hiện tưng và viết phương trình hoá học ca phn ng xy ra trong thí nghim  
sau:  
a. Sc t t khí CO đến dư vào dung dịch bari hidroxit.  
2
b. Cho ttdung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaOH loãng có cha một lượng nhỏ  
phenolphtalein.  
Hướng dn  
1
.
a. Để hn chế ống nghim nt vthì trước tiên ta làm nóng đều bmt ng nghim  
một lúc, sau đó mới cố định đèn cồn. Điều đó tránh ống nghim giãn ndo chênh lch  
nhiệt độ có thgây vỡ ống nghim.  
b. Miếng bông đặt  đầu ng nghim nhm tránh KMnO thoát ra ngoài môi trường.  
4
2
.
a.  
Lúc đầu:  
CO + Ba(OH)  BaCO ↓ + H O  
2 2 3 2  
Khi sc khí CO vào dung dch Ba(OH) ta thy xut hin kết ta trng làm vẩn đục  
2
2
dung dch.  
Sau đó:  
CO + BaCO + H O → Ba(HCO )  
2 3 2 3 2  
Kết tủa tăng dần đến ti đa, sau đó sục tiếp CO đến dư thì ta thấy dung dch dn trong  
2
sut trli cho kết ta bị hoà tan đến hết.  
b.  
Phenolphatalein nhvào dung dch NaOH schuyn màu hng.  
HCl + NaOH  NaCl + H O  
2
HCl strung hoà NaOH nên phenolphatalein sdn mt màu hng.  
Câu 3: (3,5 đim)  
1
. A là nguyên tkim loi có trong thành phn chính ca muối ăn và X, Y, Z, T là các  
hp cht của A. Trong đó X tác dụng vi cacbon ddioxxit to thành Y; X tác dng vi  
Y to thành Z. Nung Y nhiệt độ cao thu được cacbon dioxit. Cacbon dioxit tác dng  
vi Z thành Y; Y tác dng với T thu đưc cacbon dioxit. Xác đnh X, Y, Z, T và viết  
phương trình hoá học ca các phn ng xy ra.  
[
Thầy Đỗ Kiên 0948.20.6996]  
Page 2  
[
ĐỀ THI HSG HOÁ 9 NAM ĐỊNH 2017-2018]  
2
. Hoà tan 19,2 gam kim loi Cu bng 40 ml dung dch H SO 98% (D = 1,84g/ml),  
2
4
sau phn ứng thu được dung dch A. Cho t từ đến hết 536 ml dung dch Ba(OH) 1M  
2
vào dung dch A, sau phn ứng thu đưc m gam kết ta. Tìm giá trca m.  
Hướng dn  
1
.
o
X : NaOH  
t
Y CO nên Y là: NaHCO3  
2
Z : Na CO  T : NaHSO  
2
3
4
2
NaOH + CO  Na CO + H O  
2 2 3 2  
NaOH + NaHCO  Na CO + H O  
3
2
3
2
NaHCO + NaHSO  Na SO + CO + H O  
3
4
2
4
2
2
Cu : 0,3  
2
.
H SO : 0,736  
2
4
To SO2:  
Cu + 2H SO  CuSO + SO  + 2H O  
2
4
4
2
2
0
,3→ 0,6  
Dư:  
0,136  
H SO : 0,136  
BaSO : 0,436  
Ba(OH)  
2
4
2
4
ddA  
    
:130,988g  
0
,536  
CuSO : 0,3  
Cu(OH) : 0,3  
4
2
To H S:  
4Cu + 5H SO  4CuSO + H S + 4H O  
2
2
4
4
2
2
0
,3→ 0,375  
Dư:  
0,361  
H SO : 0,361  
BaSO : 0,536  
Ba(OH)  
2
4
2
4
ddA  
    
:142,038g  
0
,536  
CuSO : 0,3  
Cu(OH) : 0,175  
4
2
Vy m nm trong khong (130,988; 142,038).  
Câu 4: (4,0 đim)  
1
. Nung 25,28 gam hn hp gm FeCO và Fe O trong không khí ti phn ng hoàn  
3 x y  
toàn, thu được khí A và 22,4 gam Fe O duy nht. Cho khí A hp th hoàn toàn vào  
2
3
4
00 ml dung dch Ba(OH) 0,15M thu được 7,88 gam kết ta. Tìm công thc phân tử  
2
ca Fe O .  
x
y
2
. Chia 156,8 gam hn hp X gm FeO, Fe O , Fe O thành hai phn bng nhau. Cho  
3 4 2 3  
phn 1 tác dng hết vi dung dịch HCl dư đưc 155,4 gam mui khan. Phn 2 tác  
dng vừa đủ vi dung dch Y là hn hp gm HCl và H SO loãng thu được 167,9  
2
4
gam mui khan.  
a. Viết phương trình hoá học ca các phn ng.  
b. Tính smol ca HCl trong dung dch Y.  
Hướng dn  
Ba(OH)  
2
FeCO : x  
o
 CO   BaCO : 0,04  
3
t
2
3
0
,06  
1
.
  
Fe O : y  
Fe O : 0,14  
2
3
2
5,28g  
Khi CO tác dng vi Ba(OH) thu được kết tủa chưa tối đa thì có 2TH  
2
2
TH : kết tủa chưa bị hoà tan  
1
CO + Ba(OH)  BaCO + H O  
2
2
3
2
0
,04  
←0,04  
[
Thầy Đỗ Kiên 0948.20.6996]  
Page 3  
[
ĐỀ THI HSG HOÁ 9 NAM ĐỊNH 2017-2018]  
TH : kết ta b hoà tan mt phn  
2
CO + Ba(OH)  BaCO + H O  
2
2
3
2
0
,06 ←0,06→  
0,06  
CO + BaCO + H O → Ba(HCO )  
2
3
2
3 2  
0
,02 0,02  
Dư:  
0,04  
Suy ra: nCO = (0,04; 0,08)  
2
1
16x (112 16n)y 25,28  
BTNT.Fe  
0,04;0,12;0,45  
3,75 (ktm)  
hpt   x 2y 2.0,14   (x;y;ny)   
n   
0
,08;0,1;0,3  
3  Fe O3  
2
0,04  
BTNT.C  
x   
0
,08  
Vy oxit st là: Fe O .  
2
3
2
.
Vì Fe O = FeO + Fe O  coi hn hp ch  FeO và Fe O  
3
4
2
3
2
3
1
156,8  
2
27x 325y 155,4  
FeO : x  
x 0,2  
72x 160y  
nHCl 2(0,2 2.0,4) 2,8mol  
y 0,4  
2,8 a 2b  
Fe O : y  
2
3
nHCl  nHCl  2.nH SO  
HCl : a  
(1)  
(1)  
2
4 (2)  
167,9g  
  m(Muoái)  mFe mCl  mSO 167,9  56.1 35,5a  96b  
4
H SO : b  
2
4
a 1,8  
b 0,5  
Vy mol HCl trong Y là 1,8 mol.  
Câu 5: (3,25 điểm)  
1
. Nêu hiện tượng trong các thí nghim sau, gii thích và viết phương trình hoá học  
ca các phn ng xy ra (nếu có).  
a. Đưa bình đựng hn hp khí metan và clo ra ánh sáng, sau mt thời gian cho nước  
vào bình lc nhri cho vào mt mu giy quì tím.  
b. Xăng có thành phần chính là hn hp các hidrocacbon no, chyếu là các cht có  
tính cht hoá học tương tự metan. Đphát hiện nước có lẫn trong xăng có thdùng  
CuSO khan.  
4
c. Cho dung dịch nưc brom loãng vào benzen và khuấy đều.  
2
. Tnguyên liu là canxi cacbua, các chất vô cơ và điều kin phn ứng có đ, viết  
phương trình hoá học điều chế etan và 1,2- đibrom etan.  
. Khí gas dùng trong sinh hot có thành phn phần trăm về khi lượng các chất như  
3
sau: butan 99,4%; còn lại là propan. Khi đốt cháy 1 mol mi cht trên gii phóng ra  
một lượng nhit là 3600 kJ và 2654 kJ. Tính khối lượng gas cần dùng để đun sôi 1 lít  
0
0
0
nước (D = 1g/ml) t 25 C lên 100 C. Biết để nâng nhiệt độ ca 1 gam nước lên 1 cn  
,16J.  
Hướng dn  
4
1
2
.
.
[
Thầy Đỗ Kiên 0948.20.6996]  
Page 4  
[
ĐỀ THI HSG HOÁ 9 NAM ĐỊNH 2017-2018]  
CaC + 2H O → Ca(OH) + CHCH  
2
2
2
o
Ni,t  
CHCH + 2H2  CH -CH (etan)  
3
3
o
Pd,t  
CHCH + H2  CH =CH  
2
2
CH =CH + ddBr  CH (Br)-CH (Br)  
2
2
2
2
2
Chú ý: nếu brom hoá etan thì thu được hn hp 1,1 đibrometan và 1,2 ddibrometan.  
3
.
m 1000g  
o
o
Q 4,16.1000.75  
H O  
2
t  100  25  
3
12 kJ  
o
75  
C H  
4 10  
%m = 99,4%  
C H : a  
4 10  
  58a 0,994(58a 44b)  
Mol  
C H : b  
3
8
3600a 2654b 312  
a 0,08616  
b 0,000686  
mGas 5,027g  
Vy khối lượng Gas cn dùng là: 5,027g.  
Câu 6: (3,75 điểm)  
1
. Đốt cháy hoàn toàn hn hp 2 hidrocacbon X và Y có công thc chung là C H  
n 2n+2  
(
n  1) ri dn sn phm cháy lần lượt qua bình 1 đựng H SO đặc, bình 2 chứa nước  
2 4  
vôi trong dư thấy lượng bình 1 tăng 2,52 gam, khối lượng dung dch bình 2 gim 5,6  
gam. Xác định công thc phn tca X và Y nếu biết tlkhối lưng mX : mY =  
1
:3,625 và smol mi chất đều vượt quá 0,015 mol.  
Hướng dn  
Khi đốt cháy: nAnkan = nH O  nCO .  
2
2
Bình 1 hp th H O nên mH O = 2,52g → nH O = 0,14  
2
2
2
Bình 2 hp th CO nên mCO = mCaCO  m  
 nCO = 0,1  
2
2
2
3
1
00nCO 44nCO  
2
2
nH O  nCO2  
nCO2  
n(X,Y)  
CH  
2
4
n(X,Y) =  
 Soá C   
2,5 X  
0,04  
C H  
6
2
a b 0,04  
CH : a  
4
CH : 0,02  
   
a bn 0,1  
  
4
Ta có C H : a  
  
  
2
6
2
a bn 0,1  
C H : 0,02  
  
4
10  
C H  
: b  
n
2n2  
16a.3,625 (14n 2)b  
30a.3,625 (14n 2)b  
Vy công thc phân t ca X, Y là: CH và C H .  
4
4
10  
[
Thầy Đỗ Kiên 0948.20.6996]  
Page 5  
[
ĐỀ THI HSG HOÁ 9 NAM ĐỊNH 2017-2018]  
2
. Phn ng crackinh là phn ng bgãy phân thidrocacbon bng nhit hoc nhit  
cùng vi xúc tác. Crackinh m gam butan thu được hn hp khí A tcác phn ng theo  
sơ đồ sau:  
crackinh  
C H  C H (X) + CH  
4 10 3 6 4  
(
(
1)  
2)  
crackinh  
C H  C H + C H (Y)  
4
10  
2
4
2
6
Trong đó X có tính chất hoá học tương tự etilen, Y có tính cht hoá học tương tự  
metan.  
Dn toàn bkhí A vào dung dịch brom dư thấy có 36 gam brom tham gia phn ng và  
thu được hn hợp khí B. Đốt cháy hoàn toàn hn hợp B thu được 11,76 lít CO (đktc)  
2
và 14,49 gam H O.  
2
a. Tìm giá trca m.  
b. Tính hiu sut ca phn ng crackinh.  
Hướng dn  
crackinh  
C H  C H (X) + CH  
4 10 3 6 4  
(
(
1)  
2)  
crackinh  
C H  C H + C H (Y)  
4
10  
2
4
2
6
C H ;C H : nBr  0,225  
2
4
3
6
2
o
t
C H  
4 10 dö  
C H    
O  
2
  CO  H O  
CH ;C H  
6
m(g)  
4
2
0,525 0,805  
n(C H , CH , C H ) =nH O  nCO  
4
10  
4
2
6
0
,28  
n(CH  C H ) : 0,225  nC H  
: 0,225  
n(CH C H )n(C H C H )  
4
2
6
4
10 pöù  
4
2
6
2
4
3 6  
  
nC H : 0,055  
10 dö  
4
m 16,24g  
H% 80,36%  
nC H  
0,28   
4
10 b.ñaàu  
Vy m = 16,24 gam và hiu sut cracking là: 80,36%.  
[
Thầy Đỗ Kiên 0948.20.6996]  
Page 6  
[
ĐỀ THI HSG HOÁ 9 NAM ĐỊNH 2017-2018]  
[
Thầy Đỗ Kiên 0948.20.6996]  
Page 7  
Có thể download miễn phí file .pdf bên dưới

Đề thi HSG Nam Định 2018

Đăng ngày 3/23/2018 3:03:36 AM | Thể loại: Hóa học 9 | Lần tải: 125 | Lần xem: 1 | Page: 7 | FileSize: 0.30 M | File type: pdf
1 lần xem

đề thi Đề thi HSG Nam Định 2018, Hóa học 9. .

http://tailieuhoctap.com/dethihoahoc9/de-thi-hsg-nam-dinh-2018.xepz0q.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Hóa học 9