Đề Hóa thi thử vào lớp 10(lần 1)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Phßng Gi¸o dôc&§µo t¹o

ViÖt Yªn

§Ò thi thö vµo líp 10 thp N¨m häc 2011 - 2012

M«n: Ho¸ häc

Thêi gian lµm bµi: 60 phót

 

C©u I: (2 ®iÓm)

1) Nguyªn tö cña nguyªn tè A cã ®iÖn tÝch h¹t nh©n 11+, cã 3 líp e, vµ cã 1e ë líp ngoµi cïng. H·y cho biÕt:      

     a) VÞ trÝ cña nguyªn tè A trong b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn.

       b) So s¸nh kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña nguyªn tè A so víi c¸c nguyªn tè l©n cËn.

C©u II: (3 ®iÓm)

1-ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ho¸ häc ®Ó thùc hiÖn s¬ ®å chuyÓn ho¸ sau (ghi ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn ph¶n øng nÕu cã):

  Al Al2O3 AlCl3 Al(OH)3 Al2O3    Al

 

           

              NaAlO2

2- Cho c¸c chÊt: C2H4; Br2; C2H2; C2H5OH; Zn; CH3COOH cã bao nhiªu cÆp chÊt t¸c dông víi nhau tõng ®«i mét. ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ho¸ häc .

C©u III: (2.5 ®iÓm)

1- Cã 6 lä chøa c¸c dung dÞch kh«ng mµu KCl, KOH, HCl, Ba(OH)2, H2SO4, MgSO4 .Kh«ng dïng thªm thuèc thö nµo kh¸c,h·y nhËn biÕt c¸c dung dÞch ®ã bµng ph­¬ng h¸p ho¸ häc. 

2- Cho hai nguyªn tè X vµ Y thuéc hai chu kú liªn tiÕp vµ ë hai nhãm liªn tiÕp, cã tæng sè ®iÖn tÝch h¹t nh©n lµ 19, X vµ Y cã thÓ t¹o nªn hîp chÊt

a- X vµ  Y lµ  nguyªn tè nµo?

b- Cho biÕt cÊu t¹o vµ dù ®o¸n tÝnh chÊt cña X vµ Y

C©u IV: (2,5 ®iÓm)

§èt ch¸y hoµn toµn12g mét hîp chÊt h÷u c¬ A t¹o ra 8,96 lÝt khÝ CO2(§KTC) vµ 7,2g H2O.

a) X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö vµ c«ng thøc cÊu t¹o cña A. BiÕt A tan trong n­íc vµ t¸c dông víi Na2CO3. TØ khèi h¬i cña A so víi khÝ hi®ro  lµ 30.

b) Cho 120g dung dÞch A 10% t¸c dông víi CaCO3 võa ®ñ. TÝnh nång ®é % cña dung dÞch sau ph¶n øng.                            ( Cho C = 12; O = 16; H = 1; Ca = 40)

Chó ý: Häc sinh ®­îc sö dông m¸y tÝnh vµ b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc.

 

 

 

 

 

 


 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 6/23/2011 9:01:18 PM | Thể loại: Hóa học 9 | Lần tải: 9 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
1 lần xem

đề thi Đề Hóa thi thử vào lớp 10(lần 1), Hóa học 9. . tailieuhoctap.com giới thiệu tới cộng đồng thư viện Đề Hóa thi thử vào lớp 10(lần 1) .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Thư viện Đề Hóa thi thử vào lớp 10(lần 1) thuộc danh mục Hóa học 9 được chia sẽ bởi bạn Hảo Nguyễn Thị tới bạn đọc nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được chia sẽ vào thể loại Hóa học 9 , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Hóa học Hóa học 9 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu Phòng Giáo dục&Đào tạo Việt Yên Đề thi thử vào lớp 10 thp Năm học 2011 - 2012 Môn: Hoá học Thời gian làm bài: 60 phút   Câu I: (2 điểm) 1) Nguyên tử của nguyên tố A có điện tích hạt nhân 11+, có 3 lớp e, và có 1e ở lớp ngoài cùng, cho biết thêm Hãy cho biết: a) Vị trí của nguyên tố A trong bảng hệ thống tuần hoàn, ngoài ra b) So sánh khả năng hoạt động của nguyên tố A so với những nguyên tố

https://tailieuhoctap.com/dethihoahoc9/de-hoa-thi-thu-vao-lop-10-lan-1.gdn4wq.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


Phòng Giáo dục&Đào tạo
Việt Yên
Đề thi thử vào lớp 10 thp Năm học 2011 - 2012
Môn: Hoá học
Thời gian làm bài: 60 phút


Câu I: (2 điểm)
1) Nguyên tử của nguyên tố A có điện tích hạt nhân 11+, có 3 lớp e, và có 1e ở lớp ngoài cùng. Hãy cho biết:
a) Vị trí của nguyên tố A trong bảng hệ thống tuần hoàn.
b) So sánh khả năng hoạt động của nguyên tố A so với các nguyên tố lân cận.
Câu II: (3 điểm)
1-Viết các phơng trình hoá học để thực hiện sơ đồ chuyển hoá sau (ghi đủ các điều kiện phản ứng nếu có):
Al Al2O3 AlCl3 Al(OH)3  Al2O3  Al


NaAlO2
2- Cho các chất: C2H4; Br2; C2H2; C2H5OH; Zn; CH3COOH có bao nhiêu cặp chất tác dụng với nhau từng đôi một. Viết các phơng trình hoá học .
Câu III: (2.5 điểm)
1- Có 6 lọ chứa các dung dịch không màu KCl, KOH, HCl, Ba(OH)2, H2SO4, MgSO4 .Không dùng thêm thuốc thử nào khác,hãy nhận biết các dung dịch đó bàng phơng háp hoá học.
2- Cho hai nguyên tố X và Y thuộc hai chu kỳ liên tiếp và ở hai nhóm liên tiếp, có tổng số điện tích hạt nhân là 19, X và Y có thể tạo nên hợp chất
a- X và Y là nguyên tố nào?
b- Cho biết cấu tạo và dự đoán tính chất của X và Y
Câu IV: (2,5 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn12g một hợp chất hữu cơ A tạo ra 8,96 lít khí CO2(ĐKTC) và 7,2g H2O.
a) Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A. Biết A tan trong nớc và tác dụng với Na2CO3. Tỉ khối hơi của A so với khí hiđro là 30.
b) Cho 120g dung dịch A 10% tác dụng với CaCO3 vừa đủ. Tính nồng độ % của dung dịch sau phản ứng. ( Cho C = 12; O = 16; H = 1; Ca = 40)
Chú ý: Học sinh đợc sử dụng máy tính và bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học.