Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KÌ I NAÊM HOÏC 2006 – 2007

MOÂN: HOAÙ HOÏC 8

Thôøi gian 45 phuùt (khoâng keå giao ñeà)

…………………

PHAÀN I: Traéc nghieäm (3ñieåm)

Haõy choïn phöông aùn maø em cho laø ñuùng hoaëc ñuùng nhaát vaø ghi laïi trong baøi laøm cuûa em.

Caâu 1: Khi X coù tæ khoái so vôùi khoâng khí gaàn baèng 2,206. X laø khí naøo trong caùc khí sau:

            A/ CO2                      B/ SO2

            C/ NH3                      D/ N2

Caâu 2: Hoaù trò cuûa caùc nguyeân toá Ba, Fe, Zn, Si töông öùng laø II, III, II, IV. Nhoùm caùc coâng thöùc ñeàu vieát ñuùng laø:

A/ BaO, Fe2­O3, ZnO, Si2O                       B/ Ba2O, FeO, ZnO, SiO2

C/ BaO, Fe2O3, ZnO, SiO2                       D/ BaO, FeO, ZnO, SiO

Caâu 3: Daõy caùc khí naëng hôn khoâng khí laø:

A/ H2, N2, CO2                     B/ Cl2, SO2, H2S

C/ CH4, NO2, C6H6              D/ O2, NH3, CO2

Caâu 4: Coù caùc hieän töôïng sau ñaây:

1/ Ñieän phaân nöôùc thu ñöôïc khí oxi vaø khí hiñroâ

2/ Coàn chaùy taïo thaønh khí cacbonic vaø nöôùc

3/ Laøm bay hôi nöôùc bieån thu ñöôïc muoái aên

4/ Nung ñaù voâi (CaCO3) thu ñöôïc voâi soáng (CaO) vaø khí cacbonic

5/ Nöôùc bò ñoùng baêng ôû 2 cöïc traùi ñaát

6/ Ñoát hoãn hôïp boät magieâ vaø löu huyønh taïo thaønh magieâ sunfua

    Nhoùm chæ goàm caùc hieän töôïng hoaù hoïc laø:

    A/ 1, 2, 4, 6                       B/ 4, 2, 5, 6

    C/ 1, 2, 3, 5                       D/ 6, 2, 3, 1

Caâu 5: Nhoùm chæ goàm caùc hôïp chaát laø:

            A/ Nöôùc, magieâ, coàn                        B/ Ñaù voâi, khí cacboânic, oâxi

            C/ Caùcboânic, magieâ, coàn                  D/ Magieâ sunfua, hiñroâ, coàn

Caâu 6: Nhoùm chæ goám caùc ñôn chaát phi kim:

            A/ OÂxi, magieâ, hiñroâ                        B/ Coàn, nöôùc, voâi soáng

            C/ Caùcboânic, magieâ, coàn                  D/ Löu huyønh, hiñroâ, oâxi

Phaàn II: Töï luaän (7ñ)

Caâu 5 (2ñ) : Laäp PTHH cuûa caùc sô ñoà phaûn öùng sau:

            A/ Al  + Pb(NO3)2   Al(NO3)3 + Pb


            B/ Ba  + O2              BaO

            C/ NaHCO3   Na2CO3 + CO2 + H2O

            D/ H3PO4  + Ba(OH)2  Ba3(PO4)2  + H2O

Caâu 6: (2ñ): Moät hôïp chaát khí coù thaønh phaàn veà khoái löôïng: 75%C vaø 25%H, tæ khoái cuûa hôïp chaát so vôùi khí hiñroâ laø 8. Haõy xaùc ñònh coâng thöùc hoaù hoïc cuûa hôïp chaát treân.

Caâu 7 (3ñ): Cho 1,2g magieâ taùc duïng vôùi axit clohiñric theo sô ñoà phaûn öùng sau:

             Mg   +  HCl    MgCl2  + H2 

           a) Tính theå tích hiñroâ thu ñöôïc ôû ñktc

           b) Tính khoái löôïng magieâ clorua MgCl2 taïo thaønh theo 2 caùch.

                Cho Mg = 24; H = 1; Cl = 35,5; C = 12; S = 32 ; O = 16 ; N = 14 )

ÑAÙP AÙN MOÂN HOAÙ 8

I/ Phaàn traéc nghieäm khaùch quan (3ñ):

Caâu 1 (1,5ñ) : Moãi yù ñuùng 0,5ñ

1. B                   2. C                3. B

Caâu 2 (1,5ñ): Moãi yù ñuùng 0,5 ñ

a)  A                 b) C                c) D

II. Phaàn töï luaän (7ñ):

Caâu 3 (2ñ): Goàm 4 phöông trình hoaù hoïc, laäp ñuùng moãi phöông trình 0,5ñ

Caâu 4 (2ñ): Goïi MA laø khoái löôïng mol hôïp chaát khí

MA = 2x8 = 16(g)

    mC = 75 . 10 / 100 = 12(g)  nC = 1mol

    mH = 25 . 16 / 100 = 4(g)   nH = 4mol

Coâng thöùc hoaù hoïc: CH4

Caâu 5 (3ñ):

    NMg = 1,2 / 24 = 0,05 mol

                Mg    +   2HCl    MgCl2   +   H2

                1mol      2mol        1mol         1mol

               0,05mol   0,1mol     0,05mol    0,05mol

a) VH2 = n x 22,4 = 0,05 x 22,4 = 1,12 (l)

b) Caùch 1: mMgCl2 = 0,05 x 95 = 4,75 (g)

    Caùch 2: AÙp duïng ñònh luaät baûo toaøn khoái löôïng :

    mMg  +  mHCl  = mMgCl2  +  mH2

    1,2    +  0,1 . 36,5 = mMgCl2  +  0,05 . 2 

mMgCl2  = 4,75 (g)

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

kiểm tra HKI 8(2008-2009)Nguyễn Trãi

Đăng ngày 1/3/2009 12:14:49 PM | Thể loại: Hóa học 8 | Lần tải: 54 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi kiểm tra HKI 8(2008-2009)Nguyễn Trãi, Hóa học 8. . tailieuhoctap.com giới thiệu đến đọc giả đề thi kiểm tra HKI 8(2008-2009)Nguyễn Trãi .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , Thư viện kiểm tra HKI 8(2008-2009)Nguyễn Trãi thuộc chủ đề Hóa học 8 được chia sẽ bởi bạn Phú Bùi Văn đến thành viên nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này được giới thiệu vào thể loại Hóa học 8 , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Hóa học Hóa học 8 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2006 – 2007 MÔN: HOÁ HỌC 8 Thời gian 45 phút (không kể giao đề) ………………… PHẦN I: Trắc nghiệm (3điểm) Hãy chọn phương án mà em cho là đúng hoặc đúng nhất và ghi lại trong bài làm của em, tiếp theo là Câu 1: Khi X có tỉ khối so với ko khí gần bằng 2,206, thêm nữa X là khí nào trong những khí sau: A/ CO2 B/ SO2 C/ NH3 D/ N2 Câu 2: Hoá trị của những nguyên tố Ba, Fe, Zn, Si tương ứng là II, III, II, IV, cho biết thêm Nhóm những công thức đều viết đúng

http://tailieuhoctap.com/dethihoahoc8/kiem-tra-hki-8-2008-2009-nguyen-trai.dr6wtq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Hóa học 8


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2006 – 2007
MÔN: HOÁ HỌC 8
Thời gian 45 phút (không kể giao đề)
…………………
PHẦN I: Trắc nghiệm (3điểm)
Hãy chọn phương án mà em cho là đúng hoặc đúng nhất và ghi lại trong bài làm của em.
Câu 1: Khi X có tỉ khối so với không khí gần bằng 2,206. X là khí nào trong các khí sau:
A/ CO2 B/ SO2
C/ NH3 D/ N2
Câu 2: Hoá trị của các nguyên tố Ba, Fe, Zn, Si tương ứng là II, III, II, IV. Nhóm các công thức đều viết đúng là:
A/ BaO, Fe2O3, ZnO, Si2O B/ Ba2O, FeO, ZnO, SiO2
C/ BaO, Fe2O3, ZnO, SiO2 D/ BaO, FeO, ZnO, SiO
Câu 3: Dãy các khí nặng hơn không khí là:
A/ H2, N2, CO2 B/ Cl2, SO2, H2S
C/ CH4, NO2, C6H6 D/ O2, NH3, CO2
Câu 4: Có các hiện tượng sau đây:
1/ Điện phân nước thu được khí oxi và khí hiđrô
2/ Cồn cháy tạo thành khí cacbonic và nước
3/ Làm bay hơi nước biển thu được muối ăn
4/ Nung đá vôi (CaCO3) thu được vôi sống (CaO) và khí cacbonic
5/ Nước bị đóng băng ở 2 cực trái đất
6/ Đốt hỗn hợp bột magiê và lưu huỳnh tạo thành magiê sunfua
Nhóm chỉ gồm các hiện tượng hoá học là:
A/ 1, 2, 4, 6 B/ 4, 2, 5, 6
C/ 1, 2, 3, 5 D/ 6, 2, 3, 1
Câu 5: Nhóm chỉ gồm các hợp chất là:
A/ Nước, magiê, cồn B/ Đá vôi, khí cacbônic, ôxi
C/ Cácbônic, magiê, cồn D/ Magiê sunfua, hiđrô, cồn
Câu 6: Nhóm chỉ gốm các đơn chất phi kim:
A/ Ôxi, magiê, hiđrô B/ Cồn, nước, vôi sống
C/ Cácbônic, magiê, cồn D/ Lưu huỳnh, hiđrô, ôxi
Phần II: Tự luận (7đ)
Câu 5 (2đ) : Lập PTHH của các sơ đồ phản ứng sau:
A/ Al + Pb(NO3)2 ( Al(NO3)3 + Pb
B/ Ba + O2 ( BaO
C/ NaHCO3 ( Na2CO3 + CO2 + H2O
D/ H3PO4 + Ba(OH)2 ( Ba3(PO4)2 + H2O
Câu 6: (2đ): Một hợp chất khí có thành phần về khối lượng: 75%C và 25%H, tỉ khối của hợp chất so với khí hiđrô là 8. Hãy xác định công thức hoá học của hợp chất trên.
Câu 7 (3đ): Cho 1,2g magiê tác dụng với axit clohiđric theo sơ đồ phản ứng sau:
Mg + HCl ( MgCl2 + H2
a) Tính thể tích hiđrô thu được ở đktc
b) Tính khối lượng magiê clorua MgCl2 tạo thành theo 2 cách.
Cho Mg = 24; H = 1; Cl = 35,5; C = 12; S = 32 ; O = 16 ; N = 14 )
ĐÁP ÁN MÔN HOÁ 8
I/ Phần trắc nghiệm khách quan (3đ):
Câu 1 (1,5đ) : Mỗi ý đúng 0,5đ
1. B 2. C 3. B
Câu 2 (1,5đ): Mỗi ý đúng 0,5 đ
a) A b) C c) D
II. Phần tự luận (7đ):
Câu 3 (2đ): Gồm 4 phương trình hoá học, lập đúng mỗi phương trình 0,5đ
Câu 4 (2đ): Gọi MA là khối lượng mol hợp chất khí
( MA = 2x8 = 16(g)
mC = 75 . 10 / 100 = 12(g) ( nC = 1mol
mH = 25 . 16 / 100 = 4(g) ( nH = 4mol
( Công thức hoá học: CH4
Câu 5 (3đ):
NMg = 1,2 / 24 = 0,05 mol
Mg + 2HCl ( MgCl2 + H2
1mol 2mol 1mol 1mol
0,05mol 0,1mol 0,05mol 0,05mol
a) VH2 = n x 22,4 = 0,05 x 22,4 = 1,12 (l)
b) Cách 1: mMgCl2 = 0,05 x 95 = 4,75 (g)
Cách 2: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng :
mMg + mHCl = mMgCl2 + mH2
1,2 + 0,1 . 36,5 = mMgCl2 + 0,05 . 2
( mMgCl2 = 4,