ĐỀ SỐ 2
(((((
ĐỀ THI THỬ THPT QG NĂM HỌC 2020
Môn: Hóa Học
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24;
Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80;
Ag = 108; Ba = 137;
Câu 1. Sản phẩm của phản ứng nhiệt nhôm luôn có:
A. Fe2O3. B. Al. C. Al2O3. D. Fe.
Câu 2. Kim loại crom tan được trong dung dịch:
A. HNO3 (đăc, nguội). B. HCl (nóng).
C. H2SO4 (đặc, nguội). D. NaOH (loãng).
Câu 3. Khi nấu canh cua thì thấy các mảng “gạch cua” nổi lên là do:
A. phản ứng thủy phân protein. B. sự đông tụ lipit.
C. sự động tụ protein. D. phản ứng màu của protein.
Câu 4. Chất có khả năng trùng hợp tạo thành cao su là
A. . B. .
C. . D. .
Câu 5. Phương pháp hiện đại điều chế anđehit axetic từ nguồn nguyên liệu nào dưới đây?
A. Etan. B. Ancol etylic. C. Axetilen. D. Etilen.
Câu 6. Nước cứng là nước chứa nhiều các cation nào sau đây?
A. Ca2+ , Fe2+. B. Mg2+, Zn2+. C. Ca2+, Mg2+. D. Mg2+, Fe2+.
Câu 7. Để chuyển hóa chất béo lỏng thành chất béo rắn (điều kiện thường) thì người ta cho chất béo lỏng phản ứng với:
A. H2, đun nóng, xúc tác Ni. B. khí oxi.
C. nước brom. D. dung dịch NaOH đun nóng.
Câu 8. Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất?
A. Zn. B. Hg. C. Ag. D. Cu.
Câu 9. Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch FeCl3?
A. Cu. B. Ni. C. Ag. D. Fe.
Câu 10. Kim loại nào sau đây không tác dụng với nước?
A. K. B. Ca. C. Na. D. Be.
Câu 11. Ở điều kiện thường chất nào sau đây không có khả năng phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng?
A. FeCl3. B. Fe3O4. C. Fe2O3. D. Fe(OH)3.
Câu 12. Cacbohiđrat thuộc loại hợp chất hữu cơ:
A. đa chức. B. đơn chức. C. tạp chức. D. hiđrocacbon.
Câu 13. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Trong các phân tử peptit mạch hở chứa n gốc -amino axit, có số liên kết peptit là .
B. Trong các dung dịch amino axit đều không làm đổi màu quỳ tím.
C. Các protein đều tan trong nước.
D. Trong phân tử các -amino axit chỉ có 1 nhóm amino.
Câu 14. Các polime thuộc loại tơ nhân tạo là:
A. tơ visco và tơ nilon-6,6. B. tơ tằm và tơ vinilon.
C. tơ nilon-6,6 và tơ capron. D. tơ visco và tơ xenlulozơ axetat.
Câu 15. Thí nghiệm nào sau đây có xảy ra ăn mòn điện hóa học?
A. Cho miếng nhôm vào dung dịch NaOH.
B. Ngâm miếng hợp kim Fe-Cu trong dung dịch muối ăn.
C. Cho miếng Na vào dung dịch CuSO4.
D. Đốt miếng gang (hợp kim Fe-C) trong bình chứa khí oxi.
Câu 16. Cho các muối rắn sau: NaHCO3, NaCl, Na2CO3, AgNO3, KNO3. Số muối dễ bị nhiệt phân là
A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.
Câu 17. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Thành phần chính của sợi bông, gỗ, nứa là xenlulozơ
B. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối bằng