Kiêm Tra 1 tiêt lần 4

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 5/19/2011 10:30:18 AM | Thể loại: Hóa học 11 | Lần tải: 3 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.08 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Kiêm Tra 1 tiêt lần 4, Hóa học 11. . tailieuhoctap giới thiệu đến cộng đồng thư viện Kiêm Tra 1 tiêt lần 4 .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , Thư viện Kiêm Tra 1 tiêt lần 4 trong thể loại Hóa học 11 được giới thiệu bởi user Bảo Hồ Quốc đến các bạn nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này được đưa vào danh mục Hóa học 11 , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Hóa học Hóa học 9 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 4 Trường THPT Số 2 Phù Cát Môn : HÓA HỌC – LỚP 11 CB ( ( ( Thời gian : 45 phút MÃ ĐỀ 002 Họ và tên : , tiếp theo là Lớp : , kế tiếp là A, tiếp theo là PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( Chọn đáp án đúng điền vào bảng bên dưới ) Câu 1 : Chất nào sau đây ko tác dụng được với Cu(OH)2 A, kế tiếp là Elilenglycol B, cho biết thêm Etanol C,còn cho biết thêm GlyxerolD,còn cho biết thêm Propan_1,2_điol Câu 2: Chất CH3CH2CH2CH2OH có

https://tailieuhoctap.com/dethihoahoc11/kiem-tra-1-tiet-lan-4.x6e1wq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 4
Trường THPT Số 2 Phù Cát Môn : HÓA HỌC – LỚP 11 CB
( ( ( Thời gian : 45 phút MÃ ĐỀ 002
Họ và tên : ........................................................................... Lớp : ....................

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( Chọn đáp án đúng điền vào bảng bên dưới )
Câu 1 : Chất nào sau đây không tác dụng được với Cu(OH)2
A. Elilenglycol B. Etanol C. Glyxerol D. Propan_1,2_điol
Câu 2: Chất CH3CH2CH2CH2OH có tên gọi là :
A. butan-1-ol B. butan-2-ol
C. 2-metylpropan-1-ol D. 2-metylpropan-2-ol
Câu 3: Ancol nào sau đây tách nước tạo 3 anken ?
A. Ancol butylic. B. Ancol sec-butylic. C. Ancol tert-butylic. D. Ancol isobutylic.
Câu 4: Chất có tên gọi là
A. stiren B. Toluen C. benzen D. naphtalen
Câu 5 : CTTQ của dãy đồng đẳng ankyl benzen là :
A. CnH2n (n 2) B. CnH2n-2 (n 2) C. CnH2n-6 (n ( 6) D. CnH2n + 2 (n ( 1).
Câu 6 : Benzen phản ứng được với chất nào sau đây :
A. Dung dịch KMnO4 B. Br2 có bột Fe, t0
C. Dung dịch brom trong CCl4 D. Dung dịch HBr
Câu 7 : Khi oxi hóa ancol A bằng CuO, nhiệt độ, thu được andehit, vậy ancol A là:
A. ancol bậc 1 B. ancol bậc 2
C. ancol bậc 1 hoặc ancol bậc 2 D. ancol bậc 3
Câu 8 : Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là :
A. isopren. B. etylbenzen. C. stiren. D. etilen
Câu 9 : Trong phân tử C6H6 bao gồm :
A. 3 liên kết và 9 liên kết B. 3 liên kết và 12 liên kết 
C. 3 liên kết và 3 liên kết D. 3 liên kết và 6 liên kết 
Câu 10 : Cho 12 gam hỗn hợp gồm no , mạch hở, đơn chức tác dụng hết với natri kim loại thu được 2,24 lít hidro (đktc).
A. C2H5OH B. C3H7OH C. C4H9 OH D. C5H11 OH
Câu 11 : Ứng với công thức phân tử C8H10 có bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 12 : Phản ứng của benzen với chất nào sau đây gọi là phản ứng nitro hóa ?
A. HNO3 đ /H2SO4 đ B. HNO2 đ /H2SO4 đ
C. HNO3 loãng /H2SO4 đ D. HNO3 đ
Câu 13 : Để nhận biết ba chất benzen , stiren và toluen ta dùng thuốc thử nào sau đây?
A. Dd Br2 B. Dd KMnO4 C. Dd AgNO3/ NH3 D. Dd HCl.
Câu 14: Gọi tên ancol sau : CH3-CH(Cl)-CH(CH3)-CH2-OH
A. 2-clo-3-metyl butan-4-ol. B. 2-metyl-3-clo butan-1-ol.
C. 3- metyl-2-clobutan-4-ol. D. 3-clo-2-metyl butan-1-ol.
Câu 15: Cho sơ đồ chuyển hóa : . B là hợp chất nào ?
A. C6H5Ona B. C6H5Br C. C6H11Br D. C6H5NO2
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ĐA

PHẦN TỰ LUẬN :
Câu 1 : (2 điểm) Hoàn thành dãy biến hóa sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có).
C2H6 C2H5Cl C2H5OH C2H4 PE
Câu 2 : (3 điểm) Hỗn hợp X gồm ancol etylic và phenol . Cho m gam X tác dụng với Na thấy giải phóng ra 0,336 lít khí H2 (đktc) . Mặt khác m gam X phản ứng hết với 100 ml dung dịch NaOH 0,4M .
Viết các PTPƯ xảy ra .
Tính m và phần trăm khối lượng mỗi chất trong X .