Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Céng vËn tèc

Bµi1: Khi n­íc s«ng ph¼ng lÆng th× vËn tèc cña ca n« ch¹y trªn mÆt s«ng lµ 36 km/h. NÕu n­íc s«ng ch¶y th× ca n« ph¶i mÊt 2 giê ®Ó ch¹y th¼ng ®Òu tõ bÕn A ®Õn bÕn B vµ ph¶i mÊt 3 giê khi ch¹y ng­îc l¹i tõ bÕn B ®Õn bÕn A. h·y tÝnh kho¶ng c¸ch AB vµ vËn tèc cña dßng n­íc ®èi víi bê s«ng

Bµi2: Hai bÕn s«ng A vµ B c¸ch nhau 70 km. Khi ®i xu«i dßng tõ A ®Õn B ca n« ®Õn sím h¬n 48 phót so víi khi ®i ng­îc dßng tõ B vÒ A. VËn tèc ca n« khi n­íc ®øng yªn lµ 30 km/h. TÝnh vËn tèc cña dßng n­íc

Bµi3: Mét ng­êi chÌo thuyÒn qua s«ng víi vËn tèc 5,4 km/h theo h­íng vu«ng gãc víi bê s«ng. . Do n­íc ch¶y nªn thuyÒng ®· bÞ ®­a xu«i theo dßng ch¶y xuèng phÝa d­íi h¹ l­u Mét ®o¹n b»ng 120 m. §é réng cña dßng s«ng lµ 450 m. H·y tÝnh vËn tèc cña dßng n­íc ch¶y vµ thêi gian thuyÒn qua s«ng

Bµi4: Mét thuyÒn xuÊt ph¸t tõ A vµ mòi thuyÒn h­íng vÒ B víi AB vu«ng gãc bê      

S«ng. Do n­íc ch¶y nªn thuyÒn ®Õn bê bªn kia t¹i C víi BC = 100m vµ thêi gian §i lµ t = 50s BiÕt AB = 200 m.

a. TÝnh vËn tèc cña dßng n­íc

b. TÝnh vËn tèc thuyÒn khi n­íc yªn lÆng                                                    

c. Muèn thuyÒn ®Õn bê bªn kia t¹i B th× mòi thuyÒn ph¶i h­íng ®Õn D ë bê bªn kia. TÝnh ®o¹n BD. BiÕt vËn tèc dßng n­íc vµ cña thuyÒn khi n­íc yªn lÆng nh­ ®· tÝnh ë hai c©u trªn.

Bµi5: Mét hµnh kh¸ch ngåi trong Mét « t« ®ang ch¹y víi vËn tèc 54 km/h, nh×n qua cöa sæ thÊy Mét ®oµn tµu dµi 120 m ch¹y song song ng­îc chiÒu vµ ®i qua tr­íc mÆt m×nh hÕt 5s. TÝnh vËn tèc cña ®oµn tµu

Bµi6: Mét « t« ®ang ch¹y víi vËn tèc 64,8 km/h th× ®uæi kÞp Mét ®oµn tµu ®ang ch¹y trªn ®­êng s¾t song song víi ®­êng « t«. Mét hµnh kh¸ch ngåi trªn « t« nhËn thÊy tõ lóc « t« gÆp ®oµn tµu ®Õn lóc v­ît qua hÕt ®oµn tµu mÊt 40s. biÕt chiÒu dµi cña ®oµn tµu lµ 145m. T×m vËn tèc cña ®oµn tµu

Bµi7:  Hai « t« chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu trªn hai ®­êng Ox vµ Oy vu«ng gãc víi nhau víi vËn tèc v1 = 17,32 m/s vµ v2 = 10m/s, chóng qua O cïng lóc

a. TÝnh vËn tèc t­¬ng ®èi cña « t« thø nhÊt so víi « t« thø hai

b. NÕu ngåi trªn « t« thø hai mµ quan s¸t sÏ thÊy « t« thø nhÊt ch¹y theo h­íng nµo?

Bµi 8: Mét ng­êi muèn chÌo thuyÒn qua s«ng theo h­íng AB vu«ng gãc víi bê s«ng. NÕu vËn tèc cña thuyÒn ®èi víi n­íc  lµ v1 = 3m/s, vËn tèc cña dßng n­íc ®èi víi bê s«ng lµ v2 = 1,5m/s vµ chiÒu réng cña s«ng lµ s = 400m, th× ng­êi ®ã ph¶i chÌo thuyÒn theo h­íng t¹o thµnh víi h­íng AB mét gãc b»ng bao nhiªu vµ mÊt bao nhiªu thêi gian ®Ó tíi bê bªn kia?

Bµi 9: Khi «t« ®ang chuyÓn ®éng víi vËn tèc 5m/s th× ng­êi ngåi trong xe thÊy c¸c giät n­íc r¬i xuèng t¹o thµnh nh÷ng v¹ch lµm víi ph­¬ng th¼ng ®øng mét gãc = 300. TÝnh vËn tèc r¬i xuèng cña c¸c giät m­a. Gi¶ thiÕt r»ng khi tíi gÇn mÆt ®Êt, giät n­íc m­a chuyÓn ®éng th¼ng ®øng vµ ®Òu ®èi víi ®Êt.

Bµi 10: Hai «t« ch¹y trªn hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi nhau. Sau khi gÆp nhau ë ng· t­, hai xe tiÕp tôc ch¹y theo h­íng cò, xe thø nhÊt víi vËn tèc 40km/h cßn xe thø 2 víi vËn tèc 30km/h.

  1. X¸c ®Þnh vËn tèc xe thø nhÊt ®èi víi xe thø hai.
  2. X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a hai xe t¹i thêi ®iÓm t =2h kÓ tõ lóc gÆp nhau.

Bµi11: Mét chiÕc thuyÒn ®i tõ bÕn A ®Õn bÕn B c¸ch A 6km, råi trë l¹i A mÊt mét thêi gian tæng céng lµ 2h30ph. BiÕt r»ng vËn tèc cña n­íc ®èi víi bê s«ng lµ 1km/h, tÝnh vËn tèc cña thuyÒn trong n­íc yªn lÆng vµ thêi gian thuyÒn ®i xu«i, ®i ng­îc dßng.

Bµi12 Mét chiÕc can« ®i tõ A ®Õn B xu«i dßng n­íc mÊt thêi gian t, ®i tõ B trë vÒ A ng­îc dßng n­íc mÊt thêi gian t2. NÕu can« t¾t m¸y vµ tr«i theo dßng n­íc th× nã ®i tõ A ®Õn B mÊt thêi gian bao nhiªu ?


Bµi13 Mét thuyÒn ®i tõ A ®Õn B (víi s = AB = 6km) mÊt thêi gian 1h råi l¹i ®i tõ B trë vÒ A mÊt 1h30ph. BiÕt vËn tèc cña thuyÒn so víi n­íc vµ vËn tèc cña n­íc so víi bê kh«ng ®æi. Hái:

1. N­íc ch¶y theo chiÒu nµo ?

2. VËn tèc thuyÒn so víi n­íc vµ vËn tèc n­íc so víi bê ?

Bµi14Mét thuyÒn m¸y dù ®Þnh ®i xu«i dßng tõ A ®Õn B råi l¹i quay vÒ A. BiÕt vËn tèc cña thuyÒn so víi n­íc lµ 15km/h, vËn tèc cña n­íc so víi bê lµ 3km/h vµ AB = s = 18km.

1. TÝnh thêi gian chuyÓn ®éng cña thuyÒn.

2. Tuy nhiªn, trªn ®­êng quay vÒ A, thuyÒn bÞ háng m¸y vµ sau 24h th× söa xong. TÝnh thêi gian chuyÓn ®éng cña thuyÒn.

Bµi15 Mét chiÕc thuyÒn xu«i dßng tõ A ®Õn B, råi ng­îc dßng tõ B vÒ A hÕt 2h30ph.

BiÕt r»ng vËn tèc thuyÒn khi xu«i dßng lµ v1= 18km/h vµ khi ng­îc dßng lµ v2 12km/h.

TÝnh kho¶ng c¸ch AB, vËn tèc cña dßng n­íc, thêi gian xu«i dßng vµ thêi gian ng­îc dßng.

Bµi16 Mét ng­êi l¸i xuång dù ®Þnh më m¸y cho xuång ch¹y ngang mét con s«ng réng 240m theo ph­¬ng vu«ng gãc víi bê s«ng. Nh­ng do n­íc ch¶y nªn xuång bÞ tr«i theo dßng n­íc vµ sang ®Õn bê bªn kia t¹i ®iÓm c¸ch bÕn dù ®Þnh 180m vµ mÊt thêi gian 1 phót. X¸c ®Þnh vËn tèc cña xuång so víi bê s«ng.

Bµi17 Tõ A, hai « t« chuyÓn ®éng theo hai h­íng vu«ng gãc nhau víi vËn tèc 60km/h vµ 80km/h. tÝnh vËn tèc cña « t« thø nhÊt ®èi víi « t« thø hai.

Bµi18. Mét xe ®¹p chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu víi vËn tèc lóc kh«ng giã lµ 15 km/h . Ng­êi nµy ®i tõ  A vÒ B xu«i giã vµ ®i tõ B trë l¹iA ng­îc giã. VËn tèc giã lµ 1 km/h. Kho¶ng c¸ch AB = 28 km. TÝnh  thêi gian tæng céng ®i vµ vÒ.                                                                                                                §S : 3,75h

Bµi19. Mét chiÕc thuyÒn chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu xu«i dßng nuíc tõ bÕn A vÒ bÕn B  c¸ch nhau 6km däc theo dßng s«ng råi quay vÒ B mÊt tÊt c¶ 2h30 phót. BiÕt r»ng vËn tèc cña thuyÒn trong n­íc yªn lÆng lµ 5km/h . TÝnh vËn tèc dßng n­íc vµ thêi gian thuyÒn ®i xu«i dßng.

§S : 1km/h vµ 1h

Bµi20 Mét chiÕc phµ ®i theo ph­¬ng vu«ng gãc víi bê s«ng sang bê bªn kia. VËn tèc cña phµ ®èi víi n­íc lµ 8km/h, vËn tèc dßng n­íc lµ 2km/h. Thêi gian qua s«ng lµ 15phót. Hái khi sang bê bªn kia th× phµ c¸ch ®iÓm ®èi diÖn víi bê bªn nµy lµ bao nhiªu ?                                          §S : 2km

Bµi21 Mét ng­êi l¸i xuång m¸y dù ®Þnh më m¸y cho xuång ch¹y ngang con s«ng réng 240m, mòi xuång lu«n lu«n vu«ng gãc víi bê s«ng. Nh­ng do n­íc ch¶y nªn xuång sang ®Õn bê bªn kia t¹i mét ®Þa ®iÓm c¸ch bÕn dù ®Þnh 180m vÒ phÝa h¹ l­u vµ xuång ®i hÕt 1 phót. X¸c ®Þnh vËn tèc cña xuång so víi dßng s«ng.                                                                                                                                            §S : 5m/s

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

vat ly 10 chuong 1

Đăng ngày 12/3/2011 9:10:11 PM | Thể loại: Hóa học | Lần tải: 8 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi vat ly 10 chuong 1, Hóa học. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến mọi người đề thi vat ly 10 chuong 1 .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , Tài liệu vat ly 10 chuong 1 thuộc thể loại Hóa học được giới thiệu bởi thành viên Zimmy Thanh Sang tới bạn đọc nhằm mục đích tham khảo , thư viện này đã chia sẽ vào thể loại Hóa học , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Hóa học ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập Cộng vận tốc Bài1: Khi nước sông bằng lặng thì vận tốc của ca nô chạy trên mặt sông là 36 km/h, ngoài ra Nếu nước sông chảy thì ca nô phải mất 2 giờ để chạy thẳng đều từ bến A tới bến B và phải mất 3 giờ khi chạy trái lại từ bến B tới bến A, nói thêm hãy tính khoảng cách AB và vận tốc của dòng nước đối với bờ sông Bài2: Hai bến sông A và B cách nhau 70 km,còn cho biết thêm Khi đi xuôi dòng từ A tới B ca nô tới sớm hơn 48 phút so với khi đi ngược dòng từ B về

http://tailieuhoctap.com/dethihoahoc/vat-ly-10-chuong-1.aqxmxq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Hóa học


Cộng vận tốc
Bài1: Khi nước sông phẳng lặng thì vận tốc của ca nô chạy trên mặt sông là 36 km/h. Nếu nước sông chảy thì ca nô phải mất 2 giờ để chạy thẳng đều từ bến A đến bến B và phải mất 3 giờ khi chạy ngược lại từ bến B đến bến A. hãy tính khoảng cách AB và vận tốc của dòng nước đối với bờ sông
Bài2: Hai bến sông A và B cách nhau 70 km. Khi đi xuôi dòng từ A đến B ca nô đến sớm hơn 48 phút so với khi đi ngược dòng từ B về A. Vận tốc ca nô khi nước đứng yên là 30 km/h. Tính vận tốc của dòng nước
Bài3: Một người chèo thuyền qua sông với vận tốc 5,4 km/h theo hướng vuông góc với bờ sông. . Do nước chảy nên thuyềng đã bị đưa xuôi theo dòng chảy xuống phía dưới hạ lưu Một đoạn bằng 120 m. Độ rộng của dòng sông là 450 m. Hãy tính vận tốc của dòng nước chảy và thời gian thuyền qua sông
Bài4: Một thuyền xuất phát từ A và mũi thuyền hướng về B với AB vuông góc bờ
Sông. Do nước chảy nên thuyền đến bờ bên kia tại C với BC = 100m và thời gian Đi là t = 50s Biết AB = 200 m.
a. Tính vận tốc của dòng nước
b. Tính vận tốc thuyền khi nước yên lặng
c. Muốn thuyền đến bờ bên kia tại B thì mũi thuyền phải hướng đến D ở bờ bên kia. Tính đoạn BD. Biết vận tốc dòng nước và của thuyền khi nước yên lặng như đã tính ở hai câu trên.
Bài5: Một hành khách ngồi trong Một ô tô đang chạy với vận tốc 54 km/h, nhìn qua cửa sổ thấy Một đoàn tàu dài 120 m chạy song song ngược chiều và đi qua trước mặt mình hết 5s. Tính vận tốc của đoàn tàu
Bài6: Một ô tô đang chạy với vận tốc 64,8 km/h thì đuổi kịp Một đoàn tàu đang chạy trên đường sắt song song với đường ô tô. Một hành khách ngồi trên ô tô nhận thấy từ lúc ô tô gặp đoàn tàu đến lúc vượt qua hết đoàn tàu mất 40s. biết chiều dài của đoàn tàu là 145m. Tìm vận tốc của đoàn tàu
Bài7: Hai ô tô chuyển động thẳng đều trên hai đường Ox và Oy vuông góc với nhau với vận tốc v1 = 17,32 m/s và v2 = 10m/s, chúng qua O cùng lúc
a. Tính vận tốc tương đối của ô tô thứ nhất so với ô tô thứ hai
b. Nếu ngồi trên ô tô thứ hai mà quan sát sẽ thấy ô tô thứ nhất chạy theo hướng nào?
Bài 8: Một người muốn chèo thuyền qua sông theo hướng AB vuông góc với bờ sông. Nếu vận tốc của thuyền đối với nước là v1 = 3m/s, vận tốc của dòng nước đối với bờ sông là v2 = 1,5m/s và chiều rộng của sông là s = 400m, thì người đó phải chèo thuyền theo hướng tạo thành với hướng AB một góc ( bằng bao nhiêu và mất bao nhiêu thời gian để tới bờ bên kia?
Bài 9: Khi ôtô đang chuyển động với vận tốc 5m/s thì người ngồi trong xe thấy các giọt nước rơi xuống tạo thành những vạch làm với phương thẳng đứng một góc ( = 300. Tính vận tốc rơi xuống của các giọt mưa. Giả thiết rằng khi tới gần mặt đất, giọt nước mưa chuyển động th