de thi hoc sinh nang khieu hoa lop 8

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Phßng Gi¸o dôc

Quúnh Phô

§Ò thi chän häc sinh n¨ng khiÕu

M«n: Ho¸ häc 8 - N¨m häc 2007 - 2008

Thêi gian lµm bµi: 120 phót

 

I/ PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (4,0 ®iÓm)

Chän mét ®¸p ¸n ®óng trong 4 ph­¬ng ¸n ë mçi c©u råi ghi vµo bµi lµm:

1) Nguyªn tö Agon cã 18 proton trong h¹t nh©n. Sè líp electron vµ sè electron líp ngoµi cïng t­¬ng øng lµ:

 A- 2 vµ 6 B- 3 vµ 7 C- 3 vµ 8 D- 4 vµ 7

2) Tæng sè h¹t proton, n¬tron, electron trong nguyªn tö R lµ 28, trong ®ã sè h¹t kh«ng mang ®iÖn chiÕm kho¶ng 35,7%. Sè ®¬n vÞ ®iÖn tÝch h¹t nh©n b»ng:

 A- 9 B- 10 C- 11 D- 12

3) LÜnh vùc ¸p dông quan träng nhÊt cña khÝ oxi lµ:

 A- Sù h« hÊp B- §èt nhiªn liÖu trong tªn löa C- Sù ®èt nhiªn liÖu D- C¶ A vµ C

4) Trong mét nguyªn tö cña nguyªn tè X cã 8 proton, cßn nguyªn tö cña nguyªn tè Y cã 13 proton. Hîp chÊt ®óng gi÷a X vµ Y lµ:

 A- YX2 B- Y2X C- Y2X3 D- Y3X2

5) LÊy mét khèi l­îng c¸c kim lo¹i kÏm, nh«m, magie, s¾t lÇn l­ît t¸c dông víi dung dÞch axit sunfuric lo·ng. C¸c kim lo¹i t¸c dông hÕt víi axit th× kim lo¹i nµo cho nhiÒu hi®ro nhÊt:

 A- KÏm B- Nh«m C- Magie D- S¾t

II/ PhÇn tù luËn (16,0 ®iÓm)

Bµi 1 (3,0 ®iÓm): LËp ph­¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau:

 1/ FeS2 + O2  ---->  Fe2O3 + SO2

 2/ KOH + Al2(SO4)3  ---->  K2SO4 + Al(OH)3

 3/ FeO + HNO3  ---->  Fe(NO3)3 + NO + H2O

 4/ FexOy + CO  ---->  FeO + CO2

 5/ CxHyCOOH + O2  ---->  CO2 + H2O

Bµi 2 (3,0 ®iÓm): Nªu c¸c thÝ dô chøng minh r»ng oxi lµ mét ®¬n chÊt phi kim rÊt ho¹t ®éng (®Æc biÖt ë nhiÖt ®é cao). Trªn c¬ së ®ã h·y so s¸nh víi tÝnh chÊt ho¸ häc c¬ b¶n cña ®¬n chÊt hi®ro. ViÕt ph­¬ng tr×nh minh ho¹.

Bµi 3 (3,0 ®iÓm): Cho c¸c oxit cã c«ng thøc sau: SO3, Fe2O3, K2O, N2O5, Mn2O7, NO.

 1/ Nh÷ng oxit nµo thuéc lo¹i oxit axit, oxitbaz¬? v× sao?

 2/ §äc tªn tÊt c¶ c¸c oxit. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña c¸c oxit axit.

Bµi 4 (3,0 ®iÓm): DÉn tõ tõ 8,96 lÝt H2 (®ktc) qua m gam oxit s¾t FexOy nung nãng. Sau ph¶n øng ®­îc 7,2 gam n­íc vµ hçn hîp A gåm 2 chÊt r¾n nÆng 28,4 gam (ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn).

 1/ T×m gi¸ trÞ m?

 2/ LËp c«ng thøc ph©n tö cña oxit s¾t, biÕt A cã chøa 59,155% khèi l­îng s¾t ®¬n chÊt.

Bµi 5 (4,0 ®iÓm): 17,92 lÝt hçn hîp X gåm hi®ro vµ axetilen C2H2 (®ktc) cã tØ khèi so víi nit¬ lµ 0,5. §èt hçn hîp víi 51,2 gam khÝ oxi. Ph¶n øng xong, lµm l¹nh ®Ó h¬i n­íc ng­ng tô hÕt ®­îc hçn hîp khÝ Y.

 1/ ViÕt ph­¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y ra.

 2/ X¸c ®Þnh % thÓ tÝch vµ % khèi l­îng cña Y.

 

Cho: Fe = 56; Al = 27; Mg = 24; Zn = 65; C =12; O = 16

 

 

Hä vµ tªn thÝ sinh:...........................................................SBD.................

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 1/15/2011 5:21:54 PM | Thể loại: Hóa học | Lần tải: 7 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi de thi hoc sinh nang khieu hoa lop 8, Hóa học. . Chúng tôi chia sẽ đến các bạn tài liệu de thi hoc sinh nang khieu hoa lop 8 .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , Thư viện de thi hoc sinh nang khieu hoa lop 8 trong danh mục Hóa học được chia sẽ bởi user Vinh Nguyễn Phúc đến các bạn nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã đưa vào danh mục Hóa học , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Hóa học ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập Phòng Giáo dục Quỳnh Phụ Đề thi chọn học sinh năng khiếu Môn: Hoá học 8 - Năm học 2007 - 2008 Thời gian làm bài: 120 phút   I/ Phần trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm) Chọn một đáp án đúng trong 4 phương án ở mỗi câu rồi ghi vào bài làm: 1) Nguyên tử Agon có 18 proton trong hạt nhân, cho biết thêm Số lớp electron và số electron lớp ngoài cùng tương ứng là: A- 2 và 6B- 3 và 7C- 3 và 8D- 4 và 7 2) Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử R là 28,

https://tailieuhoctap.com/dethihoahoc/de-thi-hoc-sinh-nang-khieu-hoa-lop-8.9iqjwq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


Phòng Giáo dục
Quỳnh Phụ
Đề thi chọn học sinh năng khiếu
Môn: Hoá học 8 - Năm học 2007 - 2008
Thời gian làm bài: 120 phút


I/ Phần trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm)
Chọn một đáp án đúng trong 4 phương án ở mỗi câu rồi ghi vào bài làm:
1) Nguyên tử Agon có 18 proton trong hạt nhân. Số lớp electron và số electron lớp ngoài cùng tương ứng là:
A- 2 và 6 B- 3 và 7 C- 3 và 8 D- 4 và 7
2) Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử R là 28, trong đó số hạt không mang điện chiếm khoảng 35,7%. Số đơn vị điện tích hạt nhân bằng:
A- 9 B- 10 C- 11 D- 12
3) Lĩnh vực áp dụng quan trọng nhất của khí oxi là:
A- Sự hô hấp B- Đốt nhiên liệu trong tên lửa C- Sự đốt nhiên liệu D- Cả A và C
4) Trong một nguyên tử của nguyên tố X có 8 proton, còn nguyên tử của nguyên tố Y có 13 proton. Hợp chất đúng giữa X và Y là:
A- YX2 B- Y2X C- Y2X3 D- Y3X2
5) Lấy một khối lượng các kim loại kẽm, nhôm, magie, sắt lần lượt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng. Các kim loại tác dụng hết với axit thì kim loại nào cho nhiều hiđro nhất:
A- Kẽm B- Nhôm C- Magie D- Sắt
II/ Phần tự luận (16,0 điểm)
Bài 1 (3,0 điểm): Lập phương trình hoá học của các sơ đồ phản ứng sau:
1/ FeS2 + O2 ----> Fe2O3 + SO2
2/ KOH + Al2(SO4)3 ----> K2SO4 + Al(OH)3
3/ FeO + HNO3 ----> Fe(NO3)3 + NO + H2O
4/ FexOy + CO ----> FeO + CO2
5/ CxHyCOOH + O2 ----> CO2 + H2O
Bài 2 (3,0 điểm): Nêu các thí dụ chứng minh rằng oxi là một đơn chất phi kim rất hoạt động (đặc biệt ở nhiệt độ cao). Trên cơ sở đó hãy so sánh với tính chất hoá học cơ bản của đơn chất hiđro. Viết phương trình minh hoạ.
Bài 3 (3,0 điểm): Cho các oxit có công thức sau: SO3, Fe2O3, K2O, N2O5, Mn2O7, NO.
1/ Những oxit nào thuộc loại oxit axit, oxitbazơ? vì sao?
2/ Đọc tên tất cả các oxit. Viết công thức cấu tạo của các oxit axit.
Bài 4 (3,0 điểm): Dẫn từ từ 8,96 lít H2 (đktc) qua m gam oxit sắt FexOy nung nóng. Sau phản ứng được 7,2 gam nước và hỗn hợp A gồm 2 chất rắn nặng 28,4 gam (phản ứng xảy ra hoàn toàn).
1/ Tìm giá trị m?
2/ Lập công thức phân tử của oxit sắt, biết A có chứa 59,155% khối lượng sắt đơn chất.
Bài 5 (4,0 điểm): 17,92 lít hỗn hợp X gồm hiđro và axetilen C2H2 (đktc) có tỉ khối so với nitơ là 0,5. Đốt hỗn hợp với 51,2 gam khí oxi. Phản ứng xong, làm lạnh để hơi nước ngưng tụ hết được hỗn hợp khí Y.
1/ Viết phương trình hoá học xảy ra.
2/ Xác định % thể tích và % khối lượng của Y.

Cho: Fe = 56; Al = 27; Mg = 24; Zn = 65; C =12; O = 16


Họ và tên thí sinh:...........................................................SBD.................