Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Bµi tËp h×nh häc

 Bµi tËp 1:Cho (O) vµ 1 ®iÓm A n¨m ngoµi ®­êng trßn, tõ A kÎ 2 tiÕp tuyÕn AB vµ AC víi (O). M lµ 1 ®iÓm tuú ý trªn d©y BC ( MB, C) ®­êng th¼ng vuån gãc víi OM t¹i M c¨t AB, AC lÇn l­ît ë D vµ E. CMR:

 a/ Tø gi¸c ODBM vµ ABOC néi tiÕp ®­êng trßn.

 b/ M lµ trung ®iÓm cña DE

 Bµi tËp 2: Cho ®­êng trßn (O) mét cung AB vµ S lµ ®iÓm chÝnh gi÷a cña cung ®ã. Trªn d©y AB lÊy 2 ®iÓm E vµ H. C¸c ®­êng th¼ng SH, SE c¾t ®­êng trßn (O) lÇn l­ît ë C vµ D. CMR: tø gi¸c EHCD néi tiÕp

 Bµi tËp 3: Cho tø gi¸c ACDB (AB > CD) néi tiÕp (O). Gäi S lµ ®iÓm chÝnh gi÷a cña cung nhá CD, ®­êng th¼ng AD c¾t BS ë E, ®­êng th¼ng BC c¾t AS ë F. CMR:

 a/ Tø gi¸c AFEB néi tiÕp

 b/ ED.EA = ES. EB

 c/ DC song song vëi EF

 Bµi tËp 4: Cho ABC nhän, c¸c ®­êng ph©n gi¸c trong cña gÆp nhau ë S. C¸c ®­êng ph©n gi¸c ngoµi cña c¾t nhau ë E

 a/ CMR: tø gi¸c BSCE néi tiÕp

 b/ Gäi M lµ t©m ®­êng trßn ngo¹i tiÕp tø gi¸c BSCE. CMR: ABMC néi tiÕp

 Bµi tËp 5: Cho (O) vµ 1 ®iÓm A n»m ngoµi ®­êng trßn. C¸c tiÕp tuyÕn víi ®­êng trßn (O) kÎ tõ A tiÕp xóc víi (O) t¹i B vµ C. Gäi M lµ 1 ®iÓm tuú ý trªn ®­êng trßn (M B, C). Tõ M kÎ MH vu«ng gãc víi BC, MK vu«ng gãc víi AC, MI vu«ng gãc víi AB

 a/ CMR: ABOC néi tiÕp

 b/ CMR MIH MHK

 c/ CMR: MI.MK = MH2

 Bµi tËp 6: Cho (O)®­êng kÝnh AB. M lµ 1 ®iÓm trªn ®­êng trßn ( M A, B). C lµ  ®iÓm trªn c¹nh AB ( C A, O, B), ®­êng vu«ng gãc MC t¹i M c¾t hai tiÕp tuyÕn kÎ tõ vµ B víi (O) t¹i E vµ F. Chøng minh:

 a/ Tø gi¸c BCMF néi tiÕp

 b/ ECF vu«ng t¹i C

 Bµi tËp 7: Cho ABC nhän néi tiÕp ®­êng trßn t©m O, hai ®­êng cao BB’ vµ CC’ c¾t nhau t¹i H.

 a/ Chøng minh BCB’C’ néi tiÕp. T×m t©m ®­êng trßn ngo¹i tiÕp BCB’C’

 b/ Tia AO c¾t ®­êng trßn (O) t¹i ë D, c¾t B’C’ t¹i I. CMR: B’IDC néi tiÕp

 c/ Chøng minh H ®èi xøng víi D qua trung ®iÓm M cña BC

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Cac bai tap on tap hinh 9 vao 10

Đăng ngày 4/11/2010 6:26:32 AM | Thể loại: Hình học 9 | Lần tải: 130 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
1 lần xem

đề thi Cac bai tap on tap hinh 9 vao 10, Hình học 9. . Chúng tôi giới thiệu tới đọc giả đề thi Cac bai tap on tap hinh 9 vao 10 .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , Thư viện Cac bai tap on tap hinh 9 vao 10 trong thể loại Hình học 9 được chia sẽ bởi user Tuy Ninh Văn đến cộng đồng nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã chia sẽ vào danh mục Hình học 9 , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng danh mụ còn có Đề thi Toán học Toán học 9 Hình học 9 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu Bài tập hình học Bài tập 1:Cho (O) và 1 điểm A năm ngoài đường tròn, từ A kẻ 2 tiếp tuyến AB và AC với (O), bên cạnh đó M là 1 điểm tuỳ ý trên dây BC ( MB, C) đường thẳng vuồn góc với OM tại M căt AB, AC lần lượt ở D và E, ngoài ra CMR: a/ Tứ giác ODBM và ABOC nội tiếp đường tròn, tiếp theo là b/ M là trung điểm của DE Bài tập 2:

http://tailieuhoctap.com/dethihinhhoc9/cac-bai-tap-on-tap-hinh-9-vao-10.didlvq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Hình học 9


Bài tập hình học
Bài tập 1:Cho (O) và 1 điểm A năm ngoài đường tròn, từ A kẻ 2 tiếp tuyến AB và AC với (O). M là 1 điểm tuỳ ý trên dây BC ( MB, C) đường thẳng vuồn góc với OM tại M căt AB, AC lần lượt ở D và E. CMR:
a/ Tứ giác ODBM và ABOC nội tiếp đường tròn.
b/ M là trung điểm của DE
Bài tập 2: Cho đường tròn (O) một cung AB và S là điểm chính giữa của cung đó. Trên dây AB lấy 2 điểm E và H. Các đường thẳng SH, SE cắt đường tròn (O) lần lượt ở C và D. CMR: tứ giác EHCD nội tiếp
Bài tập 3: Cho tứ giác ACDB (AB > CD) nội tiếp (O). Gọi S là điểm chính giữa của cung nhỏ CD, đường thẳng AD cắt BS ở E, đường thẳng BC cắt AS ở F. CMR:
a/ Tứ giác AFEB nội tiếp
b/ ED.EA = ES. EB
c/ DC song song vởi EF
Bài tập 4: Cho ABC nhọn, các đường phân giác trong của và gặp nhau ở S. Các đường phân giác ngoài của và cắt nhau ở E
a/ CMR: tứ giác BSCE nội tiếp
b/ Gọi M là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác BSCE. CMR: ABMC nội tiếp
Bài tập 5: Cho (O) và 1 điểm A nằm ngoài đường tròn. Các tiếp tuyến với đường tròn (O) kẻ từ A tiếp xúc với (O) tại B và C. Gọi M là 1 điểm tuỳ ý trên đường tròn (M B, C). Từ M kẻ MH vuông góc với BC, MK vuông góc với AC, MI vuông góc với AB
a/ CMR: ABOC nội tiếp
b/ CMR MIH MHK
c/ CMR: MI.MK = MH2
Bài tập 6: Cho (O)đường kính AB. M là 1 điểm trên đường tròn ( M A, B). C là điểm trên cạnh AB ( CA, O, B), đường vuông góc MC tại M cắt hai tiếp tuyến kẻ từ và B với (O) tại E và F. Chứng minh:
a/ Tứ giác BCMF nội tiếp
b/ ECF vuông tại C
Bài tập 7: Cho ABC nhọn nội tiếp đường tròn tâm O, hai đường cao BB’ và CC’ cắt nhau tại H.
a/ Chứng minh BCB’C’ nội tiếp. Tìm tâm đường tròn ngoại tiếp BCB’C’
b/ Tia AO cắt đường tròn (O) tại ở D, cắt B’C’ tại I. CMR: B’IDC nội tiếp
c/ Chứng minh H đối xứng với D qua trung điểm M của BC