đề thi HSG

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

ÑEÀ THI HOÏC SINH GIOÛI NAÊM HOÏC 2006 - 2007

Moân thi : GDCD

Thôøi gian : 60 phuùt ( khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà )

 

ÑEÀ

Caâu 1: (2 ñieåm)

Haõy trình baøy söï hieåu bieát cuûa em veà phaùp luaät (khaùi nieäm, ñaëc ñieåm, baûn chaát, vai troø) Vieät Nam ?

Caâu 2: (3 ñieåm)

Ñeå phoøng ngöøa tai naïn vuõ khí, chaùy noå vaø caùc chaát ñoäc haïi, phaùp luaät nöôùc ta nghieâm caám nhöõng haønh vi naøo? Theo em hoïc sinh caàn phaûi laøm gì ñeå phoøng ngöøa cho baûn thaân vaø goùp phaàn phoøng ngöøa cho ngöôøi khaùc?

Caâu 3: (3 ñieåm)

Em haõy cho bieát nhöõng nguyeân nhaân naøo thöôøng gaây ra tai naïn giao thoâng? Laø hoïc sinh em phaûi laøm gì ñeå baûo veä traät töï, an toaøn giao thoâng ñöôøng boä vaø ñoâ thò?

Caâu 4: (2 ñieåm)

Giaûi quyeát tình huoáng:

 Hoaø nhaët ñöôïc chieác ví trong ñoù coù giaáy tôø vaø moät soá tieàn. Hoaø ñaõ vöùt caùc giaáy tôø ñi, coøn tieàn thì Hoaø giöõ laïi ñeå ñoùng hoïc phí.

 Vaän duïng hieåu bieát cuûa em veà quyeàn sôû höõu cuûa coâng daân. Em haõy cho bieát haønh vi cuûa Hoaø laø ñuùng hay sai? Vì sao? Neáu em laø Hoaø em seõ laøm gì?

 

-----HEÁT-----

ÑAÙP AÙN GDCD

Caâu 1:

Phaùp luaät laø caùc quy taéc xöû söï chung, coù tính baét buoäc, do Nhaø nöôùc ban haønh, ñöôïc Nhaø nöôùc baûo ñaûm thöïc hieän baèng caùc bieän phaùp giaùo duïc, thuyeát phuïc, cöôõng cheá.

-         Ñaëc ñieåm cuûa phaùp luaät:

+    Tính quy phaïm phoå bieán,

+    Tính xaùc ñònh chaët cheõ,

+    Tính baét buoäc (tính cöôõng cheá).

- Baûn chaát phaùp luaät: Phaùp luaät nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam theå hieän yù chí cuûa giai caáp coâng nhaân vaø nhaân daân lao ñoäng döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam, theå hieän quyeàn laøm chuû cuûa nhaân daân Vieät Nam treân taát caû lónh vöïc cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi (chính trò, kinh teá, vaên hoùa, giaùo duïc …).

-  Vai troø: Phaùp luaät laø coâng cuï ñeå quaûn lyù Nhaø nöôùc, quaûn lyù kinh teá, vaên hoùa xaõ hoäi, giöõ vöõng chính trò, an toaøn xaõ hoäi, laø phöông tieän phaùt huy, quyeàn laøm chuû cuûa nhaân daân, baûo veä quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa coâng daân, baûo ñaûm coâng baèng xaõ hoäi.

Caâu 2:

a)    Ñeå phoøng ngöøa tai naïn vuõ khí, chaùy noå vaø caùc chaát ñoäc haïi, phaùp luaät nöôùc ta nghieâm caám taøng tröõ, vaän chuyeån, buoân baùn vaø söû duïng traùi pheùp caùc loaïi vuõ khí, caùc chaát noå, chaát chaùy, chaát phoùng xaï vaø chaát ñoäc haïi.

b)    Neâu ñöôïc nhieäm vuï cuûa hoïc sinh:

+  Töï giaùc tìm hieåu vaø nghieâm chænh thöïc hieän caùc quy ñònh veà phoøng ngöøa tai naïn vuõ khí, chaùy noå vaø chaát ñoäc haïi.

+  Tuyeân truyeàn vaän ñoäng gia ñình, baïn beø vaø moïi ngöôøi xung quanh thöïc hieän toát nhöõng quy ñònh treân.

+  Toá caùo nhöõng haønh vi vi phaïm hoaëc xuùi giuïc ngöôøi khaùc vi phaïm caùc quy ñònh treân.

Caâu 3:

- Nguyeân nhaân thöôøng gaây tai naïn giao thoâng:

+       Say röôïu laán ñöôøng …

+       Ñi haøng ba, haøng tö, reõ baát ngôø …

+       Ñi sai phaàn ñöôøng …

 - Hoïc sinh baûo veä traät töï, an toaøn giao thoâng:

+       Khoâng xaâm phaïm caùc coâng trình giao thoâng.

+       Tuyeân truyeàn luaät leä giao thoâng.

+       Nghieâm chænh chaáp haønh luaät leä giao thoâng.

+       Giuùp ñôõ, baûo veä ngöôøi bò tai naïn giao thoâng.

Caâu 4:

a)    Haønh vi cuûa Hoøa laø sai.

b)    Giaûi thích:

 Quyeàn sôû höõu cuûa coâng daân goàm coù 3 quyeàn cuï theå laø quyeàn chieám höõu, quyeàn söû duïng vaø quyeàn ñònh ñoaït. Vaäy Hoøa khoâng laø chuû sôû höõu cuûa chieác ví neân Hoøa khoâng coù quyeàn gì, cuï theå laø khoâng coù quyeàn söû duïng vaø ñònh ñoaït vôùi chieác ví. Nghóa vuï cuûa coâng daân laø phaûi toân troïng taøi saûn cuûa ngöôøi khaùc.

c)       Neáu em laø Hoøa, em seõ giöõ nguyeân chieác ví vaø tìm caùch traû laïi cho ngöôøi bò maát baèng caùch:             

+       Neáu coù ñieàu kieän theo ñòa chæ tìm ñeán trao taän tay ngöôøi bò maát.

+       Nhôø thaày coâ chuyeån cho ngöôøi bò maát.

+       Noäp cho cô quan Coâng an.

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 10/14/2013 2:46:45 PM | Thể loại: GDCD - GDNGLL 9 | Lần tải: 9 | Lần xem: 2 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
2 lần xem

đề thi đề thi HSG, GDCD - GDNGLL 9. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến các bạn thư viện đề thi HSG .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , đề thi đề thi HSG trong danh mục GDCD - GDNGLL 9 được giới thiệu bởi thành viên Lan Đỗ Thị Phương đến cộng đồng nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được chia sẽ vào danh mục GDCD - GDNGLL 9 , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng mục còn có Đề thi Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 9 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2006 - 2007 Môn thi : GDCD Thời gian : 60 phút ( ko kể thời gian phát đề ) ĐỀ Câu 1: (2 điểm) Hãy biểu hiện sự hiểu biết của em về pháp luật (khái niệm, đặc điểm, bản tính, vai trò) Việt Nam ? Câu 2: (3 điểm) Để đề phòng tai nạn khí giới, cháy nổ và những chất độc hại, pháp luật nước ta ngăn cấm các hành vi nào? Theo em học sinh cần làm gì để đề phòng cho bản thân và góp phần đề phòng cho người khác? Câu

https://tailieuhoctap.com/dethigdcdgdngll9/de-thi-hsg.yzxfzq.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2006 - 2007
Môn thi : GDCD
Thời gian : 60 phút ( không kể thời gian phát đề )

ĐỀ
Câu 1: (2 điểm)
Hãy trình bày sự hiểu biết của em về pháp luật (khái niệm, đặc điểm, bản chất, vai trò) Việt Nam ?
Câu 2: (3 điểm)
Để phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại, pháp luật nước ta nghiêm cấm những hành vi nào? Theo em học sinh cần phải làm gì để phòng ngừa cho bản thân và góp phần phòng ngừa cho người khác?
Câu 3: (3 điểm)
Em hãy cho biết những nguyên nhân nào thường gây ra tai nạn giao thông? Là học sinh em phải làm gì để bảo vệ trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đô thị?
Câu 4: (2 điểm)
Giải quyết tình huống:
Hoà nhặt được chiếc ví trong đó có giấy tờ và một số tiền. Hoà đã vứt các giấy tờ đi, còn tiền thì Hoà giữ lại để đóng học phí.
Vận dụng hiểu biết của em về quyền sở hữu của công dân. Em hãy cho biết hành vi của Hoà là đúng hay sai? Vì sao? Nếu em là Hoà em sẽ làm gì?

-----HẾT-----
ĐÁP ÁN GDCD
Câu 1:
Pháp luật là các quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do Nhà nước ban hành, được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.
Đặc điểm của pháp luật:
Tính quy phạm phổ biến,
Tính xác định chặt chẽ,
Tính bắt buộc (tính cưỡng chế).
- Bản chất pháp luật: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội (chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục …).
- Vai trò: Pháp luật là công cụ để quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững chính trị, an toàn xã hội, là phương tiện phát huy, quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, bảo đảm công bằng xã hội.
Câu 2:
Để phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại, pháp luật nước ta nghiêm cấm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán và sử dụng trái phép các loại vũ khí, các chất nổ, chất cháy, chất phóng xạ và chất độc hại.
Nêu được nhiệm vụ của học sinh:
Tự giác tìm hiểu và nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và chất độc hại.
Tuyên truyền vận động gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh thực hiện tốt những quy định trên.
Tố cáo những hành vi vi phạm hoặc xúi giục người khác vi phạm các quy định trên.
Câu 3:
- Nguyên nhân thường gây tai nạn giao thông:
Say rượu lấn đường …
Đi hàng ba, hàng tư, rẽ bất ngờ …
Đi sai phần đường …
- Học sinh bảo vệ trật tự, an toàn giao thông:
Không xâm phạm các công trình giao thông.
Tuyên truyền luật lệ giao thông.
Nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông.
Giúp đỡ, bảo vệ người bị tai nạn giao thông.
Câu 4:
Hành vi của Hòa là sai.
Giải thích:
Quyền sở hữu của công dân gồm có 3 quyền cụ thể là quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt. Vậy Hòa không là chủ sở hữu của chiếc ví nên Hòa không có quyền gì, cụ thể là không có quyền sử dụng và định đoạt với chiếc ví. Nghĩa vụ của công dân là phải tôn trọng tài sản của người khác.
Nếu em là Hòa, em sẽ giữ nguyên chiếc ví và tìm cách trả lại cho người bị mất bằng cách:
Nếu có điều kiện theo địa chỉ tìm đến trao tận tay người bị mất.
Nhờ thầy cô chuyển cho người bị mất.
Nộp cho cơ quan Công an.