Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


ĐỀ KIỂM TRA LỚP 7

  1. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm ) Vòng tròn vào ý đúng nhất trong các câu sau

: Câu 1 : Rừng rậm thường xanh quanh năm thuộc :

A;.Môi trường xích đạo ẩm. B:Môi trường hoang mạc.   C:.Môi trường nhiệt đới.

D:Môi trường nhiệt đới gió mùa.

Câu 2 : Đất Fe- ra-lít màu đỏ vàng được hình thành ở :

a.Môi trường nhiệt đới.   b.Môi trường nhiệt đới gió mùa.    c.Môi trường xích đạo ẩm.      d.Môi trường hoang mạc.

Câu 3 : Thiên nhiên thay đổi theo 4 mùa : Xuân, Hạ, Thu, Đông thuộc đới khí hậu nào?

a.Đới nóng     . b.Đới ôn hòa.               c.Đới hoang mạc.           D:Đới lạnh

Câu 4 : Đới ôn hòa nằm trong khu vực hoạt động của :

a.Gió mùa.         b.Gió tây ôn đới.         c.Gió mậu dịch.     d.Gió phơn tây nam.

Câu 5 : Câu sau đây đúng hay sai ?

Thực vật, động vật ở hoang mạc rất phong phú.

Câu 6 : Hãy điền nội dung thích hợp vào chỗ có dấu chấm(.......).

Đới lạnh..........................rất lạnh, ....................................phủ quanh năm,.................... Rất nghèo nàn, rất ít ................ sinh sống.

II.TỰ LUẬN: ( 7 điểm ) Câu 1 : Hãy nêu đặc điểm nổi bật của khí hậu nhiệt đới gió mùa . Nước ta nằm trong môi trường khí hậu nào? ( 2 điểm)

Câu 2 : Để khắc phục những khó khăn do khí hậu nhiệt đới gió mùa gây ra, trong sản xuất nông nghiệp cần thực hiện những biện pháp chủ yếu nào ? ( 1 điểm )

Câu 3 : Vẽ sơ đồ thể hiện hậu quả của việc gia tăng dân số quá nhanh ở đới nóng. ( 2 điểm)


ĐỀ KIỂM TRA LỚP 7

  1. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm ) Vòng tròn vào ý đúng nhất trong các câu sau

: Câu 1 : Rừng rậm thường xanh quanh năm thuộc :

A;.Môi trường xích đạo ẩm. B:Môi trường hoang mạc.   C:.Môi trường nhiệt đới.

D:Môi trường nhiệt đới gió mùa.

Câu 2 : Đất Fe- ra-lít màu đỏ vàng được hình thành ở :

a.Môi trường nhiệt đới.   b.Môi trường nhiệt đới gió mùa.    c.Môi trường xích đạo ẩm.      d.Môi trường hoang mạc.

Câu 3 : Thiên nhiên thay đổi theo 4 mùa : Xuân, Hạ, Thu, Đông thuộc đới khí hậu nào?

a.Đới nóng     . b.Đới ôn hòa.               c.Đới hoang mạc.           D:Đới lạnh

Câu 4 : Đới ôn hòa nằm trong khu vực hoạt động của :

a.Gió mùa.         b.Gió tây ôn đới.         c.Gió mậu dịch.     d.Gió phơn tây nam.

Câu 5 : Câu sau đây đúng hay sai ?

Thực vật, động vật ở hoang mạc rất phong phú.

Câu 6 : Hãy điền nội dung thích hợp vào chỗ có dấu chấm(.......).

Đới lạnh..........................rất lạnh, ....................................phủ quanh năm,.................... Rất nghèo nàn, rất ít ................ sinh sống.

II.TỰ LUẬN: ( 7 điểm ) Câu 1 : Hãy nêu đặc điểm nổi bật của khí hậu nhiệt đới gió mùa . Nước ta nằm trong môi trường khí hậu nào? ( 2 điểm)

Câu 2 : Để khắc phục những khó khăn do khí hậu nhiệt đới gió mùa gây ra, trong sản xuất nông nghiệp cần thực hiện những biện pháp chủ yếu nào ? ( 1 điểm )

Câu 3 : Vẽ sơ đồ thể hiện hậu quả của việc gia tăng dân số quá nhanh ở đới nóng. ( 2 điểm)


ĐỀ KIỂM TRA LỚP 7

  1. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm ) Vòng tròn vào ý đúng nhất trong các câu sau

: Câu 1 : Rừng rậm thường xanh quanh năm thuộc :

A;.Môi trường xích đạo ẩm. B:Môi trường hoang mạc.   C:.Môi trường nhiệt đới.

D:Môi trường nhiệt đới gió mùa.

Câu 2 : Đất Fe- ra-lít màu đỏ vàng được hình thành ở :

a.Môi trường nhiệt đới.   b.Môi trường nhiệt đới gió mùa.    c.Môi trường xích đạo ẩm.      d.Môi trường hoang mạc.

Câu 3 : Thiên nhiên thay đổi theo 4 mùa : Xuân, Hạ, Thu, Đông thuộc đới khí hậu nào?

a.Đới nóng     . b.Đới ôn hòa.               c.Đới hoang mạc.           D:Đới lạnh

Câu 4 : Đới ôn hòa nằm trong khu vực hoạt động của :

a.Gió mùa.         b.Gió tây ôn đới.         c.Gió mậu dịch.     d.Gió phơn tây nam.

Câu 5 : Câu sau đây đúng hay sai ?

Thực vật, động vật ở hoang mạc rất phong phú.

Câu 6 : Hãy điền nội dung thích hợp vào chỗ có dấu chấm(.......).

Đới lạnh..........................rất lạnh, ....................................phủ quanh năm,.................... Rất nghèo nàn, rất ít ................ sinh sống.

II.TỰ LUẬN: ( 7 điểm ) Câu 1 : Hãy nêu đặc điểm nổi bật của khí hậu nhiệt đới gió mùa . Nước ta nằm trong môi trường khí hậu nào? ( 2 điểm)

Câu 2 : Để khắc phục những khó khăn do khí hậu nhiệt đới gió mùa gây ra, trong sản xuất nông nghiệp cần thực hiện những biện pháp chủ yếu nào ? ( 1 điểm )

Câu 3 : Vẽ sơ đồ thể hiện hậu quả của việc gia tăng dân số quá nhanh ở đới nóng. ( 2 điểm)


ĐỀ KIỂM TRA LỚP 7

  1. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm ) Vòng tròn vào ý đúng nhất trong các câu sau

: Câu 1 : Rừng rậm thường xanh quanh năm thuộc :

A;.Môi trường xích đạo ẩm. B:Môi trường hoang mạc.   C:.Môi trường nhiệt đới.

D:Môi trường nhiệt đới gió mùa.

Câu 2 : Đất Fe- ra-lít màu đỏ vàng được hình thành ở :

a.Môi trường nhiệt đới.   b.Môi trường nhiệt đới gió mùa.    c.Môi trường xích đạo ẩm.      d.Môi trường hoang mạc.

Câu 3 : Thiên nhiên thay đổi theo 4 mùa : Xuân, Hạ, Thu, Đông thuộc đới khí hậu nào?

a.Đới nóng     . b.Đới ôn hòa.               c.Đới hoang mạc.           D:Đới lạnh

Câu 4 : Đới ôn hòa nằm trong khu vực hoạt động của :

a.Gió mùa.         b.Gió tây ôn đới.         c.Gió mậu dịch.     d.Gió phơn tây nam.

Câu 5 : Câu sau đây đúng hay sai ?

Thực vật, động vật ở hoang mạc rất phong phú.

Câu 6 : Hãy điền nội dung thích hợp vào chỗ có dấu chấm(.......).

Đới lạnh..........................rất lạnh, ....................................phủ quanh năm,.................... Rất nghèo nàn, rất ít ................ sinh sống.

II.TỰ LUẬN: ( 7 điểm ) Câu 1 : Hãy nêu đặc điểm nổi bật của khí hậu nhiệt đới gió mùa . Nước ta nằm trong môi trường khí hậu nào? ( 2 điểm)

Câu 2 : Để khắc phục những khó khăn do khí hậu nhiệt đới gió mùa gây ra, trong sản xuất nông nghiệp cần thực hiện những biện pháp chủ yếu nào ? ( 1 điểm )

Câu 3 : Vẽ sơ đồ thể hiện hậu quả của việc gia tăng dân số quá nhanh ở đới nóng. ( 2 điểm)


ĐỀ KIỂM TRA LỚP 7

  1. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm ) Vòng tròn vào ý đúng nhất trong các câu sau

: Câu 1 : Rừng rậm thường xanh quanh năm thuộc :

A;.Môi trường xích đạo ẩm. B:Môi trường hoang mạc.   C:.Môi trường nhiệt đới.

D:Môi trường nhiệt đới gió mùa.

Câu 2 : Đất Fe- ra-lít màu đỏ vàng được hình thành ở :

a.Môi trường nhiệt đới.   b.Môi trường nhiệt đới gió mùa.    c.Môi trường xích đạo ẩm.      d.Môi trường hoang mạc.

Câu 3 : Thiên nhiên thay đổi theo 4 mùa : Xuân, Hạ, Thu, Đông thuộc đới khí hậu nào?

a.Đới nóng     . b.Đới ôn hòa.               c.Đới hoang mạc.           D:Đới lạnh

Câu 4 : Đới ôn hòa nằm trong khu vực hoạt động của :

a.Gió mùa.         b.Gió tây ôn đới.         c.Gió mậu dịch.     d.Gió phơn tây nam.

Câu 5 : Câu sau đây đúng hay sai ?

Thực vật, động vật ở hoang mạc rất phong phú.

Câu 6 : Hãy điền nội dung thích hợp vào chỗ có dấu chấm(.......).

Đới lạnh..........................rất lạnh, ....................................phủ quanh năm,.................... Rất nghèo nàn, rất ít ................ sinh sống.

II.TỰ LUẬN: ( 7 điểm ) Câu 1 : Hãy nêu đặc điểm nổi bật của khí hậu nhiệt đới gió mùa . Nước ta nằm trong môi trường khí hậu nào? ( 2 điểm)

Câu 2 : Để khắc phục những khó khăn do khí hậu nhiệt đới gió mùa gây ra, trong sản xuất nông nghiệp cần thực hiện những biện pháp chủ yếu nào ? ( 1 điểm )

Câu 3 : Vẽ sơ đồ thể hiện hậu quả của việc gia tăng dân số quá nhanh ở đới nóng. ( 2 điểm)


ĐỀ KIỂM TRA LỚP 7

  1. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm ) Vòng tròn vào ý đúng nhất trong các câu sau

: Câu 1 : Rừng rậm thường xanh quanh năm thuộc :

A;.Môi trường xích đạo ẩm. B:Môi trường hoang mạc.   C:.Môi trường nhiệt đới.

D:Môi trường nhiệt đới gió mùa.

Câu 2 : Đất Fe- ra-lít màu đỏ vàng được hình thành ở :

a.Môi trường nhiệt đới.   b.Môi trường nhiệt đới gió mùa.    c.Môi trường xích đạo ẩm.      d.Môi trường hoang mạc.

Câu 3 : Thiên nhiên thay đổi theo 4 mùa : Xuân, Hạ, Thu, Đông thuộc đới khí hậu nào?

a.Đới nóng     . b.Đới ôn hòa.               c.Đới hoang mạc.           D:Đới lạnh

Câu 4 : Đới ôn hòa nằm trong khu vực hoạt động của :

a.Gió mùa.         b.Gió tây ôn đới.         c.Gió mậu dịch.     d.Gió phơn tây nam.

Câu 5 : Câu sau đây đúng hay sai ?

Thực vật, động vật ở hoang mạc rất phong phú.

Câu 6 : Hãy điền nội dung thích hợp vào chỗ có dấu chấm(.......).

Đới lạnh..........................rất lạnh, ....................................phủ quanh năm,.................... Rất nghèo nàn, rất ít ................ sinh sống.

II.TỰ LUẬN: ( 7 điểm ) Câu 1 : Hãy nêu đặc điểm nổi bật của khí hậu nhiệt đới gió mùa . Nước ta nằm trong môi trường khí hậu nào? ( 2 điểm)

Câu 2 : Để khắc phục những khó khăn do khí hậu nhiệt đới gió mùa gây ra, trong sản xuất nông nghiệp cần thực hiện những biện pháp chủ yếu nào ? ( 1 điểm )

Câu 3 : Vẽ sơ đồ thể hiện hậu quả của việc gia tăng dân số quá nhanh ở đới nóng. ( 2 điểm)


ĐỀ KIỂM TRA LỚP 7

  1. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm ) Vòng tròn vào ý đúng nhất trong các câu sau

: Câu 1 : Rừng rậm thường xanh quanh năm thuộc :

A;.Môi trường xích đạo ẩm. B:Môi trường hoang mạc.   C:.Môi trường nhiệt đới.

D:Môi trường nhiệt đới gió mùa.

Câu 2 : Đất Fe- ra-lít màu đỏ vàng được hình thành ở :

a.Môi trường nhiệt đới.   b.Môi trường nhiệt đới gió mùa.    c.Môi trường xích đạo ẩm.      d.Môi trường hoang mạc.

Câu 3 : Thiên nhiên thay đổi theo 4 mùa : Xuân, Hạ, Thu, Đông thuộc đới khí hậu nào?

a.Đới nóng     . b.Đới ôn hòa.               c.Đới hoang mạc.           D:Đới lạnh

Câu 4 : Đới ôn hòa nằm trong khu vực hoạt động của :

a.Gió mùa.         b.Gió tây ôn đới.         c.Gió mậu dịch.     d.Gió phơn tây nam.

Câu 5 : Câu sau đây đúng hay sai ?

Thực vật, động vật ở hoang mạc rất phong phú.

Câu 6 : Hãy điền nội dung thích hợp vào chỗ có dấu chấm(.......).

Đới lạnh..........................rất lạnh, ....................................phủ quanh năm,.................... Rất nghèo nàn, rất ít ................ sinh sống.

II.TỰ LUẬN: ( 7 điểm ) Câu 1 : Hãy nêu đặc điểm nổi bật của khí hậu nhiệt đới gió mùa . Nước ta nằm trong môi trường khí hậu nào? ( 2 điểm)

Câu 2 : Để khắc phục những khó khăn do khí hậu nhiệt đới gió mùa gây ra, trong sản xuất nông nghiệp cần thực hiện những biện pháp chủ yếu nào ? ( 1 điểm )

Câu 3 : Vẽ sơ đồ thể hiện hậu quả của việc gia tăng dân số quá nhanh ở đới nóng. ( 2 điểm)


Câu 4 : Hãy giải thích vì sao khí hậu châu phi nóng và khô bậc nhất thế giới ? ( 2 điểm )

 

 

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM: I.TRẮC NGHIỆM:

( 3điểm ) Câu 1 3 4 5 6 2 Đáp án a b b Sai Khí hậu- Băng tuyết – Thực vật – Người. II.TỰ LUẬN : ( 7 điểm ) Câu 1 : ( 2 điểm ) + Đặc điểm nổi bật của khí hậu nhiệt đới gió mùa là : -Nhiệt độ, lượng mưa thay đổi theo mùa gió. -Thời tiết diễn biến thất thường. + Nước ta nằm trong môi trường khí hậu nhiệt đới gió mùa. Câu 2 : ( 1 điểm) Những biện pháp chủ yếu : -Phát triển thủy lợi, trồng cây che phủ đất . -Chú ý tính chặt chẽ của mùa vụ. -Có những biện pháp phòng chống thiên tai, phòng trừ sâu bệnh. Câu 3 : ( 2điểm ) Vẽ sơ đồ Dân số tăng quá nhanh Kinh tế chậm phát triển Đời sống chậm cải thiện Tác động tiêu cực đến tài nguyên, môi trường. Câu 4 : ( 2 điểm ) Khí hậu châu Phi nóng và khô bậc nhất thế giới vì : - Do đại bộ phận diện tích lãnh thổ nằm giữa 2 chí tuyến. - Có dạng hình khối khổng lồ. -Bờ biển ít bị cắt xẻ, ít vũng, vịnh, nên ảnh hưởng của biển không Không vào sâu đất liền .

ĐỀ 3 kiểm tra địa lí lớp 7 A.Trắc nghiệm :(3đ)

I.Điền vào chỗ trống những từ ,cụm từ thích hợp trong các câu sau : a.Điều tra dân số cho biết ................của 1 địa phương ,1 nước . b.Tháp tuổi cho biết ...............của dân số qua ...........của địa phương . c.Trong 2 thế kỉ gần đây dân số thế giới .............đó là nhờ ......................................

II.Hãy chon câu trả lời mà em cho là đúng nhất : Câu 1 :Mật độ dân số là gì ? A.Số dân trung bình sinh sống trên một đơn vị diện tích lãnh thổ . B.Số diện tích trung bình của một người dân . C.Dân số trung bình của các địa phương trong nước . D.Số dân trung bình sinh sống trên một đơn vị diện tích lãnh thổ .

Câu 2:Nguyên nhân dẫn đến làng sóng di dân ở đới nóng : A.Thiên tai liên tiếp mất mùa . B.Xung đột ,chiến tranh đói nghèo . C.Do yêu cầu phát triển công nghiệp ,nông nghiệp ,dịch vụ . D.Tất cả các câu trả lời đều đúng .


Câu 3 :Khu vực gió mùa điển hình của thế giới : A.Đông Nam Á B.Đông Nam Á và Nam Á C.Trung Á D.Đông Á và Nam Á

Câu 4 :Sắp xếp vị trí quang cảnh theo thứ tự xa dần của vĩ tuyến trong môi trường nhiệt đới : A.Xa van ,Rừng thưa ,Vùng cỏ thưa . B.Vùng cỏ thưa ,Xa van ,Rừng thưa . C.Rừng thưa ,Xa van ,Nữa hoang mạc D.Không có câu trả lời đúng .

Câu 5 :Môi trường nhiệt đới nằm trong khoảng vĩ tuyến nào trên địa cầu : A.Vĩ tuyến 5 oB-5 oN B.Vĩ tuyến xích đạo . C.Vĩ tuyến 30oB-30oN D.Vĩ tuyến từ 5 o -30o ở 2 bán cầu

Câu 6 :Nêu hậu quả của bùng nổ dân số : A.Nền kinh tế phát triển không kịp để đáp ứng không kịp nhu cầu ăn ,mặc ,ở . B.Tăng tỉ lệ dân đói nghèo ,nạn thất nghiệp và tệ nạn xã hội phát triển . C.Sức khỏe kém ,bệnh tật nặng ,dân trí thấp . D.Tất cả các câu trên .

B.Tự luận :(7đ) Câu 1:Quần cư là gì ?Quần cư nông thôn là gì ? Quần cư đô thị là gì ? So sánh giữa quần cư nông thôn và quần cư đô thị ?

Câu 2 :Vị trí của đới nóng ?Đới nóng có bao nhiêu kiểu môi trường chính ?Việt Nam nằm trong kiểu môi trường nào ?

Câu 3 :Trình bày vị trí địa lý của Châu Phi ?Giải thích tại sao hoang mạc lại chiếm diện tích lớn ở Bắc Phi ?

ĐÁP ÁN A.Trắc nghiệm : I.Điền vào chỗ trống : (1,5đ) Mỗi câu điền đúng 0,5 đ II.Chon câu trả lời đúng :(1,5đ ) Mỗi câu chọn đúng 0,25 đ

Câu 1 :D Câu 4 :C Câu 2 :D Câu 5 :D Câu 3 :B Câu 6 :D

B.Tự luận :(7đ) Câu 1 :(3đ) -Nêu đúng 3 khái niệm :1,5 đ -So sánh đúng : 1,5 đ Câu 2 : (2đ ) -Vị trí :0,5 đ -Có 4 kiểu môi trường :Kể tên (1đ ) -Việt nam nằm trong kiêu môi trường nhiệt đới gió mùa (0,5đ) Câu 3 :(2đ) -Trình bày đúng vị trí (1đ) -Giải thích đúng :(1đ )

 

 


ĐỀ 4 kiểm tra địa lí lớp 7

A.Trắc nghiệm :(3đ)

I.Điền vào chỗ trống những từ ,cụm từ thích hợp trong các câu sau :

a.Điều tra dân số cho biết ................của 1 địa phương ,1 nước .

b.Tháp tuổi cho biết ...............của dân số qua ...........của địa phương .

c.Trong 2 thế kỉ gần đây dân số thế giới .............đó là nhờ ......................................

II.Hãy chon câu trả lời mà em cho là đúng nhất :

Câu 1 :Mật độ dân số là gì ?

A.Số dân trung bình sinh sống trên một đơn vị diện tích lãnh thổ .

B.Số diện tích trung bình của một người dân .

C.Dân số trung bình của các địa phương trong nước .

D.Số dân trung bình sinh sống trên một đơn vị diện tích lãnh thổ .

Câu 2:Nguyên nhân dẫn đến làng sóng di dân ở đới nóng :

A.Thiên tai liên tiếp mất mùa .

B.Xung đột ,chiến tranh đói nghèo .

C.Do yêu cầu phát triển công nghiệp ,nông nghiệp ,dịch vụ .

D.Tất cả các câu trả lời đều đúng .

Câu 3 :Khu vực gió mùa điển hình của thế giới :

A.Đông Nam Á

B.Đông Nam Á và Nam Á

C.Trung Á

D.Đông Á và Nam Á


Câu 4 :Sắp xếp vị trí quang cảnh theo thứ tự xa dần của vĩ tuyến trong môi trường nhiệt đới :

A.Xa van ,Rừng thưa ,Vùng cỏ thưa .

B.Vùng cỏ thưa ,Xa van ,Rừng thưa .

C.Rừng thưa ,Xa van ,Nữa hoang mạc

D.Không có câu trả lời đúng .

Câu 5 :Môi trường nhiệt đới nằm trong khoảng vĩ tuyến nào trên địa cầu :

A.Vĩ tuyến 5 o  B-5 oN        

  B.Vĩ tuyến xích đạo .   

     C.Vĩ tuyến 30oB-30oN    

D.Vĩ tuyến từ 5 o -30o ở 2 bán cầu

Câu 6 :Nêu hậu quả của bùng nổ dân số :

A.Nền kinh tế phát triển không kịp để đáp ứng không kịp nhu cầu ăn ,mặc ,ở . B.Tăng tỉ lệ dân đói nghèo ,nạn thất nghiệp và tệ nạn xã hội phát triển .

C.Sức khỏe kém ,bệnh tật nặng ,dân trí thấp .

D.Tất cả các câu trên .

B.Tự luận :(7đ) Câu 1:Quần cư là gì ?Quần cư nông thôn là gì ? Quần cư đô thị là gì ? So sánh giữa quần cư nông thôn và quần cư đô thị ?

 

Câu 2 :Vị trí của đới nóng ?Đới nóng có bao nhiêu kiểu môi trường chính ?Việt Nam nằm trong kiểu môi trường nào ?

 

Câu 3 :Trình bày vị trí địa lý của Châu Phi ?Giải thích tại sao hoang mạc lại chiếm diện tích lớn ở Bắc Phi ?

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Đề thi học kì 1

Đăng ngày 6/14/2018 3:31:27 PM | Thể loại: Địa lý 7 | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.08 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Đề thi học kì 1, Địa lý 7. .

http://tailieuhoctap.com/dethidialy7/de-thi-hoc-ki-1.kx400q.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Địa lý 7


ĐỀ KIỂM TRA LỚP 7
TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm ) Vòng tròn vào ý đúng nhất trong các câu sau
: Câu 1 : Rừng rậm thường xanh quanh năm thuộc :
A;.Môi trường xích đạo ẩm. B:Môi trường hoang mạc. C:.Môi trường nhiệt đới.
D:Môi trường nhiệt đới gió mùa.
Câu 2 : Đất Fe- ra-lít màu đỏ vàng được hình thành ở :
a.Môi trường nhiệt đới. b.Môi trường nhiệt đới gió mùa. c.Môi trường xích đạo ẩm. d.Môi trường hoang mạc.
Câu 3 : Thiên nhiên thay đổi theo 4 mùa : Xuân, Hạ, Thu, Đông thuộc đới khí hậu nào?
a.Đới nóng . b.Đới ôn hòa. c.Đới hoang mạc. D:Đới lạnh
Câu 4 : Đới ôn hòa nằm trong khu vực hoạt động của :
a.Gió mùa. b.Gió tây ôn đới. c.Gió mậu dịch. d.Gió phơn tây nam.
Câu 5 : Câu sau đây đúng hay sai ?
Thực vật, động vật ở hoang mạc rất phong phú.
Câu 6 : Hãy điền nội dung thích hợp vào chỗ có dấu chấm(.......).
Đới lạnh..........................rất lạnh, ....................................phủ quanh năm,.................... Rất nghèo nàn, rất ít ................ sinh sống.
II.TỰ LUẬN: ( 7 điểm ) Câu 1 : Hãy nêu đặc điểm nổi bật của khí hậu nhiệt đới gió mùa . Nước ta nằm trong môi trường khí hậu nào? ( 2 điểm)
Câu 2 : Để khắc phục những khó khăn do khí hậu nhiệt đới gió mùa gây ra, trong sản xuất nông nghiệp cần thực hiện những biện pháp chủ yếu nào ? ( 1 điểm )
Câu 3 : Vẽ sơ đồ thể hiện hậu quả của việc gia tăng dân số quá nhanh ở đới nóng. ( 2 điểm)
Câu 4 : Hãy giải thích vì sao khí hậu châu phi nóng và khô bậc nhất thế giới ? ( 2 điểm )


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM: I.TRẮC NGHIỆM:
( 3điểm ) Câu 1 3 4 5 6 2 Đáp án a b b Sai Khí hậu- Băng tuyết – Thực vật – Người. II.TỰ LUẬN : ( 7 điểm ) Câu 1 : ( 2 điểm ) + Đặc điểm nổi bật của khí hậu nhiệt đới gió mùa là : -Nhiệt độ, lượng mưa thay đổi theo mùa gió. -Thời tiết diễn biến thất thường. + Nước ta nằm trong môi trường khí hậu nhiệt đới gió mùa. Câu 2 : ( 1 điểm) Những biện pháp chủ yếu : -Phát triển thủy lợi, trồng cây che phủ đất . -Chú ý tính chặt chẽ của mùa vụ. -Có những biện pháp phòng chống thiên tai, phòng trừ sâu bệnh. Câu 3 : ( 2điểm ) Vẽ sơ đồ Dân số tăng quá nhanh Kinh tế chậm phát triển Đời sống chậm cải thiện Tác động tiêu cực đến tài nguyên, môi trường. Câu 4 : ( 2 điểm ) Khí hậu châu Phi nóng và khô bậc nhất thế giới vì : - Do đại bộ phận diện tích lãnh thổ nằm giữa 2 chí tuyến. - Có dạng hình khối khổng lồ. -Bờ biển ít bị cắt xẻ, ít vũng, vịnh, nên ảnh hưởng của biển không Không vào sâu đất liền .
ĐỀ 3 kiểm tra địa lí lớp 7 A.Trắc nghiệm :(3đ)
I.Điền vào chỗ trống những từ ,cụm từ thích hợp trong các câu sau : a.Điều tra dân số cho biết ................của 1 địa phương ,1 nước . b.Tháp tuổi cho biết ...............của dân số qua ...........của địa phương . c.Trong 2 thế kỉ gần đây dân số thế giới .............đó là nhờ ......................................
II.Hãy chon câu trả lời mà em cho là đúng nhất : Câu 1 :Mật độ dân số là gì ? A.Số dân trung bình sinh sống trên một đơn vị diện tích lãnh thổ . B.Số diện tích trung bình của một người dân . C.Dân số trung bình của các địa phương trong nước . D.Số dân trung bình sinh sống trên một đơn vị diện tích lãnh thổ .
Câu 2:Nguyên nhân dẫn đến làng sóng di dân ở đới nóng : A.Thiên tai liên tiếp mất mùa . B.Xung đột ,chiến tranh đói nghèo . C.Do yêu cầu phát triển công nghiệp ,nông nghiệp ,dịch vụ . D.Tất cả các câu trả lời đều đúng .
Câu 3 :Khu vực gió mùa điển hình của thế giới : A.Đông Nam Á B.Đông Nam Á và Nam Á C.Trung Á D.Đông Á và Nam Á
Câu 4 :Sắp xếp vị trí quang cảnh theo thứ tự xa dần của vĩ tuyến trong môi trường nhiệt đới : A.Xa van ,Rừng thưa ,Vùng cỏ thưa . B.Vùng cỏ thưa ,Xa van ,Rừng thưa . C.Rừng thưa ,Xa van ,Nữa hoang mạc D.Không