Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Hoï vaø teân………………………………………                                Thöù.. ….ngaøy..….thaùng…..naêm 2012

Lôùp: 5…..                         

BAØI KIEÅM TRA HOÏC KYØ I

MOÂN:  LÒCH SÖÛ VAØ ÑÒA LÍ

Ñieåm

 

 

Lôøi pheâ cuûa thaày ( coâ) giaùo

 PHAÀN I:              Khoanh vaøo  chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng

Caâu 1: Ngaøy Quoác khaùnh cuûa nöôùc ta laø ngaøy :

  1. Ngaøy 19 – 08 - 1945.           b.    Ngaøy 02 – 09 - 1945.                    c.    Ngaøy 23 – 09 - 1945.

Caâu 2: Thaønh phoá neâu cao taám göông “ Quyeát töû cho Toå quoác quyeát sinh” laø :

a.  Saøi Goøn    b.  Haø Noäi    c.  Hueá

Caâu 3: Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam ra ñôøi vaøo thôøi gian naøo ?

  1. Ngaøy 03-02-1930  b.   Ngaøy 02-03-1930 c.     Ngaøy 03-12-1930

Caâu 4: Phaàn ñaát lieàn cuûa nöôùc ta giaùp vôùi caùc nöôùc :

  1. Laøo, Thaùi Lan, Cam-pu-chia.     b.      Laøo, Trung Quoác, Cam-pu-chia.

                                      c    Trung Quoác, Thaùi lan, Cam-pu-chia.

Caâu 5: Ñaëc ñieåm khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa ôû nöôùc ta :

a.Nhieät ñoä cao, gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa.   b.  Nhieät ñoä thaáp, gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa.

                                            c.      Nhieät ñoä cao, gioù vaø möa khoâng thay ñoåi theo muøa.

Caâu 6: Nöôùc ta coù :

a.   54 daân toäc   b.   55 daân toäc   c.    56 daân toäc

PHAÀN II

Caâu 1: Haõy noái nhöõng khoù khaên ôû coät beân traùi vôùi bieän phaùp giaûi quyeát ôû coät beân phaûi cho ñuùng :

1.  Giaëc ñoùi    a) Phaùt ñoäng phong traøo “ Xoaù naïn muø chöõ “

2.  Giaëc doát    b) Laäp “Huõ gaïo cöùu ñoùi”,“Ngaøy ñoàng taâm”,“Taêng gia saûn xuaát”.

3.  Taøi chính thieáu   c) Ngoaïi giao khoân kheùo

4.  Giaëc ngoaïi xaâm   d) Laäp “ Quyõ ñoäc laäp”, “ Tuaàn leã vaøng” .

Caâu 2: Em haõy ñieàn töø ngöõ thích hôïp ( khoâng chòu, caøng laán tôùi, phaûi nhaân nhöôïng, laøm noâ leä, hi sinh ) vaøo choã chaám cho hoaøn chænh lôøi keâu goïi toaøn quoác khaùng chieán cuûa Baùc Hoà.

  Trích lôøi keâu goïi toaøn quoác khaùng chieán cuûa Chuû tòch Hoà Chí Minh :

 “ Hôõi ñoàng baøo toaøn quoác !

 Chuùng ta muoán hoaø bình, chuùng ta………………………………… . Nhöng chuùng ta caøng nhaân nhöôïng, thöïc daân Phaùp………………………….., vì chuùng muoán cöôùp nöôùc ta moät laàn nöõa.

 Khoâng ! Chuùng ta thaø……………………… taát caû, chöù nhaát ñònh………………………… Maát nöôùc, nhaát ñònh khoâng chòu……………………………

Caâu 3: Em haõy neâu caùc loaïi ñöôøng giao thoâng ôû nöôùc ta .

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Caâu 4: Thöông maïi goàm nhöõng hoaït ñoäng naøo? Thöông maïi coù vai troø gì ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Caâu 5: Em haõy ñieàn tieáp töø ngöõ thích hôïp vaøo choã chaám cho hoaøn chænh baøi hoïc “Daân soá nöôùc ta”

      Nöôùc ta coù dieän tích vaøo loaïi………………….nhöng laïi thuoäc haøng caùc nöôùc……………treân theá giôùi.Daân soá taêng nhanh gaây nhieàu………………………….cho vieäc naâng cao ñôøi soáng. Nhöõng naêm gaàn ñaây, toác ñoä……………………ñaõ giaûm hôn so vôùi tröôùc nhôø thöïc hieän toát coâng taùc………………………………..gia ñình.


 

 

ÑAÙP AÙN

LÒCH SÖÛ - ÑÒA LÍ 

PHAÀN I ( 3ñ)

 

Caâu 1

Caâu 2

Caâu 3

Caâu 4

Caâu 5

Caâu 6

b

b

a

b

a

a

 

PHAÀN II

Caâu 1( 1ñ) : 1b; 2a; 3d; 4c.

Caâu 2( 2ñ): Thöù töï caàn ñieàn laø: phaûi nhaân nhöôïng, caøng laán tôùi, hi sinh, khoâng chòu, laøm noâ leä.

Caâu 3( 1,5 ñ):  ñöôøng saét, ñöôøng oâ toâ, ñöôøng soâng, ñöôøng bieån vaø ñöôøng haøng khoâng .

Caâu 4( 1,5) Thöông maïi goàm caùc hoaït ñoäng noäi thöông vaø ngoaïi thöông. Thöông maïi coù vai troø laøm caàu noái giöõa saûn xuaát vaø tieâu thuï.

Caâu 5( 1ñ)  trung bình, ñoâng daân, khoù khaên, taêng daân soá, keá hoaïch hoaù.

 

KHOA HOÏC

PHAÀN I ( 3ñ)

 

Caâu 1

Caâu 2

Caâu 3

Caâu 4

Caâu 5

Caâu 6

a

c

c

a

c

c

PHAÀN II

 

Caâu 1( 2ñ) : Thöù töï caàn ñieàn laø : tröùng, tinh truøng, thuï tinh, hôïp töû .

Caâu 2( 2,5 ñ): Ñeå phoøng beänh vieâm naõo, ta neân giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh; khoâng ñeå ao tuø, nöôùc ñoïng; dieät muoãi, dieät boï gaäy. Caàn coù thoùi quen nguû maøn. Caàn ñi tieâm phoøng beänh vieâm naõo theo ñuùng chæ daãn cuûa baùc só.

Caâu 3( 2,5ñ) Muoán phoøng traùnh tai naïn giao thoâng ñöôøng boä, em caàn phaûi hoïc veà Luaät giao thoâng ñöôøng boä, ñi saùt leà beân phaûi vaø coù ñoäi muõ baûo hieåm khi ñi xe maùy, khoâng chôi döôùi loøng ñöôøng .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Đề thi học kì 1

Đăng ngày 3/24/2013 8:12:52 PM | Thể loại: Địa lý | Lần tải: 2 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
1 lần xem

đề thi Đề thi học kì 1, Địa lý. . tailieuhoctap chia sẽ tới bạn đọc tài liệu Đề thi học kì 1 .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu Đề thi học kì 1 trong chủ đề Địa lý được chia sẽ bởi user Lý Vương Thị đến cộng đồng nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã giới thiệu vào chủ đề Địa lý , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Tiểu Học Lớp 5 Địa lí 5 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Họ và tên……………………………………… Thứ, nói thêm …, ngoài ra ngày, kế tiếp là …, nói thêm là tháng…, ngoài ra năm 2012 Lớp: 5…, kế tiếp là BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ Điểm Lời phê của thầy ( cô) giáo   PHẦN I: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng Câu 1: Ngày Quốc khánh của nước ta là ngày : Ngày 19 – 08 - 1945, nói thêm là b, kế tiếp là Ngày 02 – 09 - 1945, bên cạnh đó c, kế tiếp là Ngày 23 – 09

http://tailieuhoctap.com/dethidialy/de-thi-hoc-ki-1.qec1yq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Địa lý


Họ và tên……………………………………… Thứ.. ….ngày..….tháng…..năm 2012
Lớp: 5…..
BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
Điểm


Lời phê của thầy ( cô) giáo

 PHẦN I: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1: Ngày Quốc khánh của nước ta là ngày :
Ngày 19 – 08 - 1945. b. Ngày 02 – 09 - 1945. c. Ngày 23 – 09 - 1945.
Câu 2: Thành phố nêu cao tấm gương “ Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” là :
a. Sài Gòn b. Hà Nội c. Huế
Câu 3: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào thời gian nào ?
Ngày 03-02-1930 b. Ngày 02-03-1930 c. Ngày 03-12-1930
Câu 4: Phần đất liền của nước ta giáp với các nước :
Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia. b. Lào, Trung Quốc, Cam-pu-chia.
c Trung Quốc, Thái lan, Cam-pu-chia.
Câu 5: Đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta :
a.Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa. b. Nhiệt độ thấp, gió và mưa thay đổi theo mùa.
c. Nhiệt độ cao, gió và mưa không thay đổi theo mùa.
Câu 6: Nước ta có :
a. 54 dân tộc b. 55 dân tộc c. 56 dân tộc
PHẦN II
Câu 1: Hãy nối những khó khăn ở cột bên trái với biện pháp giải quyết ở cột bên phải cho đúng :
1. Giặc đói a) Phát động phong trào “ Xoá nạn mù chữ “
2. Giặc dốt b) Lập “Hũ gạo cứu đói”,“Ngày đồng tâm”,“Tăng gia sản xuất”.
3. Tài chính thiếu c) Ngoại giao khôn khéo
4. Giặc ngoại xâm d) Lập “ Quỹ độc lập”, “ Tuần lễ vàng” .
Câu 2: Em hãy điền từ ngữ thích hợp ( không chịu, càng lấn tới, phải nhân nhượng, làm nô lệ, hi sinh ) vào chỗ chấm cho hoàn chỉnh lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ.
Trích lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh :
“ Hỡi đồng bào toàn quốc !
Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta………………………………… . Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp………………………….., vì chúng muốn cướp nước ta một lần nữa.
Không ! Chúng ta thà……………………… tất cả, chứ nhất định………………………… Mất nước, nhất định không chịu……………………………
Câu 3: Em hãy nêu các loại đường giao thông ở nước ta .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 4: Thương mại gồm những hoạt động nào? Thương mại có vai trò gì ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 5: Em hãy điền tiếp từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm cho hoàn chỉnh bài học “Dân số nước ta”
Nước ta có diện tích vào loại………………….nhưng lại thuộc hàng các nước……………trên thế giới.Dân số tăng nhanh gây nhiều………………………….cho việc nâng cao đời sống. Những năm gần đây, tốc độ……………………đã giảm hơn so với trước nhờ thực hiện tốt công tác………………………………..gia đình.


ĐÁP ÁN
LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ
PHẦN I ( 3đ)

Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6

b
b
a
b
a
a


PHẦN II
Câu 1( 1đ) : 1b; 2a; 3d; 4c.
Câu 2( 2đ): Thứ tự cần điền là: phải nhân nhượng, càng lấn tới, hi sinh, không chịu, làm nô lệ.
Câu 3( 1,5 đ): đường sắt, đường ô tô, đường sông, đường biển và đường hàng không .
Câu 4( 1,5) Thương mại gồm các hoạt động nội thương và ngoại thương. Thương mại có vai trò làm cầu nối giữa sản xuất và tiêu thụ.
Câu 5( 1đ) trung bình, đông dân, khó khăn, tăng dân số, kế hoạch hoá.

KHOA HỌC
PHẦN I ( 3đ)

Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6

a
c
c
a
c
c

PHẦN II

Câu 1( 2đ) : Thứ tự cần điền là : trứng, tinh trùng, thụ tinh, hợp tử .
Câu 2( 2,5 đ): Để phòng bệnh viêm não, ta nên giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh; không để ao tù, nước đọng; diệt muỗi, diệt bọ gậy. Cần có thói quen ngủ màn. Cần đi tiêm phòng