KHẢO SÁT GIỮA KÌ 1 TV 3

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

d

HOÏ TEÂN : ………………………………

HOÏC SINH LÔÙP : ………………………

KTÑK – GIÖÕA HOÏC KYØ I  2009 – 2010

MOÂN TIEÁNG VIEÄT – LÔÙP 3

KIEÅM TRA ÑOÏC (Ñoïc thaàm)

 

 

 

Ñoïc thaàm :                                

         Chim noäc thua

 

 Tan hoïc , Lan vöøa ñi veà vöøa nghó , khoâng bieát mình ñaõ qua caàu luùc naøo . Töï nhieân , Lan ñöùng laïi, laéng tai nghe . OÀ , coù tieáng con chim gì nghe hay laém . Thoâi ñuùng , tieáng con chim noäc thua roài . Noù ñang ñaäu treân caønh caây saêng leû tröôùc maët, vöôn chieác coå xanh bieác leân trôøi maø hoùt.

Trong nhöõng con chim röøng , Lan thích nhaát con noäc thua . Coù hoâm Lan daäy thaät sôùm, ra suoái laáy nöôùc , chöa coù con chim naøo ra khoûi toå . Theá maø con noäc thua ñaõ hoùt ôû treân caønh . Coù nhöõng hoâm trôøi möa gioù raát to , nhöõng con chim khaùc ñi truù möa heát . Nhöng con noäc thua vaãn bay ñi kieám moài hoaëc ñaäu treân caønh cao hoùt moät mình . Trong röøng chæ nghe coù tieáng möa vaø tieáng con chim chòu thöông , chòu khoù aáy hoùt maø thoâi . Thaønh ra , coù hoâm Lan ñi hoïc moät mình maø cuõng thaáy vui nhö coù baïn ñi cuøng .

 

 

         QUANG HUY

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÍ SINH KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT

VAØO KHUNG NAØY

VÌ ÑAÂY LAØ PHAÙCH, SEÕ ROÏC ÑI MAÁT

 

 

-----------------------------------------------------------

 


1/…./0,5ñ

 

 

 

 

 

 

2/…/0,5ñ

 

 

 

 

3/……./1 ñ

 

 

 

 

 

 

4/……/ 

 

 

5/……./1ñ

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Baïn Lan thích con chim noäc thua vì :

  a. ñeïp  

  b. hoùt hay  

  c.  hoùt hay , chaêm chæ , caàn cuø

 d.  khoâng phaù hoaïi muøa maøng .  

 

2/ Lan ñi hoïc moät mình maø cuõng thaáy vui vì :

  1. Coù nhieàu baïn  .
  2. Coù chim noäc thua .
  3. Caûnh röøng ñeïp  .
  4. Trôøi khoâng coù möa .

 

3/ Gaïch döôùi 2 hình aûnh so saùnh trong khoå thô sau :

  Nghæ heø vôùi boá

Beù ra bieån chôi

 Töôûng raèng bieån nhoû

 Maø to baèng trôøi .

 

4/ Ñieàn daáu phaåy thích hôïp vaøo trong caâu sau :

       Maáy hoâm tröôùc trôøi maây xaùm xòt möa ngaâu raû rích ñöôøng laày loäi .

 

 

5/ Ñaët caâu hoûi cho boä phaän in ñaäm

 

a.  Maáy ñöùa em choáng hai tay ngoài nhìn chò .

 

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

  1. Em nhoû aáy laø moät caâu beù thoâng minh .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


     

 

 

 

 Tröôøng Tieåu Hoïc          KTÑK – GIÖÕA HOÏC KYØ I ( 2009 – 2010 )

                                      MOÂN TIEÁNG VIEÄT – LÔÙP 3

                KIEÅM TRA ÑOÏC (ñoïc thaønh tieáng)

 

    ……          Hoï teân hoïc sinh : ……………………………… 1/ …………………

                6ñ         Lôùp : ……………………… Ngaøy : …………… 2/ …………………

 

 

ÑOÏC THAØNH TIEÁNG

(Thôøi gian 1 phuùt)

 

-         Hoïc sinh ñoïc moät trong hai ñoaïn sau trong baøi “Coâ giaùo tí hon”   (Saùch Tieáng Vieät lôùp 3, taäp 1, trang 17 ).

 Ñoaïn 1 : “Beù keïp laïi toùc  . . . . . . laøm thöôùc .”

 Ñoaïn 2 : “Maáy ñöùa em   . . . . . . hai ñöùa lôùn .”

-         Giaùo vieân coù theå cho hoïc sinh söû duïng saùch giaùo khoa ñeå ñoïc, neáu baøi ñoïc trong phieáu in khoâng roõ.

-         Giaùo vieân neâu 1 caâu hoûi veà noäi dung baøi ñoïc cho hoïc sinh traû lôøi ñeå kieåm tra kó naêng ñoïc hieåu , noùi vaø dieãn ñaït cuûa hoïc sinh .

 

 

Tieâu chuaån cho ñieåm ñoïc

Ñieåm

1. Ñoïc roõ raøng       , raønh maïch , löu loaùt

…………… /3 ñ

2. Ngaét nghæ hôi ñuùng caùc daáu caâu , caùc cuïm töø roõ nghóa

…………… / 1 ñ

3. Cöôøng ñoä          , toác ñoä ñoïc

…………… / 1 ñ

4.  Traû lôøi ñuùng caâu hoûi giaùo vieân neâu

…………… / 1 ñ

Coäng : 

…………… / 6 ñ

 

HÖÔÙNG DAÃN KIEÅM TRA

 

1. Ñoïc ñuùng tieáng, töø : 3 ñieåm

    - Ñoïc sai töø 1 – 2 tieáng :2,5 ñieåm

    - Ñoïc sai töø 3 – 4 tieáng     : 2,0 ñieåm

    - Ñoïc sai töø 5 – 6 tieáng   : 1,5 ñieåm

    - Ñoïc sai töø 7 – 8 tieáng : 1,0 ñieåm

    - Ñoïc sai töø 9 – 10 tieáng : 0,5 ñieåm

    - Ñoïc sai treân 10 tieáng      : 0 ñieåm

2. Ngaét nghæ hôi ñuùng ôû caùc daáu caâu, caùc cuïm töø roõ nghóa   : 1 ñieåm 

    - Khoâng ngaét, nghæ hôi ñuùng töø 3 – 4 daáu caâu        :  0,5 ñieåm

- Khoâng ngaét, nghæ hôi ñuùng töø 5 daáu caâu trôû leân  : 0 ñieåm

3. Toác ñoä ñoïc :                                                                            : 1 ñieåm

    - Vöôït 1 phuùt – 2 phuùt                                             :  0,5 ñieåm

    - Vöôït 2 phuùt (ñaùnh vaàn, nhaåm)                              :  0 ñieåm

4. Traû lôøi ñuùng yù caâu hoûi do giaùo vieân neâu                              : 1 ñieåm

 

 

 

 

 

Baøi ñoïc :

cOÂ GIAÙO TÍ HON

 

Beù keïp laïi toùc , thaû oáng quaàn xuoáng , laáy caùi noùn cuûa maù ñoäi leân ñaàu . Noù coá baét chöôùc daùng ñi khoan thai cuûa coâ giaùo khi coâ böôùc vaøo lôùp . Maáy ñöùa nhoû laøm y heät ñaùm hoïc troø , döùng caû daäy , khuùc khích cöôøi chaøo coâ  .

Beù treo noùn , maët tænh khoâ , beû moät nhaùnh traâm baàu laøm thöôùc. Maáy ñöùa em choáng hai tay ngoài nhìn chò . Laøm nhö coâ giaùo , Beù ñöa maét nhìn ñaùm hoïc troø , tay caàm nhaùnh traâm baàu nhòp nhòp treân taám baûng . Noù ñaùnh vaàn töøng tieáng . Ñaøn em ríu rít ñaùnh vaàn theo . Thaèng Hieån ngoïng líu , noùi khoâng kòp hai ñöùa lôùn . Caùi Anh hai maù nuùng nính , ngoài goïn troøn nhö cuû khoai , bao giôø cuõng giaønh phaàn ñoïc xong tröôùc. Caùi Thanh ngoài cao hôn hai em moät caùi ñaàu . Noù môû to ñoâi maét hieàn dòu nhìn taám baûng , vöøa ñoïc vöøa maân meâ môù toùc mai .

 

        Theo NGUYEÃN THI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOÏ TEÂN : …………………………………

HOÏC SINH LÔÙP : ………………………

 

KTÑK – GIÖÕA HOÏC KYØ I    2009 – 2010

MOÂN TIEÁNG VIEÄT – LÔÙP 3

KIEÅM TRA VIEÁT


……………/ 5ñ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 I.Chính taû  :  (nghe ñoïc) – Thôøi gian 15 phuùt

         Baøi “Meï vaéng nhaø ngaøy baõo ”   (Ñaàu baøi vaø 3 khoå thô ñaàu )

(Saùch Tieáng Vieät lôùp 3 taäp1, trang 32 )

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höôùng daãn chaám chính taû

     Sai 2 loãi tröø 1 ñieåm

     Baøi khoâng maéc loãi chính taû (hoaëc chæ maéc 1 loãi); Chöõ vieát roõ raøng saïch seõ ñöôïc 5 ñieåm.

    Chöõ vieát khoâng roõ raøng, sai laãn ñoä cao, khoaûng caùch, kieåu chöõ vaø baøi khoâng saïch seõ tröø 1 ñieåm.

 

 

 

 


 

THÍ SINH KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT

VAØO KHUNG NAØY

VÌ ÑAÂY LAØ PHAÙCH, SEÕ ROÏC ÑI MAÁT

 

-----------------------------------------------------------

 


………… / 5ñ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    II. Taäp laøm vaên :   (25 phuùt)

 Vieát moät ñoaïn vaên ngaén ( töø 5 ñeán 7 caâu ) keå laïi buoåi ñaàu ñi hoïc .

 

Baøi laøm

 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   


 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 11/6/2009 6:30:12 AM | Thể loại: ĐỀ TVIỆT | Lần tải: 92 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.07 M | File type: doc
1 lần xem

đề thi KHẢO SÁT GIỮA KÌ 1 TV 3, ĐỀ TVIỆT. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến bạn đọc thư viện KHẢO SÁT GIỮA KÌ 1 TV 3 .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , đề thi KHẢO SÁT GIỮA KÌ 1 TV 3 thuộc chủ đề ĐỀ TVIỆT được giới thiệu bởi bạn Hùng Dương Văn tới cộng đồng nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã đưa vào mục ĐỀ TVIỆT , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Mĩ thuật ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo d HỌ TÊN : ……………………………… HỌC SINH LỚP : ……………………… KTĐK – GIỮA HỌC KỲ I 2009 – 2010 MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 3 KIỂM TRA ĐỌC (Đọc thầm)   Đọc thầm : Chim nộc thua Tan học , Lan vừa đi về vừa nghĩ , ko biết mình đã qua cầu lúc nào , bên cạnh đó Tự nhiên , Lan đứng lại, lắng nghe nghe , cho biết thêm Ồ , có tiếng con chim gì nghe hay lắm , bên cạnh đó Thôi đúng , tiếng con chim nộc thua rồi , kế tiếp là Nó đang đậu trên cành cây săng lẻ trước

https://tailieuhoctap.com/dethidetviet/khao-sat-giua-ki-1-tv-3.9cd0uq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


d
HỌ TÊN : ………………………………
HỌC SINH LỚP : ………………………
KTĐK – GIỮA HỌC KỲ I 2009 – 2010
MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 3
KIỂM TRA ĐỌC (Đọc thầm)
Đọc thầm :
Chim nộc thua

Tan học , Lan vừa đi về vừa nghĩ , không biết mình đã qua cầu lúc nào . Tự nhiên , Lan đứng lại, lắng tai nghe . Ồ , có tiếng con chim gì nghe hay lắm . Thôi đúng , tiếng con chim nộc thua rồi . Nó đang đậu trên cành cây săng lẻ trước mặt, vươn chiếc cổ xanh biếc lên trời mà hót.
Trong những con chim rừng , Lan thích nhất con nộc thua . Có hôm Lan dậy thật sớm, ra suối lấy nước , chưa có con chim nào ra khỏi tổ . Thế mà con nộc thua đã hót ở trên cành . Có những hôm trời mưa gió rất to , những con chim khác đi trú mưa hết . Nhưng con nộc thua vẫn bay đi kiếm mồi hoặc đậu trên cành cao hót một mình . Trong rừng chỉ nghe có tiếng mưa và tiếng con chim chịu thương , chịu khó ấy hót mà thôi . Thành ra , có hôm Lan đi học một mình mà cũng thấy vui như có bạn đi cùng .


QUANG HUY

THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT
VÀO KHUNG NÀY
VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH, SẼ RỌC ĐI MẤT

1/…./0,5đ


2/…/0,5đ
3/……./1 đ


4/……/1đ


5/……./1đ
1/ Bạn Lan thích con chim nộc thua vì :
a. đẹp
b. hót hay
c. hót hay , chăm chỉ , cần cù
d. không phá hoại mùa màng .

2/ Lan đi học một mình mà cũng thấy vui vì :
Có nhiều bạn .
Có chim nộc thua .
Cảnh rừng đẹp .
Trời không có mưa .

3/ Gạch dưới 2 hình ảnh so sánh trong khổ thơ sau :
Nghỉ hè với bố
Bé ra biển chơi
Tưởng rằng biển nhỏ
Mà to bằng trời .

4/ Điền dấu phẩy thích hợp vào trong câu sau :
Mấy hôm trước trời mây xám xịt mưa ngâu rả rích đường lầy lội .


5/ Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm

a. Mấy đứa em chống hai tay ngồi nhìn chị .

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Em nhỏ ấy là một câu bé thông minh .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trường Tiểu Học KTĐK – GIỮA HỌC KỲ I ( 2009 – 2010 )
MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 3
KIỂM TRA ĐỌC (đọc thành tiếng)

…… Họ tên học sinh : ……………………………… 1/ …………………
6đ Lớp : ……………………… Ngày : …………… 2/ …………………


ĐỌC THÀNH TIẾNG
(Thời gian 1 phút)

Học sinh đọc một trong hai đoạn sau trong bài “Cô giáo tí hon” (Sách Tiếng Việt lớp 3, tập 1, trang 17 ).
Đoạn 1 : “Bé kẹp lại tóc . . . . . . làm thước .”
Đoạn 2 : “Mấy đứa em . . . . . . hai đứa lớn .”
Giáo viên có thể cho học sinh sử dụng sách giáo khoa để đọc, nếu bài đọc trong phiếu in không rõ.
Giáo viên nêu 1 câu hỏi về nội dung bài đọc cho học sinh trả lời để kiểm tra kĩ năng đọc hiểu , nói và diễn đạt của học sinh .


Tiêu chuẩn cho điểm đọc
Điểm

1. Đọc rõ ràng , rành mạch , lưu loát
…………… /3 đ

2. Ngắt nghỉ hơi đúng các dấu câu , các cụm từ rõ nghĩa
…………… / 1 đ

3. Cường độ , tốc độ đọc
…………… / 1 đ

4. Trả lời đúng câu hỏi giáo viên nêu
…………… / 1 đ

Cộng :
…………… / 6 đ


HƯỚNG DẪN KIỂM TRA

1. Đọc đúng tiếng, từ : 3 điểm