de cuong van 8

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


PHÒNG GD- ĐT HUYỆN TÂN CHÂU

TRƯNG THCS TÂN HÒA

         ***************

 

 

                   ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II

                   MÔN: NGỮ VĂN K8

 

I.PHẦN VĂN:

 

Câu 1: Nội dung và nghệ thuật của bài thơ ” NHỚ RỪNG- THẾ LỮ.

* Nội dung: Bài thơ mượn lời con hổ bị nhốt ở vườn bách thú để diễn tả sâu sắc nỗi chán ghét thực tại tầm thường, tù túng và niềm khao khát tự do mãnh liệt bằng những vần thơ tràn đầy cảm xúc lãng mạn . Bài thơ đã khơi gợi lòng yêu nước thầm kín của người dân mát nước thuở ấy.

* Nghệ thuật:

-Baøi thô traøn ñaày caûm höùng laõng maïn.

-Hình töôïng con hoå bò nhoát trong vöôøn baùch thuù laø bieåu töôïng thích hôïp vaø ñeïp theå hieän chuû ñeà baøi thô.

-Hình aûnh thô giaøu chaát taïo hình.

-Ngoân ngöõ vaø nhaïc ñieäu phong phuù.

2.Nội dung và nghệ thuật của bài thơ . QUÊ HƯƠNG – TẾ HANH

* Nội dung: Bài thơ đã vẽ ra một bức tranh tươi sáng, sinh động về một làng quê miền biển, trong đó nổi bật lên hình ảnh khỏe khoắn, đầy sức sống của người dân làng chài và cảnh sinh hoạt của họ. Đồng thời thể hiện tình cảm quê hương trong sáng, tha thiết của nhà thơ.

* Nghệ thuật:

-Theå thô 8 chöõ.

- Hình aûnh thô saùng taïo .
- Biện pháp tu từ nhân hóa.

Câu 3: Chép lại nguyên văn 8 câu thơ đầu trong bài thơ QUÊ HƯƠNG – TẾ HANH và nêu nội dung của đoạn thơ.

* HS học thuộc đoạn thơ sgk/trang 16.

* Nội dung:

- 2 câu thơ đầu, tác giả giới thiện về làng : ở ven biển, làm nghề đánh cá.


-8 câu thơ tiếp tác giả giới thiệu cảnh đoàn thuyền ra khơi: vào buổi áng sớm khi trời trong, gió lặng. Con thuyền ra khơi khỏe khoắn, mạnh mẽ và cánh buồm được ví như mảnh hồn làng.

* Nghệ thuật:

- Nghệ thuật miêu ta độc đáo.

- Sữ dụng phép so sánh.

Câu 4:Nội dung và nghệ thuật của bài thơ :” KHI CON TU HÚ”TỐ HỮU.

*Nội dung:bài thơ thể hiện sâu sắc lòng yêu cuộc sống và niềm khao khát tự do cháy bỏng của người chiến sĩ cách mạng trong cảnh tù đày.

* Nghệ thuật:

- Taû caûnh vaø taû taâm traïng.

- Theå thô luïc baùt meàm maïi uyeån chuyeån.

- Baøi thô lieàn maïch, gioïng ñieäu töï nhieân, caûm xuùc nhaát quaùn.

Câu 5:Nội dung và nghệ thuật của bài thơ :” TỨC CẢNH PÁC BÓ- HỒ CHÍ MINH.

*Nội dung:  Bài thơ cho thấy tinh thần lạc quan và phong thái ung dung của Bác Hồ trong cuộc sống cách mạng đầy gian khổ  ở Pác Bó.Với bác làm cách mạng và sống hòa hợp với thiên nhiên là một niềm vui lớn.

* Nghệ thuật:

- Theå thô töù tuyeät bình dò.

- Gioïng thô töï nhieân, nheï nhaøng.

-Phaùp ñoái,töø laùy.

Câu 6: Chép nguyên văn ( dịch thơ) bài thơ: “Đi đường “ và “Ngắm trăng”. Nêu nội dung và nghệ thuật của 2 bài thơ.

* HS học thuộc bài thơ SGK/ trang 37,39.

*Nội dung:

- Ngắm trăng là bài thơ tứ tuyệt giản dị mà hàm súc, cho thấy tình yêu thiên nhiên đến say mê và phong thái ung dung của bác hồ ngay cả trong cảnh ngục tù tối tăm.

* Nghệ thuật:

- Ngheä thuaät töông phaûn.

- Ngheä thuaät nhaân hoùa.

- Löïa choïn ngoân ngöõ ñoäc ñaùo.

*Nội dung: Ñi ñöôøng laø baøi thô vieát veà vieäc ñi ñöôøng gian lao, töø ñoù neâu leân trieát lí veà baøi hoïc ñöôøng ñôøi, ñöôøng caùch maïng : vöôït qua gian lao seõ tôùi thaéng lôïi veû vang.

* Nghệ thuật:

- Keát caáu chaët cheõ, lôøi thô töï nhieân, bình dò, gôïi hình aûnh vaø giaøu caûm xuùc.

Câu 6: Vì sao Lí Công Uẩn lại dời đô từ Hoa Lư về Đại La?.


 1. Muïc ñích vieäc dôøi ñoâ.

- Nhaø Thöông, Chu phaûi dôøi ñoâ nhaèm möu toan nghieäp lôùn, tính keá laâu daøi cho con chaùu.

- Thuaän vôùi meänh trôøi vaø loøng ngöôøi laøm cho ñaát nöôùc vöõng beàn, thònh vöôïng.

=>Laø 1 vieäc laøm chính nghóa vì nöôùc vì daân.

2. Lôïi theá cuûa thaønh Ñaïi La:

- ÔÛ nôi trung taâm trôøi ñaát, môû ra 4 höôùng, coù nuùi soâng, ñaát roäng baèng phaúng, cao thoaùng traùnh luït loäi.

- Laø ñaàu moái giao löu, laø maõnh ñaát höng thònh.

Câu 7: Nội dung của văn bản : CHIẾU DỜI ĐÔ – LÍ CÔNG UẨN.

4.Nội dung: Bài chiếu phản ánh khát vọng của nhân dân về một đất nước độc lập, thống nhất, đồng thời phản ánh ý chí tự cường của dân tộc Đại việt đang trên đà lớn mạnh.

* Nghệ thuật:Bài chiếu có sức thuyết phục mạnh mẽ.

Câu 8: Nội dung và nghệ thuật của bài:HỊCH TƯỚNG SĨ- TRẦN QUỐC TUẤN.

* Nội dung: Bài hịch phản ánh tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, thể hiện qua lòng căm thù giặc, ý chí quyết chiến, quyết thắng kẻ thù xâm lược.

* Nghệ thuật:

+Lập luận chặt chẽ

+ Lời văn  luùc noùi thaúng gaàn nhö sæ maéng, luùc phaân tích meàm moûng,lúc khích l ,động viên.

+ Söû duïng ñieäp ngöõ taêng tieán.

+ Caâu vaên bieàn ngaãu, giaøu nhòp ñieäu.

Câu 9: Nội dung và nghệ thuật đoạn trích :” Nước Đại Việt ta

* Nội dung: Đoạn trích có ý nghĩa như một bản tuyên ngôn độc lập :khẳng định nước ta có nền văn hiến lâu đời, có lãnh thổ, phong tục, chủ quyền riêng, có truyền thông lịch sử; kẻ xâm lược là phản nhân nghĩa, nhất định thất bại.

* Nghệ thuật: Lập luận chặt chẽ, chứng cứ hùng hồn.

Câu 10: Nguyễn Thiếp đã nêu lên nhöõng bieåu hieän sai traùi, leäch laïc cuûa vieäc hoïc là gì ?

- Loái hoïc chuoäng hình thöùc, caàu danh lôïi.

- Caùch hoïc naøy raát nghuy hieåm laøm cho keû döôùi ngöôøi treân thích söï chaïy choït, luoàn cuùi.

Nöôùc maát nhaø tan.

 Câu 11 Nguyễn Thiếp đã nêu lên những quan ñieåm vaø phöông phaùp ñuùng cuûa vieäc hoïc như thế nào?


- Vieäc hoïc phaûi phoå bieán roäng khaép: môû theâm tröôøng hoïc, môû roäng thaønh phaàn ngöôøi hoïc, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho ngöôøi ñi hoïc.

- Hoïc phaûi baét ñaàu töø nhöõng kieán thöùc cô baûn coù tính chaát neàn taûng.

- Hoïc tuaàn töï töø thaáp ñeán cao.

- Hoïc roäng, nghó saâu, toùm löôïc nhöõng nội dung cô baûn, coát yeáu.

- Keát hôïp hoïc vôùi haønh.

Câu 12: Nội dung của văn bản: THUẾ MÁU- NGUYỄN ÁI QUỐC. 

*Nội dung: Chính quyền thực dân đã biến người dân nghèo khổ ở các xứ thuộc địa thành vật hi sinh để phục vụ cho lợi ích của mình trong các cuộc chiến tranh tàn khốc.

*Nghệ thuật:

- Dùng tư liệu phong phú, xác thực.

-Ngòi bút trào phúng sắc sảo.

- Giọng điệu mỉa mai.

II. PHẦN TIẾNG VIỆT:

Câu 13: Kể tên các kiểu câu đã học . Nêu đặc điểm hình thức và chức năng.

1. Câu nghi vấn:

* Đặc điểm hình thức:

-Có các từ nghi vấn:không,làm sao,hay là

-Dấu chấm hỏi ở cuối câu

*Chức năng:Dùng để hỏi.

VD: Bạn làm bài tập toán chưa ?

2. Câu cầu khiến:

* Đặc điểm hình thức:

- Có các từ cầu khiến như :hãy, đừng , chớ, đi,thôi, nào…. Hay ngữ liệu cầu khiến

* Chức năng:dùng để ra lệnh, đề nghị , khuyên bảo…

VD:  Anh không nên hút thuốc lá trong phòng làm việc.

3. Câu cảm thán:

* Đặc điểm hình thức:

- Có các từ ngữ cảm thán : ôi, than ôi,hỡi ơi, chao ơi, trời ơi, thay, biết bao, xiết bao, biết chừng nảo ...

VD : Ôi.. đau quá !

* Chức năng:dùng để bộc lô tình cảm, cảm xúc.

4. Câu trần thuật:

* Đặc điểm hình thức:

-không có đặc điểm hình thức của các kiểu câu nghi vấn, cầu khiến,cảm thán.

* Chức năng: Kể, thông báo, nhận định, miêu tả, yêu cầu, đề nghị, bộc lộ cảm xúc.

VD: Tôi là bạn tốt của tôi.


5. Câu phủ định:

* Đặc điểm hình thức:

- Có các từ ngữ phủ định như : không, chẳng chả, chưa, không phải(là),chẳng phải(la), đâu có phải (là), đâu(có)....

* Chức năng:

-Thông báo, xác nhận không có sự vật, sự việc, tính chất, quan hệ nào đó( câu phủ định miêu tả)

- Phản bác một ý kiến, một nhận định ( câu phủ định bác bỏ).

VD: Tôi đâu có mượn tập Ngữ văn của bạn.

Câu 14: Nêu Khái niệm hành động nói,một số kiểu hành động nói,các cách thực hiện hành động nói.

*Khái niệm: là hành động được thực hiện bằng lời nói nhằm mục đích nhất định.

*Có 5 kiểu hành động nói thường gặp.

-  Kiểu hành động dùng để hỏi.

-  Kiểu hành động dùng để trình bày.

-  Kiểu hành động dùng để điều khiển.

-  Kiểu hành động dùng để hứa hẹn.

-  Kiểu hành động dùng để bộc lộ cảm xúc.

*Các cách thực hiện hành động nói.

- Hỏi.

- Trình bày.

-  Điều khiển.

-  Hứa hẹn.

-  Bộc lộ cảm xúc.

Câu 14: Thế nào là vai xã hội trong hội thoại ? Lượt lời trong hội thoại?

* Vai xã hội là vị trí của người tham gia hội thoai với người khác trong cuộc thoại vai xã hội được xác định bằng các quan hệ xã hội.

- Quan hệ trên- dưới hay ngang hàng( theo tuổi tác, thứ bậc trong gia đình và xã hội)

- Quan hệ thân- ( Theo mức độ quen biết, thân tình)

* Lượt lời trong hội thoại: Trong hội thoại ai cũng được nói. Mỗi lần có một người tham gia hội thoại nói được gọi là lượt lời. Không nên nói tranh lượt lời, cắt lời hoặc chêm vào lời người khác. 

Câu 15: Thế nào là lựa chọn trật tự từ trong câu ? Tác dụng của sự sắp xếp trật tự từ trong câu?

* Trong một câu có thể có nhiều cách sắp xếp trật tự từ, mỗi cách đem lại hiệu quả diễn đạt riêng. Người nói, người viết cần biết lựa chọn trật tự từ thích hợp với yêu cầu giao tiếp.

*Trật tự từ trong câu thể hiện:

-Thứ tự nhật định của sự vật, hiện tượng, hoạt động, đặc điểm…

- Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật, hiện tượng…


- Liên kết câu với những câu khác trong văn bản.

- Đảm bảo sự hài hòa về ngữ âm của lời nói.

III. Phần tập làm văn

-Thể loại thuyết minh.

.- Thể loại tự sự (kết hợp miêu tả, biểu cảm)

- Thể loại nghị luận có yếu tố tự sự, miêu tả.

* Dàn bài bài văn: Thuyết minh về danh lam thắng cảnh.

1. Môû baøi: Giôùi thieäu khaùi quaùt danh lam thaéng caûnh.

2. Thaân baøi: Giôùi thieäu veà danh lam thaéng caûnh.

+ Vò trí, dieän tích.

+ Lòch söû hình thaønh.

+ Caáu truùc caûnh vaät.

3.Keát baøi: Vò trí cuûa thaéng caûnh ñoù trong ñôøi soáng thöïc chaát cuûa con ngöôøi

*Một số đề bài tham khảo:

Ñeà baøi:Töø noäi dung  baøi “Baøn luïaân veà pheùp hoïc” cuûa Nguyeãn Thieáp, em haõy neâu suy nghó cuûa mình veà moái quan heä giöõa hoïc vaø haønh.

II. Daøn yù:

1. Môû baøi: (2ñ)

- Neâu khaùi quaùt ND cuûa “Baøn luaän veà pheùp hoïc”.

2. Thaân baøi: (6ñ)

a) Neâu ND pheùp hoïc.

b) Giaûi thích.

+ Hoïc laø gì?

+ Haønh laø gì?

+ Taïi sao hoïc vôùi haønh phaûi ñi ñoâi?

c) Bình luaän.

- YÙ lieán treân laø ñuùng.

- Taùc duïng cuûa hoïc vaø haønh.

3. Keát baøi: (2ñ)

- Khaúng ñònh tính ñuùng cuûa hoïc vaø haønh.

- Ngaøy nay laáy ñoù laøm kim chæ nam haønh ñoäng.

I.Đề bài:Tác hi ca trò chơi đin t đối vi HS.

1.Môû baøi:

-Gii thiu chung v nh hưởng ca trò chơi đin t đối vi HS hin nay. 

2.Thaân baøi:


-Những ảnh hưởng của trò chơi điện tử đối với HS.

+Ảnh hưởng đến sức khỏe

+Ảnh hưởng đến  kết quả học tập

+Hao tốn về knh tế

+Sa vào các tệ nạn xã hội như ma túy ,trộm cắp…

+Nêu  cụ thể một số bạn ham chơi điện tử ở trường em.

3.Keát baøi

-Rút ra bài  hc cho bn thân.

 

                              *************************************

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 3/4/2014 7:36:43 AM | Thể loại: Đề cương ôn tập HK2 | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.01 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi de cuong van 8, Đề cương ôn tập HK2. . tailieuhoctap.com chia sẽ đến bạn đọc đề thi de cuong van 8 .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , Thư viện de cuong van 8 trong thể loại Đề cương ôn tập HK2 được chia sẽ bởi user Lộc Nguyễn Văn tới bạn đọc nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này đã đưa vào mục Đề cương ôn tập HK2 , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Đề thi Cao đẳng - Đại học ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem GD- ĐT HUYỆN TÂN CHÂU THCS TÂN HÒA *************** ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN: NGỮ VĂN K8 I, bên cạnh đó PHẦN VĂN: Câu 1: Nội dung và nghệ thuật của bài thơ ” NHỚ RỪNG- THẾ LỮ, kế tiếp là * Nội dung: Bài thơ mượn lời con hổ bị nhốt ở vườn bách thú để miêu tả sâu nhan sắc nỗi chán ghét thực tại tầm thường, tầy và niềm khát khao tự do mãnh liệt bằng các vần thơ ngập tràn cảm xúc lãng mạn , tiếp theo là Bài thơ đã khêu gợi lòng yêu nước

https://tailieuhoctap.com/dethidecuongontaphk2/de-cuong-van-8.bckpzq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


GD- ĐT HUYỆN TÂN CHÂU
THCS TÂN HÒA
***************


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II
MÔN: NGỮ VĂN K8

I.PHẦN VĂN:

Câu 1: Nội dung và nghệ thuật của bài thơ ” NHỚ RỪNG- THẾ LỮ.
* Nội dung: Bài thơ mượn lời con hổ bị nhốt ở vườn bách thú để diễn tả sâu sắc nỗi chán ghét thực tại tầm thường, tù túng và niềm khao khát tự do mãnh liệt bằng những vần thơ tràn đầy cảm xúc lãng mạn . Bài thơ đã khơi gợi lòng yêu nước thầm kín của người dân mát nước thuở ấy.
* Nghệ thuật:
-Bài thơ tràn đầy cảm hứng lãng mạn.
-Hình tượng con hổ bị nhốt trong vườn bách thú là biểu tượng thích hợp và đẹp thể hiện chủ đề bài thơ.
-Hình ảnh thơ giàu chất tạo hình.
-Ngôn ngữ và nhạc điệu phong phú.
2.Nội dung và nghệ thuật của bài thơ . QUÊ HƯƠNG – TẾ HANH
* Nội dung: Bài thơ đã vẽ ra một bức tranh tươi sáng, sinh động về một làng quê miền biển, trong đó nổi bật lên hình ảnh khỏe khoắn, đầy sức sống của người dân làng chài và cảnh sinh hoạt của họ. Đồng thời thể hiện tình cảm quê hương trong sáng, tha thiết của nhà thơ.
* Nghệ thuật:
-Thể thơ 8 chữ.
- Hình ảnh thơ sáng tạo . - Biện pháp tu từ nhân hóa.
Câu 3: Chép lại nguyên văn 8 câu thơ đầu trong bài thơ QUÊ HƯƠNG – TẾ HANH và nêu nội dung của đoạn thơ.
* HS học thuộc đoạn thơ sgk/trang 16.
* Nội dung:
- 2 câu thơ đầu, tác giả giới thiện về làng : ở ven biển, làm nghề đánh cá.
-8 câu thơ tiếp tác giả giới thiệu cảnh đoàn thuyền ra khơi: vào buổi áng sớm khi trời trong, gió lặng. Con thuyền ra khơi khỏe khoắn, mạnh mẽ và cánh buồm được ví như mảnh hồn làng.
* Nghệ thuật:
- Nghệ thuật miêu ta độc đáo.
- Sữ dụng phép so sánh.
Câu 4:Nội dung và nghệ thuật của bài thơ :” KHI CON TU HÚ”TỐ HỮU.
*Nội dung:bài thơ thể hiện sâu sắc lòng yêu cuộc sống và niềm khao khát tự do cháy bỏng của người chiến sĩ cách mạng trong cảnh tù đày.
* Nghệ thuật:
- Tả cảnh và tả tâm trạng.
- Thể thơ lục bát mềm mại uyển chuyển.
- Bài thơ liền mạch, giọng điệu tự nhiên, cảm xúc nhất quán.
Câu 5:Nội dung và nghệ thuật của bài thơ :” TỨC CẢNH PÁC BÓ- HỒ CHÍ MINH.
*Nội dung: Bài thơ cho thấy tinh thần lạc quan và phong thái ung dung của Bác Hồ trong cuộc sống cách mạng đầy gian khổ ở Pác Bó.Với bác làm cách mạng và sống hòa hợp với thiên nhiên là một niềm vui lớn.
* Nghệ thuật:
- Thể thơ tứ tuyệt bình dị.
- Giọng thơ tự nhiên, nhẹ nhàng.
-Pháp đối,từ láy.
Câu 6: Chép nguyên văn ( dịch thơ) bài thơ: “Đi đường “ và “Ngắm trăng”. Nêu nội dung và nghệ thuật của 2 bài thơ.
* HS học thuộc bài thơ SGK/ trang 37,39.
*Nội dung:
- Ngắm trăng là bài thơ tứ tuyệt giản dị mà hàm súc, cho thấy tình yêu thiên nhiên đến say mê và phong thái ung dung của bác hồ ngay cả trong cảnh ngục tù tối tăm.
* Nghệ thuật:
- Nghệ thuật tương phản.
- Nghệ thuật nhân hóa.
- Lựa chọn ngôn ngữ độc đáo.
*Nội dung: Đi đường là bài thơ viết về việc đi đường gian lao, từ đó nêu lên triết lí về bài học đường đời, đường cách mạng : vượt qua gian lao sẽ tới thắng lợi vẻ vang.
* Nghệ thuật:
- Kết cấu chặt chẽ, lời thơ tự nhiên, bình dị, gợi hình ảnh và giàu cảm xúc.
Câu 6: Vì sao Lí Công Uẩn lại dời đô từ Hoa Lư về Đại La?.
1. Mục đích việc dời đô.
- Nhà Thương, Chu phải dời đô nhằm mưu toan nghiệp lớn, tính kế lâu dài cho con cháu.
- Thuận với mệnh trời và lòng người làm cho đất nước vững bền, thịnh vượng.
=>Là 1 việc làm chính nghĩa vì nước vì dân.
2. Lợi thế của thành Đại La:
- Ở nơi trung tâm trời đất, mở ra 4 hướng, có núi sông, đất rộng bằng phẳng, cao thoáng tránh lụt lội.
- Là đầu mối giao lưu, là mãnh đất hưng thịnh.
Câu 7: Nội dung của văn bản : CHIẾU DỜI ĐÔ – LÍ CÔNG UẨN.
4.dung: Bài chiếu