Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

        §Ò kiÓm tra häc k× ii- M«n To¸n :  Líp 7
Thêi gian : 90 phót.

C©u 1:( 2 ®iÓm)
             §iÓm kiÓm tra cña 10 häc sinh líp 7 A ®­îc cho trong b¶ng  sau:

                                         6       5        9       10       7

                                         9       8       9         9        8      
     Chän c©u tr¶ lêi ®óng?
TÇn sè häc sinh cã ®iÓm 9 lµ:
A. 3   B. 4   C.5
Sè TBC cña ®iÓm kiÓm tra lµ :
        A.8   B.    C.7,8
C©u 2: ( 1 ®iÓm)
         Cho tam gi¸c MNP cã M = 600 , N = 500.
    Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc bÊt ®¼ng thøc ®óng.
MP <  MN < NP
MN < NP  <  MP
MP <  NP  <  MN
NP  < MP  < MN
C©u 3 (1 ®iÓm):
             T×m x, biÕt:   
a,      3x + 2 = 7
b,    (2x - 3 ) - ( x - 5) = 0
C©u 4 (2 ®iÓm):
                 Cho hai ®a thøc:
             M =  x2y - 2xy2 + x2y  + 2xy + 3xy2 
             N  =  2x2y + 3xy + xy2  - 4xy2 - xy 
Thu gän ®a thøc M, N 
TÝnh    M + N,  M - N                                             
C©u 5(1 ®iÓm):
       T×m nghiÖm cña ®a thøc:
  P(x)  = 3   - x
  Q(y)   = 2y - 5
C©u 6(3 ®iÓm):
 Cho ABC vu«ng t¹i A, ®­êng ph©n gi¸c BE. KÎ EH BC (H BC). Gäi K lµ giao  
   ®iÓm cña AB vµ HE. Chøng minh r»ng :
a, ABE = HBE.
b, BE lµ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng AH.
c, EK = EC.
d, AE < EC.

   


                                          §Ò kiÓm tra häc k× ii- M«n To¸n :  Líp 7
Thêi gian : 90 phót.

C©u 1:( 1 ®iÓm)
             §iÓm kiÓm tra cña 10 häc sinh líp 7 A ®­îc cho trong b¶ng  sau:

                                         6       5        9       10       7

                                         9       8       9         9        8 
     Chän c©u tr¶ lêi ®óng?
TÇn sè häc sinh cã ®iÓm 9 lµ:
           A. 3    B. 4    C.5
trung b×nh céng cña ®iÓm kiÓm tra lµ :
        A.8   B.    C.7,8
C©u 2: ( 2 ®iÓm)
a, Trong c¸c cÆp ®¬n thøc sau, cÆp nµo lµ ®¬n thøc ®ång d¹ng? ( Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc cÆp ®ã )
             A)  5x2y   vµ  - 17xy2       B)  – 2a3b2 vµ  3a3b2c         C)  ax3 vµ - 4ax3

b, Cho tam gi¸c MNP cã M = 600 , N = 500.
     Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc bÊt ®¼ng thøc ®óng.
A)  MP <  MN < NP
B)  MN < NP  <  MP
C)  MP <  NP  <  MN
D)  NP  < MP  < MN
   C©u 3. (2 ®iÓm):
                 Cho hai ®a thøc:
             P(x) =  3x5 - 4x2  + 7x4- 8x3 + 2x2 – x – x3  
            Q(x)  =  6x4- 3x5 + 2x2- 3x3 + 4x + x3 + x2 –2,5
a ) S¾p xÕp c¸c h¹ng tö cña P(x) vµ Q(x) theo luü thõa gi¶m cña biÕn.
b) TÝnh   P(x) + Q(x) vµ  P(x) - Q(x)
C©u 4 (3,5 ®iÓm):
    Cho ABC vu«ng t¹i A, ®­êng ph©n gi¸c BE. KÎ EH BC (H BC). Gäi K lµ   giao  ®iÓm cña AB vµ HE. Chøng minh r»ng :
a, ABE = HBE.
b, EK = EC.
c, AE < EC.
d, TÝnh ®é dµi  AC biÕt BC = 10cm, HC= 4cm.

   C©u 5. (1,5 ®iÓm):

a) T×m nghiÖm cña ®a thøc sau: (x- 1)(x+7)

b)Víi gi¸ trÞ nµo cña biÕn th× mçi biÓu thøc sau cã gi¸ trÞ nhá nhÊt, t×m gi¸ trÞ ®ã

A= (x - 2)2 + (y - 2)2 + 5

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Đề kiểm tra học kì 2 toán 7

Đăng ngày 1/16/2011 4:53:29 PM | Thể loại: Đại số 7 | Lần tải: 3106 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
1 lần xem

đề thi Đề kiểm tra học kì 2 toán 7, Đại số 7. .

http://tailieuhoctap.com/dethidaiso7/de-kiem-tra-hoc-ki-2-toan-7.g0vjwq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Đại số 7Đề kiểm tra học kì ii- Môn Toán : Lớp 7
Thời gian : 90 phút.

Câu 1:( 2 điểm)
Điểm kiểm tra của 10 học sinh lớp 7 A được cho trong bảng sau:

6 5 9 10 7

9 8 9 9 8
Chọn câu trả lời đúng?
Tần số học sinh có điểm 9 là:
A. 3 B. 4 C.5
Số TBC của điểm kiểm tra là :
A.8 B. C.7,8
Câu 2: ( 1 điểm)
Cho tam giác MNP có M = 600 , N = 500.
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước bất đẳng thức đúng.
MP < MN < NP
MN < NP < MP
MP < NP < MN
NP < MP < MN
Câu 3 (1 điểm):
Tìm x, biết:
a, 3x + 2 = 7
b, (2x - 3 ) - ( x - 5) = 0
Câu 4 (2 điểm):
Cho hai đa thức:
M = x2y - 2xy2 + x2y + 2xy + 3xy2
N = 2x2y + 3xy + xy2 - 4xy2 - xy
Thu gọn đa thức M, N
Tính M + N, M - N
Câu 5(1 điểm):
Tìm nghiệm của đa thức:
P(x) = 3 - x
Q(y) = 2y - 5
Câu 6(3 điểm):
Cho ABC vuông tại A, đường phân giác BE. Kẻ EH ( BC (H ( BC). Gọi K là giao
điểm của AB và HE. Chứng minh rằng :
a, ABE = HBE.
b, BE là đường trung trực của đoạn thẳng AH.
c, EK = EC.
d, AE < EC.


Đề kiểm tra học kì ii- Môn Toán : Lớp 7
Thời gian : 90 phút.

Câu 1:( 1 điểm)
Điểm kiểm tra của 10 học sinh lớp 7 A được cho trong bảng sau:

6 5 9 10 7

9 8 9 9 8
Chọn câu trả lời đúng?
Tần số học sinh có điểm 9 là:
A. 3 B. 4 C.5
Số trung bình cộng của điểm kiểm tra là :
A.8 B. C.7,8
Câu 2: ( 2 điểm)
a, Trong các cặp đơn thức sau, cặp nào là đơn thức đồng dạng? ( Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước cặp đó )
A) 5x2y và - 17xy2 B) – 2a3b2 và 3a3b2c C) ax3 và - 4ax3
b, Cho tam giác MNP có M = 600 , N = 500.
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước bất đẳng thức đúng.
A) MP < MN < NP
B) MN < NP < MP
C) MP < NP < MN
D) NP < MP < MN
Câu 3. (2 điểm):
Cho hai đa thức:
P(x) = 3x5 - 4x2 + 7x4- 8x3 + 2x2 – x – x3
Q(x) = 6x4- 3x5 + 2x2- 3x3 + 4x + x3 + x2 –2,5
a ) Sắp xếp các hạng tử của P(x) và Q(x) theo luỹ thừa giảm của biến.
b) Tính P(x) + Q(x) và P(x) - Q(x)
Câu 4 (3,5 điểm):
Cho ABC vuông tại A, đường phân giác BE. Kẻ EH ( BC (H ( BC). Gọi K là giao điểm của AB và HE. Chứng minh rằng :
a, ABE = HBE.
b, EK = EC.
c, AE < EC.
d, Tính độ dài AC biết BC = 10cm, HC= 4cm.