Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

§Ò kiÓm tra häc k× I - m«n c«ng nghÖ

§Ò1      -     Thêi gian: 45 phót

Hä tªn........................................................................líp........................

§iÓm

Lêi thÇy c« nhËn xÐt

I - PhÇn tr¶ lêi c©u hái TNKQ (3 ®iÓm - Chän c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt - mçi c©u 0,25 ®iÓm.

C©u 1: Khung tªn ®­îc ®Æt ë ®©u trong b¶n vÏ?

A. Gãc ph¶i phÝa trªn b¶n vÏ

B. Gãc tr¸i phÝa d­íi b¶n vÏ

C. Gãc ph¶i phÝa d­íi b¶n vÏ

D. Gãc tr¸i phÝa trªn b¶n vÏ

C©u 2: NÐt liÒn ®Ëm dïng ®Ó lµm g×?

A. BiÓu diÔn c¹nh khuÊt

B. BiÓu diÔn ®­êng t©m

C. BiÓu diÔn ®­êng bao thÊy

D. BiÓu diÔn ®­êng trôc ®èi xøng

C©u 3: Ph­¬ng ph¸p chiÕu gãc thø nhÊt vËt thÓ n»m ë ®©u?

A. Gi÷a ng­êi quan s¸t vµ mÆt ph¼ng h×nh chiÕu

B. Sau ng­êi quan s¸t vµ mÆt ph¼ng h×nh chiÕu

C. Tr­íc ng­êi quan s¸t vµ mÆt ph¼ng h×nh chiÕu

C©u 4: H×nh chiÕu phèi c¶nh ®­îc x©y dùng b»ng phÐp chiÕu g×?

A. PhÐp chiÕu song song

B. PhÐp chiÕu vu«ng gãc

C. PhÐp chiÕu xuyªn t©m

D. C¶ B vµ C

C©u 5: ph­¬ng ph¸p chiÕu gãc thø nhÊt vÞ trÝ x¾p xÕp cña h×nh chiÕu ®øng vµ chiÕu c¹nh:

 1. H×nh chiÕu ®øng ë bªn trªn h×nh chiÕu c¹nh
 2. H×nh chiÕu ®øng ë bªn d­ãi h×nh chiÕu c¹nh
 3. H×nh chiÕu ®øng ë bªn ph¶i h×nh chiÕu c¹nh
 4. H×nh chiÕu ®øng ë bªn tr¸i h×nh chiÕu c¹nh

`C©u 6: Cã mÊy giai ®o¹n chÝnh ®Ó thiÕt kÕ

A. 6 giai ®o¹n

B. 7 giai do¹n

C. 5 giai do¹n

D. 3giai do¹n

C©u7: Khi “ ThÈm ®Þnh ®¸nh gi¸ ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ “ nÕu sai th× quay l¹i b­íc nµo?

 1. H×nh thµnh ý t­ëng x¸c ®Þnh ®Ò tµi thiÕt kÕ
 2. Thu thËp th«ng tin tiÕn hµnh thiÕt kÕ
 3. Lµm m« h×nh thö nghiÖm chÕ t¹o thö
 4. LËp hå s¬ kÜ thuËt

C©u 8: Bót ch× ®­îc ®o b»ng ®¬n vÞ ®é cøng g×?

A. HRC

C. HV

C. HB

D. B

C©u 9: C¸c h×nh biÓu diÔn chÝnh cña mét ng«i nhµ bao gåm nh÷ng h×nh nµo?

 1. MÆt b»ng tæng thÓ, mÆt ®øng , mÆt c¾t
 2. MÆt b»ng , mÆt ®øng, mÆt c¾t
 3. MÆt ®øng, mÆt c¾t, h×nh chiÕu phèi c¶nh
 4. MÆt ®øng, mÆt c¾t, h×nh chiÕu trôc ®o

C©u10:­u ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p ®óc lµ:

 1. ChÕ  t¹o ®­îc ph«i  tõ tÊt c¶ c¸c kim lo¹i vµ hîp kim
 2. ChÕ t¹o ®­îcph«i cã h×nh d¸ng vµ lç rçng phøc t¹p
 3. ChÕ t¹o ®­îc ph«i cã c¬ tÝnh cao
 4. C¶ A vµ B

C©u 11: M¸y tù ®éng mÒm lµ lo¹i m¸y:

 1. Cã thÓ thay ®æi chuyÓn ®éng, xø lÝ th«ng tin
 2. Thay ®æi ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng mét c¸ch dÔ dµng
 3. C¶ AvµB
 4. Khã thay ®æi ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng

C©u12: Ph­¬ng ph¸p nµo sau ®©y kh«ng chÕ t¹o ®­îc ph«i tõ vËt liÖu cã tÝnh dÎo kÐm:

A. ph­¬ng ph¸p ®óc

C. ph­¬ng ph¸p hµn

B. ph­¬ng ph¸p gia c«ng ¸p lùc

D. c¶ A, C

II - PhÇn tù luËn (7 ®iÓm - vÏ kÜ thuËt)

Em h·y vÏ h×nh chiÕu trôc ®o vu«ng gãc ®Òu tõ h×nh chiÕu ®· cho nh­ sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§Ò kiÓm tra häc k× I - m«n c«ng nghÖ

§Ò2      -     Thêi gian: 45 phót

Hä tªn........................................................................líp........................

§iÓm

Lêi thÇy c« nhËn xÐt

I - PhÇn tr¶ lêi c©u hái TNKQ (3 ®iÓm - Chän c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt - mçi c©u 0,25 ®iÓm)

C©u 1: Khung tªn ®­îc ®Æt ë ®©u trong b¶n vÏ?

A. Gãc ph¶i phÝa d­íi b¶n vÏ

B. Gãc tr¸i phÝa d­íi b¶n vÏ

C. Gãc ph¶i phÝa trªn b¶n vÏ

D. Gãc tr¸i phÝa trªn b¶n vÏ

C©u 2: NÐt liÒn m¶nh dïng ®Ó lµm g×?

A. BiÓu diÔn c¹nh khuÊt

B. BiÓu diÔn ®­êng t©m

C. BiÓu diÔn ®­êng bao thÊy

D. BiÓu diÔn ®­êng trôc ®èi xøng

C©u 3: Ph­¬ng ph¸p chiÕu gãc thø nhÊt vËt thÓ n»m ë ®©u?

A. Sau ng­êi quan s¸t vµ mÆt ph¼ng h×nh chiÕu

B. Gi÷a ng­êi quan s¸t vµ mÆt ph¼ng h×nh chiÕu

C. Tr­íc ng­êi quan s¸t vµ mÆt ph¼ng h×nh chiÕu

C©u 4: H×nh chiÕu trôc ®o ®­îc x©y dùng b»ng phÐp chiÕu g×?

A. PhÐp chiÕu song song

B. PhÐp chiÕu vu«ng gãc

C. PhÐp chiÕu xuyªn t©m

D. C¶ B vµ C

C©u 5: ph­¬ng ph¸p chiÕu gãc thø ba vÞ trÝ x¾p xÕp cña h×nh chiÕu ®øng vµ chiÕu c¹nh:

A. H×nh chiÕu ®øng ë bªn trªn h×nh chiÕu c¹nh

B. H×nh chiÕu ®øng ë bªn d­ãi h×nh chiÕu c¹nh

C. H×nh chiÕu ®øng ë bªn ph¶i h×nh chiÕu c¹nh

D. H×nh chiÕu ®øng ë bªn tr¸i h×nh chiÕu c¹nh

`C©u 6: Cã mÊy giai ®o¹n chÝnh ®Ó thiÕt kÕ

A. 6 giai ®o¹n

B. 5 giai do¹n

C. 7 giai do¹n

D. 3giai do¹n

C©u7: Khi “ ThÈm ®Þnh ®¸nh gi¸ ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ “ nÕu sai th× quay l¹i b­íc nµo?

A. H×nh thµnh ý t­ëng x¸c ®Þnh ®Ò tµi thiÕt kÕ

B. Lµm m« h×nh thö nghiÖm chÕ t¹o thö

C. LËp hå s¬ kÜ thuËt

D. Thu thËp th«ng tin tiÕn hµnh thiÕt kÕ

C©u 8: Bót ch× ®­îc ®o b»ng ®¬n vÞ ®é cøng g×?

A. HRC

C. HB

C. B

D. B

C©u 9: C¸c h×nh biÓu diÔn chÝnh cña mét ng«i nhµ lµ nh÷ng h×nh nµo?

A. MÆt b»ng tæng thÓ, mÆt ®øng , mÆt c¾t

B. MÆt ®øng, mÆt c¾t, h×nh chiÕu phèi c¶nh

C. MÆt b»ng , mÆt ®øng, mÆt c¾t

D. MÆt ®øng, mÆt c¾t, h×nh chiÕu trôc ®o

C©u10:­u ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p gia c«ng ¸p lùc lµ:

A. ChÕ  t¹o ®­îc ph«i  tõ tÊt c¶ c¸c kim lo¹i vµ hîp kim

B. ChÕ t¹o ®­îcph«i cã h×nh d¸ng vµ lç rçng phøc t¹p

C. ChÕ t¹o ®­îc ph«i cã c¬ tÝnh cao

D. ChÕ t¹o ®­îc ph«i cã khèi l­îng lín

C©u 11: M¸y tù ®éng cøng lµ lo¹i m¸y:

A. Thay ®æi chuyÓn ®éng, xø lÝ th«ng tin

B. Thay ®æi ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng mét c¸ch dÔ dµng

C. C¶ AvµB

D. Khã thay ®æi ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng

C©u12: §Ó chÕ t¹o ph«i tõ vËt liÖu cã ®é cøng thÊp, ng­êi ta dïng:

A. ph­¬ng ph¸p ®óc

C. ph­¬ng ph¸p hµn

B. ph­¬ng ph¸p gia c«ng ¸p lùc

D. c¶ A, B

 

II - PhÇn tù luËn (7 ®iÓm - vÏ kÜ thuËt)

Em h·y vÏ h×nh chiÕu trôc ®o vu«ng gãc ®Òu tõ h×nh chiÕu ®· cho nh­ sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gi¸o viªn: Bïi thÞ Hîp

 

§¸p ¸n tr¶ lêi TNKQ  §Ò kiÓm tra häc k× I - m«n c«ng nghÖ

 

c©u

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

®Ò 1

C

C

A

C

D

C

B

C

B

D

B

B

®Ò 2

A

C

B

A

C

B

D

C

C

C

D

A

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Đề thi học kì 1

Đăng ngày 11/7/2009 7:44:59 AM | Thể loại: Công nghệ 11 | Lần tải: 4 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.08 M | File type: doc
1 lần xem

đề thi Đề thi học kì 1, Công nghệ 11. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu tới mọi người đề thi Đề thi học kì 1 .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , Tài liệu Đề thi học kì 1 trong thể loại Công nghệ 11 được chia sẽ bởi user Thùy Trần Vũ Phương tới mọi người nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã giới thiệu vào mục Công nghệ 11 , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Công nghệ Công nghệ 11 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu Đề kiểm tra học kì I - môn công nghệ Đề1 - Thời gian: 45 phút Họ tên, cho biết thêm lớp, ngoài ra Điểm Lời thầy cô nhận xét I - Phần trả lời câu hỏi TNKQ (3 điểm - Chọn câu trả lời đúng nhất - mỗi câu 0,25 điểm, cho biết thêm Câu 1: Khung tên được đặt ở đâu trong bản vẽ? A, nói thêm là Góc phải ở trên bản vẽ B, tiếp theo là Góc trái phía dưới bản vẽ C, kế tiếp là Góc phải phía dưới bản vẽ

http://tailieuhoctap.com/dethicongnghe11/de-thi-hoc-ki-1.dvh0uq.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Công nghệ 11


Đề kiểm tra học kì I - môn công nghệ
Đề1 - Thời gian: 45 phút
Họ tên........................................................................lớp........................
Điểm
Lời thầy cô nhận xét

I - Phần trả lời câu hỏi TNKQ (3 điểm - Chọn câu trả lời đúng nhất - mỗi câu 0,25 điểm.
Câu 1: Khung tên được đặt ở đâu trong bản vẽ?
A. Góc phải phía trên bản vẽ
B. Góc trái phía dưới bản vẽ

C. Góc phải phía dưới bản vẽ
D. Góc trái phía trên bản vẽ

 Câu 2: Nét liền đậm dùng để làm gì?
A. Biểu diễn cạnh khuất
B. Biểu diễn đường tâm

C. Biểu diễn đường bao thấy
D. Biểu diễn đường trục đối xứng

Câu 3: Phương pháp chiếu góc thứ nhất vật thể nằm ở đâu?
A. Giữa người quan sát và mặt phẳng hình chiếu
B. Sau người quan sát và mặt phẳng hình chiếu
C. Trước người quan sát và mặt phẳng hình chiếu
Câu 4: Hình chiếu phối cảnh được xây dựng bằng phép chiếu gì?
A. Phép chiếu song song
B. Phép chiếu vuông góc

C. Phép chiếu xuyên tâm
D. Cả B và C

Câu 5: phương pháp chiếu góc thứ nhất vị trí xắp xếp của hình chiếu đứng và chiếu cạnh:
Hình chiếu đứng ở bên trên hình chiếu cạnh
Hình chiếu đứng ở bên dưói hình chiếu cạnh
Hình chiếu đứng ở bên phải hình chiếu cạnh
Hình chiếu đứng ở bên trái hình chiếu cạnh
`Câu 6: Có mấy giai đoạn chính để thiết kế
A. 6 giai đoạn
B. 7 giai doạn

C. 5 giai doạn
D. 3giai doạn

Câu7: Khi “ Thẩm định đánh giá phương án thiết kế “ nếu sai thì quay lại bước nào?
Hình thành ý tưởng xác định đề tài thiết kế
Thu thập thông tin tiến hành thiết kế
Làm mô hình thử nghiệm chế tạo thử
Lập hồ sơ kĩ thuật
Câu 8: Bút chì được đo bằng đơn vị độ cứng gì?
A. HRC
C. HV

C. HB
D. B

Câu 9: Các hình biểu diễn chính của một ngôi nhà bao gồm những hình nào?
Mặt bằng tổng thể, mặt đứng , mặt cắt
Mặt bằng , mặt đứng, mặt cắt
Mặt đứng, mặt cắt, hình chiếu phối cảnh
Mặt đứng, mặt cắt, hình chiếu trục đo
Câu10:ưu điểm của phương pháp đúc là:
Chế tạo được phôi từ tất cả các kim loại và hợp kim
Chế tạo đượcphôi có hình dáng và lỗ rỗng phức tạp
Chế tạo được phôi có cơ tính cao
Cả A và B
Câu 11: Máy tự động mềm là loại máy:
Có thể thay đổi chuyển động, xứ lí thông tin
Thay đổi chương trình hoạt động một cách dễ dàng
Cả AvàB
Khó thay đổi chương trình hoạt động
Câu12: Phương pháp nào sau đây không chế tạo được phôi từ vật liệu có tính dẻo kém:
A. phương pháp đúc
C. phương pháp hàn

B. phương pháp gia công áp lực
D. cả A, C