de kiem tra toan 7 hoc ki 2

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

       Tr­êng THCS Lª Kh¾c CÈn    

 

§Ò kh¶o s¸t chÊt l­îng häc kú II

N¨m häc : 2007 - 2008

M«n : To¸n 7

( Thêi gian 90phót )

Gi¸o viªn : NguyÔn M¹nh §¹t

 

PhÇn I: Tr¾c nghiÖm kh¸c quan (4 ®iÓm).                                   

Trong c¸c c©u cã c¸c lùa chän A, B, C, D,chØ khoanh trßn vµo mét ph­¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng.

C©u 1: Gi¸ trÞ cña  biÓu thøc M = - 3x2y3 t¹i x = -1, y = 1 lµ: A,3  B, -3  C, 18  D, -18              

C©u 2: §a thøc f(x) = x2 - 5x cã tËp hîp nghiÖm lµ: A, {0}         B, {0 ; 1}               C, {0 ; 5}  D, {1 ; 5}

C©u 3: Bé ba ®é dµi nµo sau ®©y cã thÓ lµ ba c¹nh cña mét tam gi¸c vu«ng:

 A, 3cm, 9cm,14cm        B, 10cm, 24cm, 26cm          C, 2cm, 3cm, 5cm D, 8cm, 18cm, 24cm 

C©u 4: Cho hai ®a thøc P = x2 - y2 + 1 vµ Q = 3 - y2 - 2x2. HiÖu P - Q b»ng:  M

 A, -x2 - 2y2 - 2  B, -x2 + 2 C, 3x2 - 2 D, 3 - 2x2             

C©u 5: Cho MNP nh­ h×nh 1.Khi ®ã ta cã: H×nh 1

 A, NP > MN > MP  B, MN < MP < NP 680    400

 C, MP > NP > MN  C, NP < MP < MN      N            P

C©u 6: Cho phÐp tÝnh: 11x2y -         = 15x2y + 1. §a thøc trong « vu«ng lµ:

 A, 26x2y - 1   B, -26x2y - 1   C, 4x2y - 1   D, - 4x2y - 1

C©u 7: Trong ABC, ®iÓm I c¸ch ®Òu 3 c¹nh cña tam gi¸c. Khi ®ã ®iÓm I lµ giao ®iÓm cña:

 A, Ba ®­êng cao B, Ba ®­êng trung trùc C, Ba ®­êng ph©n gi¸c D, Ba ®­êng trung tuyÕn

C©u 8: Cã nhiÒu nhÊt bao nhiªu bé ba lµ ®é dµi ba c¹nh tam gi¸c chän tõ n¨m ®o¹n th¼ng 2cm, 3cm, 4cm, 5cm, 6cm ?

 A, 3 bé ba B, 4 bé ba C, 5 bé ba  D, 6 bé ba M

C©u 9: Cho h×nh 2. Trùc t©m cña MPQ lµ:    K

 A, §iÓm E  B, §iÓm N                                                                    H×nh 2               Q

 C, §iÓm K  D, §iÓm Q

C©u 10: Cho c¸c gi¸ trÞ dÊu hiÖu sau: 2;6;0;2;1;7;5;7;5;10;6;8;7;8;6;7;7;9;4;3;9;8;9;1.      N  E   P

  Mèt cña dÊu hiÖu lµ:   A, 9  B, 8  C, 7  D, 6

C©u 11: Cho hµm sè f(x) = 2x + 3 vµ c¸c ®iÓm A(1 ; 5),  B(0 ; 3),  C(1/2 ; 4). §iÓm thuéc ®å thÞ hµm sè lµ:

 A, §iÓm B vµ C  B, §iÓm A vµ C  C, §iÓm A  D, C¶ ba ®iÓm A, B, C

C©u 12: Cho ®a thøc M = 7x6  - 5x3y3  +  y5  - x3y4  + 9. BËc cña ®a thøc M lµ: A, 6       B, 7    C, 8               D, 9             

C©u 13: NghiÖm cña ®a thøc Q(x) = x2 + 2 lµ:                                                                                         M

 A, x = 0 B, x = - 2 C, x = 0 hoÆc x = -2   D, Kh«ng cã nghiÖm                          

C©u 14: Cho h×nh 3, biÕt r»ng NH = PK. Tam gi¸c MNP lµ:                                                              K        H

 A, Tam gi¸c c©n  B, Tam gi¸c th­êng       H×nh 3

 C, Tam gi¸c ®Òu  D, Tam gi¸c vu«ng                                                             N P

C©u 15: §¬n thøc ®ång d¹ng víi ®¬n thøc 3xy2 lµ:  A, 3xy  B, - 3x2y C, 3xy2 + 1 D, xy2

C©u 16: NÕu = 4 th× x b»ng: A, - 16  B, 8  C, 16  D, 2

PhÇn II: tù luËn(6 ®iÓm)

C©u 17: Cho hai ®a thøc: P(x) = 3x2 + x - 2 vµ Q(x) = 2x2 + x - 3

a)      TÝnh P(x) - Q(x).

b)     Chøng minh r»ng ®a thøc H(x) = P(X) - Q(X) v« nghiÖm.

C©u 18: LËp b¶ng tÇn sè víi c¸c sè liÖu thèng kª ë c©u 10. TÝnh sè trung b×nh céng cña c¸c dÊu hiÖu.

C©u 19: Gäi G lµ träng t©m cña ABC. Trªn tia AG lÊy ®iÓm G’ sao cho G lµ trung ®iÓm cña AG’.

a)      Chøng minh BG’ = CG.

b)     §­êng trung trùc cña c¹nh BC lÇn l­ît c¾t AC, GC, BG’ t¹i I, J,K. Chøng minh r»ng BK = CJ.

c)      Chøng minh gãc ICJ = gãc IBJ.

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 4/5/2012 5:14:08 PM | Thể loại: Công nghệ | Lần tải: 7 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi de kiem tra toan 7 hoc ki 2, Công nghệ. .

https://tailieuhoctap.com/dethicongnghe/de-kiem-tra-toan-7-hoc-ki-2.zul1xq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


Trường THCS Lê Khắc Cẩn

Đề khảo sát chất lượng học kỳ II
Năm học : 2007 - 2008
Môn : Toán 7
( Thời gian 90phút )
Giáo viên : Nguyễn Mạnh Đạt

Phần I: Trắc nghiệm khác quan (4 điểm).
Trong các câu có các lựa chọn A, B, C, D,chỉ khoanh tròn vào một phương án trả lời đúng.
Câu 1: Giá trị của biểu thức M = - 3x2y3 tại x = -1, y = 1 là: A,3 B, -3 C, 18 D, -18
Câu 2: Đa thức f(x) = x2 - 5x có tập hợp nghiệm là: A, {0} B, {0 ; 1} C, {0 ; 5} D, {1 ; 5}
Câu 3: Bộ ba độ dài nào sau đây có thể là ba cạnh của một tam giác vuông:
A, 3cm, 9cm,14cm B, 10cm, 24cm, 26cm C, 2cm, 3cm, 5cm D, 8cm, 18cm, 24cm
Câu 4: Cho hai đa thức P = x2 - y2 + 1 và Q = 3 - y2 - 2x2. Hiệu P - Q bằng: M
A, -x2 - 2y2 - 2 B, -x2 + 2 C, 3x2 - 2 D, 3 - 2x2
Câu 5: Cho MNP như hình 1.Khi đó ta có: Hình 1
A, NP > MN > MP B, MN < MP < NP 680 400
C, MP > NP > MN C, NP < MP < MN N P
Câu 6: Cho phép tính: 11x2y - = 15x2y + 1. Đa thức trong ô vuông là:
A, 26x2y - 1 B, -26x2y - 1 C, 4x2y - 1 D, - 4x2y - 1
Câu 7: Trong ABC, điểm I cách đều 3 cạnh của tam giác. Khi đó điểm I là giao điểm của:
A, Ba đường cao B, Ba đường trung trực C, Ba đường phân giác D, Ba đường trung tuyến
Câu 8: Có nhiều nhất bao nhiêu bộ ba là độ dài ba cạnh tam giác chọn từ năm đoạn thẳng 2cm, 3cm, 4cm, 5cm, 6cm ?
A, 3 bộ ba B, 4 bộ ba C, 5 bộ ba D, 6 bộ ba M
Câu 9: Cho hình 2. Trực tâm của MPQ là: K
A, Điểm E B, Điểm N Hình 2 Q
C, Điểm K D, Điểm Q
Câu 10: Cho các giá trị dấu hiệu sau: 2;6;0;2;1;7;5;7;5;10;6;8;7;8;6;7;7;9;4;3;9;8;9;1. N E P
Mốt của dấu hiệu là: A, 9 B, 8 C, 7 D, 6
Câu 11: Cho hàm số f(x) = 2x + 3 và các điểm A(1 ; 5), B(0 ; 3), C(1/2 ; 4). Điểm thuộc đồ thị hàm số là:
A, Điểm B và C B, Điểm A và C C, Điểm A D, Cả ba điểm A, B, C
Câu 12: Cho đa thức M = 7x6 - 5x3y3 + y5 - x3y4 + 9. Bậc của đa thức M là: A, 6 B, 7 C, 8 D, 9
Câu 13: Nghiệm của đa thức Q(x) = x2 + 2 là: M
A, x = 0 B, x = - 2 C, x = 0 hoặc x = -2