Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xls
Có thể download miễn phí file .xls bên dưới

Hoàng Thùy Trâm và Nguyễn Quý Nhân

Đăng ngày 3/27/2012 2:38:57 PM | Thể loại: 11A9 | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 3 | FileSize: 0.01 M | File type: xls
0 lần xem

đề thi Hoàng Thùy Trâm và Nguyễn Quý Nhân, 11A9. .

http://tailieuhoctap.com/dethi11a9/hoang-thuy-tram-va-nguyen-quy-nhan.6m8zxq.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi 11A9


STT Hä vµ tªn V¨n To¸n Anh §iÓm céng Tæng sè ®iÓm KÕt qu¶ XÕp h¹ng
1 B¶o B¶o 6 9 5 2 8.666666667 DAU 4
2 Kú Kú 4 10 8 2 9.333333333 DAU 3
3 B©n B©n 2 2 8 2 6 ROT 7
4 Béi Béi 0 8 7 2 7 ROT 6
5 Loan Loan 9 10 7 2 10.66666667 DAU 1
6 Tr©n Tr©n 8 7 10 2 10.33333333 DAU 2
7 §«ng §«ng 4 6 1 FALSE 3.666666667 ROT 10
8 Bèi Bèi 7 6 1 1 5.666666667 ROT 8
9 B©n Bèi 5 6 6 2 7.666666667 DAU 5
10 Bi Bi 6 4 1 1 4.666666667 ROT 9