QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Chi đoàn Tiểu học Lê Quý Đôn nhiệm kỳ 2017 – 2018

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .
Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh | Lần tải: | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: | File type:
1 lần xem
  Embed   Report

bài giảng QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Chi đoàn Tiểu học Lê Quý Đôn nhiệm kỳ 2017 – 2018, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. .

https://tailieuhoctap.com/baivietdoantncshochiminh/quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-hoat-dong-cua-chi-doan-tieu-hoc-le-quy-don-nhiem-ky-2017-2018.8yux0q.html

Nội dung

ĐOÀN XÃ GIA KIỆM

CHI ĐOÀN TH LÊ QUÝ ĐÔN

 

 

Số 11- QĐ/BCH

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

 

                         Gia Kiệm, ngày 31 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế hoạt động của Chi đoàn Tiểu học Lê Quý Đôn

 nhiệm kỳ 2017 – 2018

 
   

 

 

BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN

 

    Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết NQ/ĐTN ngày 10/10/2017 của Đại Hội Chi Đoàn Tiểu học Lê Quý Đôn nhiệm kỳ 2017-2018;

Căn cứ  vào quyền hạn và chức năng của BCH Chi đoàn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động của Chi đoàn Tiểu học Lê Quý Đôn, nhiệm kỳ 2017 – 2018” và tiêu chí đánh giá, phân loại đoàn viên, và phương pháp Sử dụng Tiêu chí đánh giá, phân loại đoàn viên để Đánh giá, Phân loại đoàn viên chi đoàn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành, đoàn viên thanh niên Chi đoàn tiểu học Lê Quý Đôn căn cứ quyết định thi hành./.

 

   Nơi nhận:                  

- Chi bộ TH Lê Quý Đôn;

- Hiệu trưởng;

- BCH đoàn xả;

- CĐCS;

- Như Điều 2;

 -Lưu: ĐTN.            

TM. BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

 

 

 

 

Lê Hoàng Anh