QUY CHẾ Hoạt động của Chi đoàn Tiểu học Lê Quý Đôn nhiệm kỳ 2017 – 2018

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .
Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh | Lần tải: | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: | File type:
1 lần xem
  Embed   Report

bài giảng QUY CHẾ Hoạt động của Chi đoàn Tiểu học Lê Quý Đôn nhiệm kỳ 2017 – 2018, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. .

https://tailieuhoctap.com/baivietdoantncshochiminh/quy-che-hoat-dong-cua-chi-doan-tieu-hoc-le-quy-don-nhiem-ky-2017-2018.syux0q.html

Nội dung

QUY CHẾ

Hoạt động của Chi đoàn Tiểu học Lê Quý Đôn

 nhiệm kỳ 2017 – 2018

 

(Ban hành kèm Quyết định số 11- QĐ/BCH ngày  31 /10/2017 của Ban Chấp hành)

  

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng .

Quy chế này quy định cơ chế hoạt động, sinh hoạt của Chi đoàn Tiểu học Lê Quý Đôn nhiệm kỳ 2017-2018 và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chấp hành.

Điều 2. Hoạt động của Chi đoàn

Mọi hoạt động của Chi đoàn phải đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Điều lệ Đoàn; làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, tăng cường đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Các cuộc họp phải được ghi chép thành sổ nghị quyết cuộc họp.

Chương II

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH,

NHIỆM VỤ CÁC ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

 

Điều 3. Vị trí, chức năng của Ban Chấp hành Chi đoàn

1. Ban Chấp hành Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi tắt là Ban chấp hành) là cơ quan lãnh đạo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Kế hoạch và Đầu tư giữa hai kỳ đại hội, chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ,  Đoàn cấp trên về các lĩnh vực của công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Ban Chấp hành là cơ quan đại diện đầy đủ, toàn diện của đoàn viên thanh niên trong các hoạt động có liên quan đến đoàn viên.

2.Cơ cấu tổ chức của Ban Chấp hành Chi đoàn: gồm 03 đồng chí, trong đó 01 Bí thư, 01 Phó Bí thư và 01 Uỷ viên.

3.Nhiệm vụ, quyền hạncủa Ban Chấp hành:

3.1. Cụ thể hoá và chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi đoàn, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng uỷ và Đoàn cấp trên;

3.2. Lãnh đạo công tác đoàn; quyết định những chủ trương, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên hàng năm; phân công nhiệm vụ cho các UVBCH; thường xuyên liên hệ, hỗ trợ, giúp đỡ các đoàn viên thanh niên hoàn thành nhiệm vụ;

3.3. Định kỳ báo cáo về tình hình hoạt động của Đoàn với cấp ủy, với Đoàn cấp trên và thông báo cho đoàn viên trong Chi đoàn biết tại hội nghị gần nhất;

3.4. Sơ kết, tổng kết những chủ trương quan trọng trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi đoàn TNCSHCM;

3.5. Thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình để xây dựng sự đoàn kết nhất trí cao trong Ban Chấp hành;

3.6. Quyết định đề nghị cấp có thẩm quyền các hình thức khen thưởng và kỷ luật các đoàn viên trong Chi đoàn;

3.7. Chuẩn bị cho Đại hội Chi đoàn tiểu học Lê Quý Đôn khóa mới.

Điều 4. Phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban chấp hành

- Đồng chí Lê Hoàng Anh, Bí thư Chi đoàn:

Phụ trách chung hoạt động Chi đoàn, chủ trì điều hành công việc của Ban Chấp hành. Chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, Đoàn cấp trên, Ban Chấp hành Chi đoàn và đoàn viên trong cơ quan về việc chỉ đạo thực hiện các chủ trương của Đảng uỷ, Nghị quyết Đoàn cấp trên, Nghị quyết của Ban Chấp hành Chi đoàn về công tác Đoàn và phong trào đoàn;

Đề xuất những vấn đề lớn để Ban Chấp hành bàn và ra quyết định thực hiện nhiệm vụ cũng như thông báo nhằm tuyên truyền vận động đoàn viên trong chi đoàn; đánh giá và chịu trách nhiệm chính trong việc tổng hợp đánh giá đoàn viên trong chi đoàn.

Chịu trách nhiệm chính trong thiết kế và chỉ đạo tổng kết những mặt công tác trọng yếu của Chi Đoàn; công tác tổ chức, đối ngoại; Xây dựng kế hoạch hoạt động của nhiệm kỳ và từng tuần và từng tháng. Theo dõi, tổ chức sinh hoạt và thực hiện theo kế hoạch hành động đề ra;

Tham mưu với BTV Đoàn Xã, Chi bộ tiểu học Lê Quý Đôn và Lãnh đạo cơ quan về công tác Đoàn và thanh thiếu niên, phối hợp với các tổ chức và đoàn thể nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động của Chi đoàn.

- Đồng chí Lê Tuấn Sĩ, Phó Bí thư Chi đoàn:

Cùng Bí thư điều hành công việc của Ban Chấp hành. Khi cần thiết được Bí thư uỷ quyền phân công xử lý công việc phát sinh liên quan đến công tác đoàn; chịu trách nhiệm trước Bí thư các nhiệm vụ được giao;

Đề xuất các chủ trương, kế hoạch hoạt động đoàn, phong trào đoàn và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện;

Trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra; công tác thi đua - khen thưởng; đoàn vụ; hoạt động thăm hỏi (hiếu, hỉ,.v.v.); hoạt động chăm sóc thanh thiếu nhi, thực hiện những nhiệm vụ khác khi được Bí thư phân công.

- Đ/c Trương Thị  Thanh Thương, Ủy viên BCH:

Trực tiếp phụ trách hoạt động thể thao; hoạt động tình nguyện - từ thiện; huy động gây quỹ Chi đoàn; thực hiện những nhiệm vụ khác khi được Bí thư phân công.

Trực tiếp phụ trách công tác tài chính; hoạt động văn hóa - văn nghệ của chi đoàn.

Trực tiếp hỗ trợ đồng chí phó bí thư phụ trách công tác kiểm tra; công tác thi đua - khen thưởng; đoàn vụ; hoạt động thăm hỏi (hiếu, hỉ,.v.v.); Trực tiếp phụ trách công tác thư ký của Chi đoàn; quản lý sổ đoàn viên;  hoạt động chăm sóc thanh thiếu nhi, và thực hiện những nhiệm vụ khác khi được Bí thư phân công.

Điều 5. Phân công nhiệm vụ các thành viên trong chi đoàn

Hoàn thành nhiệm vụ mà BGH nhà nhà trường phân công, cùng tham gia tất cả hoạt động chi đoàn ; BCH Chi đonà phát động; và phụ trách chung hoạt động Chi đoàn. Chịu trách nhiệm trước Chi đoàn, chi bộ thực hiện các chủ trương của  Chi đoàn, Chi bộ, Đảng uỷ, Nghị quyết Đoàn cấp trên, Nghị quyết của Ban Chấp hành Chi đoàn về công tác Đoàn và phong trào đoàn;

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đoàn viên trong chi đoàn có thể kiến nghị, hoặc đề xuất lên BCH chi đoàn về những đổi mới; chỉnh sửa giúp Chi đoàn hoàn thành tốt Nghị quyết và nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Mối quan hệ công tác giữa Ban Chấp hành Chi Đoàn với các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác đoàn.

1. Giữa Ban Chấp hành Chi Đoàn với Đảng uỷ, Đoàn cấp trên:

1.1. Ban Chấp hành chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng uỷ và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Đoàn cấp trên.

1.2. Thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động của Chi đoàn với Chi bộ, BGH nhà trường, Đoàn cấp trên để giải quyết các vấn đề có liên quan trong công tác Đoàn và phong trào đoàn. Tham gia góp ý xây dựng các nghị quyết, chủ trương của Đảng uỷ, Đoàn cấp trên liên quan đến công tác đoàn và tuyên truyền vận động các đoàn viên thực hiện tốt các nghị quyết, chủ trương đã đề ra.

2. Giữa Ban Chấp hành Chi Đoàn với BGH nhà trường và các tổ chức đoàn thể, đơn vị trực đoàn xã:

2.1. Thường xuyên giữ mối liên hệ với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan trên tinh thần phối hợp tổ chức các hoạt động của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đạt kết quả.

2.2. Ban Chấp hành phối hợp chặt chẽ với chi bộ tiểu học Lê Quý Đôn, BGH trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Đoàn Xã và Huyện đoàn. Tham gia góp ý, đề xuất các vấn đề liên quan đến đoàn viên thanh niên.

Điều 7. Chế độ hội, họp

1. Ban Chấp hành, tập thể Chi đoàn họp hoặc hội nghị định kỳ 1 tháng 1 lần  trực tuyến trên diễn đàn của nhóm(messenger do Bí thư thành lập và sự đồng ý của tất cả đoàn viên trong chi đoàn); khi cần thiết thì triệu tập họp hoặc hội nghị bất thường do BCH đề nghị.

2. Hội nghị làm việc đúng giờ ghi trong Giấy triệu tập. Những vấn đề quan trọng đặt ra tại hội nghị Ban Chấp hành, tập thể Chi đoàn phải được thảo luận dân chủ để đi đến nhất trí cao và phải được kết luận, biểu quyết thông qua theo quy định của Điều lệ Đoàn và được ghi chép thành sổ biên bản họp. Trong trường hợp có những vần đề chưa kết luận được thì hội nghị Ban Chấp hành, tập thể Chi đoàn họp kế tiếp thảo luận, quyết định.

3. Tại cuộc họp định kỳ Ban Chấp hành, thành viên trong BCH Chi đoàn báo cáo tình hình chung và những công việc cần giải quyết, cũng như đề ra phương hướng kế tiếp sao cho hiệu quả và thiết thực nhất.

4. Uỷ viên Ban Chấp hành, đoàn viên Chi đoàn không tham gia sinh hoạt theo quy định 3 tháng họp 1 lần mà không có lý do chính đáng thì bị trừ điểm trong việc xét loại đoàn viên cuối năm.

  Điều 8. Việc quản lý và ban hành văn bản

1. Dự thảo các văn bản (quyết định, nghị quyết, quy chế…), báo cáo về mảng công tác nào do uỷ viên phụ trách công tác đó chuẩn bị. Bí thư Ban Chấp hành Chi đoàn có thẩm quyền ký ban hành các văn bản của Chi đoàn. Việc công bố các văn bản chậm nhất 07 ngày kể từ khi được thông qua.

2. Tất cả các văn bản đến và đi đều được ghi vào sổ công văn đi đến, các văn bản đi phải đưa vào hồ sơ lưu của Chi đoàn.

Điều 9. Quỹ đoàn và Chế độ thăm hỏi của Chi đoàn.

1. Mọi đoàn viên trong Chi đoàn phải có nghĩa vụ nộp quỹ đoàn theo quy định.Hàng quý, tại hội nghị họp quý, đồng chí được giao phụ trách quản lý quỹ có trách nhiệm công khai việc thu, chi quỹ đoàn trong quý, và kêu gọi vận động tình nguyện của đoàn viên trong chi đoàn.

2. Chế độ thăm hỏi được áp dụng đối với các đoàn viên trong Chi đoàn và người thân của các đoàn viên cụ thể:

- Trường hợp Bố, mẹ đoàn viên (trong trường hợp qua đời). Mức kinh phí thăm hỏi: 200.000 đồng/lần.

- Trường hợp đoàn viên tổ chức đám cưới. Mức kinh phí mừng: 200.000 đồng/lần.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 10. Khen thưởng, kỷ luật đoàn viên

Cán bộ Đoàn thực hiện nghiêm túc, tự giác, hiệu quả quy chế và các nhiệm vụ được phân công thì được đề nghị khen thưởng ở chi đoàn theo quy định, và sẽ được BCH Chi đoàn đề xuất lên cấp trên ( BCH đoàn xã, BTV Huyện đoàn khen thưởng cá nhân hoặc tập thể).

Đoàn viên vi phạm quy chế phải được xử lý công minh, chính xác, kịp thời và được thông báo công khai theo quy định.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

Sau khi Quy chế này được thông qua sẽ được phổ biến đến toàn thể đoàn viên trong Chi đoàn tại hội nghị gần nhất. Đồng chí Bí thư Chi đoàn, các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành và toàn thể đoàn viên trong Chi đoàn có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu thấy vướng mắc cần phản ánh kịp thời vể Ban Chấp hành chi đoàn để xem xét, quyết định./.