PHÒNG GD&ĐT CẦN ĐƯỚC     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THCS TÂN ÂN                             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

       
   
 
     

 

Số:       /KH-THCST                                          Tân Ân, ngày 15  tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng đội ngũ
Năm học 2019-2020


    Căn cứ Kế hoạch của Phòng GD-ĐT Cần Đước về thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2019-2020;

   Căn cứ tình hình thực tế đội ngũ của nhà trườn, Trường THCS Tân Ân xây dựng Kế hoạch bồi đội ngũ năm học 2019-2020 như sau:
    

 I.  MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, ý thức trách nhiệm, lòng yêu nghề  của CB, GV, NV nhà trường trong giai đoạn cách mạng mới.

- Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, cải tiến hình thức dạy , học, đổi mới kiểm tra, đánh giá nhằm phát triển năng lực học sinh.

- Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, kĩ năng công nghệ thông tin cho cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên, nhằm nâng cao chất lương dạy học và giáo dục trong nhà trường.

- Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ. Phấn đẫu mỗi CBGV-NV thực sự "Chắc về chuyên môn, chắc về nghiệp vụ, mẫu mực về phẩm chất đạo đức"

- Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở nhiệm vụ năm học và tình hình thực tế của nhà trường. CB, GV, NV phải nghiêm túc thực hiện kế hoạch đảm bảo hiệu quả cao nhất.

II. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG.

1. Bồi dưỡng để nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trách nhiệm nghề nghiệp:

 - Trước tiên cần bồi dưỡng giúp CB, GV, NV nhận thức sâu sắc về sự cần thiết phải nâng cao kiến thức và chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân để đáp ứng nhu cầu công tác trong thời kỳ mới.

- Bồi dưỡng về lý luận GD gồm các lý luận nhận thức về chính trị, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và nhà nước, của ngành về GD.

- Phát động sâu rộng phong trào “ Trường là nhà, thày trò là chủ”, phong trào "Kỉ cương, tình thương, trách nhiệm"

- Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tác phong sư phạm nhà giáo thực sự năng động, sáng tạo để bắt nhịp với sự phát triển của xã hội.

2. Bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lí.

 - Bồi dưỡng để nâng cao năng lực quản lý của Ban giám hiệu, tổ trưởng và các tổ phó chuyên môn, năng lực quản lý HS  của GVCN, năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động của GV giảng dạy trên lớp...

- Bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức các hoạt động tập thể đối với cán bộ đoàn, đội, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy hoạt động GDNGLL.

3. Bồi dưỡng việc thực hiện nội dung chương trình, đổi mới phương pháp dạy học, việc kiểm tra đánh giá.

- Chú trọng bồi dưỡng kĩ năng tiếp cận nội dung, hình thức, phương pháp dạy học mới, hình thức sinh hoạt chuyên môn mới theo chỉ đạo của các cấp.

-Bồi dưỡng cho GV xây dựng và thực hiện chương trình theo định hướng tích hợp các chủ đề/chuyên đề dạy học.

- Bồi dưỡng việc đổi mới phương pháp soạn bài, phương pháp tổ chức các hoạt động dạy học, phương pháp giáo dục, quản lí học sinh theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.

- Bồi dưỡng kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin: Thiết kế bài giảng điện tử, việc khai thác và sử dụng các phần mềm Tin học trong giảng dạy, tham gia trường học kết nối, khai thác và xây dựng trang Website của nhà trường…)

- Bồi dưỡng kĩ năng sử dụng thiết bị và đồ dùng dạy học trong giảng dạy, tự làm đồ dùng đối với giáo viên và cán bộ thiết bị.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra đánh giá học sinh theo định hướng đổi mới: Từ việc xây dựng câu hỏi, hình thức kiểm tra học sinh từ kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kì và kiểm tra học kì. Chú trọng bồi dưỡng kĩ năng  ra đề kiểm tra đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong việc tác động đến động cơ học tập của học sinh.

- Đặc biệt là quan tâm bồi dưỡng đội ngũ để nâng cao chất lượng mũi nhọn: Kiến thức và kinh nghiệm trong công tác đào tạo giáo viên giỏi và  bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên phụ trách Thư viện, thiết bị, văn thư, kế toán và nhân viên y tế.

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Hình thức bồi dưỡng:

 Đa dạng hoá các hình thức bồi dưỡng:

- Lấy việc tự học của cán bộ giáo viên, nhân viên thông qua việc tích lũy trong quá trình công tác, tham khảo tài liệu ở thư viện và trên các mạng thông tin điện tử, thông qua dự giờ thăm lớp...

- Bồi dưỡng tập trung do Sở GD & ĐT, Phòng GD & ĐT tổ chức.

- Bồi dưỡng qua việc trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp: Kết hợp với việc thảo luận, trao đổi trong nhóm, tổ chuyên môn, cụm trường, sinh hoạt chuyên đề, hội thảo về những vấn đề mới và khó cùng với các hình thức hỗ trợ khác

- Bồi dưỡng khả năng nghiên cứu khoa học thông qua việc viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu các chuyên đề khoa học của các bộ môn. Sáng tạo KHKT, dạy học theo định hướng phát triển năng lực của HS...

2. Thời gian : Thực hiện bồi dưỡng trong hè và trong năm học

3. Các giải pháp

3.1. Đối với Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn:

- Xây dựng KH bồi dưỡng đội ngũ cụ thể, chi tiết, phù hợp với tình hình thực tế.

- Tự giác, gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao trong việc tự bồi dưỡng. Đặc biệt tự giác trong việc tiếp cận phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng đổi mới để  chủ động trong việc chỉ đạo thực hiện và giúp đỡ giáo viên.

- Cử CBQL và GV tham dự các lớp bồi dưỡng tập trung do Sở và Phòng tổ chức.

- Đôn đốc việc thực hiện chương trình bồi dưỡng của cán bộ, GV. Tăng cường kiểm tra dưới mọi hình thức để đạt hiệu quả cao.

- Tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn đảm bảo có “chiều sâu” để thực sự có tác dụng trong công tác bồi dưỡng đội ngũ . Tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ về kinh phí cho các hoạt động để công tác bồi dưỡng  đội ngũ đạt kết quả.

- Phân loại GV công việc phù hợp để phát huy thế mạnh của từng CB, GV trong nhà trường. Tập trung bồi dưỡng giáo viên mới ra trường, giáo viên yếu về chuyên môn, nghiệp vụ. Phân công GV có kinh nghiệm kèm cặp giúp đỡ GV còn yếu về chuyên môn nghiệp vụ

- Đề cao hình thức kiểm tra của Ban giám hiệu, tổ chuyên môn dưới nhiều hình thức: kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất, dự giờ thăm lớp, kiểm tra qua hồ sơ sổ sách, khảo sát chất lượng và qua phỏng vấn học sinh để thúc đẩy động cơ bồi dưỡng cho CB - GV.

- Tạo điều kiện cho giáo viên học nâng chuẩn và nâng cao hiệu quả công tác để xứng tầm với trình độ đào tạo. Lấy hiệu quả công tác là tiêu chí đánh giá và định

hướng để bồi dưỡng GV.

- Xây dựng đội ngũ cốt cán, kiểm tra chuyên môn của các bộ môn trong nhà trường.

3. 2. Đối với giáo viên:

-Phải tự giác, nghiêm túc chấp hành kế hoạch bồi dưỡng của nhà trường, của ngành, có ý thức cao trong việc tự học, tự bồi dưỡng tại trường và các lớp học tập trung do PGD và SGD tổ chức.

-Trên cơ sở thực tế giảng dạy và kiến thức được bồi dưỡng, phải đúc rút kinh nghiệm để kết quả giáo dục và giảng dạy hàng năm được nâng lên.

- Có sổ bồi dưỡng, tích luỹ kiến thức qua nhiều kênh thông tin, ghi chép đầy đủ cụ thể, chi tiết theo từng tháng, từng kỳ và cả quá trình.

- Mỗi CBGV đăng kí một nội dung đổi mới, có kế hoạch và biện pháp thực hiện, có tổng kết rút kinh nghiệm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- BGH và các tổ trưởng chuyên môn căn cứ tình hình thực tế để cử CB, GV, NV tham gia đầy đủ, nghiêm túc các lớp tập huấn do Sở, Phòng tổ chức trong năm học

- Chuyên môn nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ. Sau đó chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoach bồi dưỡng, triển khai đến CB, GV, NV thực hiện nghiêm túc các giải pháp để  công tác bồi dưỡng đạt kết quả cao.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm vào cuối năm học.

   Trên đây là Kế hoạch thực hiện bồi dưỡng đội ngũ năm học 2019-2020 của trường THCS Tân Ân./.

Nơi nhận:                                                                        KT. HIỆU TRƯỞNG

-Các bộ phận;                                                                         PHT                          

-Lưu VT./.

                                                                                  Trần Thị Trúc Hà